บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นางสาวกนกทิพย์ ทิพย์รัตน์ สำนักระบาดวิทยา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
 1. ตรวจสอบและประสานข้อมูลเฝ้าระวังและสอบสวนโรค กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักระบาดวิทยา
 2. รวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอสถานการณ์การเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับเขต และเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 3. นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนด้านวิชาการแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 4. ประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนฯ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 5. ร่วมสอบสวนโรคกับทีมสอบสวนในพื้นที่หรือส่วนกลาง
 6. ประสานการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการเกิดอาการภายหลังการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการระบาด
สำนักระบาดวิทยา
 1. ตรวจสอบและประสานข้อมูลเฝ้าระวังและสอบสวนโรค กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
 2. รวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอสถานการณ์การเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับประเทศ
 3. ประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวน และพัฒนาระบบและมาตรฐานการดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
 4. สนับสนุนด้านวิชาการแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
 5. สอบสวนโรคกรณีเสียชีวิตและกรณีมีผู้ป่วยเป็นกลุ่ม (cluster) หรือร่วมสอบสวนกับพื้นที่หรือเขตในกรณีรุนแรงอื่นๆ เมื่อมีการขอความช่วยเหลือจากพื้นที่
 6. แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุมการเกิดอาการภายหลังการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการระบาด กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
 1. ประสานข้อมูลการใช้วัคซีนหรือเซรุ่ม กับสำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 2. ร่วมสอบสวนโรคในกรณีสำคัญ กับทีมสอบสวนในพื้นที่หรือเขตหรือส่วนกลาง
 3. ประสานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการเกิดอาการภายหลังการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการระบาด กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักระบาดวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพวัคซีน / เซรุ่ม
 2. ประสานข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกับสำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 1. ประสานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและข้อมูลวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิต กับสำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 2. ร่วมสอบสวนโรคในกรณีสำคัญ กับทีมสอบสวนในพื้นที่หรือเขตหรือส่วนกลาง
 3. ประสานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการเกิดอาการภายหลังการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการระบาด กับสำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน้าที่แล้ว
บทบาทหน้าที่เครือข่าย...
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
หน้าต่อไป
EPI...