ภาพกิจกรรมวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561                                                                     (ห้องประชุมแสนสุข 1-3)

08.00 – 08.30 น.

d ลงทะเบียน

08.45 - 09.00 น.

d ฉายวีดีทัศน์ “แนะนำจังหวัดชลบุรี”

d  กล่าวต้อนรับเข้าสู่การประชุม

โดย  นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

09.00 – 09.10 น.

d พิธีเปิด

ประธาน          นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย   อธิบดีกรมควบคุมโรค

ผู้กล่าวรายงาน นพ.นคร  เปรมศรี                   ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา

09.10 - 09.30 น.

 

d พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีระบาด ผลงานด้านระบาดวิทยา และทีมเครือข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรค

ผู้มอบรางวัล     นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค

ผู้กล่าวประกาศ  นพ.นคร         เปรมศรี            ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา

09.30 - 09.40 น.

d กล่าวเปิดงาน

โดย  นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย   อธิบดีกรมควบคุมโรค

09.40 - 09.55 น.

d บรรยาย เรื่อง งานเชิงระบบด้านระบาดวิทยาที่จังหวัดต้องดำเนินการ ปี 2562

โดย  นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย   อธิบดีกรมควบคุมโรค   download

09.55 - 10.15 น.

d กล่าวปาฐกถาพิเศษ“งานที่ภาคภูมิใจ”

โดย นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์   download

10.15 - 10.30 น.

d พิธีเปิดนิทรรศการ  โดย  นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย   อธิบดีกรมควบคุมโรค

10.30 – 12.00 น.

d อภิปรายเรื่อง การสอบสวนโรคติดต่ออันตราย กรณีวัณโรคดื้อยาหลายขนาน XDR-TB

โดย     นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ             รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  download

พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี             นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ   download

พญ.ภันทิลา ทวีวิกยการ            สำนักระบาดวิทยา  

นพ.โรม บัวทอง                    สำนักระบาดวิทยา (ผู้ดำเนินการอภิปราย)  download

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

d อภิปรายเรื่อง รูปแบบกระบวนการการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขร่วมกัน ระหว่างทีมสมัชชาสุขภาพ และทีมระบาดวิทยา

โดย   นางศรีสุดา วัชรอาภาไพบูลย์         สสจ.สิงห์บุรี      

นายประชาญ มีสี                              สมัชชาสุขภาพ จ.สิงห์บุรี   download

นายประพนธ์ บุญไชย               สสจ.อุบลราชธานี   download

นายวิชิต  พุ่มจันทร์                 สมัชชาสุขภาพ จ.อุบลราชธานี  

นายหณุสิทธ์ เหมืองหม้อ           สสจ.เชียงราย   download

นายธนชัย ฟูเฟื่อง                   ผอ.ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย download

นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์                ที่ปรึกษาสำนักระบาดวิทยา (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

14.30 – 15.00 น.

เลือกตั้งกรรมการสมาคมระบาดวิทยา (ประเทศไทย)

15.00 – 16.30 น.

d อภิปรายเรื่อง ถอดบทเรียน การเฝ้าระวัง โรคติดต่ออุบัติใหม่ กรณีผู้ประสบภัยติดในถ้ำหลวง  ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

โดย     นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์          ผู้ตรวจราชการฯเขตสุขภาพที่ 1 download

นพ.เอกชัย คำลือ                    สสจ.เชียงราย download

นพ.โรม บัวทอง                      สำนักระบาดวิทยา download

นางสุรีรักษ์ อจลพงศ์                รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ download

นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์                ที่ปรึกษาสำนักระบาดวิทยา (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

15.00 – 16.30 น.

d อภิปรายเรื่อง ประสบการณ์การใช้งาน EIDSS

โดย     นพ.ปณิธี ธัมมวิจยะ                 สำนักระบาดวิทยา (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร            ผอ.ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค download

นายหณุสิทธ์ เหมืองหม้อ           สสจ.เชียงราย download

นายอัฐพงค์ คงช่วย                 สสจ.สงขลา  download

ห้องประชุมแสนสุข

4-5

18.00 – 22.00 น.

d กิจกรรมเครือข่าย

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561                                                                        (ห้องประชุมแสนสุข 1-3)

08.30 – 10.00 น.

d อภิปรายเรื่อง การกวาดล้างโรคโปลิโอ และการกำจัดโรคหัดในประเทศไทย

โดย     นพ.นคร เปรมศรี                        ผอ.สำนักระบาดวิทยา (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

นพ.ชนินันท์ สนธิไชย               กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน  download    download

พญ.ภาวินี ด้วงเงิน                  สำนักระบาดวิทยา  download   download

10.00 – 10.30 น.

d อภิปรายเรื่อง ระบบการรายงานโรคเอดส์ผ่านระบบการรายงาน 43 แฟ้ม และ Congenital syphilis

โดย     นางสุปิยา จันทรมณี                 สำนักระบาดวิทยา download

น.ส.ขนิษฐา ภู่บัว                    สำนักระบาดวิทยา download

10.30 – 12.00 น.

d อภิปรายเรื่อง การระบาดของโรคติดต่อนำโดยแมลงและมาตรการปราบยุง

โดยพญ.ดารินทร์ อารีย์โชคชัย       สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง (ผู้ดำเนินการอภิปราย) download

นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี          นายอำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง  download

ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ         ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  download

 

13.00 – 15.00

d อภิปรายเรื่อง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2563

โดย     นางสาวอรนุช ศรีนนท์    ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี download

น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  download

นายปิติภณ โพธิ์ใต้                  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  download

นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก         ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 download

ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม    คณบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร     ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป 
                                                (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

 

15.00 – 16.30 น.

d ประชุมกลุ่มย่อยแยกตาม สำนักงานป้องกันควบคุมโรค และสปคม.

หัวข้อ ปัญหาของการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคของแต่ละจังหวัด

กลุ่มที่ 1      นพ.สุเมธ องค์วรรณดี                น.ส.กัณฐิกา ถิ่นทิพย์

กลุ่มที่ 2      นพ.วิทยา หลิวเสรี                    น.ส.นิรันดร ยิ้มจอหอ

กลุ่มที่ 3        น.ส.จิตติมา พานิชกิจ                      น.ส.นิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์

กลุ่มที่ 4      นางสาวณิชาภา ตรีชัยศรี             นายสมาน สยุมภูรุจินันท์

กลุ่มที่ 5      นพ.สมาน ฟูตระกูล                   น.ส.ปรางค์ศิริ นาแหลม

กลุ่มที่ 6      นางรวิสรา จิรโรจน์วัฒน             น.ส.ภัทราวดี ภักดีแพง

กลุ่มที่ 7      นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร               น.ส.สุทธนันท์ สุทธชนะ

กลุ่มที่ 8      นายกฤษณะ สุกาวงค์                 นพ.ธวัช จายนียโยธิน

กลุ่มที่ 9         นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์           น.ส.กนกทิพย์ ทิพยรัตน์

กลุ่มที่ 10     นางเกศรา แสนศิริทวีสุข                   นพ.นคร เปรมศรี

กลุ่มที่ 11      พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ              น.ส.ภัทร์ธีนันท์ ทองโสม

กลุ่มที่ 12     นางนลินี ช่วยดำรงค์                  นพ.สุชาติ  เจตนเสน

กลุ่ม สปคม.  ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ             นายนรากร แซ่ลิ่ว

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561                                                              (ห้องประชุมแสนสุข 1-3)

08.30 – 09.15 น.

d อภิปรายเรื่อง โปรแกรม E-learning

โดย     นพ.นคร เปรมศรี                        ผอ.สำนักระบาดวิทยา

พญ.พัชรินทร์ ตันติวรวิทย์          สำนักระบาดวิทยา  download

09.15 – 10.30 น.

d อภิปราย เรื่อง Community base surveillance for MERS

โดย     พญ.พัชรินทร์ ตันติวรวิทย์          สำนักระบาดวิทยา (ผู้ดำเนินการอภิปราย) download

นายรอซีดี  เลิศอริยะพงษ์กุล       ศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในเยาวชน

10.30 – 11.15 น.

d อภิปรายเรื่อง AEFI และความปลอดภัยด้านการใช้วัคซีน

โดย     น.ส.กนกทิพย์ ทิพย์รัตน์            สำนักระบาดวิทยา download

นพ.ชนินันท์ สนธิไชย               กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน download

นายวิทยา ประชาเฉลิม              สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา download

นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ                กรมควบคุมโรค (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

11.15 – 12.00 น.

d อภิปรายเรื่อง Update พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

โดย     น.ส.อังคณา บริสุทธิ์       ผอ.ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค download

นพ.โรม บัวทอง                     สำนักระบาดวิทยา (ผู้ดำเนินการอภิปราย) download

12.00 – 12.30 น.

d อภิปรายปัญหาทั่วไป

พิธีปิดประชุม

โดย     นพ.นคร เปรมศรี                        ผอ.สำนักระบาดวิทยา

12.30 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน