รูปแบบword
 
 
กลุ่มโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง กลุ่มโรคติดเชื้อจากการสัมผัส
กลุ่มโรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
กลุ่มโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและน้ำ
กลุ่มโรคสัตว์ติดต่อระหว่างคน
กลุ่มโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง

Top

  ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
  ไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis)
  ไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Herpes)
  โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อเมนิงโกคอคคัส (Meningococcal meningitis)
  โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส (Streptococcal meningitis)
  โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮีโมฟิลลุส (Haemophilus meningitis)
  โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อวัณโรค (Tuberculous meningitis)
  โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราคริปโตคอคคัส (Cryptococcus meningitis)
  โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่มิได้ระบุรายละเอียด (Unspecified meningitis)
กลุ่มโรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง
  ไข้เดงกี/ไข้เลือดออก/ไข้เลือดออกช็อก
(Dengue fever/Dengue Hemorrhagic fever/Dengue Shock Syndrome)
  โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
  โรคเท้าช้าง (Lymphatic Filariasis)
  ไข้มาลาเรีย (Malaria)
  โรคสครับไทฟัส (Scrub Typhus)
กลุ่มโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
  คอตีบ (Diphtheria)
  คางทูม (Mumps)
  บาดทะยักในทารกแรกเกิด (Tetanus neonatorum)
  โปลิโอ (Poliomyelytis)
  หัด (Measles)
  หัดเยอรมัน (Rubella)
  สุกใส (Varicella,Chicken pox)
  ไอกรน (Pertussis)
กลุ่มโรคสัตว์ติดต่อระหว่างคน
  พิษสุนัขบ้า (Rabies)
  เมลิออยโดสิส (Meliodosis)
  เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)
  แอนแทรกซ์ (Anthrax)
กลุ่มโรคติดเชื้อจากการสัมผัส
  ไข้ไม่ทราบสาเหตุ หรือไข้ที่ไม่พบความผิดปกติ
(Fever of Unknown Origin : FUO, Fever without Localizing Signs : FWLS)
  โรคคุดทะราด (Yaws)
  เยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Conjuctivitis)
  ซิฟิลิส (Synphilis)
  แผลริมอ่อน (Chancroid)
  ฝีมะม่วง (Lymphogranuloma Venereum, Granuloma Inguinale)
  หนองใน (Gonorrhea, Gonococcal Urethritis)
  หนองในทวารหนัก (Gonococcal Infection of Anus and Rectum)
  หนองในเทียม (Non-Gonococcal Urethritis : NGU)
  โรคเรื้อน (Leprosy)
กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
  ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
  วัณโรคปอด (Pulmonary Tuberculosis)
  ปอดอักเสบจากเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส นิวโมนิอี
(Pneumonia due to Streptococcus pneumoniae)
  ปอดอักเสบจากเชื้อไมโคพลาสมานิวโมนิอี
(Pneumonia due to Mycoplasma Pneumoniae)
  ปอดอักเสบจากเชื้อคลาไมโดฟิลา นิวโมนิอี
(Pneumonia due to Chlamydial Pneumoniae)
  โรคลีเจียนแนร์ (Legionnaires' disease)
กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและน้ำ
  ไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน
(Acute Viral Hepatitis Syndromes)
  ไข้เอนเทอริค, ไข้ทัยฟอยด์, ไข้พาราทัยฟอยด์
(Enteric fever, Typhoid fever, Paratyphoid fever)
  ซัลโมเนลโลซิส (Salmonellosis)
  บิดชิเกลโลซิส (Shigellosis, Bacillary dysentery)
  บิดอมีบา (Amoebic Dysentery, Amoebiasis)
  บิดไม่จำเพาะ (Non-specific dysentery)
  มือ เท้า ปาก เปื่อย (Hand, foot and mouth disease)
  อหิวาตกโรค (Cholera)
  อาหารเป็นพิษ (Bacterial foodborne intoxication)
  อาหารเป็นพิษจากเชื้อวิบริโอ พาราฮีโมลัยติคัส
(V. parahaemolyticus infection)
  อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea)