home contact site map
Facebook
 
 
สมัครสมาชิกใหม่
NEW WEB
 
หน้าแรก ดาวน์โหลด
 


โปรแกรม/คู่มือที่ใช้ในงานระบาดวิทยา หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูล หรือโทร. 02-590-1731, 02-590-1725

แบบฟอร์ม

ระบบเฝ้าระวังโรค โรคเอดส์
แบบรายงาน ๕๐๖/๑ [DL: 2,321]

ระบบเฝ้าระวังโรค โรคไม่ติดต่อ
รูปโลโก้ ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ(IS) [DL: 1,458]
เอกสารเตรียมในการนิเทศ และแบบฟอร์มการนิเทศระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ(IS) [DL: 1,026]
แบบบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บที่เข้าข่ายแมงกะพรุนกล่อง/หัวขวด (JF1_2015) ผู้ป่วยนอก [DL: 235]
แบบบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บที่เข้าข่ายแมงกะพรุนกล่อง/หัวขวดอย่างละเอียด (JF2_2015) ผู้ป่วยใน [DL: 164]
แบบฟอร์ม IS [DL: 853]
แบบรายงาน 506/2 (En-Occ) [DL: 8,066]
แบบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตกน้ำ จมน้ำ Update 4/2015 [DL: 2,786]
แบบสอบสวนการบาดเจ็บทางถนน [DL: 2,999]
แบบสอบสวนจมน้ำ ตกน้ำ [DL: 8,234]

ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ
AFP_แบบบันทึกการติดตามผู้ป่วยAFP [DL: 2,234]
AFP_แบบรายงานการควบคุมโรค[ORI] [DL: 1,179]
AFP_แบบรายงานผู้ป่วยAFP[Zero_report] [DL: 945]
AFP_แบบสอบสวนผู้ป่วยAFP2_[สำหรับแพทย์] [DL: 1,720]
AFP_แบบสอบสวนผู้ป่วยAFP_[สำหรับเจ้าหน้าที่] [DL: 1,479]
AFP_แบบส่งตัวอย่างผู้สัมผัส [DL: 713]
AFP_แบบส่งตัวอย่างอุจจาระผู้ป่วยAFP [DL: 950]
แบบขออนุเคราะห์ในการตรวจวิเคราะห์วัตถุตัวอย่าง [DL: 591]
แบบขออนุเคราะห์ในการตรวจวิเคราะห์วัตถุตัวอย่าง Legionaires [DL: 512]
แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง (ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป) [DL: 1,129]
แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง (เด็กอายุ 2 เดือนถึงอายุต่ากว่า 15 ปี) [DL: 888]
แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคปอดบวมที่เข้าข่ายการเฝ้าระวังโรคลีเจียนแนร์ [DL: 548]
แบบฟอร์มการเฝ้าระวังปอดอักเสบรุนแรง [DL: 725]
แบบรายงาน ๕๐๖ ใหม่ [DL: 19,293]
แบบสรุปข้อมูลผู้ป่วยเฉพาะรายอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI 1) [DL: 1,335]
แบบสรุปรายงานการเกิดอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำเดือน (AEFI 3) [DL: 742]
แบบสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI 2) [DL: 3,043]
แบบสอบสวนโรคกรณีสงสัยการติดเชื้อ Enterovirus ที่มีอาการรุนแรง สำหรับโรงพยาบาล (EV-Form) Update 17/09/54 [DL: 878]
แบบสอบสวนโรคติดเชื้อ [DL: 1,173]
แบบสอบสวนโรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส(Streptococcus suis) [DL: 3,880]
แบบส่งตรวจวัคซีน (AEFI) [DL: 660]
ใบขอคำยินยอมเพื่อกำรชันสูตรศพ [DL: 2,102]
ใบนำส่งตัวอย่ำงเพื่อตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ [DL: 861]
ใบนำส่งวัตถุตัวอย่าง Legionaires [DL: 533]

แบบฟอร์ม ในงาน SRRT
แบบตรวจสอบความพร้อมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) [DL: 2,304]

แบบรายงานต่างๆที่ใช้ในการสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS)
แบบฟอร์มการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด ของผู้ป่วยที่สงสัย MERS-CoV ปรับปรุงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 [DL: 1,375]
แบบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน/ สงสัยเป็นไข้หวัดนก/ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ [SARI_AI 1] ฉบับตุลาคม 58 [DL: 1,791]
แบบสอบสวนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน/ สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ่/ ไข้หวัดนก/ ปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ [SARI_AI 2] ฉบับตุลาคม 58 [DL: 2,179]
แบบสัมภาษณ์ผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยน่าจะเป็น/ยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) [DL: 309]
แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ปรับปรุงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 [DL: 989]

แบบรายงานต่างๆที่ใช้ในการสอบสวนโรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่
แบบฟอร์มการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด ของผู้ป่วยที่สงสัย MERS-CoV ปรับปรุงวันที่ 10 ตุลาคม 2556 [DL: 1,129]
แบบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน/ สงสัยเป็นไข้หวัดนก/ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ [SARI_AI 1] ฉบับตุลาคม 58 [DL: 1,402]
แบบสอบสวนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน/ สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ่/ ไข้หวัดนก/ ปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ [SARI_AI 2] ฉบับตุลาคม 58 [DL: 1,980]

แบบรายงานที่ใช้ในการสอบสวนโรคคอตีบ
1.แบบสอบสวนโรคผู้ป่วยสงสัย และผู้ป่วยคอตีบ(คอตีบ 1) [DL: 921]
2.แบบรายงานค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด(คอตีบ 2) [DL: 565]
3.แบบติดตามอาการ และการกินยาปฏิชีวนะ(คอตีบ 3) [DL: 496]
4.แบบรายงานทะเบียนการตรวจ Throat swab หาเชื้อ Corynebacterium diphtheriae(คอตีบ 4) [DL: 521]

อื่นๆ
การลงทะเบียนในเว็บไซต์ของสำนักระบาดวิทยา [DL: 997]

เริ่มเก็บสถิติการดาวน์โหลด 23 ธันวาคม 2556

 
 
หน้าแรก l ข้อมูลองค์กร l ดาวน์โหลด l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง l ติดต่อเรา l Site map
เรื่องเด่น l 506 Surveillance weekly summarized l ระบบเฝ้าระวังโรค รายงาน 506 l การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ l การเฝ้าระวังโรคติดต่อ l การเฝ้าระวังโรคเอดส์
KM & PMQA l SRRT Network l International Program l ข่าวประชาสัมพันธ์ l ประกาศ l เว็บบอร์ด
ชมรมระบาดวิทยา l ข่าวเตือนภัยสำหรับประชาชน l ข่าวการระบาดจากหนังสือพิมพ์ l Fact Sheet l Publications l ปฏิทินกิจกรรม
 
 

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 4 และ 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02-5901776. แฟกซ์.02-5901784
Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control Ministry of Public Health
Minister Secretariat Building No.4,6, 6th floor, Tivanond Road, Muang, Nonthaburi 11000, THAILAND. Tel. 02-5901776. Fax. 02-5901784

© Copyright http://www.boe.moph.go.th. All rights reserved.
.