Leptospirosis Bureau of Epidemiology, DDC, MPH


พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 สัปดาห์ที่ 50
 • สรุปสถานการณ์ ปี 60รายสัปดาห์ [49]
 • สรุปสถานการณ์ ปี59 รายสัปดาห์ [52]
 • สรุปสถานการณ์ ปี 58 รายสัปดาห์ [52]
 • สรุปสถานการณ์ ปี58 รายสัปดาห์ [52]

 • ตารางข้อมูลผู้ป่วยรายจังหวัด
  • จำนวนป่วย - เสียชีวิต รายเดือน::. [2560]
  • อัตราป่วย - เสียชีวิต::. [2560]
  • จำนวนป่วย แยกตามกลุ่มอายุ::. [2560]
  • จำนวนเสียชีวิต แยกตามกลุ่มอายุ::. [2560]
  • เชื้อชาติ::. [2560]
  • จำนวนป่วย แยกตามกลุ่มอาชีพ::. [2560]
  • จำนวนเสียชีวิต แยกตามกลุ่มอาชีพ::. [2560]
  • จำนวนป่วย แยกตามกลุ่มอายุ เพศ รายเดือน::. [2560]
  • จำนวนตาย แยกตามกลุ่มอายุ เพศ รายเดือน::. [2560]
 • หมายเหตุ :
  • ข้อมูลในตารางข้อมูลจะถูกปรับปรุงทุกสัปดาห์ (ภายในวันพฤหัสบดี)
  • ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้น จึงไม่ควรนำข้อมูลปีปัจจุบันไปอ้างอิงในเอกสารวิชาการ
  • หากข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง จะไม่มีสรุปสถานการณ์รายสัปดาห์ในสัปดาห์นั้น
  • การนำข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรุปสถานการณ์ประจำปี