home contact site map
Facebook
 
 
สมัครสมาชิกใหม่
 
หน้าแรก ประกาศ
 
 ค้นหาข่าว : ปี :

ค้นพบ 95 ข่าว หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า หน้า : 1 : 2 : 3 : 4
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นนพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมเมอร์

....
(23 พ.ย. 2558)
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 11 -18 พฤศจิกายน 2558

....
(11 พ.ย. 2558)
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 -10 พฤศจิกายน 2558

....
(28 ต.ค. 2558)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงาน โครงการเฝ้าระวังสอบสวนและตอบสนองเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนไข้หวัด

....
(28 ก.ย. 2558)
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการเฝ้าระวังสอบสวนและตอบสนองเม่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ ฯ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 17 กันยายน 2558

....
(19 ส.ค. 2558)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2558

สำนักระบาดวิทยา มีความประสงค์จะ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2558 ....
(29 มิ.ย. 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2558

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2558 กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ....
(27 พ.ค. 2558)
ขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารย์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2558

สำนักระบาดวิทยา จะดำเนิการประกวดราคาจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ ปีงบประมาณ 2558 จึงขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารย์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ....
(21 พ.ค. 2558)
สำนักระบาดวิทยา จะดำเนินการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับใช้เป็นชุดตรวจกรองเบื้องต้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2558

สำนักระบาดวิทยา จะดำเนินการประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับใช้เป็นชุดตรวจกรองเบื้องต้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2558 ....
(19 พ.ค. 2558)
จ้างพิมพ์หนังสือการรักษาและการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุน Box jellyfish กับ Portuguese man-of-war โดยวิธีกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2558

จ้างพิมพ์หนังสือการรักษาและการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุน Box jellyfish กับ Portuguese man-of-war โดยวิธีกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2558 ....
(8 พ.ค. 2558)
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับใช้เป็นชุดตรวจกรองเบื้องต้น ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับใช้เป็นชุดตรวจกรองเบื้องต้น ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 10,000 Test จึงขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารย์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ....
(6 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาจัดงานในการประชุมวาระความมั่นคงสุขภาพโลก:การพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนควบคุมโรค ศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการ และการป้องกันเชื้อจุลชีพดื้อยาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปีงบประมาณ 2558

สอบราคาจ้างเหมาจัดงานในการประชุมวาระความมั่นคงสุขภาพโลก:การพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนควบคุมโรค ศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการ และการป้องกันเชื้อจุลชีพดื้อยาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 ....
(3 เม.ย. 2558)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับใช้เป็นชุดตรวจกรองเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2558

ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับใช้เป็นชุดตรวจกรองเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2558 เนื่องจากผู้เสนอราคาทั้ง 2 บริษัท เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีฯ ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ สำนักระบาดวิทยาจึงขอยกเลิกการสอบร ....
(3 เม.ย. 2558)
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการจ้างเหมาจัดงานในการประชุม ฯ ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558 จึงขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ภายในวันที่ 1 เมษายน 2558

....
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำกลไก แนวทางผลักดันพัฒนางาน IHR ในประเด็นที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง หรือต้องใช้กฎหมาย ปีงบประมาณ 2558

สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำกลไก แนวทางผลักดันพัฒนางาน IHR ในประเด็นที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง หรือต้องใช้กฎหมาย ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2558 ....
(25 มี.ค. 2558)
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำกลไก แนวทางการผลักดันพัฒนางาน IHR ในประเด็นที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง หรือต้องใช้กฎหมาย ปีงบประมาณ 2558

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำกลไก แนวทางการผลักดันพัฒนางาน IHR ในประเด็นที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง หรือต้องใช้กฎหมาย ปีงบประมาณ 2558 จึงขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวภายในวันที่ 24 มีนาคม 25 ....
(19 มี.ค. 2558)
สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับใช้เป็นชุดตรวจกรองเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2558

สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับใช้เป็นชุดตรวจกรองเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2558 ....
(16 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านวิชาการโครงการระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ปีงบประมาณ 2558

สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านวิชาการโครงการระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2558 ....
(10 มี.ค. 2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 ....
(9 มี.ค. 2558)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โครงการเฝ้าระวังสอบสวนโรคติดเชื้อปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ

....
(3 มี.ค. 2558)
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านวิชาการโครงการระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ปีงบประมาณ 2558

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านวิชาการโครงการระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ปีงบประมาณ 2558 จึงขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวภายในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ....
(3 มี.ค. 2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ จึงขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งถึงสำนักระบาดวิทยา ในวันและเวลาราชการ ....
(27 ก.พ. 2558)
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับใช้เป็นชุดตรวจกรองเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2558

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับใช้เป็นชุดตรวจกรองเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2558 จึงใคร่ขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.30 น. ....
(23 ก.พ. 2558)
สอบราคาจ้างจัดหาระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยของฐานข้อมูลทางระบาดวิทยา จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 3

สอบราคาจ้างจัดหาระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยของฐานข้อมูลทางระบาดวิทยา จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2558 ....
(18 ก.พ. 2558)
สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อ Chlamydia trachomatis และ Neisseria gonorrhoeae ในปัสสาวะ ปีงบประมาณ 2558

สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อ Chlamydia trachomatis และ Neisseria gonorrhoeae ในปัสสาวะ ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 ....
(17 ก.พ. 2558)
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อ chamydia trachomatis และ Neisseria gonorrhoeae ในปัสสาวะ ปีงบประมาณ 2558

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการจัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อ chamydia trachomatis และ Neisseria gonorrhoeae ในปัสสาวะ โดยวิธีสอบราคา ปีงบประมาณ 2558 จึงใคร่ขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.30 น. ....
(10 ก.พ. 2558)
จ้างพิมพ์แบบสอบถามจำนวน 8 กลุ่มประชากร โดยวิธีกรณีพิเศษ

จ้างพิมพ์แบบสอบถามจำนวน 8 กลุ่มประชากร โดยวิธีกรณีพิเศษ ปีงบประมาณ 2558 ....
(27 ม.ค. 2558)
สอบราคาจ้างจัดหาระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยของฐานข้อมูลทางระบาดวิทยา จำนวน 1 ระบบ

สอบราคาจ้างจัดหาระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยของฐานข้อมูลทางระบาดวิทยา จำนวน 1 ระบบ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ....
(27 ม.ค. 2558)
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ประกาศขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โครงการเฝ้าระวังสอบสวนโรคติดเชื้อปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ จากวันที่ 24 ธันวาคม 2557 -16 มกราคม 2558 ขยายเวลาการเปิดรับถึงวันที่ 13 กุมภาพ

....
(20 ม.ค. 2558)
สอบราคาจ้างจัดหาระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยของฐานข้อมูลทางระบาดวิทยา จำนวน 1 ระบบ

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จะดำเนินการจ้างจัดหาระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยของฐานข้อมูลทางระบาดวิทยา จำนวน 1 ระบบ จึงขอเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ภายในวันที่ 23 มกราคม 2558 ....
(20 ม.ค. 2558)
หน้า : 1 : 2 : 3 : 4
 
 
หน้าแรก l ข้อมูลองค์กร l ดาวน์โหลด l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง l ติดต่อเรา l Site map
เรื่องเด่น l 506 Surveillance weekly summarized l ระบบเฝ้าระวังโรค รายงาน 506 l การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ l การเฝ้าระวังโรคติดต่อ l การเฝ้าระวังโรคเอดส์
KM & PMQA l SRRT Network l International Program l ข่าวประชาสัมพันธ์ l ประกาศ l เว็บบอร์ด
ชมรมระบาดวิทยา l ข่าวเตือนภัยสำหรับประชาชน l ข่าวการระบาดจากหนังสือพิมพ์ l Fact Sheet l Publications l ปฏิทินกิจกรรม
 
 

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 4 และ 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02-5901776. แฟกซ์.02-5901784
Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control Ministry of Public Health
Minister Secretariat Building No.4,6, 6th floor, Tivanond Road, Muang, Nonthaburi 11000, THAILAND. Tel. 02-5901776. Fax. 02-5901784

© Copyright http://www.boe.moph.go.th. All rights reserved.
.