HFM Bureau of Epidemiology, DDC, MPH  


พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สัปดาห์ที่ 46
 • สรุปสถานการณ์ ปี 62รายสัปดาห์ [45]
 • สรุปสถานการณ์ ปี61 รายสัปดาห์ [52]
 • สรุปสถานการณ์ ปี 60 รายสัปดาห์ [53]
 • สรุปสถานการณ์ ปี60 รายสัปดาห์ [53]

 • ตารางข้อมูลผู้ป่วยรายจังหวัด
  • จำนวนป่วย - เสียชีวิต รายเดือน::. [2562]
  • อัตราป่วย - เสียชีวิต::. [2562]
  • จำนวนป่วย แยกตามกลุ่มอายุ::. [2562]
  • จำนวนเสียชีวิต แยกตามกลุ่มอายุ::. [2562]
  • เชื้อชาติ::. [2562]
  • จำนวนป่วย แยกตามกลุ่มอาชีพ::. [2562]
  • จำนวนเสียชีวิต แยกตามกลุ่มอาชีพ::. [2562]
  • จำนวนป่วย แยกตามกลุ่มอายุ เพศ รายเดือน::. [2562]
  • จำนวนตาย แยกตามกลุ่มอายุ เพศ รายเดือน::. [2562]
 • ตารางข้อมูลผู้ป่วยรายอำเภอ
  • จำนวนป่วย-เสียชีวิต รายเดือน::. [2562]
 • หมายเหตุ :
  • ข้อมูลในตารางข้อมูลจะถูกปรับปรุงทุกสัปดาห์ (ภายในวันพฤหัสบดี)
  • ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้น จึงไม่ควรนำข้อมูลปีปัจจุบันไปอ้างอิงในเอกสารวิชาการ
  • หากข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง จะไม่มีสรุปสถานการณ์รายสัปดาห์ในสัปดาห์นั้น
  • การนำข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรุปสถานการณ์ประจำปี