จังหวัดลำปาง

มีผู้แจ้งเหตุการณ์ เหตุการณ์ผิดปกติที่อาจมีผลต่อสุขภาพ จากจังหวัดลำปาง จำนวน 516 เหตุการณ์ ดังนี้
ลำดับที่วันที่แจ้งหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดข้อมูลที่แจ้ง
125 เมย 2554ทุ่งตุ้นร่องเคาะวังเหนือลำปางพบผู้ป่วยเด็ก อายุ 2 ปี และ 4 ปี ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ในหมู่บ้าน ทุ่งตุ้น หมู่ 13 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเ้หนือ จังหวัดลำปาง
225 เมย 2554ห้วยน้ำร่องเคาะวังเหนือลำปางพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยน้ำ ตำบลร่องเคาะ อเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อายุ 2- 4 ปี จำนวน 3 ราย เริ่มป่วยวันที่ 31 มกราคม 2554
325 เมย 2554ตึงเหนือวังทองวังเหนือลำปางพบผู้ป่วยโรคมือ เท้าปาก อายุ 3 ปี เพศชาย ในศูนย์เด็กเล็กบ้านตึงเหนือ หมู่ 2 ตำบลวังทองอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
425 เมย 2554เมืองทองวังทองวังเหนือลำปางพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก เพศชาย อายุ 4 ปี อยู่ชั้นอนุบาลหนึ่ง โรงเรียนขยายโอกาศแห่งหนึ่ง ในตำบลวังทอง อำเภอวัง้เหนือ จังหวัดลำปาง
518 พค 2554ดอนชัยล้อมแรดเถินลำปางมีไก่ตายโดยไม่ทราบส าเหตุ บางบ้านตายหมดเล้า เป็นบ้านที่อยู่ในระแวกบ้านเดียวกัน
618 พค 2554แม่ถอด ทุ่งเจริญแม่ถอดเถินลำปางได้รับแจ้งจาก อพปรแม่ถอดว่าเกิดฝนตกหนักลมพายุพัดบ้านพักเสียหายในเขตหมู่บ้านแม่ถอด บ้านทุ่งเจริญ
73 มิย 2554บ้านหลวงแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางเด็กมีไข้ ชัก ภายหลังได้รับวัคซีน มารับบริการที่ รพ.สต. แจ้ซ้อน และได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพช. เมืองปาน
89 มิย 2554บ้านแม่ปะ และดอนชัยล้อมแรดเถินลำปางคุณครู รร.อักษรศิลป์ แจ้งพบเด็กป่วยด้วยโรค มือเท้าปาก ชั้น อนุบาล 1 ตรวจพบตอนเข้าแถว 3 คน จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เด่นแก้ว เข้าไปตรวจสอบ
99 มิย 2554ล้อมแรดเถินลำปางได้รับแจงจากครูโรงเรียนท่านางอุปถัมภ์ ว่ามีเด็กนักเรียนชั้นป1./2 มีนักเรียนสงสัยว่าเป็นโรคมือเท้า ปาก
1020 มิย 2554ศิลาเกาะคาเกาะคาลำปางมีผู้ป่วยเพศหญิง ชื่อดญ.ดาริณี ธรรมอินแก้ว อายุ 12 ปี บ้านเลขที่ 41 ม.6 บ้านศิลา ตำบลเกาะคา เรียนอยูที่ชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมวิทยา เป็นโรคตาแดง รักษาที่รพ.เกาะคา เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.54 แล้วได้ยามาหยอด อาการดีขึ้น ปรากฎว่าได้มีผู้ป่วยตาแดงเพิ่มอีก 4 ราย ดังนี้คือ ตา ยาย มารดา ลูกผู้พี่(เพศหญิง )ในวันที 11 มิ.ย.54
1123 มิย 2554บ้านหนองจอกท่าผาเกาะคาลำปางพบผู้ป่วยตาแดง มารักษาที่ รพ.สต.ท่าผา จำนวน 2 ราย และได้ทำการสอบสวนโรคเพิ่มเติม พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 9 ราย เป็นผู้ป่วย หมู่ที่ 10 ต.ท่าผา
1223 มิย 2554ศูนย์เด็กเทศบาลตำบลท่าผาท่าผาเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจาก รพ.เกาะคา พบผู้ป่วยสงสัยเป็น โรค มือ เท้า ปาก 1 ราย ม. 3 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จากการสอบสวน พบว่า ผู้ป่วยเป็นเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าผา และ ได้ทำการแจ้งไปศูนย์ฯ ให้ทำการสำรวจเด็ก และ ตรวจร่างกายเด็ก ก่อนนำมาเข้ามาเรียนในศูนย์เด็ก พบผู้ป่วยเพิ่มในศูนย์เด็ก อีก 3 ราย
132 กค 2554หมู่ 1 ,2 , 3, 4 , 5และ 6ไหล่หินเกาะคาลำปางรพ.สต.ไหล่หิน พบผู้ป่วยโรคตาแดงในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลไหล่หิน โดยพบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 6 มิถุนายน 2554 และพบผู้ป่วยอีกเรื่อยๆจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยวันท่ี 6 มิย. 54 จำนวน 1 คน วันที่ 7 มิย .54 จำนวน 2 คน วันที่ 18 มิย.54 จำนวน 2 คน วันที่21 มิย.54 จำนวน 1 คน วันที่ 22 มิย. 54 จำนวน 2 คน วันที่ 23 มิย. 54 จำนวน 2 คน วันที่ 27 มิย. 54 จำนวน 1 คน วันท่ี 28 มิย.54 จำนวน 4 คน วันที่ 29 มิย. 54 จำนวน 4 คน วันที่ 2 กค.54จำนวน 4 คน แยกเป็นหมู่บ้าน ม.1 เข้าซ้อน 5 ราย เป็นบ้านหลังเดียวกัน 2
1410 กค 2554บ้านทุ่งข่วง หมู่ที่ ๒ทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปางพบเด็กมีตุ่มน้ำใสที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้าและข้างนิ้ว
1525 กค 2554บ้านงิ้วงามแม่ตีบงาวลำปางผู้ป่วยเด็กอายุ2ปี4 เดือน มีตุ่มแดงใสฝ่ามือ ฝ่าเท้า ในปาก ก้น จำนวน 1 ราย
1625 กค 2554ใหม่เจริญสุขม.8หลวงใต้งาวลำปางรพ.งาวรับการรักษาเด็กป่วยด้วยอาการท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง
1725 กค 2554บ้านบ่อสี่เหลี่ยมปงเตางาวลำปางพบเด้กป่วยด้วยอาการไข้ ตุ่มพองใสตามตัว ใบหน้าหรือสุกใส
1825 กค 2554ใหม่ธานีบ้านหวดงาวลำปางพบผู้ป่วยด้วยอาการตุ่มพองใสตามตัว ใบหน้า
194 2554น้ำล้อมเกาะคาเกาะคาลำปางพบผู้ป่วยตาแดงรายแรกวันที่ 22 ก.ค.54 มารักษาที่สอ.บ้านน้ำล้อมเริ่มป่วย21 ก.ค.54 ได้ยาหยอดตาไปหยอด แล้วพบผู้ป่วยมีอีก 1 รายวันที่ 27 ก.ค.54 รักษาที่สอ.บ้านน้ำล้อม เริ่มป่วย 24 ก.ค.54 เรียนโรงเรียนอ้อมอารีพิทยา ชั้นป.1/3 มีเพื่อนในห้องเรียนเป็นอยู่แล้ว 2 รายได้ยาหยอดตาไปหยอด
205 2554บ้านจอมปิงและบ้านสบต่ำนาแก้วเกาะคาลำปางน้ำท่วมประชาชนในพื้นที่เป็นโรคน้ำกัดเท้า
2117 2554บ้านนาแส่ง บ้านนาแก้ว บ้านนากิ๋มและบ้านใหม่เตาปูนนาแส่งเกาะคาลำปางเกิดเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วม ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.นาแส่ง ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ในวันที่ 2 สค 54 ที่ผ่านมา ท่วม ทั้ง หมด 4 หมู่บ้านและได้ท่วม รพ.สต.นาแส่ง ตั้งแต่ วันที่ 2 - 7 สค 54 เปิดให้บริการไม่ได้
2219 2554เกาะคาเกาะคาเกาะคาลำปางมีผู้ป่วยตาแดง 1 รายในบ้านเลขที่ 158 ม.5 ต.เกาะคาชื่อด.ช.สมมั่นสิน สุขแย้ม อายุ 8 ปี ป่วยเป็นโรคตาแดง รักษาที่รพ.เกาะคา ได้หยอดยาตามาหยอด อาการดีขึ้น ต่อมาอีก 1 วันวันที่ 15 ก.ค.54 มีผู้ป่วยตาแดงเพิ่มอีก 2 รายคือพ่อ-แม่เด็ก ได้มารักษาที่รพ.สต.บ้านน้ำล้อมวันที่ 16 ก.ค.54ได้รักษาโดยให้หยอดยาตาไป 2 ราย
2328 2554บ้านงิ้วงามแม่ตีบงาวลำปางผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 1.9 ปี ไข้ มีตุ่มพองในปาก ฝ่ามือ เท้า
2414 2554บ้านทุ่งกว๋าวทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปางพบเด็กป่วยมีอาการมีตุ่มแดงขึ้นที่เท้า มีไข้
2520 ตค 2554บ้านแม่ปูนม.7ต.ศาลาศาลาเกาะคาลำปางน้ำท่วมในบ้านแม่ปูนจำนวน16หลังคาเรือน
267 พย 2554บ้านทุ่งแล้งบ้านขอเมืองปานลำปางผู้ป่วยมือเท้าปาก จำนวน 1 ราย เป็นด็กอายุ 3 ปี ศูนย์เล็กตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
2713 พย 2554ทุ่งปิ้ง(กล้วย)หัวเมืองเมืองปานลำปางเพศชาย อายุ 38 ปี ไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อน่อง ปฏิเสธเข้าป่า ไม่รู้สึกต้ว มาร้กษาที่ รช. เมืองปาน และส่งต่อไปที่ รพศ. ลำปาง
2829 พย 2554บ้านแจ้ซ้อนเหนือแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางค้นพบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 19 พ.ย.2554ที่ศูนย์เด็กบ้านศรีดอนมูล หลังจากลงไปควบคุมโรคและค้นพบผู้ป่วยเพิ่มอีก2ราย
2919 ธค 2554บ้านศาลาบัวบกท่าผาเกาะคาลำปางเด็กได้ไปเล่นเครื่องเล่นสไลลเดอร์จากกงานฤดูหนาวอำเภอเกาะคาในคืนก่อนหน้านั้น ตอนเช้าได้มาเรียนตามปกติและมีผื่นขึ้นตามตัว คันครูจึงพามารักษาที่ รพ.สต.บ้านศาลาดงลาน
3029 ธค 2554เก้่าตื้อวิเชตนครแจ้ห่มลำปางพบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จำนวน 2 ราย เข้ารับการการักษาผนกผู้ป่วยนอก รพ.แจ้ห่ม ด้วยอาการ มีตุ่มแดงในปาก เจ็บปาก มีตุ่มแดงที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า อายุ 2 ปี เป็นเด็กนร.ในศูนย์เด็ก หมู่ 4
3119 มค 2555บ้านหลวงแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางพบผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก 1รายที่ตำบลแจ้ซ้อน เป็นเด็ก อายุ 10ปี เรียนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านหลวง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
3220 มค 25557ศาลาเกาะคาลำปางพี่เลี้ยงศูนย์เด็กแจ้งพบเด็กป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก 3 ราย
3325 มค 2555หมู่ 5 บ้านกิ่ว (ยังไม่พบผู้ป่วย)ไหล่หินเกาะคาลำปางการตายของเป็ดไม่มีอาการแสดงใดๆ ก่อนตาย เริ่มตายเมื่อวันที่ 24 จำนวน 8-9 ตัว และวันนี้ ตาย อีก 4 ตัว รวมประมาณ 13 ตัว จากจำนวนที่เลี้ยงทั้งหมด 30 ตัว จากจำนวนเป็ดที่เหลือ ยังไม่มีอาการแสดงใดๆ ที่ผิดปกติ สภาพการเลี้ยง เป็นการเลี้ยงทั่วไป ไม่ได้เลี้ยงเพื่อจำหน่าย มีสระสำหรับให้เป็ดลงเล่นน้ำ อยู่หลังบ้าน ไม่มีแม่น้ำไหล่ผ่าน
3410 กพ 2555หมู่11,หมู่4,หมู่2แจ้ซ้อนเมืองปานลำปางพบผู้ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปากที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแจ้ซ้อนเหนือ ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง พบผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 6ราย
3514 กพ 2555หมู่ 9แม่เมาะแม่เมาะลำปางผู้ป่วย IPD เพศชาย อายุ 5 ปี โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ ชั้น อนุบาล 1/2 เริ่มป่วยวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 มารักษาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ด้วยอาการ ไข้ มีตุ่มใสขึ้นบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า เบื่ออาหาร แพทย์วินิจฉัย โรคมือเท้าปาก
3616 กพ 2555ม.3 บ้านท่านางล้อมแรดเถินลำปาง
3727 กพ 2555บ้านนาเอี้ยงเสริมกลางเสริมงามลำปางผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่รพ.สต. ด้วยอาการไข้ 1 วัน ร่วมกับมีผื่นที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และมีตุ่มที่กระพุ้งแก้ม
382 มีค 2555หมู่ 4เถินบุรีเถินลำปางพบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น
399 มีค 2555พิชัยเมืองลำปางลำปางมีการเผาหญ้าริมทาง ในหมู่บ้าน ชาวบ้านเดือดร้อน แสบตา เหม็นควัน
4011 มีค 2555บ้านแหงเหนือ ม.1บ้านแหงงาวลำปางเด็กชายอายุ 1.7 ปี มีอาการไข้ เจ็บในปาก ต่มพองใสในปาก อุ้งมือ ฝ่าเท้า ทานอาหารได้น้อย
4111 มีค 2555บ้านน้ำล้อมหลวงใต้งาวลำปางเด้กชาย มีอาการไข้ น้ำมูกใส ตุ่มแดงที่ปากและเท้า เล่นดี
4230 มีค 2555บ้านชัยชมภูเวียงมอกเถินลำปางจากการออกตรวจสอบในพื้นที่ ม.10 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง จากการรายงานประธาน อสม. ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามที่รายงาน ได้พบผู้ป่วย 1 ราย ชื่อ ด.ญ.สิรินทรา อ้ายอ้อ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555
4330 มีค 2555บ้านแม่ถอดแม่ถอดเถินลำปางเนื่องจากมีชาวบ้านลักลอบเผาป่าให้เขตรอบหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงทำให้ท้องฟ้าปกคลุมด้วยควันไปสีขาวมีกลิ่น ทำให้ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น
4430 มีค 2555แม่วะเถินลำปางณ บ้านศรีบุญเรือง ม.6 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปางในช่วงนี้ของทุกปีจะมีแมลงวันจำนวนมากจากบ่อทิ้งขยะมารบกวนชาวบ้าน พระที่วัดทำให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญและอาจส่งผลกระทบให้เกิดโรคระบาดในชุมชนที่ติดต่อทางอาหารและน้ำเช่นโรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ
4530 มีค 2555หอรบเวียงมอกเถินลำปางเกิดหมอกควันลอยตำ่ในบริเวณหมู่บ้านเนื่องจากเกิดไฟป่า
4630 มีค 2555แม่ปะดอยแม่ปะเถินลำปางวันนี้เจอผู้ป่วยได้รับแจ้งจากอสมอว่ามีผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจผิดปกติ
4730 มีค 2555นาบ้านไร่แม่ถอดเถินลำปางได้รับแจ้งจากอสม.พรธณา ตุ่นหนิ้วว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคหวัดและโรคหอบหืดหลายคน
4830 มีค 2555หนองเชียงรานล้อมแรดเถินลำปางอสม.บ้านหนองเชียง นอนไม่รานมาแจ้งว่าคนในหมู่บ้านมีอาการ นอนไม่ได้ หายใจไม่ออก แสบตา มีการเผาป่าและขยะที่เป็นใบไม้กันมาก
4931 มีค 2555แม่มอกเถินลำปางเช้านี้เวลา 7.30น.บนดอยถูกปกคลุมด้วยหมอกควัน ทำให้บดบังทัศนวิสัย และแสงสว่างจากดวงอาทิตย์
5017 เมย 2555วังพร้าวพัฒนา หมู่ 7วังพร้าวเกาะคาลำปางวันที่ 31 มกราคม 2555 เจ้าหน้าที่รพ.สต.วังพร้าวได้รับแจ้งจากอสม.บ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ 7 ว่าที่บริเวณบ้านประชาชนในเขตรับผิดชอบระแวกหน้าวัดวังพร้าวประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีหยดน้ำตกใส่บริเวณรอบๆบ้านมีลักษณะขุ่นพอแห้วแล้วจะกลายเป็นสีเหลืองมีกลิ่นเหม็น
5117 เมย 2555วังพร้าวเกาะคาลำปางวันที่ 26 มีนาคม 2555 ได้รับแจ้งจาก สสอ.เกาะคาว่าพบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก 1 รายจากนั้นเจ้าหน้าที่ออกไปคัดกรองที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบผู้ป่วยอีก 1 รายและจากการคัดกรองวันที่ 27 มีนาคม 2555 พบผุ้ป่วยอีก 2 ราย รวมถึงวันรายงานทั้งหมดมี 4ราย
5226 เมย 2555เกาะคาลำปาง
5326 เมย 2555หอรบเวียงมอกเถินลำปางอากาศร้อนสูง 40องศา มีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่
5427 เมย 2555ม.3 บ้านกุ่มเนิ้ง ต.แม่มอกแม่มอกเถินลำปางผู้ป่วยสำลักน้ำมีอาการไข้สูง เป็นลมชักเกร็ง
5530 เมย 2555ท่ามะเกว๋น ท่าอุดม ท่ามะเกว๋นเหนือ ปางกุ่มแม่ปะเถินลำปางมีผื่นคันตามลำตัวแขนขา เป็นหลายคนในบ้านส่วนใหญ่รักษาเองมักเป็นตอนอากาศร้อนมากๆ
561 พค 2555หมู่4 บ้านแม่วะแล้งแม่วะเถินลำปางได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีไก่ตายจำนวน 32 ตัว
571 พค 2555แม่เตินและแม่เตินเหนือแม่ถอดเถินลำปางเมื่อวันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ได้รับแจ้งจากอสม.วิไล จองสุ เป็นผดผื่นคันตามเนื้อตัว เช่น บริเวณหลัง ใบหน้า รักแร้ ลำคอ ข้อพับแขน ข้อพับขา
5811 พค 2555ดอนไชยหลวงเหนืองาวลำปางวันที่1พค.เด็กชายอายุ1ปี6เดือนมารับวัคซีนตามเกณฑ์อายุคือDTPg-H,4, OPV4, JE1และเคลือบฟลูออไรด์ เวลาประมาณ 09.30น.จากนั้นกลับบ้านและเริ่มมีอาการงัวเงีย ซึม ตาเหม่อ ผิวเย็น ปากคล้ำ คอพับอ่อน ไข้สูง ผปค.จึงพามารพ.
5914 พค 2555บ้านผึ้งศาลาเกาะคาลำปางมีไก่ตายจำนวน 5 ตัวที่บ้านเลขที่ 142 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา
6017 พค 2555บ้านชัยชมภูเวียงมอกเถินลำปางจากการที่ผู้ป่วยได้เข้ามารักษาที่หน่วยบริการ เจ้าหน้าที่ได้ให้การรักษา และออกสำรวจในพื้นที่หมู่ 10 ต.เวียงมอก ยังไม่พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่ม
6124 พค 2555โป่งแก้วบ้านโป่งงาวลำปางผู้ป่วยเด็กชายอายุ 11ปี 8เดือนมีอาการแสบเคืองตา ตาแดงมีขี้ตาเล็กน้อย
6224 พค 2555บ้านปากบอกบ้านร้องงาวลำปางผู้ป่วยเพศหญิง อายุ45 ปี อาชีพทำนามีอาการปวดแสบเคืองตา ตาแดงบวมเล็กน้อย คันร่วมด้วย ไม่มีไข้
6324 พค 2555บ้านอ้อนบ้านอ้อนงาวลำปางผู้ป่วยชาย อายุ 27 ปี6เดือนมีอาการไข้ต่ำ ปวดบวมบริเวณข้างหูซ้าย
6425 พค 255501แม่มอกเถินลำปางพบผู้ป่วยตาแดง 1ราย รายที่ 2 ห่างจากรายแรก 12วัน
6525 พค 2555สบป้าดแม่เมาะลำปางเวลา 16.00น. ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่า บุตรมีอาการ ผื่นขึ้น ตามมือและเท้า ไปรักษาที่คลีนิคเอกชนแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมือ เท้า ปาก และบุตรเรียนอยู่ที่ศูนย์เด็กเทศบาล ผู้ปกครองจึงโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
6629 พค 2555บ้านปากกองตะวันออกนาโป่งเถินลำปางผู้ป่วยรับประทานส้มแผ่นที่ตากไว้และไม่ได้ปกปิดให้มิดชิด
6729 พค 25558แม่วะเถินลำปางผู้ป่วยทานอาหารและถ่ายเหลวเป็นน้ำหลายครั้ง
6829 พค 2555แม่ปะเถินลำปางตั้งแต่วันที่28พ.ค 55 ได้มีชาวบ้านมารับบริการด้วยอาการมีตุ่มหนองตามแขนมือน่อง คัน สอบถามทุกคนไปเก็บของป่ามาแล้ว มีอาการคัน บางคนบอกแพ้ยางไม้ บางคนไม่ทราบว่ามาจากสาเหตุใด
6930 พค 2555บ้านดอกคำใต้แม่ตีบงาวลำปางผู้ป่วยเพศหญิง อายุ51 ปี มีอาการแสบเคืองตา น้ำตาไหล คันและมีขี้ตา
7031 พค 2555บ้านร่องเห็ดบ้านแหงงาวลำปางผู้ป่วยชาย อาชีพทหารเกณฑ์มีไข้ ปวดศีรษะหนาวสั่น มาอาศัยอยู่ในพื้นที่งาว20พค.55เคยไปฦึกซ้อมทหารจ.ตากมา
711 มิย 2555หมู่ 1ปงดอนแจ้ห่มลำปางพบผู้ป่วย มือเท้าปาก อายุ 3 ปี เป็นนร.ในศูนย์เด็กเล็ก
725 มิย 2555ม.2 บ้านหลุก , ม.3 บ้านใหม่ผ้าขาววิเชตนครแจ้ห่มลำปางพบผู้ป่วยมือเท้าปาก จำนวน 2 ราย เพศชาย 2 ราย อายุ 2 ปี 2 ราย 1 รายเรียนอยู่ศูนยืเด็กเล้ก
735 มิย 2555ม.8 บ้านผาช่อแม่สุกแจ้ห่มลำปางผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก 1 ราย เพศชาย อายุ 3 ปี เริ่มป่วยวันที่ 2มิ.ย. 55 รักษารพ.แจ้ห่มวันที่ 4 มิ.ย. 55
745 มิย 2555หมู่ 4 ตำบลบ้านดงแม่เมาะลำปางเวลา 10.30น.ทีมSRRT รพ.แม่เมะ ได้รับแจ้งจากตึกผู้ป่วยนอกว่ามีผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก ทม SRRT ได้ดำเนินการสอบสวนโรค พบว่าเป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ3 ปี บ้านเลขที่ 49/1 ม.4 ตำบลบ้านดง เรียนอยู่ที่ศูนย์เด็กจำปุย ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.55 มารักษาวันท่ 5 มิ.ย.55 สอบสวนโรคเพิ่มเติมพบว่า 2-3 วันก่อนป่วย ได้ไปเล่นกับเพื่อนบ้านที่มีอาการป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก อยู่ และเริ่มป่วย จึงได้หยุดเรียน
756 มิย 25554นาแก้วเกาะคาลำปางผู้ป่วยเก็บผลไม้ในสวน ถูกแมงป่องต่อยที่ฝ่าเท้า ช่วงที่แมงป่องต่อยนั้นเป็นเวลาหลังฝนตก
767 มิย 2555กล้วยแพะเมืองลำปางลำปางมีบ่อขยะในเขตพื้นท่ตำบลกล้วยแพะ ส่งกลิ่นเหม็นและมีแมลงวันมากขึ้น
777 มิย 2555ดอนแก้วเมืองปานเมืองปานลำปางมีการเผาขยะในหมู่บ้านไม่ยอมให้เทศบาลเก็บกลัวเสียเงิน ทำให้เกิดกลิ่น ควัน ชาวบ้านเดือดร้อน
789 มิย 2555บ้านปงยางคก ม.9 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางปงยางคกห้างฉัตรลำปางผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน
799 มิย 2555บ้านดอนหมู่ที่10เวียงตาลห้างฉัตรลำปางได้รับแจ้งจาก สสจ.ลำปางพบผู้ป่วย HFM ผู้ป่วยเข้ารับการรักษารพ.เอกชน
8011 มิย 25553แม่วะเถินลำปางอากาศร้อน เย็นในวันเดียวกันพบผู้ป่วยมารับการรักษา มีไข้
8112 มิย 2555บ้านเหล่าบ้านโป่งงาวลำปางผู้ป่วยเด็กชายอายุ 8ปี8เดือน มีอาการไข้ปวดคางบวม
8212 มิย 2555บ้านบ่อห้อบ้านแหงงาวลำปางผู้ป่วยเด็กชายอายุ12ปีและ 2 เดือนมีอาการปวดเคือง คันตา 2ข้าง หนังตาบวม น้ำตาไหล
8312 มิย 2555บ้านหวดบ้านหวดงาวลำปางผู้ป่วยเพศชายอายุ96 ปี มีอาการคันแสบตาเคืองตา น้ำตาไหล
8413 มิย 25553ศาลาเกาะคาลำปางเด็กในห้องเด็กเล็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก
8513 มิย 2555บ้านแม่ปูน หมู่ที่ 7ศาลาเกาะคาลำปางมีปลาตายจำนวนมากในแม่น้ำแม่ปูนชาวบ้านจับปลามากิน
8613 มิย 2555หมู่3บ้านผึ้งศาลาเกาะคาลำปางพบเด็กในโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจิตตพงษ์ชั้นเด็กเล็กป่วยโรคมือ เท้า ปากจำนวน4ราย
8719 มิย 2555บ้านดงบ้านดงแม่เมาะลำปางเด็กหญิงหงห์ฟ้า วงศ์หน่อแก้ว อายุ 1 ปี บ้านเลขที่ 220 หมู๋ 2 เริ่มป่วย 12 มิ.ย 55 พบ 14 มิ.ย55
8820 มิย 2555หัวแตเกาะคาเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจาประธานอสม.บ้านหัวแต ว่ามีควายตายจำนวน 20 ตัวบริเวณสวนหลังวัดม่อนศรีบุญโยง โดยไม่ทราบสาเหตุ
8920 มิย 2555ม่วงน้อยเกาะคาเกาะคาลำปางมีวัวตายจำนวน 5 ตัวที่สวนส่วนบุคคล โดยไม่ทราบสาเหตุ
9020 มิย 25552 ,3,7,8แม่วะเถินลำปางผู้ป่วยมีผื่นคัน ตามผิวหนัง
9121 มิย 2555บ้านห้วยหกบ้านอ้อนงาวลำปางผู้ป่วยเพศชาย อายุ25ปี มีอาการแสบเคืองตาน้ำตาไหล มีขี้ตา
9221 มิย 2555ใหม่นาแช่บ้านโป่งงาวลำปางผู้ป่วยเด็กชายอายุ5.4ปีมีอาการแสบเคืองตา คัน น้ำตาไหล มีขี้ตา
9321 มิย 2555บ้านดอกคำใต้แม่ตีบงาวลำปางผู้ป่วยเพศหญิงอายุ2ปี7เดือนมีอาการคันแสบตา น้ำตาไหล
9422 มิย 2555ม5ไร่นาน้อยปงแสนทองเมืองลำปางลำปางรับแจ้งข่าวจาก พี่เลี้ยงศูนย์เด็กป่วยเป็นHFMรักษาที่คลินิค
9524 มิย 2555หนองร่องบ้านเป้าเมืองลำปางลำปางพบนกอพยพมาอาศัยและหากินบริเวณทุ่งนา หมู่ที่ 8 บ้านหนองร่องตำบลบ้านเป้าประมาณ 100 ตัว
9627 มิย 2555หมู่ 4 เก้าตื้อวิเชตนครแจ้ห่มลำปางพบผูู้ป่วยมือเท้าปาก 1 ราย เพศชาย อายุ 2 ปี 4 เดือน ที่อยู่ 153 ม.4 ตำบลวิเชตนคร
9728 มิย 2555ทุ่งโป่งเมืองปานเมืองปานลำปางมีลูกหมูตาย จำนวน 7 ตัว เจ้าของมีอาการคล้ายหวัด 2 ราย
9829 มิย 2555บ้าบล้อมแรด ม.4ล้อมแรดเถินลำปางเด็กนักเรียนชั้น ป.3 รร.ล้อมแรดวิทยา ทานนมโรงเรียนจำนวน 16 คน แล้วเกิดอาการท้องเสีย จำนวน 13 คน
992 กค 2555วังหินพัฒนาเถินบุรีเถินลำปางรับแจ้งว่ามีเด็กอายุ 1ปี มีแผลบริเวณในปากและมีตุ้มคันบริเวณอุ้มมือ
1002 กค 2555นายางเหนือนายางสบปราบลำปางพบผู้ป่วยมีอาหารไข้ ร่วมกับมีตุ่มแดงบริเวณมือ เท้า ก้น และมีแผลในช่องปาก ทานข้าวได้น้อย
1014 กค 2555บ้านหนองหล่าย บ้านน้ำล้อม บ้านหัวแต บ้านเกาะคา บ้านศิลาและบ้านแม่ฮามเกาะคาเกาะคาลำปางน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่ยาว ซึ่งประกอบด้วยบ้านหนองหล่าย บ้านน้ำล้อม บ้านหัวแต บ้านเกาะคา บ้านศิลาและบ้านแม่ฮาม วันที่ 2 ต.ค.54 เวลา08.00 น.และวันที่อีกครั้งวันที่ 3 ต.ค.54 ที่บ้านน้ำล้อม ม.1และบ้านหนองหล่าย ม.4 เวลา11.00 น.
1025 กค 2555บ้านเลขที่ 181 หมู่ 1 บ้านเช้าซ้อนไหล่หินเกาะคาลำปางณ โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน เวลา 13.00 ของวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 อาจารย์ประจำชั้นได้ประชุมเด็กนักเรียนในช่วงบ่าย ก่อนจะปล่อยเข้าเรียนในช่วงบ่าย เด็กนักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียน โดยมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งขออนุญาติออกมานอกห้องเรียน เพื่อดื่มน้ำ เวลาผ่านไป เกือบ 5นาที ก็มีเพื่อนเด็กนักเรียนมาพบศพ นอนเสียชีวิตอยู่หน้าเครื่องกดน้ำ แพทย์คาดว่าเหตุน่าจะเกิดจาก เครื่องกดน้ำชำรุดมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ประกอบกันแก้วที่ใช้ดื่มน้ำเป็นโลหะ และเด็กนักเรียนไม่ได้ใส่รองเท้า จึงทำให้กระแสไฟวิ่งเข้าสู่ร่างกาย หัวใจเกิดภาวะล้มเหล
1035 กค 2555ท่าสามัคคีแม่ถอดเถินลำปางเกิดดินตลิ่งสไลด์แม่น้ำวัง
1046 กค 25551นาแก้วเกาะคาลำปางเนื่องจากมีผู้ป่วย 1 รายมารับบริการ รพสต.สองแควใต้ มาขึ้นประวัติการรับบริการที่รพสต.เจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกประวัติ พบว่าผู้ป่วยรายนี้ชื่อ ด.ญ.ฑิฆฆพร รักสุจริต ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไม่ครบตามเกณฑ์ รับวัคซีนครั้งสุดท้าย DTP+HB3 +OPV3
1059 กค 2555บ้านดง หมู่ที่2นายางสบปราบลำปางพบเด็กที่เรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาการไข้ มีแผลเป็นตุ่มแดงบริเวณมือ เท้าและปากจำนวน1ราย เป็นเด็กเพศหญิง อายุ2ปี
10612 กค 2555ศาลาดงลานศาลาเกาะคาลำปางสถานที่เกิดเหตุ คือ บ้านศาลาดงลาน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เจ้าบ้านได้เลี้ยงหมูไว้ในบ้าน 1 คอก จำนวน 10 ตัว ทำให้มีผู้ได้รับความเดือนร้อนจากการส่งกลิ่นเหม็นของสิ่งปฏิกูลของหมูดังกล่าวเป็นอย่างมาก มีบ้านที่ได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตประจำวันประมาณ 10 หลังคาเรือน เหม็นจนส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ส่งกลิ่นรบกวนตลอดเวลา และบ้านใกล้เคียงบางหลังมีผู้ป่วยอาศัยอยู่ด้วยทำให้สุขภาพที่แย่แล้วย่ำแย่ลงกว่าเดิม จึงเกิดการร้องเรียนกับทางเทศบาลให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
10713 กค 2555บ้านเกาะหัวช้างพระบาทวังตวงแม่พริกลำปางได้รับแจ้งจาก อสม.ว่ามีผู้ป่วยในหมู่บ้านมีอาการปากบวม คัน สงสัยว่าจะเป็นโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งกำลังมีการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน
10814 กค 2555หมู่ 10 ปางต้นหนุนแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางได้รับแจ้งจากอสม.ว่าพบเด็กมีไข้ มีตุ่มในปาก มือและเท้าจำนวน1 ราย
10917 กค 2555เกาะคาเกาะคาเกาะคาลำปางเวลา 08.10 น.ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากรพ.เกาะคาห้องฉุกเฉิน มีชายซึ่งเป็นบิดาเด็กและเด็กชายได้เข้ารับการรักษาที่รพ.เกาะคา เนื่องจากได้ยาฆ่าแมลงมาจากบ้านเลขที่ 156 ม.5 โดยชายดังกล่าวของเด็กได้นำยาฆ่าแมลงผสมนมเปรี้ยวให้บุตรดื่ม ส่วนตัวเอง(บิดาเด็ก)ก็นำยาฆ่าแมลงผสมเครื่องดื่มไม่ทราบชนิดดื่มด้วย โดยมารดาของเด็กได้นำไปส่งรพ.เกาะคา ส่วนตัวสามีหรือพ่อของเด็กนั้นรถกูภัยนำส่งรพ.เกาะคา ซึ่งทางรพ.เกาะคาได้สอบถามถึงชื่อยาฆ่าแมลง เพื่อจะได้ทำการรักษาถูกต้องต่อไป
11019 กค 2555บ้านนาแช่จางเหนือแม่เมาะลำปางผู้ป่วยให้ประวัติไปดำนาและถอนหญ้าที่นาหลังจากนั้น พบมีตุ่ม แดง คัน บริเวณเท้าจนถึงหน้าแข้ง บางรายพบที่แขน
11126 กค 2555บ้านปางอ้าเวียงมอกเถินลำปางจากการรายงานพบว่ามีเด็กป่วยด้วยโรค HFM มีอาการไข้สูง ทานอาหารน้อย น้ำลายไหล มีตุ่มใสในปาก มือ และเท้า ตรวจสอบในพื้นที่ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม
11227 กค 2555บ้านป่าแขนาแก้วเกาะคาลำปางได้รับแจ้ง จาก สสอ ว่ามีผู้ป่วยเป็นเด็กอายุ 10 เดือน 1 ราย รับการรักษาด้วยโรคมือ เท้า ปาก ที่รพ.เขลางค์
11327 กค 2555บ้านทุ่งกว๋าว ม. 5ทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปางไข้มาสามวัน ออกตุ่มบริเวณกระพุ้งแก้ม ฝ่ามือ เป็นมา 1 วัน
11427 กค 2555บ้านทุ่งกว๋าว ม. 5ทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปางผู้ป่วยอายุ 45 ปี เสียชีวิตจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
11528 กค 2555หนองจอกท่าผาเกาะคาลำปางจากการรายงานพบว่ามีเด็กป่วยด้วยโรค HFM มีอาการไข้สูง ทานอาหารน้อย มีตุ่มใส มือ ตรวจสอบในพื้นที่ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม
11630 กค 2555บ้านศาลาไชยศาลาเกาะคาลำปางมีผู้ป่วยจิตเวชมาพักอาศัยและขนของมาอยู่ที่ศาลเจ้าประจำหม่บ้านซึ่งประชาชนในหมู่บ้านถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน สร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน
11730 กค 2555แม่หยวก-เกาะยะนาแส่งเกาะคาลำปางรับแจ้งข่าวจาก รพ.เกาะคา มีผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัว ด้วยอาการอ่อนเพลีย ไข้ไม่พบตุ่มผื่นคัน แพทย์ตรวจรักษาวินิจฉัย่วาป่วยเป็นโรค Herpamgina( ผู้ป่วยอายุ 9 เดือน ปู่ ย่าเลี้ยงที่บ้าน ไม้ได้ไปไหน)
11831 กค 2555บ้านสบเติน,บ้านแม่เตี๊ยะนอกแม่ถอดเถินลำปางพบผู้ป่วยอายุ 0-5 ปีมีตุ่มใสบริเวณปาก มือ และเท้า เด็กไม่ได้อยู่ศูนย่์เด็ก
11931 กค 2555บ้านดอนไชยหลวงเหนืองาวลำปางผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ2.11 ปี มีอาการแผลในปาก ไม่มีไข้ มารดาบอกว่ากินลำไยเยอะทำให้มีแผลที่ปาก เด็กอยู่ศูนย์เด็กเทศบาลตำบล
12031 กค 2555บ้านใหม่ธานีบ้านหวดงาวลำปางผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 4.8 ปี มีอาการไข้ ปวดคางและบวม2ข้าง
1218 2555บ้านสบพลึงบ้านโป่งงาวลำปางผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 1.11 ปีเริ่มป่วย28กค.55มีอาการไข้คางบวม ไอ น้ำมูกใส
12210 2555บ้านปงคอบ ม.9วิเชตนครแจ้ห่มลำปางพบผุ้ป่วยโรคมือเท้าปาก ชั้นอนุบาล รรงปงคอบ 1 ราย เพศหญิงอายุ 4 ปี , พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากในศูนยืเด็กปงคอบ 1 ราย เพศชายอายุ 3 ปี
12314 2555บ้านชัยชมภูเวียงมอกเถินลำปางในวันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2555 ได้สำรวจพบผู้ป่วยเด็กอายุ 11 เดือน ป่วยด้วยอาการมีไข้ มีตุ่มในปาก มือ และเท้า ทานอาหารน้อยลง และไปทำการรักษาที่คลีนิคใกล้บ้าน
12414 2555ม.7ห้างฉัตรห้างฉัตรลำปางได้รับแจ้งจาก อสม ม.7 ว่ามีผู้ป่วยสงสัยโรคคางทูม ด.ช.สหรัฐ แสนผาบ มีอาการไข้สูง ปวดบวมที่แก้ม คาง เป็นมา 1 วัน
12515 2555หมู่ 3วิเชตนครแจ้ห่มลำปางพบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก เพศชาย อายุ 2 ปี6เดือน ที่อยู่ 224หมู่ 3 เริ่มป่วย11/8/55 รักษา14/8/55
12627 2555-แจ้ซ้อนเมืองปานลำปางมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามแจ้งว่ามีแม่ค้าขายกับข้าวในตลาดบ้านหลวงขายไก่อบเน่าให้กับผู้บริโภคเมื่อวัน อาทิตย์ ที่27 สิงหาคม 2555
12727 2555บ้านหัวทุ่งทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปางไข้ มีตุ่มขึ้นบริเวณกระพุ้งแก้ม ฝ่ามือ
12829 2555บ้านแม่ถอดแม่ถอดเถินลำปางมีการจำหน่ายเห็ดและของป่า สงสัยการดูและสังเกตเห็ดพิษของประชาชนที่ไม่มีความชำนาญในการดูเห็ดที่กินได้และกินไม่ได้
12931 2555นาแก้วตะวันออกนาแส่งเกาะคาลำปางพบผู้ป่วยนอกรพ.เกาะคามารักษา ด้วยอาการไข้ มือและปากมีตุ่มใส่ผุดออกมาจากปาก และมือ ทานได้ไม่งอแง
13031 2555นาแก้วนาแส่งเกาะคาลำปางพบผู้ป่วยมารักษา รพ.เกาะคาผู้ป่วยนอก อายุ 2.10 ปี อยู่ศูนย์เด็กในเมือง แต่เป็นผู้ป่วยเขตเกาะคา มารักษาด้วยอาการมีตุ่มใสออกตามอุ้งมือและปาก ไม่มีไข้
13131 2555บ้านแม่เตินแม่ถอดเถินลำปางจากการตรวจสอบพบแผลบริเวณกระพุ้งแก้ม ลิ้นเป็นแผลร้อนใน
1324 2555บ้านป่าเหมี้ยงแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางพบผู้ป่วยมีอาการไข้สูง อาเจียน ไอ มีแผลเหมือนรอยบุหรี่จี้ที่ขา เมื่อวันที่ 18 สค.55จึงแนะนำให้ไปพบแทย์ที่ รพ.เมืองปาน
1334 25554บ้านสาแจ้ห่มลำปางวันที่ 4 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. ได้รับแจ้งจากอสม.ว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจจะส่งผลกระทบด้านสุขภาพได้แก่มีน้ำขัง น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บ้านหมู่ 5 หมู่ 3 ตำบลบ้านสา โดยคืนวันที่ 3 กันยายน 2555 เกิดฝนตกหนัก ส่งผลกระทบด้านที่ทำกิน ด้านคมนาคมและด้านสุขภาพของประชาชน มีผู้ป่วยโรคน้ำกัดเท้าในพื้นที่ จำนวน 1ราย เนื่องจากไปเก็บผลผลิตบริเวณที่มีน้ำขัง
1345 2555บ้านสามเหลี่ยมปงเตางาวลำปางผู้ป่วยเพศหญิงอายุ1.7ปีมีอาการไข้ ผื่นฝ่ามือ เท้า เด็กอยู่ที่บ้าน เป็นผู้ป่วยนอกรพช.อำเภอ
1357 2555งาวลำปางจากเหตูการณ์ฝนตกหนักในช่วงกลางคืนติดต่อกันมา 2-3วันในวันที่ 5 กันยายน2555เวลาประมาณ 03.00นน้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมในพื่้นที่หมู่ 1,2,6ได้รับความเสียหายหมู่ 1 จำนวนประมาณ 50 พื้น หมู่ 2 จำนวน 10 หลังหมู่ 6 จำนวน 5 หลังและน้ำเริ่มลดในช่วงสาย ๆ ของวันที่ 5 กันยายน 2555
13611 2555บ้านห้วยเตาปูนเวียงมอกเถินลำปางในวันนี้ได้มีผู้ปกครองพาเด็กมาตรวจด้วยอาการมีตุ่มใสตามร่างการ พบมากที่เท้า มือ และปาก เด็กทานอาหารน้อยลง ก่อนหน้านี้มีอาการไข้ ซึ่งเป็นอาการของโรคมือ เท้า ปาก ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงตรวจสอบพื้นที่บริเวณรอบบ้านผู้ป่วย ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม
13711 25552แม่วะเถินลำปางผู้ป่วยตาแดงจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม
13813 2555น้ำล้อมเกาะคาเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจากประธานอสม.พบผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคฉี่หนู ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ต่อมาตัวเหลือง ตาเหลือง อ่อนเพลีย ไม่มีประวัติดื่มสุรา ทำนาในทุ่งนา
13914 25551 , 2 , 6 และ รพ.สต.สบป้าดสบป้าดแม่เมาะลำปางน้ำท่วมผ่านถนนเข้าหมู่บ้านสบป้าดม.1และบ้านสบเติ๋นม.2เป็นระยะทาง 50 ม.ผลกระทบบ้านที่น้ำท่วม ม.1(บ้านสบป้าด) จำนวน 1หลัง ม.2.(บ้านสบเติ๋น)จำนวน17หลัง ม.6(บ้านปงต้นปิน)จำนวน5หลังและบริเวณทางเข้าและหน้าอาคารและบ้านพักของรพ.สต.สบป้าด
14015 2555๒,๔,๑๒,๕ ตำบลแจ้ซ้อน และ ๑,๓ ตำบลเมืองปานแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางฝกตกหนักมากนานกว่าสามชั่วโมง
14118 2555บ้านหัวทุ่งทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปางผู้ป่วยเริ่มมีอาการเป็นไข้ มีตุ่มใสที่ฝ่ามือ ในปาก เมื่อวันที่ 10 ก.ย.55 ไปรักษาที่ รพ.สต.บ้านทุ่งข่วง เจ้าหน้าที่สงสัยเป็น โรค มือ เท้า ปาก จึงแนะนำให้ไป รพ.เมืองปาน เพือตรวจรักษา วันที่ 11 ก.ย.55 มีผู้ป่วยสงสัย มือเท้าปาก เพิ่มมาอีก 1 คน จึงได้ลงสอบสวนโรคที่ศูนย์เด็กบ้านหัวทุ่ง พบผู้ป่วยมีตุ่มใสขึ้นที่มือ ในปาก อีก 1 ราย
14219 2555หมู่ 2 - 8 ตำบลนาแส่งนาแส่งเกาะคาลำปางน้ำท่วม รพสต.นาแส่ง ในวันที่ 16-17 กย55 และพื้นที่รับผิดชอบ ม.2/6/3 จำนวนทั้งหมด 35 หลังคาเรือน
14324 25552,8แม่วะเถินลำปางผู้ป่วยตาแดงจากการทำงาน และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
1445 ตค 2555บ้านป่าเหมี้ยงแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางพบผู้ป่วยมีอาการไข้ อาเจียนและมีแผลเหมือนรอยบุหรี่จี้ตามตัว 5จุด ในผู้ป่วยรายแรกแต่รายที่2 ไม่พบแผลรอยบุหรี่จี้ พบผู้ป่วยที่บ้านหมู่7บ้านป่าเหมี้ยงทั้ง2ราย
1455 ตค 2555ม.6 บ้านขามแดงห้างฉัตรห้างฉัตรลำปางรับแจ้งจาก อสม ว่ามีผู้ป่วยสงสัยโรคมือ เท้า ปาก 2 ราย ในศูยน์เด็กเล็กบ้านขามแดง
14625 ตค 2555ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเวียงตาลห้างฉัตรลำปางเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ เวลา ประมาณ 02.00 น. ที่เกิดเหตุถนนสานลำปาง - เชียงใหม่ ได้รับบาดเจ็บ 4 คน ส่งผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลห้างฉัตร จ.ลำปาง
14728 ตค 2555หมู่10ลำปางหลวงเกาะคาลำปางเด็กในศูนย์เด็ก ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลันชื่อ ด.ช. เมือง ไม่มีนามสกุลมาอาศัยในพื้นที่โรงอิฐ ม.9ต.ปงยางคกไม่ได้รับโปลิโอ และฝากเลี้ยงศูนย์เด็กบ้านจู้ดม.10 ทีม SRRT ห้างฉัตรหยด OPV ใน.ม.9และหมู่7ทั้งหมด แล้วแจ้งข่าวให้อ.เกาะคาวันนี้SRRT เกาะคา นำโดย นายผทายวุธ นวลอนงค์จึงนำทีมไปหยด OPV ที่ศูนย์เด็กบ้านจู้ด ม.10 เมื่อ 11 มิ.ย2555 จำนวน 12คน
14830 ตค 2555ม.5วอแก้วห้างฉัตรลำปางพบผู้ป่วยมือ เท้า ปาก 1 ราย ชื้อ ด.ช.ณัฐพนธ์ เครือสุวรรณ อายุ 2 ปี 3 เดือน บ้านเลขที่ 209 ม.5 ตำบลวอแก้ว เริ่มป่วย 28/10/2555 พบผู้ป่วย 29/10/2555
14930 ตค 2555ม.9ห้างฉัตรห้างฉัตรลำปางพบผู้ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก 1 ราย ชื่อ ด.ช.ปภัทรเดช ฮาวคำฟู อายุ 2 ปี บ้านเลขที่ 90 ม.9 ต.ห้างฉัตร อยู่ศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่ฮาว เริ่มป่วย 27/10/2555 พบผู้ป่วย 29/10/2555
15031 ตค 2555ม.5ปงยางคกห้างฉัตรลำปางพบผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก 1 ราย ชื่อ ด.ช.เศรฐวุฒิ โปทา อายุ 1 ปี 9 เดือน ที่อยู่ 59/2 ม.5 ตำบลปงยางคก เริ่มป่วย 30/10/55 พบผู้ป่วย 30/10/55
15131 ตค 2555บ้านร่องเห็ดบ้านแหงงาวลำปางผู้ป่วยชาย อายุ 23 ปี อาชีพทหาร เดินทางมาจากจังหวัดยะลา วันที่ 17 ตค.55 มาที่อำเภองาว วันที่ 18 ตค.55 เริ่มป่วย 19 ตค.55 ด้วยอาการไข้สูง 39.5 องศา ปวดศีรษะ ไม่ไอ ไม่เจ็บคอ ซื้อยากินเอง อาการไม่ดีขึ้น จึงมารับการรักษา ที่รพช.วันที่ 26 ตค.55 แพทย์ให้ admit และส่งตัวไปรับการรักษา ที่ รพศ.วันที่ 30 ตค.55
1522 พย 25551บ้านแหงงาวลำปางมีผู้แจ้งว่า เหม็นมูลสุนัขบ้านใกล้เคียงเนื่องจากเลี้ยงสุนัข จำนวน 7 ตัวไว้ในบ้าน
1536 พย 2555แม่แก่งแม่ถอดเถินลำปางได้รับแจ้งจากนางสาวลำดวน ลั่นทมทองว่ามีเด็กข้างบ้านมีตุ่มน้ำใสที่มือข้างซ้าย เกร็งว่าจะเป็นโรคมือ เท้า ปาก
1549 พย 2555บ้านไร่หัวเมืองเมืองปานลำปางพบเด็ก อายุ 11 ปี มีอาการไข้ เจ็บคอกลืนน้ำลายลำบาก ไม่ไอ ไม่อาเจียน ร่วมกับมีตุ่มน้ำใสบริเวณลำตัว มา 2 วัน
15519 พย 2555ม.4 บ้านล้อมแรดล้อมแรดเถินลำปางมีรายงานการแจ้งข่าวว่าพบผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปาก มีลักษณะอาการตุ่มแดงใสที่มือและเท้า จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอักษรศิลป์ ได้รับแจ้งข่าวเวลา 13.00 น.
15620 พย 2555ม่วงน้อยเกาะคาเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจารพ.เกาะคาว่ามีผู้ป่วยอายุ 3 ปี เพศชาย เป็นโรคคางทูม และได้อยู่พัฒนาศูนย์เด็กเล็กตำบลเกาะคาแม่ยาว จึงได้ทำการควบคุมโรคต่อไป
15721 พย 2555แม่สงร่องเคาะวังเหนือลำปางมีควายจำนวน 1 ตัว ตายเวลาประมาณ 04.00 น. ที่บ้านเลขที่ 23 หมู่ 6 ตำบลร่องเคาะ ชาวบ้านได้ชำแหละแจกเพื่อนบ้านประมาณสิบหลังคาเรือน
15830 พย 2555บ้านใหม่พัฒนาแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางพบผู้ป่วย มือ เท้า ปาก ชื่อ ด.ช.พสิษฐ์ ฤทธิไตรภพ บ้านเลขที่ 134 หมู่8 บ้านใหม่พัฒนา ผู้ป่วยมีอาการไข้ มีตุ่มน้ำใสที่มือ เท้า ปาก
15930 พย 2555บ้านใหม่พัฒนาแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางพบผู้ป่วยโรค สครัปไทฟัส 1รายที่บ้านใม่พัฒนา เริ่มป่วยวันที่ 22 พย.55 วันที่ 25 พย.55ได้ไปรักษาที่ รพ.ลำปาง หมอวินิจฉัยเป็น DF วันที่ 26 มารับการรักษาที่รพ.เมืองปาน หมอเจาะ Lab วินิจฉัยเป็นโรค สครัปไทฟัส จากการสอบสวนผู้ป่วยชอบไปสวนกาแฟและโดนตัวไรแดงกัด
1607 ธค 2555บ้านใหม่พัฒนาแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางพบผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียน ถ่ายเหลวและมีแผลรอยบุหรี่จี้ที่ขาหนีบข้างซ้าย ชื่อด.ช.กิตตินันท์ แซ่เห้อ อายุ4ปี บ้านเลขที่ 255หมู่8 บ้านใหม่พัฒนา ผู้ป่วยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 1 ธค. 2555 มารับการรักษาที่ รพ.เมืองปาน วันที่ 4 ธค.55หมอวินิจฉัยว่าเป็นอุจจาระร่วง วันที่ 5,6อาการไม่ดีขึ้นจึงมารับการรักษาอีก หมอวินิจฉัยเป็นโรคสครัปไทฟัส คนที่ 2 ด.ญ.ศิริกัญญา สุวรรณวลัย อายุ 5ปี บ้านเลขที่ 272 หมู่ 8 บ้านใหม่พัฒนา มีอาการไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ มีแผลรอยบุหรี่จี้ที่รักแร้ข้างซ้าย 3จุด เริ่มป่วย 1ธค.55 วันที่ 5ธค.55มารักษาที่ รพ.เมืองปาน หมอวินิจฉัย DF วันที่ 6อาการไม่ดีขึ้นมารับการรักษาอีก หมอวินิจฉัยเป็นสครัปไทฟัส
16111 ธค 2555ม.6ห้างฉัตรห้างฉัตรลำปางพบผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก จำนวน 1 ราย ค้นพบเพิ่มอีก 2 ราย ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านขามแดง
16211 ธค 2555ม.7เวียงตาลห้างฉัตรลำปางพบผู้ป่วยมือ เท้า ปาก 1 ราย ชื่อ ด.ญ.พิมชนก วันพรมมิน อายุ 1 ปี 6 เดือน 10/4 ม.7 ต.เวียงตาล เริ่มป่วย 9/12/2555 พบผู้ป่วย 11/12/2555
16317 ธค 2555ม.3ปงยางคกห้างฉัตรลำปางพบผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก 1 ราย อยู่ ศูนย์เด็กเล็กบ้านครูสะอาด ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ชือ ด.ช.สงกรานต์ เซ่งเฮ้อ
16427 ธค 2555บ้านดอนแก้วเถินบุรีเถินลำปางเวลา 09.30น.รับแจ้งจาก อสม.พื้นที่เขตรับผิดชอบบ้านดอนแก้ว มีเด็กอายุ 1 ปี 8 เดือน มีผื่นแดงขึ้นบริเวณมือ เท้าไม่มีไข้ สงสัยเป็นโรคมือเท้า ปาก
1653 มค 2556หมู่ที่ 3 บ้านเด่นไม้ซุงเวียงมอกเถินลำปางได้รับแจ้งจากเครือข่ายเฝ้าระวังสุขภาพในชุมชน ว่ามีผู้ป่วยมีไข้ เจ็บในช่องปาก รับประทานอาหารไม่ค่อยได้มา 3วัน หลังได้รับแจ้งได้ไปตรวจสอบ พบว่ามีเด็กชายไทย อายุ 1ปี 6เดือนมีอาการเจ็บในช่องปาก รับประทานอาหารไม่ค่อยได้ มีแผลในช่องปาก เล็กน้อย ไม่พบมีผื่นหรือตุ่มที่มือและเท้า แต่ยังมีอาการไข้เป็นบางเวลา
1664 มค 2556ม.5ห้างฉัตรห้างฉัตรลำปางสงสัยผู้ป่วยมือ เท้า ปาก 1 ราย ชื่อ ด.ญ ภคพร พรมมา อายุ 2 ปี
1675 มค 2556บ้านทุ้งโป้หลวงเหนืองาวลำปางกลางคืนวันที่4 มค.56 จนถึงเช้าวันที่ 5 มค.56 ชาวบ้านในหมู่บ้าน ประมาณ 200 คนได้รับผลกระทบจากการสูดควันจากการเผาขยะจากบ่อกำจัดขยะใกล้หมู่บ้าน ประมาณ 1.5กม. มีอาการเวียนศีรษะ หายใจไม่สะดวก มีความลำบากในการประกอบกิจวัตรประจำวัน
16811 มค 2556บ้านไร่อ้อยศาลาเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจากนายคงศักดิ์ ปัญโญ เจ้าของเป็ด ว่ามีเป็ดในเล้าของตนเองตาย จำนวน 30 ตัวโดยไม่ทราบสาเหตุ
16922 มค 25565วังแก้ววังเหนือลำปางเด็กจากศูนย์เด็กเล็ก บ้านฮ่าง ตำบลวังแก้ว พบป่วยเป็นโรคตาแดง 1 ราย จึงแจ้งไปยัง รพสต บ้านฮ่าง ตำบลวังแก้วไปตรวจที่ศูนย์เด็กไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม
17023 มค 25563วังทองวังเหนือลำปางอสม .แจ้งว่า พบเด็กในศูนย์เด็กเล็กบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง ป่วยเหมือนโรคมือ เท้า ปาก เจ้าหน้าที่จึงพาให้มาตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงถ้ำ พบเพียงสะเก็ดแผลตุ่มที่มือ จึงร่วมกับ อสม. เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลเด็ก คัดกรองเด็กในศูนย์เด็กเล็กดังกล่าว ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม
17130 มค 2556ป่าสักวังทรายคำวังเหนือลำปางอาการตาแดง เคืองตา ตาขาวจะมีสีแดงเรื่อ ๆ มีขี้ตา มีน้ำตาใหบออกมา มีอาการคัน มา 2 วัน
1724 กพ 25567ทุ่งฮั้ววังเหนือลำปางอสม พบผู้ป่วยเด็ก ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ อายุ 9 เดือน มีตุ่มลักษณะ สีแดง และสีเหลือก ออกในปาก และที่มือมีตุ่มสีแดงเกิดขึ้น สองสามตุ่ม เด็ก ไม่ยอมกินนม จึงแนะนำให้แม่ พาไปโรงพยาบาล
1734 กพ 25567วังทองวังเหนือลำปางอสม พบเด็กในเขตรับผิดชอบ มีไข้ ซึม มีตุ่มเหลืองในปาก และเพดานปาก มีตุ่มที่มือ ไม่ยอมทานข้าว สงสัยเหมือนโรคมือเท้าปาก จึงแนะนำให้ไปพบแพทย์ เด็กอายุ 1 ปี 10 เดือน
1744 กพ 2556บ้านผาลาดพระบาทเมืองลำปางลำปางพบเด็กป่วยมีไข้ มีน้ำมูก มีตุ่มสุกใสขึ้นตามศรีษะใบหน้าและตามลำตัว พบรายแรกเมื่อวันที่23 มค 56 ในศูนย์เด็กเล็กบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง. จำนวน1 ราย และอีก3 วันต่อมาพบเพิ่มเป็น 5ราย
1754 กพ 2556บ้านสองแควใต้นาแก้วเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจากอสม.มาลา วันพรม ว่าหมู่บ้านสองแควใต้ได้มีการแขวนเสื้อแดงไว้หน้าบ้าน บ้านที่มีผู้ชายเนื่องจากกลัวผีแม่หม้าย มีการจับกลุ่มคุยกานในเรื่องผีแม่หม้ายว่ากลัวผีแม่หม้ายจะมาเอาชีวิต ผู้ชายจึงเกิดความกังวลในเรื่องผีแม่หม้ายจึงได้แขวนเสื้อแดงไว้ทุกบ้านที่มีผู้ชายอาศัยในบ้าน
1766 กพ 2556หมู่ 1 บ้านลำปางหลวงลำปางหลวงเกาะคาลำปางพบผู้ป่วยเป็นคางทูมที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอเกาะคา
1776 กพ 2556ม.4ลำปางหลวงเกาะคาลำปางพบผู้ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ที่ม.4 ต.ลำปางหลวง จำนวน 2 ราย
1788 กพ 2556แม่วะลุ่มแม่วะเถินลำปางได้รับแจ้งจาก อสม.บ้านแม่วะลุ่มว่า ณ บ้านเลขที่ 43 ม.1 บ้านแม่วะลุ่ม ต.แม่วะ อ.เถิน ซึ่งได้เปิดเป็นโรงกลั่นสุรา บริเวณที่ซาวข้าวเพื่อทำสุรามีนำขังเฉอะแฉะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
17911 กพ 2556บ้านนากิ๋ม ม.7 ต.นาแส่งนาแส่งเกาะคาลำปางรับรายงานจาก สสอ.เกาะคาพบผู้ป่วยนอกรักษาที่ รพ.เกาะคา เมื่อวันที่ 7 กพ 56 ด้วยอาการน้ำลายไหล แผลในปาก ตรวจร่างกายพบ ตามอุ้งมือ เท้าและในปากพบตุ่มใสๆ คอแดง เจ้บในปาก งอแงเล็กน้อยไม่มีไข้เริ่มป่วยเมื่อวันที่5 กพ 56 มารักษาที่ รพ.เกาะคา วันที่ 7 กพ 56 ผู้ป่วยอายุ 3 ปี และในบ้านเดียวกันนั้น พบผู้ป่วย ลักษณะอาการคล้ายกันอีก 1 รายและมาตรวจรักษาด้วยกันตรวจพบวินิจฉัยว่าทั้2 คน ป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก
18012 กพ 2556ม.1 ต.ต้นธงชัยต้นธงชัยเมืองลำปางลำปางเมื่อวันที่ 11 กพ 56 ประมาณ 23 น.ชาวบ้านได้เผาหญ้าประมาณ 1 ชั่วโมงหน้าบ้านเลขที่ 729 ม.1 ต.ต้นธงชัย มีบ้านรอบรอบได้รับผลกระทบจากควันประมาณ 40 หลังมีอาการ มีน้ำมูกน้ำตาไหล
18113 กพ 2556ปงกาพัฒนาแม่กัวะสบปราบลำปางแจ้งเหตุรำคาญ มีเรื่องกลิ้นเหม็นจากการเผาถ่าน จะเหม็นมากเวลกลางคืน
18213 กพ 2556ปงกาแม่กัวะสบปราบลำปางมีผู้ประสบอุบัติเหตุ รถมอเตอร์ไซต์ล้ม บริเวณ โค้งเข้า ทางสวนขอ บ้านปงกา หมู่ 3 เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดครั้งหนึ่ง
18314 กพ 2556บ้านไร่หัวเมืองเมืองปานลำปางเมื่อเวลา ประมาณ 12.45 ของวันที่ 13 กพ 56 ได้พบเห็นว่ามีควันไฟข้างทาง บริเวณ ถนน บ้านไร่ หมู่ที่ 4 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
18417 กพ 2556บ้านศาลาดงลานศาลาเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจากผู้ร้องทุกข์ และตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคาทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.00 น. ให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งจากนายอำเภอเกาะคาว่ามีผู้ร้องเรียนเหตุรำคาญจากสถานีบริการก๊าซ NGV หมู่ 1 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคาจึงได้ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเกาะคา กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานควบคุมโรคที่ 10 และเทศบาลตำบลศาลา ตรวจสอบเบื้องต้นกรณีเหตุร้องเรียนดังกล่าว ในวันที่ 7 และ 8 กุมภาพันธ์ 2556 พบว่าบ้านผู้ร้องเรียน ตั้งอยู่ติดกับรั้วด้านหลังของสถานีบริการก๊าซ NGV ซึ่งมีโรงซ่อมบำรุงรถยนต์ขนส่งตั้งอยู่ ลักษณะทางกายภาพที่สังเกตได้ เป็นดังนี้ 1. มีกลิ่นคล้ายน้ำมันเครื่องจากโรงซ่อมบำรุงรถยนต์ขนส่ง 2. ลานซีเมนต์ด้านหน้า และภายในโรงซ่อมบำรุงมีคราบน้ำมันตกกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก 3. มีเสียงปั๊มลมทำงานเกิดเสียงดังเป็นระยะๆ แต่ไม่บ่อยมากนัก 4. มีเสียงดังจากการซ่อมบำรุงรถยนต์ขนส่งเป็นระยะๆ 5. บริเวณข้างแนวรั้วโรงซ่อมบำรุงรถยนต์ขนส่ง ซึ่งอยู่ติดกับบ้านผู้ร้องเรียน มีเศษใบต้นสัก ตกหล่นอยู่ตามแนวรั้วแต่ตกในฝั่งของสถานีบริการก๊าซ NGV
18518 กพ 2556บ้านหนองกอกแม่สุกแจ้ห่มลำปางพบเด็กอายุ 5 ปี ป่วยด้วยดรคทางเดินหายใจบ่อย สอบถามเพิ่มพบว่าเพื่อนบ้านข้างเคียงเผาถ่านใกล้บ้านทำให้มีควันไฟ
18624 กพ 2556บ้านโป่งแก้วบ้านโป่งงาวลำปางวันที่ 10 กพ.56 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบพลึง ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง ได้รับแจ้งข่าวจาก อสม.ในพื้นที่หมู่ 12 ว่าพบผู้ป่วยคือนางเรือน อินทะนุ บ้านเลขที่ 41 ม.12 ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง มีอาการแขนซ้ายอ่อนแรง ปวด จากการสอบถามผู้ป่วยพบว่าอาการปวดและอ่อนแรงเกิดขึ้นหลังจากที่ตนซื้อยาสมุนไพรชนิดลูกกรอน จากคนแปลกหน้าที่เข้ามาขายในหมู่บ้านมาทาน1วัน(9 กพ.56)
18726 กพ 25561วังพร้าวเกาะคาลำปางด้วยวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ปรากฏเรื่องร้องเรียนกองขยะบ้านวังพร้าว ในหนังสือพิมพ์คนเมืองเหนือและได้กล่าวอ้างถึง รพ.สตวังพร้าวว่าเคยได้ร้องขอให้ช่วยมาดูแลเรื่องกองขวดเปล่าของร้านรับซื้อของเก่าบริเวณดังกล่าวแต่ไม่ได้รับความสนใจ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกท่านในรพ.สตวังพร้าว ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนมาก่อน ในวันที่20กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ได้ออกตรวจสอบร่วมกับ นิติกรเทศบาลตำบลวังพร้าว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลวังพร้าว และทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในบริเวณดังกล่าว
18826 กพ 2556หัวแตเกาะคาเกาะคาลำปางqkW3ae http://www.FyLitCl7Pf7kjQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
18926 กพ 2556หัวแตเกาะคาเกาะคาลำปางเวลา 08.30 น. ได้รับการแจ้งประธานอสม.บ้านหัวแตว่า มีน้ำขังเป็นที่ๆ ในลำเหมืองผ่านหมู่บ้านบ้านหัวแต หมู่ 2 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เสี่ยงต่อการเพาะนธ์ลูกน้ำยุงลาย ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านได้ จึงแจ้งให้กำนันตำบลเกาะคา ผอ.รพ.สต. บ้านน้ำล้อม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหมู่บ้านทราบต่อไป
19026 กพ 2556ถนนหน้าวัดน้ำล้อมเกาะคาเกาะคาลำปางเวลา 15.30 น.-18.00 น.ของวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ถนนหน้าวัดน้ำล้อม หมู่ 1 ตำบลเกาะคา ได้มีการตรวจปัสสาวะหาสารเมทแอมเฟตามีน ร่วมกับทีมศูนย์พลังแผ่นเอาชนะยาเสพติดอำเภอเกาะคา (ศพส.อ.เกาะคา) โดยมีปลัดอำเภอเกาะคา กำนันตำบลเกาะคา สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1-8 ตำบลเกาะคา อส. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต. บ้านน้ำล้อม เป็นต้น ร่วมตรวจปัสสาวะในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 78 ตัวอย่าง พบผิดปกติจำนวน 7 ตัวอย่าง
19126 กพ 2556หน้าวัดน้ำล้อมเกาะคาเกาะคาลำปางเวลส15.30-18.30 น. ศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเกาะคา(ศพสอ.เกาะคา)ได้มีการตั้งด่านตรวจปัสสาวะหาสารเมทแอมเฟตามีนที่หน้าวัดน้ำล้อม หมู่1 ตำบลเกาะคา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจจกรมดังกล่าวคือ ปลัดอำเภอเกาะคา กำนันตำบลเกาะคา สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เจ้าหน้าที่สาธารสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต.บ้านน้ำล้อม ร่วมตรวจปัสสาวะหาสารเมทแอมเฟตามีนในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 59 ตัวอย่าง พบผิดปกติ จำนวน 5 ตัวอย่าง
19227 กพ 2556หัวน้ำพัฒนาแม่มอกเถินลำปางทีมจัดการสุขภาพ ได้แจ้งว่ามีไฟป่าไหม้บนเขาใกล้หมู่บ้าน และมีหมอกควันมากให้ประสานงานกับทางอุทยานแม่มอกให้ช่วยจัดการนำทีมขึ้นไปดับหน่อย
1932 มีค 2556ศิลาเกาะคาเกาะคาลำปางเวลาประมาณ 17.00 น.ได้รับแจ้งจากประธานอสม.บ้านศิลาว่ามีผู้ชายอายุประมาณ 52 ปี ได้ไปซ่อมลำโพงที่ใช้ประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้าน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้เรียกชายดังกล่าวซ่อมแซม โดยจากคำบอกเล่าประธานอสม.บ้านศิลาทราบว่า ชายดังกล่าวใช้บรรไดไม้พลาดไปที่หม้อแปลงไฟ ขณะกำลังซ่อมนั้นชายดังกล่าวมือไปโดนสายไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับสายลำโพงทำให้ถูกไฟฟ้าดูดและหม้อแปลงระเบิดเสียงดังสนั่นได้ยินทั่วหมู่บ้านศิลา โดยชายดังกล่าวศพไหม้เกรียมติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าในหมู่บ้านหน้าวัดศิลา
1946 มีค 2556บ้านศาลาดงลานศาลาเกาะคาลำปางพบผู้ป่วยพิการทางสมอง มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยมารดาให้ประวัติว่ามีอาการเหม่อลอย ซึม ไม่ยอมหลับ บางวันมีการถอดเสื้อผ้าเดินไปตามทาง มีแผลตามแขน สะโพก และตามตัวผู้ป่วยจากการหยิกและแกะเล็บตนเอง ไป รพ.ได้รับยาแต่ทานแล้วยิ่งมีอาการเหมอและนอนไม่หลับ ทำให้ผู้อยู่รอบข้างโดยเฉพาะบิดา มารดา ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งทางด้านการเงินและสภาพจิตใจ
1957 มีค 2556หนองหล่ายเกาะคาเกาะคาลำปางเวลาประมาณ 09.20 น. วันที่ 6 มีนาคม 2556ได้รับแจ้งจาประธานอสม.บ้านหนองหล่ายว่าพบผู้ป่วยเพศหญิงอายุประมาณ 10 เดือน มีอาการตัวอุ่น ๆ พบตุ่มน้ำใสเล็กๆ ประมาณ 5 ตุ่มขึ้นที่เพดานด้านบนในปากผู้ป่วย ไม่ยอมดูดนม และไม่ยอมดูดดื่มน้ำ งอแงตลอดเวลา เป็นมาเมื่อวานนี้( วันที่ 5 มี.ค.56)จึงได้แนะนำให้พ่อและแม่ให้นำผู้ป่วยพบจนท.สาธารณสุข รพ.สต.บ้านน้ำล้อมเพื่อรับการวินิจฉัยโรคต่อไป
1967 มีค 2556แม่ตาในปงดอนแจ้ห่มลำปางได้รับแจ้งจากผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์เด็กเล้กบ้านแม่ตา ว่าผู้ปกครองเด็กในห้องเรียนเดียวกันกับเด็กชายศุภกิต และเด็กชายศุภวิช ใจชุ่ม(ฝาแฝด)บ้านเลขที่ 51 หมู่ 6 ตำบลปงดอน จะไม่นำบุตรหลานมาศูนย์เด็ก ตั้งแต่วันที่ 6 เป้นต้นไป เพราะกลัวว่าจะติดเชื้อวัณโรคจากเด็กทั้งสอง เพราะทราบว่าย่าของเด็กทั้งสองป่วยด้วยโรควัณโรค หมอให้เด็กทั้งสองคนไปรับการตรวจ และได้รับการกินยาทั้งสองคน
1978 มีค 2556แม่พุเหนือเวียงมอกเถินลำปางรับแจ้งจาก อสม. นายประยงค์ อุดมปิง เมื่อ 7 มีนาคม 2556 เวลา 13.50 น. ว่ามีเหตุ สุนัขตาย จำนวน 10 ตัว ก่อนหน้านั้น มีอาการ ไอ อาเจียนเป็นเลือด ซึม หายใจหอบ ไม่กินอาหาร หลังมีอาการ 3 วัน จึงตาย โดยสุนัขทั้งหมดอยู่ในระแวกใกล้เคียงกัน
19810 มีค 2556นาแก้วตะวันตกนาแก้วเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจาก อสม.กาย กล้าหาญ ว่ามีเด็กชายที่มีอายุ 12 ปี ทำร้ายแม่ของตนเองเนื่องจากเด็กชายคนนี้ป่วยเป็นจิตเวชได้รับยาแต่ขาดการรับประทานยาต่อเนื่อง จึงได้ทำร้ายแม่ของตนเอง จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือมายังอนามัยบ้านสองแควใต้และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาระงับเหตุการณ์
19910 มีค 2556นาแก้วตะวันตกนาแก้วเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจากอสม.กาย กล้าหาญ ว่ามีเด็กชายอายุ 12 ปี ทำร้ายแม่ของตนเองเนื่องจากเด็กชายคนนี้เป็นผู้ป่วยจิตเภท ขาดการรับประทานยาต่อเนื่อง จึงได้ประสานขอความร่วมมือมายังรพสต.บ้านสองแควใต้ แลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาระงับเหตุการณ์
20010 มีค 2556กุ่มเนิ้งใต้แม่มอกเถินลำปางเกิดไฟไหม้ป่าในเขต ตำบลแม่มอก ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วมาถึงบริเวณข้างรั้ว รพ.สต.บ้านกุ่มเนิ้ง
20111 มีค 25567ศาลาเกาะคาลำปางพบแหล่งน้ำขังที่ท่อระบายน้ำและมีลูกน้ำยุงจำนวนมากที่บ้านแม่ปูน
20211 มีค 25567ศาลาเกาะคาลำปางมีผู้ป่วย มือ เท้าปาก 1รายรับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง
20311 มีค 25567ศาลาเกาะคาลำปางมีผู้ป่วยมือเท้า ปาก 1รายรักษาที่ โรงพยาบาลเกาะคา
20411 มีค 25563ศาลาเกาะคาลำปางมีการตรวจหาสารเสพติดแอมเฟตามีนในหมู่บ้านตรวจ35รายพบผิดปกติ4ราย
20512 มีค 2556ม.5แม่วะเถินลำปางมีการเผาหญ้าหลังปั๊มนำมัน ม.5 ทำให้เกิดควันไฟ หมอกควันจำนวนมากและมีบ้านผู้ป่วยCOPD อยู่บริเวณนั้น
20615 มีค 2556บ้านไร่หัวเมืองเมืองปานลำปางเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ได้รับแจ้งข่าว จาก อสม.ทองใบ อสม.หมู่ที่ 4 ว่ามีเด็กชายในหมู่บ้าน ( บ้านไร่ ) หมู่ 4 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 1 ราย มีอาการตาขาวข้างซ้ายแดง คัน เคืองตา
20719 มีค 25562ท่าผาเกาะคาลำปางศพสอ.เกาะคา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านตรวจหาสารเสพติด ในวันที่ 14 ธค.55 ถนนหน้า สน.กฟภ.เกาะคา ม.2 ต.ท่าผา ตรวจ 81 พบ 2ราย
20819 มีค 25565ท่าผาเกาะคาลำปางศพสอ.เกาะคา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านตรวจหาสารเสพติด ในวันที่ 14 ก.พ 56 ถนนหน้าวัด ม.5 ต.ท่าผา ตรวจ 88 พบ 6 ราย
20919 มีค 255607วังพร้าวเกาะคาลำปางวันที่ 28 กพ. 2556ทีมงานศูนย์ป้องกันแลเอาชนะยาเสพติดอำเภอเกาะคาออกตั้งด่านตรวจหารสารเสพติดบริเวณ หน้าวัดบ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ 7
21019 มีค 255603วังพร้าวเกาะคาลำปาง18 คต 2555 ศพสอ.เกาะคาได้ตั้งด่านตรวจหาสารเสพติดที่ถนน บ้านสาด หมู่ที่ 3 ตำบลวังพร้าว
21119 มีค 2556บ้านศาลาหลวงศาลาเกาะคาลำปางรับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน ศพสอ.เกาะคา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งด่านตรวจหาสารเสพติด ณ แยกม.6 ต.ศาลา จำนวนที่ตรวจทั้งสิ้น 46 ราย พบ 2 ราย
21219 มีค 2556นางแตนท่าผาเกาะคาลำปางรับแจ้งว่า พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก อายุ 2 ปี เพศ ชาย บ้านเลขที่161 ม.1 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง มีอาการ เป็นไข้ แผลในปาก ตรวจร่างกายพบ ตามอุ้งมือ และเท้า เริ่มป่วยวันที่16มีนาคม 56 รักษา ที่รพ.เขลางค์นครราม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 56
21319 มีค 2556หมู่ 3 สบต่ำ หมู่ 6 ศรีดอนมูลนาแก้วเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจากประธาน อสม. ม3 สบต๋ำ และหมู่ 6 ศรีดอนมูลว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการเผาป่าในช่วงนี้โดยมีอาการไอ จามมีเสมหะและแสบจมูกและบางรายได้มาทำการรักษาที่ รพ.สต.จอมปิง
21420 มีค 2556นาแก้วตะวันออกนาแส่งเกาะคาลำปางเมื่อวันที่ 7 ธค 2555 ที่ผ่านมา( ศปสอ )อำเภอเกาะคาร่วมกับ รพสต.นาแส่ง ผู้นำชุมชนตำบลนาแส่งได้ออกตรวจสารเสพติดที่ สี่แยกนาแก้วตะวันออก ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
21520 มีค 2556สองแควใต้นาแก้วเกาะคาลำปางได้ตั้งจุดตรวจสารเสพติด ที่บริเวณปากทางหมู่บ้านสองแควใต้ เพื่อตรวจหาสารเสพติด
21620 มีค 2556บ้านสองแควเหนือนาแก้วเกาะคาลำปางได้ตั้งจุดตรวจสารเสพติด ที่บริเวณปากทางหมู่บ้านสองแควเหนือเพื่อตรวจหาสารเสพติด
21727 มีค 2556บ้านปางอ้าเวียงมอกเถินลำปางไอและหายใจเหนื่อยหอบมารักษาที่รพสต.เจ้าหน้าที่แนะนำไปรพ.ใกล้บ้าน
21827 มีค 2556หมู่บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2นาโป่งเถินลำปางเวลาประมาณ 13.00 น. นางดวงใจ ทาวงศ์ ประธาน อสม.ตำบลนาโป่ง แจ้งข่าว ประชาชน บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง กินผักหวานป่า และได้ ตาย 1 ราย สาหัส 1 ราย (สามีตาย ภรรยาสาหัส)
21928 มีค 2556บ้านสบสุกแม่สุกแจ้ห่มลำปางมีคนเผาป่าบริเวณป่าท้ายหมู่บ้าน ทำให้เกิดหมอกควันและเขม่าลมพัดเข้าสู่บริเวณหมุ่บ้าน
22028 มีค 2556หมู่ 11 บ้านยางอ้อยใต้เวียงตาลห้างฉัตรลำปางด.ญ.ชญาน์ทิพ เป็งมณี อายุ 3 ปี บ้านเลขที่ 105 หมู่ 11 บ้านยางอ้อยใต้ มีแผลในปาก มีไข้สูง แพทย์ Dx โรคมือเท้าปาก ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม
22129 มีค 2556แม่มอกเถินลำปางได้รับแจ้งจากผู้ดูแลเด็กว่ามีเด็กป่วย สงสัยเป็นโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 2ราย
22229 มีค 2556ม.4 นาแก้วตะวันตกนาแก้วเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจากอสม ดรุณรัตน์ สิงห์จักร ว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีตาย ที่บ้านเลขที่ 183 ม.4 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง เนื่องจาก ผู้ตายอายุเพียง 36 วันเท่านั้นก่อนตายมารดาให้การว่า ใหนมบุตรตอนตี 4 เด็กสำลักนม จึงเอาเด็กพาดบ่าเพื่อให้เด็กเรอ พอเด็กเรอได้สักพักมารดาจึงเอาเด็กนอน ปรากฏว่าเด็กมีอาการสำลักเลือดไหลออกจากจมูก จึงได้นำเด็กส่งรพ.เกาะคา
22329 มีค 2556หัวแต ม่วงน้อย หนองหล่าย ทุ่งเจริญเกาะคาเกาะคาลำปางเวลา 11.49 น.จนท.สาธารณสุขรพ.สต. บ้านน้ำล้อมได้รับแจ้งจากจนท. SRRTสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคาว่าพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ชื่อดช.พิเชษฐ์ ดวงสุภา 3 ปี 19 ม.8 เกาะคา ป่วย 12 มีค.56 รักษา 16 มีค.56 เป็นผป.นอก รพ.เกาะคา จึงได้โทรศัพท์ไปหาครูพี่เลี้ยงศูนย์ฯ ทีม SRRT ตำบลเกาะคา จึงทราบว่าผู้ป่วยได้ไปเรียนศูนย์ฯ วันนี้ โดยผู้ป่วยอาการทั่วไปปกติ แต่อยู่ในระยะฟักตัวของโรค 7-10 วัน แจ้งให้ครูพี่เลี้ยงศูนย์ฯ นำเด็กกลับบ้าน โดยแจ้งให้ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กทราบเหตุผล
22430 มีค 2556หน้าวัดน้ำล้อมเกาะคาเกาะคาลำปางเวลา 15.00-18.00 น. วันที่ 29 มีค.2556 ได้มีการตั้งด่านตรวจปัสสาวะหาสารเมทแอมเฟตามีนในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่หน้าวัดน้ำล้อม หมู่1 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา โดยได้ร่วมกับศูนย์ป้องกันเอาชนะยาเสพติดระดับอำเภอเกาะคา มีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลเกาะคาเป็นหัวหน้าทีม ร่วมกับกำนันตำบลเกาะคา สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1-หมู่8 ตำบลเกาะคา พร้อมทั้ง อส.เกาะคา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา และจนท.สาธารณสุข รพ.สต.บ้านน้ำล้อม ได้ร่วมทีมตั้งด่านตรวจปัสสาวะหาสารเมทแอมเฟตามีนในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งมีผู้ตรวจจำนวน 28 คน พบผิดปกติ 1 คน
2251 เมย 2556แม่ตาในปงดอนแจ้ห่มลำปางได้รับแจ้งจากประธานอสม.บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 ว่ามีเด็กไข้มีตุ่มสุกใสตามตัว ชื่อดช.ชนะชัย ใจชุ่มบ้านเลขที่ 51 ม.6 แม่ตาใน
2262 เมย 2556บ้านสบป๋อน ม.3 บ้านท่าเจริญ ม.9บ้านร้องงาวลำปางวันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 16.40 น. ได้รับแจ้งจาก อสม ม.3 ว่าพบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จำนวน 3 ราย ด.ช.ธาวิต ประดิษฐ์รอด อายุ 3 ปี บ้านเลขที่72 ม.3 ด.ช.ปัทยะ เขตไทสง อายุ 2 ปี บ้านเลขที่ 78/2 ม.3 ด.ญ.กัญญพร ดอกรัก อายุ 2 ปี บ้านเลขที่ 113 ม.9 จากการตรวจสอบยืนยันข้อมูลพบว่าแพทย์วินิจฉัย Hand foot mouth Disase ทั้ง3 รายจริง จนท.สาธารณสุขทีม SRRT ตำบลบ้านร้องทราบข้อมูลจึงทำการสอบสวนโรคเฉพาะรายทันที พบผู้ป่วยเพิ่มเติมอีก 3 ราย จากการสอบสวนพบการระบาดจากศูนย์เด็ก ตำบลบ้านร้อง
2274 เมย 2556บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5ป่าตันแม่ทะลำปางวันที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น.ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะว่าพบผู้ป่วยโรคเรื้อนจำนวน 1 ราย โดยเป็นราษฎรในเขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคต
2284 เมย 2556ปงกาพัฒนาแม่กัวะสบปราบลำปางพายถฤดูร้อนพัด กระทอมของ อบต.ม.6 ล้มทับ นายบุญส่ง คำวัน เสียชีวิต
2299 เมย 2556ห้วยรินเวียงมอกเถินลำปางรพ.สต.บ้านหนองหอย ได้รับแจ้งจากภาคีเครือข่ายว่า พบมีเด็กมีอาการเจ็บในช่องปากมีตุ่มแดงในคอ มือ และเท้า มีอาการคล้ายจะเป็นโรคมือ เ้ท้าปาก ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยริน จึงได้เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีเด็กที่มีอาการดังกล่าว 3 ราย และติดตามเด็กที่มีอาการดังกล่าวในชุมชนพบ 2 ราย
23017 เมย 2556ต. นาแก้วทั้งตำบลนาแก้วเกาะคาลำปางในวันที่ 15 -16 เมษายน 56ได้เกิดพายุฤดูร้อนและฝนตกรุนแรงทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสี่ยหายและมีสัตว์ปิกล้มตายจำนวนมากซึ่งถ้ามีการกำจัดซากที่ไม่ถูกสุขอนามัยก็จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ และมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเกิดจากเศษวัสดุตก หล่นใส่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
23117 เมย 2556บ้านป่าสักวังทรายคำวังเหนือลำปางมีขี้ตามาก เคืองตาคล้ายผงเข้าตา น้ำตาไหล ลืมตาไม่ค่อยขึ้น
23223 เมย 25569นาโป่งเถินลำปางเวลาประมาณ 12.30 น.นางบุญยงค์ คำป่าแลว ผอ.รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวงได้รับแจ้งข่าวจาก พขร.รพ.เถิน ความว่าได้มีรถตู้โดยสารสาธารณะ ได้บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคันและรถตู้คันดังกล่าวรถประสบอุบัติเหตุเสียหลักแฉลบลงข้างทางขาล่อง ระหว่างอำเภอ สบปราบ-อำเภอเถิน ทราบว่ารถตู้โดยสารสาธารณะคันนี้ ผู้ขับรถเป็นคนตำบลนาโป่ง ซึ่งผู้โดยสารอาจเป็นคนตำบลนาโป่งจำนวนหนึ่งด้วยก็ได้อาจจะได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ และขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
23325 เมย 2556ศิลาเกาะคาเกาะคาลำปางเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 11.30 น.มีชายผู้สูงอายุ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149 หมู่6 ต.เกาะคา อ.เกาะคา มีโรคประจำตัว HT และโรคหัวใจรักษาที่รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้ไปสูบน้ำเข้าที่นาบ้านเข้าซ้อน ต.ไหล่หิน และวันนั้นมีอากาศร้อนมาก อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียล โดยผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยและอากาศร้อนมากหิวน้ำมาก คอแห้ง ได้ไปขอดื่มน้ำเย็นทีร้านเข้าซ้อนมอเตอร์ ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา หลังดื่มน้ำเย็นประมาณ 1 แก้ว ผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอกเฉียบพลัน และล้มลงหมดสติ ประชาชนต.ไหล่หินโทรไปที่เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ให้รถ อปพร.เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งตัวที่รพ.สต.บ้านน้ำล้อม ต.เกาะคา พยาบาลเวชปฏิบัติประจำรพ.สต.บ้านน้ำล้อม ได้ทำการปั๊มหัวใจประมาณ 20 นาที แล้วได้นำส่งต่อรพ.เกาะคาต่อไป ต่อมาได้เสียชีวิตในที่สุด
2342 พค 2556บ้านดอนธรรมใหม่พัฒนาเกาะคาลำปางเวลา 10 น.วันที่ 3 ตค.55 ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จาก อสม.หมู่ 3 ชื่อ นางลำพวง ศรีชัย ว่า พบผู้ป่วยโรคตาแดง จำนวน 1 คน ชื่อผู้ป่วย นางกันยา จินะการ อายุ 54 ปี อาชีพเกษตรกรรม บ้านเลขที่ 27 หมู่ 3 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
2355 พค 25563ศาลาเกาะคาลำปางมีเด็กวัยรุ่นยิงกันที่หน้าร้านเกมส์หน้าโรงพยาบาลเกาะคาเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาประมาณตี2 มีผู้บาดเจ็บ1รายเป็นเด็กบ้านเหล่า-แม่ปูน
2365 พค 25567ศาลาเกาะคาลำปางพบว่าพ่อกำนันตำบลศาลามีอาการวูบหน้ามืดที่ในตลาดเกาะคา
2375 พค 25567ศาลาเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจากคลินิกเบาหวานว่ามีผู้ป่วยคุมน้ำตาลไม่ได้ซึ่งอาจทำให้ซ้อคได้
2388 พค 2556บ้านศาลาเม็งท่าผาเกาะคาลำปางตั้งด่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ม.9 บ้านศาลาเม็ง ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อตรวจหาสารเสพติด โดยตรวจทั้งหมด 30 case พบสารเสพติดทั้งหมด 2 case
23916 พค 2556ม.3 บ้านกุ่มเนิ้งแม่มอกเถินลำปาง1 อาทิตย์ ที่ผ่านมา ได้รับรายงานจาก อสม.ว่าพบไก่ตายจำนวน 20ตัว ในบ้านเลขที่ 85 ม.3 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
24018 พค 2556ทุ่งเจริญเกาะคาเกาะคาลำปางเมื่อวันที่ 18 พ.ค.56 ได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านทุ่งเจริญ เป็นชายอายุ 45 ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ 34/1 หมู่ 8 ต.เกาะคา อ.เกาะคา มาแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รพ.สต.บ้านน้ำล้อมว่า ที่บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ 8 ต.เกาะคา มีไก่เลี้ยงพันธุ์เนื้อ อายุได้ประมาณ 1 เดือน ตายจำนวน 7 ตัว ที่เหลือประมาณ 25 ตัวมีอากาการซึม หงอย ไมทานอาหารเหมือนเคย
24121 พค 2556บ้านดอนธรรมใหม่พัฒนาเกาะคาลำปางเวลา 14.00 น ได้รับแจ้ง จาก นางสาวสุวิมล กองแสน ว่าพบผู้ป่วยโรคตาแดง ชื่อ นางสาวกนกรัตน์ สิทธา อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 34 หมู่ 3 ตำบลใหม่พัฒนา โดยได้แนะนำให้มารับการรักษาที่ รพ.สต.บ้านดอนธรรม โดยผู้มีอาการ ตาข้างซ้ายแดง ปวดตา เคืองตา มีขี้ตา สีเขียว คันเป็นบางครั้ง เป็นมาได้ 1 วันจึงได้ให้การรักษาและให้สุขศึกษาเรื่องการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคแก่ผู้ป่วย
24221 พค 2556ไร่อ้อยศาลาเกาะคาลำปางได้มีการตั้งด่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 5 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อสุ่มตรวจผู้ที่เสพสารเสพติด โดยทำการสุ่มตรวจทั้งหมด 14 ราย พบผู้เสพสารเสพติดจำนวน 3 ราย
24322 พค 2556บ้านศาลาดงลานศาลาเกาะคาลำปางจากการลำดับเหตุการณ์จากญาติผู้ป่วย ผู้ป่วยเป็นเพศชาย อาศัยอยู่นอกพื้นที่มาเที่ยวบ้านญาติกับพ่อตื่นเช้ามาทานได้ทานข้าวกับแมงมัน ไม่ทราบบริมาณการทานจากการถามผู้ป่วยบอกทานไปเยอะ หลังจากทานได้สักพักพี่สาวพบผื่นขึ้นตามตัวและหน้า ได้ให้ยา CPM ทานครึ่งเม็ดและทาคาลาไม ตามตัว เวลา 10.00 น.อาการไม่ดีขึ้นจึงพามา รพ.สต.
24422 พค 2556บ้านดอนธรรมใหม่พัฒนาเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจาก อสม. ว่าพบผู้ป่วยแขวนคอตาย เวลา 6.20 น. ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 69 ปี หมู่ 3 ตำบลใหม่พัฒนา มีโรคประจำตัวคือ มะเร็งลำไส้ใหญ่ รับการรักษาที่ รพศ.ลำปาง และศูนย์มะเร็งลำปาง เหตุเกิดวันที่ 9 พค. 56 เวลา 6.20 น.ผู้ป่วยได้แขวนคอตัวเองเข้ากับราวบันไดบ้าน ผู้ป่วยทำครั้งเดียวสำเร็จ โดยผู้ป่วยได้ทำในขณะที่ภรรยาออกไปตลาดเช้า ภรรยากลับเข้ามาผู้ก็ทำการสำเร็จ โดยภาย 1 สัปดาห์ ผู้ป่วยไม่อาการแสดงว่า เบื่อหน่ายตนเอง หรือพูดอยากตาย ก่อนที่ภรรยาจะออกไปตลาด ผู้ป่วยก็ทำตัวปกติไม่มีพิรุทอะไร และไปรับการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามนัด
24522 พค 2556บ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนาเกาะคาลำปางได้เข้าร่วมตั้งตรวจปัสสาวะตรวจหาสารแอมเฟตามีน โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอเกาะคา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ผู้นำชุมชนตำบลใหม่พัฒนา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตั้งด่านตั้งเวลา 15.00 น. ถึง 19.00น. บริเวณสี่แยกบ้านต้นผึ้งและสหกรณ์นิคมห้างฉัตร ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ สุ่มตรวจจำนวน 37 ราย พบปัสสาวะสีม่วง 7 ราย จำแนกเพศ คือ ชาย 6 ราย หญิง 1 ราย และตรวจค้นในตัวผู้เสพเพศชาย จำนวน 1 รายพบย้าบ้า 2 เม็ด ทางเจ้าหน้าตำรวจได้ทำการจับกุมและส่งต่อไป สภอ.เกาะคา
24623 พค 2556ค่ากลางบ้านค่าเมืองลำปางลำปาง
24725 พค 2556ดอนไชยหลวงเหนืองาวลำปางพบลูกน้ำยุงลายในกองขยะRecycle จำนวนหลายชิ้น ที่ร้านขายของเก่า หน้ารร.มัธยมประจำอำเภอ เสี่ยงต่อการเกิดการระบาดโรคไข้เลือดออกกระจายในพื้นที่อำเภองาว เพราะเด็กนร.มาจากหลายตำบล
24830 พค 2556บ้านแม่อิบ ม.3บ้านกิ่วแม่ทะลำปางผู้ป่วยชื่อ ด.ช.พงศพัฒน์ ออประเสริฐ อายุ 1 ปี บ้านเลขที่ 55/4 ม.3 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เข้ารับการรักษาที่ รพ.แม่ทะ วันที่ 30 พ.ค. 56 แผนกผู้ป่วยนอก รพ.แม่ทะ วินิจฉัยโรค hand foot mouth
24930 พค 2556บ้านใหม่พัฒนาแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 1ราย ที่บ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ชื่่อ ด.ช.คัมภี สุวรรณวลัย อายุ 8 ปี นักเรียนชั้นป.2โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาเริ่มป่วยวันที่ 20 พค.56 พบผู้ป่วย 24 พค.56 และจากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 3ราย
2507 มิย 2556หนองวัวแดงนายางสบปราบลำปางพบผู้ป่วยมีอาการไข้และมีผื่นที่ มือ เท้า และปาก ในศุนย์เด็กบ้านหนองวัวแดง
2517 มิย 2556นาไม้แดงนายางสบปราบลำปางอสม.แจ้งพบเด็กก่อนวัยเรียนมีอาการตุ่มที่มือ มีไข้ ไอ น้ำมูก ในศูนย์เด็กจำนวน 1 ราย โดยได้รับแจ้งจากพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์เด็ก
2527 มิย 2556นายางนายางสบปราบลำปางรับแจ้งจาก อสม.ว่ามีเด็กที่มีอาการไข้มีตุ่มน้ำใสที่มือ มีแผลในปาก จำนวน 1 ราย เป็นเด็กในศูนย์เด็ก แต่ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดเรียนประจำปี
2537 มิย 2556แก่นนายางสบปราบลำปางอสม.รายงาน ว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านแจ้งเหตุการณ์กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู ในเขตชุมชน ซึ่งมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจอาศัยอยู่
2547 มิย 2556เมืองทองวังทองวังเหนือลำปางวันที่ 10 พ.ค 2556 ไดรับแจ้งจากอสม. ว่ามีผู้ป่วย 1ราย มีอาการปากเป็นแผล มีตุ่มบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า
2557 มิย 255602วังพร้าวเกาะคาลำปางอุบัติเหตุรถพ่วง ชน รถบิ๊กอัพ ที่ทางเข้า ม.2 วังพร้าว ใกล้ตลาดผู้ประสบเหตุ รถบิ๊กอัพ 1 คน รถพ่วง 2 คน ไม่มีผู้บาดเจ็บ รถบิ๊กอัพจะเลี้ยวเข้าบ้านวังพร้าว แล้วรถพ่วงขับตามมา เลยชน บิ๊กอัพเปิดไฟเลี้ยวผิดข้าง
2569 มิย 2556บ้านแจ้ซ้อนแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางพบไก่ตายจำนวน 38 ตัว ที่บ้านเลขที่ 124 หมู่12 เจ้าของชื่อนายบุญส่ง หวานแหลม ผู้ป่วยเลี้ยงไก่ไว้ที่สวนจำนวน 50 กว่าตัว ตอนนี้เจ้าของไก่ได้นำไก่ไปฝังแล้ว
25710 มิย 25565ไหล่หินเกาะคาลำปางเจ้าหน้าที่ตำรวจ อ.เกาะคา ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ต่างๆ ในตำบลไหล่หิน ได้ทำการสุ่มตรวจ สาร Amphetamine ในปัสาวะ ของประชาชนและวัยรุ่น ในตำบลโดยการตั้งด่าน สุ่มสำรวจ ณ บ้านเข้าซ้อน หมู่ 1 ตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา พบ มีผู้มีสาร จำพวก Amphetamine ในปัสาวะ จำนวน 1 ราย
25810 มิย 25561ไหล่หินเกาะคาลำปางช่วงเวลา 17.00 น ของวันที่ 29 พ.ค. 2556 เกิดเหตุการณ์ ไฟไหม้ต้นลำใยในสวนของชาวบ้าน ในเขต หมู่3(ไม่ทราบชื่อ เนื่องจาก เจ้าของเป็นคนนอกพื้นที่)ลักษณะการไหม้ของต้นลำไย เป็นการไหม้ จากภายในต้นลำไย ไม่มีลักษณะคล้ายการวางเพลิง เพลิงไหม้ ไม่ได้ลุกลามไปยังพื้นที่อยู๋อาศัย เนื่องจากชาวบ้าน ช่วยกันดับเพลิงได้ทั้น และขณะนั้น ไม่มีฝนฟ้าคะนอง หรือฟ้าฝ่า ทำให้เป็นที่น่าสงสัยของ ประชาชนที่พบเห็น
25910 มิย 2556หมู่ 8 บ้านน้ำโจ้เมืองปานเมืองปานลำปางมีไก่ตายจำนวน 10 ตัว ที่หมู่ 8 ตำบลเมืองปาน จังหวัดลำปาง
26011 มิย 2556เกาะคาเกาะคาเกาะคาลำปางเวลา 13.00-15.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะคาและอส.อำเภอเกาะคาร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคาและพยาบาลเวชปฏิบัติรพ.สต.บ้านน้ำล้อม พร้อมทีังบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ในอำเภอเกาะคาร่วมตรวจปัสสาวะหาสารแอมเฟตามีนในนักเรียนชั้นม.1 - ม.6 ทั้งชายและหญิง จำนวน 283 คน ในโครงการโรงเรียนสีขาวประจำปี 2556
26114 มิย 2556แม่วะเถินลำปางมีประชาชนมาแจ้งว่าที่บ่อขยะบ้านศรีบุญเรืองมีฝูงแมลงวันจำนวนมากบินมารบกวนชาวบ้านในหมู่บ้านและวัดทำให้เกิดความรำคาญ และเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางระบบทางเดินอาหาร
26219 มิย 2556ม.7บ้านเหล่า-แม่ปูนศาลาเกาะคาลำปางผู้ป่วยมีอาการชา แขนขายกไม่ขึ้น
26319 มิย 2556หนองหล่ายเกาะคาเกาะคาลำปางเวลา 15.30น.-18.30 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2556 บริเวณหน้าป้อมตำรวจชุมชนตำบลเกาะคา หมู่ 4 บ้านหนองหล่าย ได้มีการตรวจปัสสาวะหาสารเมทแอมเฟตามีนร่วมกับทีมศูนย์พลังเอาชนะยาเสพติดอำเภอเกาะคา (ศพส.อ.เกาะคา) โดยมีปลัดอำเภอเกาะคา กำนันตำบลเกาะคา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลเกาะคา อส. อปพร. จนท.เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต. บ้านน้ำล้อม เป็นต้น รวมจำนวน 30 คน ร่วมตั้งด่านตรวจปัสสาวะแก่ประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมา จำนวน 59 คน พบผิดปกติ จำนวน 1 คน
26420 มิย 25561วังพร้าวเกาะคาลำปางรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีนกพิราบตายที่วัดแม่หลง 3-4ตัว
26525 มิย 2556บ้านป่าแขนาแก้วเกาะคาลำปางได้รับแจ้งอสม.นิภา ใจลังกา ว่ามีผู้ป่วยอายุ 7 ปี บ้านป่าแข ป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก รับการรักษาที่รพ.เกาะคา ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเหตุการณ์
26627 มิย 2556ป่าตาลเถินบุรีเถินลำปางเวลา 09.15 น รับแจ้งจากพี่เลี้ยงศูนย์เด็กบ้านป่าตาลคัดกรองเด็กตอนเช้า พบเด็กมีแผลในปากและมือ 1 ราย ไม่มีไข้ เด็กมีนำ้มูกร่วมด้วย
26730 มิย 25562วังพร้าวเกาะคาลำปางเวลาประมาณ 14.00 น.ได้เกิดเหตุการณ์ผู้ป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่งใช้มีดจี้เพื่อนบ้านเนื่องจากเครียดที่ไปขอเงินแล้วไม่ได้
26830 มิย 2556บ้านทุ่งกว๋าวทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปางหลังจากพบผู้ป่วยที่หมู่บ้านทุ่งกว๋าว ซึ่งได้มาเรียนที่ รร.ทุ่งกว๋าววิทยา ชั้น ม.6/2 คณะ อสม.ได้ทำการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โดยมีการสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ ในหมู่บ้านและในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม พบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงบริเวณร่องน้ำ ข้างหอประชุมยาว 20 เมตร มีลูกน้ำยุงจำนวนมาก
2693 กค 2556บ้านกิ่ว หมู่5ไหล่หินเกาะคาลำปาง1 กรกฎาคม 2556 ได้รับแจ้งข่าวจากอสม.หมู่ที่5 ว่า บ้านเลขที่ 46/1 หมู่ 5 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีไก่บ้านตายจำนวนมาก ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 - 1 กรกฎาคม 2556 มีไก่บ้านตายทั้งหมด 30 ตัวและบ้านเลขที่ 46 หมู่ 5 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งมีรั้วบ้านติดกัน ไก่สามารถหากินร่วมกันได้ มีไก่ตายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 - 1 กรกฎาคม 2556 จำนวน 15 ตัว
2708 กค 2556บ้านผึ้ง หมู่9 และบ้านสบเฟือง หมู่2บ้านเอื้อมเมืองลำปางลำปางรายที่1 ผู้ป่วยหญิง อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 113 หมู่ 9 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ. ลำปาง ให้ประวัติว่า 2 วันก่อนมารพ. มีตุ่มน้ำใสๆ บริเวณหูข้างขวา ใบหน้า ปาก มีอาการคันและปวดแสบปวดร้อน รายที่2 ผู้ป่วยหญิง อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 90/1 หมู่ 2 ให้ประวัติว่า 2 วันก่อนมารพ. มีตุ่มนำ้ใสๆ ขึ้นบริเวณไหล่ข้างขวาและหลัง มีอาการคันปวดแสบปวดร้อน มีปวดไหล่ขวาและแขนข้างขวา
2719 กค 2556นาแก้วเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจาก อสม. ม. 3 สบต่ำ ต. นาแก้ว อ.เกาะคาได้รับการร้องเรียนจาหชาวบ้านว่ามีการเลี้ยงหมู่ภายในหมู่บ้าน คอกหนึ่งจำนวนหลายตัวและไม่มีระบบจัดการมูลสัตว์ให้ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นภายในหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านหลายคนเกิดอาการเวียนศีรษะ
27215 กค 2556หมู่ 4 บ้านล้อมแรดล้อมแรดเถินลำปางรับแจ้งจากเครือข่ายผู้ป่วยมีอาการทางจิตเวชไล่ปาข้างของ ทุบท่อประปา แถวหน้าบ้านรวมทั้งเอะอะด่าประชาชนที่เดินผ่านหน้าบ้านใช้แผงกั้นบริเวณซอยไม่ให้ใครผ่าน ได้แจ้งทางเทศบาลผู้ใหญ่บ้าน และร่วมกันออกเยี่ยมผู้ป่วย
27315 กค 2556บ้านแม่วะลุ่มแม่วะเถินลำปางได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ณบ้านเลขที่ 53/1 หมู่ 1 มีการเลี้ยงไก่ประมาณ 30-50 ตัว ทำให้ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนบ้านข้างเคียงอีกทั้งไก่ยังไปถ่ายเรี่ยราด ที่บ้านคนอื่นทำให้เกิดความรำคาญ
27415 กค 2556หมู่ 4 บ้านล้อมแรดล้อมแรดเถินลำปางวันที่ 13 ก.ค. 56 จนท.สาธารณสุขติดตามผู้ป่วย ซึ่งมีอาการทางจิตที่ได้รายงานในวันที่ 9 ก.ค. 56 พบว่าผู้ป่วยได้เดินทางไปหามารดาที่กรุงเทพฯแล้ว
27515 กค 2556บ้านแก่น หมู่ที่ 7นายางสบปราบลำปางชาวบ้านในเขตบ้านแก่น หมู่ที่ 7 3-4 หลังคาเรือน นำเรื่องมาแจ้งกับทาง อสม.ว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงไก่พันธ์ไข่
27618 กค 2556บ้านฮ่อง หมู่8บ้านเอื้อมเมืองลำปางลำปางผู้ป่วย อายุ 47 ปี วัดบ้านฮ่อง หมู่ 8 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ. ลำปาง ให้ประวัติว่า 3 วันก่อนมารพ. มีตุ่มน้ำใสๆ ขึ้นบริเวณรักแร้ขวาและหน้าอก มีอาการคัน ปวดแสบปวดร้อน
2775 25566ไหล่หินเกาะคาลำปางเช้าวันที่ 17 ก.ค. 2556 ได้รับแจ้งข่าว จากเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ ระดับตำบลว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพ ผู้ป่วยจิตเวช ที่หนีออกจากบ้าน ไปเขตพื้นที่ป่า อ.ห้างฉัตร สภาพศพ ถูกรัดด้วยเชือก ห้อยอยู่บนต้นไม้ ลิ้นจุกปาก จนท.ตำรวจสันนิฐาน ฆ่าตัวตายเนื่องจากผู้ป่วยจิตเวชรายนี้มีการเตรียมเชือก และขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน ก่อนหนีออกนอกพื้นที่ และบริเวณที่ตาย ไม่พบล่องรอยการต่อสู้ เบื้องต้น ชันสูตร ที่ รพ.ห้างฉัตร โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้างฉัตร เป็นพยาน
27827 2556น้ำล้อมเกาะคาเกาะคาลำปางเมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 13 สค.56 ได้รับแจ้งจากประธานอสม. บ้านน้ำล้อม ว่ามีชายอายุ 17 ปี อยู่บ้านน้ำล้อม ได้ขี่รถจักรยานยนต์แล้วลื่นทราย แฉลบถนนที่หน้าบ้านเลขที่ 73/1 ม.1 ต.เกาะคา อ.เกาะคาโดยเป็นถนนสายเกาะคา-นาโป่งหาญ ซึ่งมีหลุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.อยู่หน้าบ้านดังกล่าวด้วย จากการสอบถามผู้ป่วยทราบว่าขี่รถจักรยายนยนต์ความเร็วประมาณ 50 กม.ต่อชั่วโมง แล้วลื่นทรายทำให้รถจักรยานยนต์แฉลบ มีแผลถลอกที่ชายโครงข้างซ้าย และข้างขวา ข้อสอกข้างขวาและข้างซ้าย
27928 2556บ้านนาแก้วตะวันออกนาแส่งเกาะคาลำปางรายงานเหตุผิดปกติในหมู่บ้าน ตรวจสารเสพติดในหมู่บ้านร่วมกับผู้นำชุมชน/ตำรวจ/ปกครองอำเภอ
2804 2556บ้านแม่เตินแม่ถอดเถินลำปางเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ได้รับแจ้งจากคุณครูโรงเรียนบ้านแม่เตินว่ามีเด็ก ป่วยเป็นไข้ และมีตุ่มแดง ขึ้นบริเวณฝ่ามือและเท้าทั้งสองข้าง
2814 2556บ้านใหม่ท่าผาเกาะคาลำปาง4 สค.56 เวลาประมาณ 24.00 น. อุบัติเหตุคนเมาสุราขับรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า ถนนเกาะคา -เสริมงาม หมู่ 2 ต.ท่าผา เสาไฟฟ้าหักครึ่งท่อน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
2829 2556ใหม่พัฒนาแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางพบผู้ป่วยสครัปไทฟัสที่บ้านเลขที่ 145 หมู่8 บ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เริ่มป่วย 6 กันยายน 56 พบผู้ป่วย 8 กันยายน 56
28325 25569แจ้ซ้อนเมืองปานลำปางพบมีความตายที่บ้านเลขที่ 71 หมู่9 บ้านข่วงกอม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ผู้เป็นเจ้าของคือนางคำหล้า อัคเส ตายเมื่อตอนเช้าวันที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 07.45น.
28427 2556น้ำล้อมเกาะคาเกาะคาลำปางวันที่ 3 ก.ย.2556 เวลา 17.00 น.ได้รับแจ้งจากประธานอสม.บ้านน้ำล้อมว่าได้มีชายอายุประมาณ 21 ปี อยู่บ้านเกาะคา หมู่ 5 ต.เกาะคา ได้ขี่รถจักรยานยนต์คันใหญ่(บิ๊กไบค์)สีแดง ยี่ห้อซูซูกิ ไม่ทราบขนาดซีซ๊(ประมาณ 1,200ซีซี) แฉลบและล้มบริเวณข้างทุ่งนาทางเข้าบ้านน้ำล้อมเสาไฟฟ้าที่2 ติดทุ่งนาบ้านน้ำล้อม จากห่างบ้านที่อยู่อาศัย 1 เสาไฟฟ้า
28527 2556หัวแตเกาะคาเกาะคาลำปางเวลา 15.30 น.-18.00 น.ของวันที่ 20 กันยายน 2556 ถนนสามแยกทางเข้าบ้านหัวแต หมู่ 2 ต.เกาะคา ได้มีการตรวจปัสสาวะหาสารเมทแอมเฟตามีน ร่วมกับทีมศูนย์พลังแผ่นเอาชนะยาเสพติดอำเภอเกาะคา (ศพส.อ.เกาะคา)โดยมีปลัดอำเภอเกาะคา กำนันตำบลเกาะคา สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1-8 ตำบลเกาะคา อส. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต. บ้านน้ำล้อมร่วมตรวจปัสสาวะในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 14 ตัวอย่าง พบผิดปกติจำนวน 3 คน
2861 ตค 25562วังพร้าวเกาะคาลำปางวันที่ 30 เวลา 09.00น.เด็กนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลวังพร้าว ถูกลูกสุนัขเจ้าของบ้านอยู่ข้างโรงเรียนไล่กัดเด็กนักเรียนในโรงเรียนเด็กนักเรียนเข้าไปช่วยกันไล่ถูกกัดและข่วนเป็นแผลถลอกตามมือและแขนขาจำนวนทั้งหมด 7 ราย
2873 ตค 2556ไม่พบผู้ป่วยนาแส่งเกาะคาลำปางเกิดเหตูน้ำป่าไหล่หลากและอ่างเก็บน้ำล้นทำให้ รพสต.นาแส่ง ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง 3 วันทำให้ปิดรับบริการ 1 วัน ส่งผลให้ต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาที่ รพสต. ข้างเคียง วัดระดับได้ 25 CM น้ำท่วมในวันที่ 27-29 กย 56
2883 ตค 2556นาแส่งเกาะคาลำปางเที่ยงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ได้เกิดน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำฝนได้เข้ามาท่วมขังบริเวณอาคารสถานพยาบาลและคาดการณืว่าจะเพิ่มระดับในเย็นวันนี้( ถ้าฝนไม่ตกเพิ่ม)
2899 ตค 255601วังพร้าวเกาะคาลำปางวันที่ 8 ตุลาคม 2556 จากที่ประชุมอสม.มีชาวบ้านเข้ามาแจ้งประธานอสม.ว่าพระเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในตำบลวังพร้าวกระทำชำเราเด็กชายในหมู่บ้านอายุประมาณ 9 ปีคณะกรรมการศึกษาและคณะการหมู่บ้านร่วมกับผู้ปกครองประชุมกันและเข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีและจับสึกต่อไป
29014 ตค 2556ม.4 นาแก้วตะวันตกนาแก้วเกาะคาลำปางรับแจ้งจาก อสม.ม.4เนื่องจากมีฝนตกหนักหลายวันทำให้น้ำห้วยท่วมบ้านเรือน มีผู้ป่วย 3 รายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มีผื่นคันที่เท้าและฝ่าเท้า
29116 ตค 2556แม่ถอดใต้แม่ถอดเถินลำปางไก่ เป็ด ทยอยตายจำนวน มากซึ่งเป็นเป็ด ไก่ เลี่ยงเพื่อ จำหน่าย 1 อาทิตย์ที่ผ่าน มาก
29231 ตค 2556แม่ฮามเกาะคาเกาะคาลำปางเมื่อเวลา 12.30 น. ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากประธานอสม.บ้านแม่ฮาม ม.7 ต.เกาะคาว่าได้มีปลาตายจำนวนมากประมาณ 300-500 ตัวที่อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ฮาม ตั้งแต่วันที่ 28 ตค.56 จนถึงปัจจุบัน
2935 พย 2556บ้านศาลาหม้อท่าผาเกาะคาลำปางชาวบ้านในเขตบ้านศาลาหม้อ หมู่ที่ 7 นำเรื่องมาแจ้งกับทาง อสม.ว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงหมูในหมู่บ้าน
2946 พย 2556ศาลาไชยศาลาเกาะคาลำปางมีคนงานก่อสร้างหอประชุมสมาคม อสม. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 19 ปี ภูมิลำเนาตำบลน้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ถูกเหล็กโครงหลังคาหล่นทับ นอนขยับตัวไม่ได้
2956 พย 2556บ้านแม่ปูนศาลาเกาะคาลำปางพบลูกน้ำบริเวณท่อน้ำบ้านแม่ปูนจำนวนมาก
2966 พย 2556ม.3 บ้านผึ้งศาลาเกาะคาลำปางพบลูกน้ำที่สนามหญ้าที่โรงเรียนอนุบาลเกาะคา
2976 พย 2556ม.3บ้านผึ้งศาลาเกาะคาลำปางฟ้าผ่าในหมู่บ้านทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า เสียหาย ด้านสุขภาพไม่ได้ผลกระทบแต่มีผลทางด้านจิตใจเกิดความเครียดและกลัว
29818 พย 2556บ้านนาแก้วตะวันตกนาแก้วเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจากอสม.หมู่ 4 ว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคตาแดงจำนวน 4 รายใรครอบครัวเดียวกันโดยเริ่มจากผู้ป่วยเด็กเล็กก่อนจากนั้นติดต่อไปยังผู้ใหญ่ โดยเป็นทั้งครอบครัว และในอีกวันพบว่ามีเด็กอีกหมู่บ้านป่วยเป็นตาแดง เป็นเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลนาแก้ว
29920 พย 2556บ้านศาลาหลวงศาลาเกาะคาลำปางตั้งด่านตรวจปัสสาวะร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน ณ หน้าวัดศาลาหลวง ม.6 ตำบลศาลาตรวจปัสสาวะพบ 1 ราย
30020 พย 2556บ้านศาลาเม็งท่าผาเกาะคาลำปางพบผู้เดือดร้อนจำนวน 3 หลังคาเรือนร้องเรียนเรื่องของสภาวะอากาศเป็นพิษ จากแก๊สของการเผาในโรงงานเซรามิค ที่ม.9 บ้านศาลาเม็ง ร้องเรียนว่าได้รับกลิ่นเหม็นของแก๊สหุงต้ม ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ อาเจียนเป็นต้น จึงร้องเรียนไปที่เทศบาลเพื่อทำการตรวจสอบและตักเตือน
30120 พย 2556ท่าผาเกาะคาลำปางตั้งด่านตรวจปัสสาวะร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านใหม่ ม.2 ตำบลท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง วันที 15 พ.ย 56 เวลา 15.30-18.30 น. ผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จำนวน 167 ตัวอย่าง พบ 2 ตัวอย่าง
30221 พย 2556ศาลาไชยศาลาเกาะคาลำปางมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ ณ บริเวณแยกบ้านศาลาไชย ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน วันต่อมาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณเดิมทำให้มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย
30321 พย 2556ศาลาไชยศาลาเกาะคาลำปางผู้ป่วยอาการทางจิต อายุ 25 ปี เพศหญิง มีอาการทางจิต โวยวาย พูดเรื่อยเปื่อย ออกจากโรงพยาบาลสวนปรุงเมื่อ 1 สัปดาห์ก่อน ประวัติผู้ป่วยดื่มสุราและเสพสารเสพติด ทำให้มีอาการประสาทหลอน หวาดระแวงจะมีคนมาทำร้าย
30428 พย 2556ม่วงน้อยเกาะคาเกาะคาลำปางเมื่อวันที่ 12 พย.56 เวลา 09.00 น.ได้มีโทรศัพท์จากประธานอสม.บ้านม่วงน้อยแจ้งจนท.สาธารณสุขรพ.สต.บ้านน้ำล้อมว่ามีเด็กหญิงอายุ 1 ปี 9 เดือน อยู่ห้องเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวได้ไปรักษาที่คลินิกเกาะคาการแพทย์ และกุมารแพทย์แจ้งว่าเป็นโรคมือเท้าปาก ได้ให้ยาชาสำหรับป้ายจำนวน 5 ซีซีมาป้ายที่ปลายลิ้น ริมฝีปากล่างตรงกลาง พร้อมทั้งยาปฏิชีวนะAMOXY SYR 60 ml 5ซีซี*3pc และแจ้งให้หยุดอยู่ที่บ้านประมาณ7-10 วัน
30529 พย 25562วังพร้าวเกาะคาลำปาง14 พย 56 เวลาประมาณ 12.00น.มีหญิงอายุ 65 ปีเป็นลมแล้วจมน้ำที่เหมืองแม่ปุง หมู่ 2 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ผู้ป่วยหมดสติแต่มีคนช่วยเหลือและนำส่งรพ.สต.วังพร้าว ผู้ป่วยปลอดภัยดี
3066 ธค 25561นาแส่งเกาะคาลำปางเมื่อวันที่ 22 พย 56 ที่ผ่านมาทางทีมงานอำเภอ/รพ./สส/รพสต.ผู้นำหมู่บ้านได้ออกตรวจสารเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นที่สี่แยกบ้านนาแก้วตะวันออกเป็นประจำและวันนี้ตรวจพบผู้ที่มีสารเสพติด 1 ราย เป็นคนต่างหมู่บ้าน เพศชาย
3079 ธค 2556ม.1/ ม.2ไหล่หินเกาะคาลำปางรายแรกผู้เสียชีวิตชื่อ นางทองคำ คำฟู เสียชีวิต วันที่ 6/11/2556 โดยการเสัยชีวิตเฉียบพลัน ซึ่งแพทย์ได้มีการวินิจฉัยเบื้องต้นว่า มีอาการหัวในขาดเลือดเฉียบพลัน เหตุเกิดขณะที่ผู้เสียชีวิต ได้ไปเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนา ตามฤดูกาลเก็บเกียว ซึ่งอากาศร้อนประกอบกับผู้ป่วยเองมีโรคประจำตัวคือ โรคเบาหวาน จึงมีอาการป็นลมเฉียบพลัน โดนไม่อาการแสดงของโรคใดๆ และเสียชีวิตทันทีโดยมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ ผู้เสียชีวิตรายที่ 2 ชื่อ นายแอ๊ด จินะการ เสียชีวิต วันที่ 22/11/2556 โดยการเสัยชีวิตเฉียบพลันเช่นเดียวกับรายแรก คือ ไปเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนา(เหตุเกิดคนละหมู่บ้าน)แล้วมีอาการเป็นลม หมดสติเฉียบพลัน จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ทั้ง 2 รายมีการเสียชีวิตที่ผิกแปลกคล้ายกัน จึงมีการสอบสวนญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 พบว่า ทั้ง 2 มีพฤติกรรมก่อนเสียชีวิตที่เหมือนกัน คือ พักผ่อนน้อย ดื่มสุรา และทำงานกลางแดดร้อน
30811 ธค 2556บ้านศาลาหลวงศาลาเกาะคาลำปางมารดาได้พาผู้ป่วยเพศชายวัย 10ปี11เดือน เข้ามารับการรักษาที่ รพ.สต.ด้วยอาการสำคัญคือ 1-2 วันก่อนมีตุ่มใสขึ้นที่ปาก มือ และเท้า ตุ่มที่ปากบวมแดง มีไข้ต่ำๆ วัดไข้ได้ 36.50 องศา
30912 ธค 2556บ้านศาลาหลวงศาลาเกาะคาลำปางมีผู้ปกครองได้นำเด็กเพศหญิง วัย 4 ปี มาด้วยอาการเจ็บปาก เป็นมา 3 วัน มีน้ำมูกใส ไม่มีไข้ สอบถามเด็กเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ อีกสองราย R/O มือ เท้า ปาก รักษาที่คลินิก พี่เลี้ยงศูนย์เด็กเป็นผู้แจ้ง
31012 ธค 25564ไหล่หินเกาะคาลำปางวันที่ 11/12/2556 เวลา 20.30น ได้รับแจ้งข่าวจากเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุผิดปกติ ชุมชน รายงานว่า มีอุบัติเหตุขับรถชนเสาไฟฟ้า เส้นทางในหมู่บ้าน ต.ไหล่หิน จากการสอบสวนพบว่า ผู้ป่วยดื่มสุราแล้วขับรถยนต์เร็ว ประกอบกับเวลาดังกล่าวอากาศค่อนข้างเย็นและมีหมอก จึงทำให้ผู้เสียชีวิต ขับรถชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างรุนแรง ศรีษะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
31116 ธค 2556ร่องเห็ดบ้านแหงงาวลำปางเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.56 ได้รับแจ้งประธานอสม.บ้านร่องเห็ด หมู่3 ตำบ้านแหง ว่าระหว่างทางไปทุ่งนาของบ้านร่องเห็ดนั้นมีกลิ่นเหม็นของหลุมทิ้งขยะ มารบกวนการทำงานของชาวบ้านที่จะไปทำงานในทุ่งนา
31224 ธค 25561-6ไหล่หินเกาะคาลำปางบ่ายวันที่ 20 ธ.ค. 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ของตำบลไหล่หิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาะคา และ รพ.สต.ไหล่หิน ร่วมกันตั้งจุดตรวจในชุมชนตำบลไหล่หิน สุ่มตรวจปัสาวะเพื่อตรวจหาสาร Metamphetamine ในปัสาาวะ พบมีผู้ที่มีสาร Metamphetamine ในปัสาวะจำนวน 4 ราย จากผู้ถูกสุ่มทั้งสิ้น 65 ราย
31327 ธค 2556บ้านทุ่งกว๋าวทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปางใจสั่น หนาว ไม่มีไข้ ระดับความดันเพิ่มขึ้น
3148 มค 25573ศาลาเกาะคาลำปางรถกะบะชนรถกะบะทางแยกเข้าอำเภอเกาะคามีผู้บาดเจ็บ 2 รายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกาะคา1 รายส่งต่อ รพ.ลำปาง1 ราย
3158 มค 25577ศาลาเกาะคาลำปางรถบรรทุกกระหลำปลี คว่ำที่แยกรถม้าเกาะคาไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
31613 มค 25571เถินลำปางไดรับแจ้งจากครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กว่า พบเด็กมีผื่นคันตามแขน มือ ขา จำนวน 4 ราย จึงแจ้งให้ตรวจสอบ
31713 มค 2557แม่ตาในปงดอนแจ้ห่มลำปางพบเด็กชายอติวิชญ์ กันทะวงค์ อายุ 2 ปี มีอาการไข้ มา 2 วัน ปากลิ้้้นเป็นแผลมือและเท้าเป็นจุด
31814 มค 2557หมู่ 8วิเชตนครแจ้ห่มลำปางพบผู้ป่วยสงสัย มือเท้าปาก ศด. บ้านใหม่เหล่ายาว เพศชาย อายุ 4ปี ที่อยู่ 98 หมู่ 8 อาการมีตุมคันที่มือ เท้า มา 1 วัน
31914 มค 2557แม่ตาในปงดอนแจ้ห่มลำปางได้รับรายงานจากทางรพช.แจ้ห่มพบว่ามีเด็กป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก มีอาการมือเท้าเป็นตุ่มและปากลิ้นเป็นแผลรับประทานอาหารไม่ได้แพทย์ให้นอนรักษาตัวที่รพ.แจ้ห่มเพื่อดูอาการ
32021 มค 2557หนองหล่ายเกาะคาเกาะคาลำปางเมื่อวันที่ 17 ม.ค.2557 เวลา 15.30 น.-18.00 น. จนท.สาธารณสุข(พยาบางวิชาชีพชำนาญการ)รพ.สต.บ้านน้ำล้อมร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเกาะคาโดยปลัดอำเภอเกะาคาผู้รับผิดชอบตำบลเกาะคาและผู้นำชุมชนตำบลเกาะคา(กำนันตำบลเกาะคา สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและฝ่ายสนับสนุนเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว(อปพร.) และอส.อำเภอเกาะคา ได้มีการตั้งด่านตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด(เมตแอมเฟตามีน)ณบริเวณป้อมตำรวจชุมชนตำบลเกาะคา หมู่ 4 บ้านหนองหล่าย ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา มีผู้ตรวจทั้งหมด 39 ราย พบผิดปกติจำนวน 1 ราย
32122 มค 2557แม่ถอดแม่ถอดเถินลำปางมีการจุดเผาเศษไม้ ต้นไม้ ที่ไถ ปรับพื้นที่ ทำให้เกิดหมอกควัน บริเวณหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจ
32222 มค 2557บ้านศาลาดงลานศาลาเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจากครูประจำชั้นพานักเรียนมาทำฟันที่ รพ.สต. เด็กได้ซื้อเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งจากร้านหนึ่งในชุมชนนักเรียนได้ดื่มไปเพียงเล็กน้อย สองคน รสชาติแปลกๆมีรสขม จึงนำมาให้ครูดู ครูได้นำมาให้เจ้าหน้าที่ดู พบว่าหมดอายุ สีขุ่น มีตะกอนที่ก้นขวด เด็กรับประทานไปเพียงเล็กน้อย ไม่มีอาการใดๆ
32330 มค 2557ร่องเห็ดบ้านแหงงาวลำปางเนื่องจากบ้านเลขที่ 158 เลี้ยงนกกระทาเป็นจำนวนมาก ในชุมชนที่บ้านใกล้กัน แต่ไม่มีการจัดการมูลนกที่ถูกต้องทำให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน
32431 มค 2557วังหินพัฒนาเถินบุรีเถินลำปางเนื่องจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังหินพัฒนา ได้ตรวจพบผู้ป่วยโรคตาแดงมากผิดปกติโดยวันเดียวพบผู้ป่วยโรตตาแดง 3 ราย ในหมู่บ้านเดียวกัน
3253 กพ 25577ศาลาเกาะคาลำปางเกิดไพไหม้ห้องแถวไม้หน้าตลาดเกาะคาเสียหายจำนวน 5 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
3264 กพ 2557บ้านศาลาบัวบกท่าผาเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจาก อสม.ในพื้นที่ว่าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 18.30 น. ได้เกิดเหตุแก๊สในโรงงานเซรามิคแห่งหนึ่งระเบิดโดยผู้ประสบเหตุเป็นเพศชาย 1 ราย อายุ 39 ปีโดยผู้ป่วยได้จุดเตาเผาเซรามิค แล้วเตาเกิดระเบิดขึ้นจนผู้ป่วยประเด็นออกจากพื้นที่แล้วคลานออกมาจากที่เกิดเหตุ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรายอื่นเพิ่มเติม ตัวโรงเซรามิคเสียหายบางส่วนไม่มีเหตุเพลิงใหม้ใดๆ
3276 กพ 255702วังพร้าวเกาะคาลำปางวันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลาประมาณ 10.00 น.เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์ชนกับรถจักรยานยน บนถนนซูปเปอร์ไฮเวย์ บริเวณแยกวังพร้าวฝั่งบ้านแม่หลงมีผู้บาดเจ็บ 2 คนคือคนขับรถมอเตอร์ไซด์ เพศชายอายุ 19 ปีขณะนำส่งรู้สึกตัวดีมีแผลถลอกที่ขาปวดหลังและขามาก และคนขับรถจักรยาน เพศชายอายุ 85 ปีขณะนำส่งไม่ได้สติมีแผลที่หน้าฝาก(และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล)
32813 กพ 2557สบปุงท่าผาเกาะคาลำปางวันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2557 เวลาประมาณ07.00 น.เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์ชนกับรถมอเตอร์ไซด์ บนถนนเกาะคา-เสริมงาม บริเวณหน้าโรงเรียนพระปริยัติธรรม บ้านใหม่สบปุง มีผู้บาดเจ็บสาหัส 1 คน คือ เพศชายอายุ 17 ปีเป็นคนบ้านจอมปิง ขณะนำส่งรพ.มีเลือดออกที่หู และอีกคนบาดเจ็บเล็กน้อย 1 คน เพศชายอายุ ปี มีแผลถลอกเล็กน้อย
32925 กพ 2557ม.3แม่สุกแจ้ห่มลำปางมีผู้ป่วยเด็กหญิง 3 ขวบ มีตุ่มน้ำใสในปาก รับประทานอาหารไม่ได้ และวันต่อมา มีเด็กชายอายุ 3 ขวบ มีไข้ และมีตุ่มน้ำที่ฝ่ามือ
33025 กพ 25571ไหล่หินเกาะคาลำปางวันที่ 18 ก.พ. 2557 ได้รับแจ้งเหตุการณ์ ผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเป็นลมเฉียบพลัน ภายผู้เสียชีวิต อายุ 64ปี (ขออนุญาติไม่เปิดเผยรายชื่อ)หลังจากวันดังกล่าวมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวต่อเนื่องกันหลายวัน หลังจากก่อนหน้าที่สภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นตามช่วงฤดูกาล ประกอบกันผู้เสียชีวิตมีประวัติออกแดดเป็นเวลานาน เนื่องจากประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป เหตุเกิดที่บ้านของผู้เสียชีวิตเอง ช่วงเวลาสายของวันที่ 16 ก.พ. 2557 ผู้เสียชีวิตเริ่มมีอาการแสดงคือ หน้ามืด หายใจลำบาก และเจ็บหน้าอกจนกระทั่งเป็นลม หมดสติ หลังนำส่งโรงพยาบาลเกาะคา แพทย์วินิจฉัย : หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
33125 กพ 2557ม.4ไหล่หินเกาะคาลำปางเช้าวันที่ 25 ก.พ.2557 ได้รับแจ้งจาก ประธาน อสม.หมู่ 4 บ้านมะกอก ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา ถึงเหตุการณ์ไก่ของชาวบ้านตายจำนวน 10 ตัว บ้านเลขที่ 86 ม.4 บ้านมะกอก ชื่อนางลำพึง จำปา โดยการตายของไก่เริ่มมำจำนวนเพิ่มมากขึ้น หลังจากมีการทะยอยตายตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.2557 เป็นต้นมา
33228 กพ 2557บ้านสบลีแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางพบเด็กอายุ 0-4 ปี ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กบ้านสบลีหมู่ที่ 6 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง มีอาการไข้ น้ำมูกใส ไอ และมีอาการตาแดง เจ็บตามีขี้ตาตลอดเวลา ขี้ตามีสีเหลืองปนเขียว ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กพ.57 พบผู้ป่วยแล้ว 8คน
3331 มีค 2557แม่ฮามเกาะคาเกาะคาลำปางวันที่ 8 กพ.57 เวลา 09.00 น.ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากประธานอสม.บ้านแม่ฮามว่าได้มีหมอกควันฟุ้งกระจายในหมู่บ้านบ้านแม่ฮาม เป็นเวลาจำนวน 3 วัน เนื่องจากมีการเผาขยะบริเวณบ่อดักเก็บขยะเขตรับผิดชอบทต.นาแก้ว ต.นาแก้ว อ.เกาะคาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เขตติดต่อกับบ้านแม่ฮาม อาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจแก่ประชาชนกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(ถุงลมโป่งพอง)ได้
3341 มีค 2557เกาะคาเกาะคาเกาะคาลำปางเมื่อวันที่ 20 กพ.2557 เวลา 09.00-12.00น. จนท.สาธารณสุข(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)รพ.สต.บ้านน้ำล้อมและจนท.สาธารณสุข(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)สสอ.เกะาคา ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเกาะคาโดยปลัดอำเภอเกาะคาอาวุโสผู้รับผิดชอบตำบลเกาะคาและปลัดผู้รับงานยาเสพติดอำเภอเกาะคาและอส.อำเภอเกาะคา เจ้้าหน้าที่ตำรวจสัญญาบัตรและประทวน สภ.เกาะคาและผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์อนามัยโรงเรียน อาจารย์ฝ่ายปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษม.1-6าประจำอำเภอเกาะคาแห่งหนึ่ง จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ 15 คน ได้มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด(เมตแอมเฟตามีน) มีผู้ตรวจทั้งหมด 292 ราย พบผิดปกติจำนวน 3 ราย เป็นชาย 2 ราย หญิง 1ราย
33513 มีค 2557หมู่ 6แม่วะเถินลำปางได้รับแจ้งจาก อสม.หมู่ 6 ว่าบริเวณบ่อขยะบ้านศรีบุญเรืองมีฝูงแมลงวันจำนวนมากมารบกวนชาวบ้านและบริเวณวัดศรีบุญเรืองทำให้เกิดความรำคาญเดือดร้อนและอาจส่งผลให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้
33618 มีค 2557บ้านปงดอนแจ้ห่มลำปางมีชาวบ้านได้โทรศัพท์มาแจ้งว่ามีอุบัติเกิดรถยนต์ชนรถจักยานตอนนี้ไม่ทราบว่าคนที่ถูกชนเป็นหรือตายอาการสาหัตมากคนที่ถูกชนไม่รู้สึกตัวและมีคนนำไปรพช.แล้ว
33718 มีค 2557แจ้ห่มลำปางมีอสม.ได้โทรมาแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันสงสัยว่าเป็นคนในพื้นที่เลยโทรมาแจ้งกับทางรพ.สต.ปงดอน
33818 มีค 2557ม่วงน้อยเกาะคาเกาะคาลำปางเมื่อวานนี้เวลา 15.00 น. ทีมSRRT รพ.สต.บ้านน้ำล้อมได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากอปพร.เทศบาลตำเกาะคาแม่ยาวว่าอปพร.ที่ประจำเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวได้เห็นควันสีดำขนาดใหญ่บริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้านม่วงน้อย มีไฟไหม้ทุ่งหญ้าและกำลังลุกลามขยายกว้างมากขึ้น และเกิดหมอกควันฟุ้งกระจายไปทั่วทุ่งนา
33919 มีค 2557ม.9แม่สุกแจ้ห่มลำปางมีไฟไฟม้บริเวณป่าท้ายหมู่บ้าน เกิดควันไฟและฝุ่นละอองจำนวนมาก ถูกลมพัดเข้าหมู่บ้าน
34031 มีค 2557บ้านจ๋ง หมู่ 4 ต.ทุ่งกว๋าวซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปางเวลา 10.20 น.เกิดไฟไหม้หญ้าแห้ง ต้นไม้จากบริเวณสวนข้าง รร.ทุ่งกว๋าววิทยา ใกล้ๆกับ รพ.สต.บ้านทุ่งข่วง เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง และร้อน ทำให้เกิดควันไฟจำนวนมาก และไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
3411 เมย 2557บ้านสองแควปินหวานเถินบุรีเถินลำปางรับแจ้งจาก อสม.หมู่บ้านบ้านสองแควปินหวาน(หัวบ้าน) มีหมอกควันเหม็นขึ้นในตอนเช้า ชาวบ้านในระแวก มีอาการหายใจไม่ค่อยออก อืดอัด ต้องปิดปาก จมูกตลอดเวลา
3424 เมย 25577ศาลาเกาะคาลำปางผู้ป่วยความดันเป็นลม แน่นหน้าอก
3434 เมย 25577ศาลาเกาะคาลำปางรถกะบะพุ่งชนเกาะกลางถนนหน้าตลาดเกาะคามีผู้บาดเจ็บจำนวน 2 ราย
3444 เมย 25573ศาลาเกาะคาลำปางรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาโดนรถกะบะเฉี่ยวหน้าโรงเรียนอนุบาลเกาะคา
3458 เมย 2557แม่มอกเถินลำปางได้รับแจ้งจาก สมาชิกเทศบาลตำบลแม่มอก เขต 1 ว่า ได้เกิดพายุลูกเห็บขึ้นในเขตตำบลแม่มอก จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมูที่ 1,2,5,9 บ้านที่ได้รับความเสียหาย มี ทั้งหมด 304 หลังคา แต่ไม่พบผู้บาดเจ็บ
34618 เมย 2557-ศาลาเกาะคาลำปางวันที่ 6/04/57 เวลา 10.00น.ได้รับรายงานไฟไหม้บ่อขยะในพท.ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งเป็นบ่อทิ้งขยะรวมของ อปท.6 แห่งคือศาลา เกาะคา ท่าผา วังพร้าว เกาะคาแม่ยาวและน้ำโจ้
34728 เมย 2557บ้านดอนไชยหลวงเหนืองาวลำปางวันที่ 22เมย.57 ได้ร่วมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายพร้อมกับที่มอสม.หมู่บ้าน ได้เข้าไปสำรวจบ้านที่เก็บสะสมของเก่าไว้จำหน่าย พบมีน้ำฝนขังในภาชนะของเก่าจำนวนมากกองสุมกันไว้ ไม่เป็นระเบียบ พบลูกน้ำยุง หลายภาชนะ ตรวจสอบให้ทั่วก็ไม่หมด
34829 เมย 2557บ้านปันเต้า ต.แม่สันแม่สันห้างฉัตรลำปางไฟไหม้บ้า่นทอดแคบหมู เกิดควันฟุ้งกระจายส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ
3491 พค 2557ม่วงน้อยเกาะคาเกาะคาลำปางเมื่อเวลา 11.30 น. ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากอปพร.เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวว่าอปพร.ที่ประจำเทศบาลได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านม่วงน้อยว่าท้ายหมู่บ้านได้มีไฟไหม้ทุ่งหญ้าและกำลังลุกลามขยายกว้างมากขึ้น และเกิดหมอกควันฟุ้งกระจายไปทั่วทุ่งนา
3506 พค 25573ศาลาเกาะคาลำปางมีเสียงปืนดัง5นัดที่ถนนในหมู่บ้านบ้านผึ้งไม่มีผู้บาดเจ็บ
3516 พค 25577ศาลาเกาะคาลำปางอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถมอเตอร์ไขด์หน้าตลาดเกาะคามีผู้บาดเจ็บ 2 ราย
3526 พค 25577ศาลาเกาะคาลำปางวันที่ 28/04/57เกิดพายุพัดต้นไม้หักใส่หลังคาบ้านหลังคาทะลุไม่มีผู้บาดเจ็บ
35316 พค 2557ศิลาเกาะคาเกาะคาลำปางเมื่อเวลา 06.45 น.ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากอปพร.เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวว่าเวลา 06.00 น.ได้มีรถยนต์ส่วนบุคคล(รถเก๋ง) ขับมาทางถนนอ.เกาะคาไปตำบลใหม่พัฒนา ก่อนถึงสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว 100 เมตร ทางซ้ายมือ แล้วกินเลนมาทางขวามือชนกับเสาไฟฟ้าจำนวน 1 ต้นทำให้รถยนต์ส่วนบุคคลเสียหายไม่สามารถขับไปได้ และเสาไฟฟ้าหักครึ่งต้น มีกระแสไฟฟ้าดับทันที มีผลต่อหมู่บ้านหนองหล่ายหมู่ 4 ศิลาหมู่ 6 ทุ่งเจริญหมู่ 8 ตำบลเกาะคา และบ้านเข้าซ้อน หมู่ 1 ตำบลไหล่หินทั้งหมู่บ้าน ประมาณ 2 ชั่วโมง
35416 พค 2557บ้านศาลาบัวบกท่าผาเกาะคาลำปาง่มีผู้อาศัยในหมู่บ้านศาลาบัวบก จำนวน 1 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบจากการส่งกลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงไก่ของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน ได้มีการพยายามขอร้องให้ย้ายไปเลี้ยงที่อื่นให้ไกลจากที่พักอาศัยอยู่หลายครั้งแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ ตนจึงได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นมาโดยตลอดทำให้ปวดศีรษะ เครียด
35526 พค 2557นาเวียงท่าผาเกาะคาลำปางรับแจ้งว่ามีผู้ป่วยเพศชายอายุ 2ปี ป่วยเป็น โรคมือเท้าปาก เริ่มป่วย 5 พ.ค 2557 เข้ารักษา 12พ.ค2557ผู้ป่วยใน รักษาที่รพ.เกาะคา
35628 พค 2557ไผ่งามเมืองมายแจ้ห่มลำปางนางไว อาษา ได้รับผลกระทบกับทางอากาศจากการส่งกลิ่นเหม็นผู้ป่วยให้ประวัติว่าในวันที่ 27 พค. 57 เวลา 15.00 น. ได้สูดกลิ่นเหม็นแก็สทำให้มีอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม คลื่นไส้อาเจียน ได้มารับการรักษาที่รพสต.ในวันที่ 28 พค. 57
35730 พค 25571-7วังพร้าวเกาะคาลำปางรับแจ้งจากประชาชนในเขตตำบลวังพร้าวเวลา 18.00น.รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวประมาณ 30 วินาที รู้สึกเวียนศรีษะ กระจกสั่น
3582 มิย 2557บ้านศาลาบัวบกท่าผาเกาะคาลำปางพบผู้ร้องเรียนผู้หนึ่งได้ปล่อยน้ำเสียเข้าแปลงนาของเพื่อนบ้านจำนวน 1 ราย ทำให้ข้าวในแปลงได้รับความเสียหาย
3593 มิย 25574ล้อมแรดเถินลำปางผู้ป่วยจิตเวชมีอาการด่าประชาชนบ้านตรงข้าม เป็นประจำ
3606 มิย 2557บ้านห้วยทากบ้านหวดงาวลำปางมีคนแจ้งเหตุทางโทนศัพท์ว่ามีบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ม.3มีอาชีพทำไม้กวาดขาย จะเผาเศษวัสดที่เหลือจากการทำไม้กวาด ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นรบกวนบ้านข้างเคียง ส่งผลให้เกิดอาการเวียนศรีษะ และปวดศรีษะ
36110 มิย 2557บ้านนาแก้วตะวันออกนาแส่งเกาะคาลำปางตรวจสารเสพติดในพื้นที่ร่วมกับปกครองอำเภอและส่นราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตรวจปัสสาวะวัยรุ่น 10 ราย พบสารเสพติด 3ราย เป็นคนนอกพื้นที่ 2 ราย ในพื้นที่ 1 ราย
36211 มิย 2557สันกำแพงเมืองยาวห้างฉัตรลำปางอสม.แจ้งพบไก่ตายจำนวน 5ตัว
36311 มิย 2557บ้านป่าไคร้เหนือหนองหล่มห้างฉัตรลำปางนางทองสาย ใจคำ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไคร้ ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางได้รับแจ้งจากนางเทียมจันทร์ ประสมศิลป์ เจ้าของกิจการเทียมจันทร์สมุนไพร เลขที่ 170 หมู่ 9 บ้านป่าไคร้เหนือ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง รับแจ้งว่ามีแมลงสีดำจำนวนมากอาศัยอยู่ในยุ้งเก็บข้าว จากการสำรวจพบว่าด้านหลังบ้านดังกล่าว เป็นยุ้งไม้ทั้งหลัง ปัจจุบันเอาไว้เก็บขวดและของบรรจุสมุนไพร เมื่อเข้าไปภายในยุ้งดังกล่าว พบแมลงปีกแข็งตัวสีดำนับล้านตัว เกาะอยู่ตามเสาบ้าน ฝาผนังบ้าน คานไม้ต่างๆ จนทำให้เจ้าของบ้านต้องรื้อขวดและอุปกรณ์ใส่สมุนไพร ทั้งหมดออกมากองกับพื้นข้างบ้าน นางเทียมจันทร์ ประสมศิลป์ เจ้าของกิจการเทียมจันทร์สมุนไพร บอกว่า เมื่อไม่กี่วันทีผ่านมา ขณะที่ตนเองและพนักงานในบ้าน ได้เข้าไปหยิบของในห้องเก็บของดังกล่าว ปรากฏว่ามีแมลงปีกแข็งจำนวนมากที่ไต่ยั้วเยี้ยเต็มห้องเก็บของ บางตัวก็ไต่ขึ้นมาบริเวณขาและน่องของตนเอง ทำให้รู้สึกคันและไม่นานก็เป็นตุ่มคันสีแดงขึ้นที่ขา ที่ผ่านมา ตนเองพยายามกวาดทิ้งเท่าไหร่ก็ไม่หมด แมลงเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรุ่งเช้าแมลงก็ยังเกาะอยู่ตามผนังบ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ครอบครัวไม่สามารถหลับนอนได้ เพราะกลัวกองทัพแมลงปีกแข็งอาจจะเข้ามาอยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่ง ที่ใช้เป็นที่หลับนอน ซึ่งห่างกันประมาณ 500 เมตร นอกจากนี้ นางเทียมจันทร์ ยังเล่าอีกว่า เคยนำแมลงต่างมารวมกันที่กลางแจ้งแล้วจุดไฟเผาทำลาย ปรากฏว่าตัวที่อยู่ด้านบนมันตาย แต่ตัวที่อยู่ด้านล่างกับไม่เป็นอะไร
36411 มิย 2557บ้านหม้อปงยางคกห้างฉัตรลำปางช่วงนี้มีนกกระยางจำนวนมาก ลงมากินข้าวในนาข้าว หมู่ 12 และ หมู่ 13 ตำบลปงยางคก แจ้งเวลา 11.00 น.
36511 มิย 2557ศูนย์เด็กเล็กตำบลหนองหล่มหนองหล่มห้างฉัตรลำปางผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กตำบลหนองหล่ม จำนวน 1 ราย เริ่มป่วย 7 ก.ค.56
36611 มิย 2557ศูนย์เด็กเล็กตำบลหนองหล่มหนองหล่มห้างฉัตรลำปางผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก จำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ญ.พิมพ์พิกา วงศ์มา อายุ 4 ปี ทีอยู่ 107 ม.2 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร เริ่มป่วย 2 ต.ค.56
36711 มิย 2557ศูนย์เด็กเล็กตำบลหนองหล่มหนองหล่มห้างฉัตรลำปางผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก จำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ญ.ณิชนันท์ ลวนคำ อายุ 1 ปี ที่อยู่ 139 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร เริ่มป่วย 10 พ.ย. 56
36811 มิย 2557ปงใต้ปงยางคกห้างฉัตรลำปางดญ.มัญชริน สารศรีธิ 1ปี4เดือน 178 ม.7 ครูที่ศูนย์เด็กตรวจพบว่ามีตุ่มน้ำใส ที่มี เท้า ปาก
36911 มิย 2557ปงใต้ปงยางคกห้างฉัตรลำปางพบมีการเผาฟางข้าวในนา ริมถนน มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และโรคในระบบทางเดินหายใจ
37011 มิย 2557บ้านข่วงปงยางคกห้างฉัตรลำปางดญ.พรลภัส ทิพย์ศรีบุตร 75 ม.10 ต.ปงยางคก 2ปี7เดือน มีตุ่มน้ำใสที่ มือ เท้า ปาก เรียนศูนย์เด็กบ้านหม้อ
37111 มิย 2557ปงเหนือปงยางคกห้างฉัตรลำปางพบมีไก่ตาย 4-5 ตัว ในหมู่บ้านปงเหนือ ต.ปงยางคก
37211 มิย 2557ปงใต้ปงยางคกห้างฉัตรลำปางไฟไหม้ป่าหลังป่าช้าหมู่บ้านปงใต้
37311 มิย 2557ตำบลหนองหล่มหนองหล่มห้างฉัตรลำปางปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าในพื้นที่
37411 มิย 2557ตำบลหนองหล่มหนองหล่มห้างฉัตรลำปางเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก 0-5 ปี
37511 มิย 2557ตำบลหนองหล่มหนองหล่มห้างฉัตรลำปางโรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาว เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด ปอดบวม
37611 มิย 2557บ้านหลิ่งก้านหนองหล่มห้างฉัตรลำปางผู้ป่วยโรคสุกใส จำนวน 1 ราย ชื่อ ด.ญ.อัญชลิกา พรมถา 12 ปี ที่อยู่ 35/3 ม.3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร
37711 มิย 2557บ้านหลิ่งก้านหนองหล่มห้างฉัตรลำปางผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจำนวน 1 ราย ชื่อ นายสมชาย ตามูล อายุ 25 ปี ที่อยู่ 100 ม.3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร เริ่มป่วย 1 เม.ย.57
37811 มิย 2557บ้านข่วงปงยางคกห้างฉัตรลำปางพบนกพิราบตาย 2 ตัวที่วัดพระงามบ้านข่วง
37913 มิย 2557ส้มป่อยแม่สันห้างฉัตรลำปางอสม.แจ้งว่ามีผู้ป่วยตาแดงเด็กจำนวน 1 ราย
38013 มิย 2557โป่งขวากแม่สันห้างฉัตรลำปางอสม.แจ้งว่ามีผู้ป่วยคางบวมจำนวน 1 ราย
38117 มิย 2557เวียงทองเมืองยาวห้างฉัตรลำปางไฟไหม้ป่าละเมาะหลังหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ 15 ต.เมืองยาว
38217 มิย 2557นาบัวเมืองยาวห้างฉัตรลำปางนางปราณี คำโท๊ะ แจ้งว่ามีไก่ตาย จำนวน 6 ตัวที่บ้านนางเหลี่ยม ใจคำต๋า
38317 มิย 2557เวียงเหนือเมืองยาวห้างฉัตรลำปางนางจำเนียน ยารังสีแจ้งว่า รางระบายในหมู่บ้านบางจุดมีนำ้ขัง ทำให้มีลูกนำ้เป็นจำนวนมาก
38418 มิย 2557บ้านเวียงทองเมืองยาวห้างฉัตรลำปางนางสมิง อุตมา อสม.บ้านเวียงทอง แจ้งว่าบ่อกำจัดขยะ ของหมู่บบ้าน มีกลิ่นเหมนมากรบกวนชาวบ้านเวลาสัญจรผ่านไปมา
38518 มิย 2557เวียงทองเมืองยาวห้างฉัตรลำปางกลิ่นจากปฎิกูลที่รถดูดส้วมนำมาทิ้งข้างทางบริเวณที่เป็นป่าชุมชนของหมู่บ้าน
38618 มิย 2557บ้านเวียงใต้เมืองยาวห้างฉัตรลำปางเวลา 12.45 น.ไฟไหม้ป่าละเมาะบริเวณหลังสุสานบ้านเวียงใต้ ทำให้เกิดควันจำนวนมาก
38718 มิย 2557บ้านเวียงใต้เมืองยาวห้างฉัตรลำปางได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านบ้านเวียงใต้ ว่าเวลากลางคืน มีกลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงหมู ใกล้ๆหมู่บ้าน
38822 มิย 2557หนองบัวเมืองยาวห้างฉัตรลำปางพบผู้ป่วยตาแดง ปวด มีขี้ตา
38922 มิย 2557บ้านสบปุงท่าผาเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจากชาวบ้านเมื่อ เวลา 03.00น.มีรถมอไซด์ซนกันหน้าบ้านเสียงดังมาก ออกมาดูพบว่ามีเด็กวัยรุ่นอายุ25ปี มีลักษณะเมาขับรถมาเร็วซนกับแม่ค้าวัย40ปีในขณะขับรถกลับบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งคู่
39027 มิย 2557บ้านโป่งพัฒนาบ้านโป่งงาวลำปาง15.00 น.วันที่ 17 มิถุนายน 2557 รพ.สต.บ้านสบพลึงได้รับแจ้งจาก รพ.งาวว่าพบผู้ป่วยสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก ชื่อ น.ส.ปิยะธิดา กาชัย อายุ 16 ปี ชั้น ม.4/5 โรงเรียนประชาธรรมคุณ เข้ารับการรักษาที่ รพ.งาว วันที่ 14 มิย. 57 แพทย์สงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก แพทย์ นัด F/U 16 มิย.57
39127 มิย 2557บ้านใหม่สบปุงท่าผาเกาะคาลำปางรับแจ้งว่าพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าผา รายแรก เพศหญิง อายุ 1ปี เริ่มป่วย 21 มิ.ย 57 รักษา 26 มิ.ย 57 ราย2 เพศชาย อายุ2 ปี เริ่มป่วย 25มิ.ย 57 รักษา26มิ.ย 57 ได้รับการรักษารพ.เกาะคา
3925 กค 25574แม่สุกแจ้ห่มลำปางมีเด็กมารับการตรวจที่ รพ.สต.ด้วยอาการไข้ มีตุ่มใสในปาก ทานอาหารได้น้อย
3935 กค 25579 สบสุกแม่สุกแจ้ห่มลำปางได้รับแจ้งจาก อสม. ว่ามีรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ แฉลบตกถนน ที่ถนนหน้าทางเข้าหมู่บ้าน
39418 กค 25573แม่กัวะสบปราบลำปางรับเรื่องร้อเรียนกลิ่่นควัน จากการเผาถ่านบริเวณบ้าน ได้รับจดหมายจาก นายเทา มะโนวรรณ บ้านเลขที่ 25/2 ม3 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ ว่าระแวกบ้านใกล้เคียงได้เผาถ่ายควันไฟและกลิ่นเหม็นเข้าบ้าน ซึ่งทำให้ไอ เหม็น ได้แจ้งทาง ผู้ใหญ่บ้านแล้ว แต่ไม่หยุดเผาจึงร้องเรียนมายัง รพ.สต.ปงกา
39518 กค 2557บ้านข่วงปงยางคกห้างฉัตรลำปางดญ.ณัฐรดา บุญเขียว 110 ม.10 ต.ปงยางคก มีตุ่มน้ำใสที่มือ เท้า และลิ้น แม่เลี้ยงเองที่บ้าน มีน้องฝาแฝดอยู่ด้วยกันกลัวติดน้อง
39618 กค 2557ุ10สบปราบสบปราบลำปางมีผู้ป่วยที่มีอาการหายใจติดขัด แสบจมูก น้ำตาไหล
39718 กค 25572สบปราบสบปราบลำปางครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบเด็กที่มีตุ่มในมือ ขณะผู้ปกครองมาส่งที่หน้าศูนย์
39821 กค 2557บ้านแก่น ม.7นายางสบปราบลำปางชาวบ้านได้รับกลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ ระหว่างการเกี่ยวเก็บผลผลิตข้าวในทุ่งนา
39921 กค 2557นายาง ม.5นายางสบปราบลำปางเนื่องจากประชาชนที่เดินทางผ่านบริเวณบ่อขยะได้รับผลกระทบจากกลิ่นและ การกระจายของขยะบริเวณบ่อขยะบ้านนายาง
40021 กค 2557นายาง ม.5นายางสบปราบลำปางสืบเนื่องจากมีชาวบ้านเขตบ้านนายาง ระแวกบ้านนายบุญเหลือ ฟูธรรม ได้มีการทำเตาเผาถ่าน เพื่อใช้ในครัวเรือน แล้วทำให้มีกลิ่นควันไฟไหม้แกลบ กระจายไปทั่วบริเวณดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านทั่วไป
40122 กค 2557ม.3 ต.วอแก้วห้างฉัตรลำปางรับแจ้งจากอสม.ม.3พบผู้ป่วยด้วยอาการตาแดง 2 ข้าง 1 ราย
40223 กค 2557ม.7วอแก้วห้างฉัตรลำปางรับแจ้งจากอสม.ม.7พบผู้ที่มีอาการตาแดง 2 ข้าง น้ำตาไหล ขี้ตาแฉะ บ้านเลขที่ 76 ม.7 จำนวน 1 ราย
40323 กค 2557ม.2วอแก้วห้างฉัตรลำปางรับแจ้งจากอสม.ม.2พบผูมีอาการตาแดง 2 ข้าง ปวดตา น้ำตาไหลได้ 2 วัน จำนวน 1 ราย
40423 กค 2557ม.5วอแก้วห้างฉัตรลำปางรับแจ้งจากอสม.ม.5พบผู้ที่มีอาการตาแดง 2 ข้างได้ 4 วัน จำนวน 1 ราย อยู่บ้านเลขที่ 98 ม.5
40531 กค 2557หมู่ 4 บ้านสันบุญเรืองปงยางคกห้างฉัตรลำปางวันที่ 30 ก.ค.57 ครอบครัวนายนพดล อึ้งตระกูล พบแมงมุมแม่ม่ายสีนำ้ตาล โดยมีนายธนวัฒน์ อึ้งตระกูล นำลูกชายด.ช.ธนเทพอายุ 1 ปี นำบุตรลงนอนที่เปลนอนแล้วพบแมงมุมคล้ายแมงมุมแม่ม่ายสีนำ้ตาลในบริเวณบ้านจึงจับแมงมุมไว้ตรวจสอบโดยพบแมงมุมจำนวน 4 ตัวและได้แจ้งทางศูนย์กีฎวิทยา
40631 กค 2557ทุ่งจี้ทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปางผู้ป่วยถูกงูกัดที่นิ้วโป้งเท้าซ้าย มีรอยเขี้ยวที่แผล ผู้ป่วยร้สึกตัวดี
40731 กค 2557หัวทุ่งทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปางผู้ป่วยมีตุ่ม ผื่น บริเวณฝ่ามือ เท้าเริ่มป่วย 22 กค 2557
4084 2557หัวแตเกาะคาเกาะคาลำปางเมื่อวันที่ 21 กรกรฎาคม 2557 ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ที่ 293/2557 ตามหนังสือร้องเรียนของอนงค์ เทพหาญ บ้านเลขที่ 86/1 หมู่ 2 ต.เกาะคา อ.เกาะคา ได้ร้องเรียนเหตุรำคาญเรื่องการปล่อยน้ำเสียจากการทำไข่เค็มจำนวน 2 ครัวเรือนลงสู่ลำเหมืองบ้านหัวแต
4095 25573สบปราบสบปราบลำปางพบเด็กมีอาการมือเป็นตุ่ม ปากเป็นแผล มีไข้ ต่ำๆสงสัยโรคมือ เท้า โดยจากการที่คุณครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ได้คัดกรองเด็กก่อนเข้าห้อง
4105 2557ม.13 และ ม.7ต.สบปราบสบปราบสบปราบลำปางครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสบปราบ คัดกรองเด็กก่อนรับเข้าเรียนพบเด็กมีอาการ มือ เป็นตุ่ม ปากเป็นแผล มีไข้ จำนวน 2 ราย จึงส่งมาตรวจที่ รพ.สบปราบ และแจ้งข่าวให้เครือข่าย SRRT ต.สบปราบทราบ
4115 2557ม.8 ต.แม่กัวะ อ.แม่กัวะสบปราบสบปราบลำปางประชาชน บ้านวังยาว ม.8 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง พบแมงมุมที่มีลักษณะคล้ายแมงมุมแม่ม้ายสีน้ำตาล และเก็บตัวอย่างแมงมุมที่สงสัยนำส่งมาที่งานควบคุมโรค รพ.สบปราบ เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากการถูกกัด
41221 2557เกาะคาเกาะคาเกาะคาลำปางเมื่อวันที่ 12 สค.57 เวลา 10.00 น.ได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมระดับอำเภอแห่งหนึ่งว่า มีนักเรียนหญิงชั้นม.1-ม.6 เป็นโรคเหา แจ้งผ่านผอ.รพ.สต.บ้านน้ำล้อม ให้จนท.ควบคุมโรคเข้าตรวจสอบ และควบคุมโรคเหาไม่ให้แพร่ระบาดแก่นักเรียนหญิงคนอื่นอีก
41329 2557บ้านปางอ้าเวียงมอกเถินลำปางมีไข้ มีตุ่มที่มือ ปาก
4141 2557ม.2 บ้านบุญเกิดพระบาทเมืองลำปางลำปางพบเด็ก 2 คน มีอาการมีตุ่ม สุกแดง ในปาก และบริเวณซอกนิ้วมือ ทั้ง 2 ข้าง
4159 2557แม่สุกแม่สุกแจ้ห่มลำปางได้รับแจ้งจาก อสม. ว่ามีเด็กหญิงอายุ 3 ปี บ้านเลขที่ 29 หมู่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ป่วยมีตุ่มน้ำใสในปาก และฝ่ามือ ฝ่าเท้า เป็นมา 2 วัน
41630 2557บ้านปงแพ่งแจ้ห่มลำปางรับแจ้งเหตุจาก อ.ส.ม. เมื่อ 30/9/2557 ว่า พบผุ้ป่วยชายอายุ 45 ปี ให้ประวัติ 1วันก่อนมา มีตาแดงข้างซ้าย คันเป็นบางครั้ง น้ำตาไหลเป็นบางครั้ง ตื่นเช้ามามีขี้ตาเกรอะเต็มต่มีสีขาว หนังตาบวม เช้านนี้ตาข้างขวาแดงอีกข้าง
4171 ตค 2557หมู่ 9เสริมซ้ายเสริมงามลำปางได้รับแจ้งจากอสม. ว่าพบผู้ป่วยมีอาการตาแดง เพศหญิง อายุ 28 ปี จึงแนะนำให้มาตรวจรักษาที่รพ.สต.ท่าโป่ง พบผู้ป่วยมีอาการตาขวา แดง เคืองตา มีขี้ตา มา 1 วัน จึงให้ยาและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว
4186 ตค 2557สบเตินแม่ถอดเถินลำปางมีรถบรรทุกเทเลอร์ เสียหลัก ถนนลืน ตกข้างทาง ไม่มีผู้บาดเจ็บ
4196 ตค 2557แม่เตินแม่ถอดเถินลำปางได้รับแจ้งจากแพทย์ประจำตำบลคือนาง ทองสุข สืบใจถา ว่ามีผู้ป่วยมีอาการตาแดงในจหมู่บ้านแม่เติน จำนวน 2 ราย ซึ่งบ้านอยู่ใกล้กันเรียนที่เดียวกัน
4207 ตค 2557เถินลำปาง
4217 ตค 2557บ้านหนองยางชมพูเมืองลำปางลำปางเด็กในศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองยาง ม.8 ตำบลชมพู จำนวน 3 คนได้มารับบริการที่รพ.สตบ้านศรีหมวดเกล้าด้วยอาการ มีไข้ตำ่ๆมีตุ่มน้ำใสๆขึ้นตามฝ่ามือฝ่าเท้า และในกระพุ้งแก้ม
4229 ตค 2557บ้านวังหินเมืองลำปางลำปางรับแจ้งจากท่าน ผญ.พิกุล กันธะ ว่าขณะนี้มีชายไทยอายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68 ม.6 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง เดินทางกลับจากประเทศแอฟริกา ตอนนี้ลงเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ คาดว่าจะถึงบ้านวันที่ 10 ต.ค.
42321 ตค 2557บ้านแม่เชียงรายลุ่มแม่พริกแม่พริกลำปางเพศหญิง อายุ 3 ขวบ รับการรักษาที่ รพ.แม่พริก เริ่มป่วยวันที่ 18 ตุลาคม 2557 รักษาวันที่ 19 ตุลาคม 2557 แพทย์ให้การวินิจฉัย เป็นHFM ให้ยาลดไข้ และให้กลับบ้าน ผู้ป่วยอยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็กบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
42424 ตค 2557บ้านเหล่ายาวเสริมกลางเสริมงามลำปางเด็กชายชาญวิทย์ หน่อปา บ้านเลขที่ 144/1 หมู่ที่ 4 บ้านเหล่ายาว ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ผู้ป่วยมีอาการปวดตาทั้ง 2 ข้าง มีลักษณะบวมแดง มีขี้ตาเป็นสีเขียว ยังไม่ได้รับการรักษาที่ใด บุคคลอื่นในบ้าน ไม่มีอาการใดๆ
42527 ตค 2557ศาลาหลวงศาลาเกาะคาลำปางได้รับแจ้งจากผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็กเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 1 ราย โดยไปรับการรักษาที่คลินิกในเมือง เป็นเด็กเพศหญิง สอบประวัติทราบพี่สาวที่บ้านป่วยแล้วติดต่อมายังเด็ก ตอนนี้อาการดีขึ้น รักษาตัวอยู่กับผู้ปกครองที่บ้าน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
4263 พย 25571เสริมขวาเสริมงามลำปางผูป่วยมา (ผู้ป่วยเป็น อสม. ประจำหมู่บ้าน)รับบริการที่ รพ.สต. ด้วยอาการตาแดงทั้ง2 ข้างให้ประวัติ 1วันก่อนมา แสบเคืองตา ตื่นเช้ามามีขี้ตาสีเหลือง
4277 พย 2557บ้านดอนไชยล้อมแรดเถินลำปางมีอสม.มาแจ้งว่าพบเด็กเป็นผื่นอักเสบ แสบร้อน เป็นแผลพุพอง เป็นหนอง ไปเล่นด้วยกันแล้วติด เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ พบว่าเกิดจากพิษของแมลงด้วงก้นกระดกที่มาตามไฟ ให้สุขศึกษาและคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม
4287 พย 25578เสริมซ้ายเสริมงามลำปางมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง มีน้ำจากอ่างแม่ต๋ำไหลหลากเข้าทุ่งนาและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนได้
42912 พย 2557บ่้านนาเบี้ยนาโป่งเถินลำปางเวลาประมาณ 10.30 น. ทาง รพ.สต.บ้านนาเบี้ยหลวง พบ ผู้ป่วยชาย อายุ 16 ปี บ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 7 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง ถูกงูกัดทีปลายนิ้วก้อยมือซ้าย ขณะไปกู้ไซดักปลา (15 นาทีก่อนมา รพ.สต.) ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นงูอะไร อยู่ในไซดักปลา และจากการสังเกตที่บาดแผลพบว่า บาดแผลมีรอยเขี้ยวของงู 2 เขี้ยว แผลฉีกขาดจากการกระชาก เป็นรอยเขี้ยวเป็นทางยาวประมาณ 1 ซม. แผลลึกพอประมาณ ผู้ป่วยมา รพ.สต. ด้วยตนเอง
43013 พย 2557แม่ถอดเถินลำปางได้ส่งตรวจตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟูลออไรด์ในน้ำใช้ของหมู่บ้าน ทุ่งเจริญ ม.9 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง พบปริมาณฟูลออไรด์ 0.88 มก/ล ซึ่งสูงกว่า ค่า มาตรซึี่งกำหนด ไว้ไม่เกิน 0.7 มก/ล.
43118 พย 2557บ้านชัยชมภู ม.10ต.เวียงมอกเวียงมอกเถินลำปางมีผู้ป่วยตาแดงจำนวน1ราย
4322 ธค 2557สบเตินแม่ถอดเถินลำปางหมอกเนื่องจากอากาศเย็น ทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่รถ เสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุ
4339 ธค 2557ุ6เมืองมายแจ้ห่มลำปางพบวัวตาย 1 ตัว ที่สวนต้นตาล หมู่ 6 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
43426 ธค 2557อุมลองล้อมแรดเถินลำปางมีอสม.มาแจ้งว่าพบฝูงนกไม่ทราบชนิด จำมากมาก บินวนเวียนและเกาะอยู่ในบริเวณนั้น เนื่องจากอาจจะนำเชื้อโรคอันตรายมาติดต่อสู่คนและสัตว์ได้
43526 มค 2558บ้านดงหนองจอกเสริมซ้ายเสริมงามลำปางไปร่วมงานบุญ และโดนสุนัขไม่มีเจ้าของกัด บริเวณสะโพกขวา
43627 มค 2558หนองเชียงรานล้อมแรดเถินลำปางมีอสม.ม.12 มาแจ้งว่าพบเห็บสุนัขจำนวนมากผิดปกติ เนื่องจากกลัวว่ามันจะไปกัดหรือดูดเลือด
43710 กพ 2558ปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง
43810 กพ 2558หมู่ 7ต้นธงชัยเมืองลำปางลำปางพบผู้ป่วยที่มีอการ ไข้สูง
43911 กพ 2558ท่านางล้อมแรดเถินลำปางรับแจ้งจากผู้อำนายการโรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านาง) ว่ามีเด็กนักเรียนป่วยเป็น มือ เท้า ปาก 1 ราย และที่สงสัยอีก 2 ราย
44016 กพ 2558ชุมชนจิตต์อารีย์พระบาทเมืองลำปางลำปางพบหนอนลายจุดเขียวเหลืองบนต้นไม้จำนวนมาก บริเวณหน้าบ้านภายในหมู่บ้านจัดสรร ชุมชนจิตต์อารีย์ ม.6 มากกว่า 100ตัว บริเวณต้นมะกรูด และพื้นดินโดยรอบ มาแล้ว 2 วัน ใช้ยาฆ่าแมลงพ่นใส่ แล้วตายและยังคงมีเพิ่มขึ้นมาอีก
44120 กพ 2558หมู่ที่3 บ้านสะเลียมหวานเวียงมอกเถินลำปางเวลา01.08น.ของวันที่19 มกราคม 2558 ได้รับแจ้งจากนางขันแก้ว โม่งเครือ อสม. ม.3 ต.เวียงมอก ว่าพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเวียงมอก
44220 กพ 2558หมู่ที่3 บ้านสะเลียมหวานเวียงมอกเถินลำปางได้รับการแจ้งข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว จากนางระกอ ศิริ อสม.หมู่ที่3 ตำบลเวียงมอก ว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวซ้ำ ในวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 21.04 น. ไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
44320 กพ 2558หมู่ที่2 บ้านท่าเวียงเวียงมอกเถินลำปางได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่2 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง ว่ามีกลิ่นขี้หมูจากฟาร์มใกล้หมู่บ้าน โดยเฉพาะช่วงตอนเช้า และกลางคืน ส่งผลต่อสสุขภาพจิตแลร่างกายของประชาชนในหมู่บ้าน
44425 กพ 2558เถินลำปางมีหมอกควันกระจายในเขตตำบลกล้วยแพะ ทำให้อากาศขมุกขมัว
4455 มีค 25587 บ้านกาดปงแสนทองเมืองลำปางลำปางมีผู้ป่วยมีอาการคัดมูก นำ้มูกไหล แสบและเคืองตา ลืบตาไม่ขึ้น
4466 มีค 2558บ้านแลงหมู่ที่ ๒เมืองลำปางลำปางการเผาป่า ไฟไหม้ป่า บ้านสบมาย มีผู้ป่วย แสบตาระคายคอ ไอ มีผุ่นละออง ควันจำนวนมาก
4476 มีค 2558แม่เตินแม่ถอดเถินลำปาง-จากการตรวจสอบพบมีหมอกควันจำนวนมาก คลายหมอก - มีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 7 คน -มีผู้ป่วยแสบตา 2 ราย
4487 มีค 2558หมู่ที่12 บ้านเวียงทองเวียงมอกเถินลำปางรับแจ้งจากผู้ป่วยที่มารับการรักษาในรพสต. ด้วยอาการวิงเวียนศรีษะ คลื่นไส้และมีอาการหอบเหนื่อยว่า มีกลิ่นขี้หมู่จากฟาร์มท้ายหมู่บ้าน(ม.2 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ติดกับม.12 ซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้แจ้ง) ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนคนในหมู่บ้าน ทั้ง 3 หมู่บ้าน คือม.1 ม.2 และ ม.12 ประชาชนในพื้นที่เกิดความรำคาญ และทนกลิ่นขี้หมูจากฟาร์มไม่ได้ เกิดอาการเจ็บป่วยด้วยโรคทางระบบทางเดินหายใจ และเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนจำนวนประมาณ 3 ราย(รับการรักษาที่รพ.สต.)
4497 มีค 2558หมู่ที่3 บ้านสะเลียมหวานเวียงมอกเถินลำปางรับแจ้งจากประชาชนม.3 ตำบลเวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง (นายศรีตุ่น สืบมาโยง) รับการรักษาที่รพ.สต.ด้วยโรคหอบหืด ว่าพบหมอกควันจำนวนมาก ในพื้นที่หมู่ที่3 และหมู่บ้านใกล้เคียง กลุ่มหมอกควันนี้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดอาการแสบตา และหายใจไม่สะดวกโดยเฉพาะเวลาช่วงเช้าและกลางวัน ส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้เกิดอาการตาแดงและไอ หายใจไม่สะดวก
45017 มีค 2558สบเติน แม่เต๊๊ยะแม่ถอดเถินลำปางมีควันไฟปกคลุมบริเวณเส้นทางเถิน -ลำปาง พบไฟลุกไหม้ ข้าง ทางเป็นระยะทางยาว ได้แจ้ง อบต.เข้าทำการดับไฟแล้ว
45117 มีค 2558แม่ถอดแม่ถอดเถินลำปางมีเด็กนักเรียน รวมกลุ่ม เล่นน้ำ แม่วัง จำนวนมาก เสี่ยงตกการตก น้ำ ในแหล่งน้ำลึก
45217 มีค 2558แม่ถอด.แม่ถอดใต้แม่ถอดเถินลำปางเด็กเยาวชน วัยรุ่นขับขี่มอเตอร์ไซด์ด้วยความเร็วสูงในถนนหมู่บ้านและไม่สวมหมวกกันน๊อค เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติสูง
45323 มีค 2558บ้านกล้วยกลางกล้วยแพะเมืองลำปางลำปางมีการเผาหญ้าบริเวณคันคลองบ้านกล้วยกลางและบ้านกล้วยม่วงทำให้เกิดไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้าง
45425 มีค 25582,3,9เสริมซ้ายเสริมงามลำปางมีฝนตกหนัก ทำให้น้ำป่าไหลหลาก ท่วมบริเวณสวน ทุ่งนาทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
4558 เมย 2558หมู่ที่3 บ้านสะเลียมหวานเวียงมอกเถินลำปางรับแจ้งจาก นางสาวพิมพกานต์ กองรัตน์ แพทย์แผนไทยรพ.สต.บ้านสะเลียมหวาน ว่าเกิดลมพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นทีตำบลเวียงมอก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 15.00 น. ทำให้บ้านเรือนเกิดความเสียหาย พื้นที่รพ.สต.บ้านสะเลียมหวาน ได้รับความเสียหาย รั้วล้มลงจำนวน 2 ตอน เป็นแนวยาวประมาณ 10 เมตร ส่วนบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นบางส่วน
45621 เมย 2558บ้านทุ่งกล้วยบ้านเอื้อมเมืองลำปางลำปางเนื่องจากมีอากาศร้อนผิดปกติ มีผู้ป่วยชาย เกิดอาการเครียด และมารับการรักษาที่ รพ.สต. พูดจาเพ้อเจ้อ ไม่ค่อยรู้เรื่อง และพูดจาก่อกวนผุ้ป่วย ท่านอื่น ๆ ให้เกิดความรำคาญ
45728 เมย 2558สันกำแพงเหนือเมืองยาวห้างฉัตรลำปางผู้ป่วยเพศหญิง ชื่อนางพัด เมืองมาหล้า มีอาการตาแดง มีขี้ตามาก
45828 เมย 2558ทุ่งหลวงเมืองยาวห้างฉัตรลำปางผู้ป่วยเพศชาย ชื่อ ด.ช.กิตติกวิน กันธะรส อายุ 5ปี มีอาการตาแดง
45930 เมย 2558ห้างฉัตรลำปาง
46030 เมย 2558หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้นปงยางคกห้างฉัตรลำปางพบผู้ป่วยอายุ2 ขวบเพศหญิงตาแดงสองข้างมา 1 วัน หลังจากเล่นนำ้ฝนมาโดยพบผู้ป่วย 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม
4611 พค 2558บ้านข่วง-แม่ตาลปงยางคกห้างฉัตรลำปางพบ ดช.ชิตตพล พานทอง อายุ 2 ปี 2 เดือน ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก
4621 พค 2558บ้านโฮ้ง-ทะล้าปงยางคกห้างฉัตรลำปางพบนกกระยางจำนวนมาก ลงมากินข้าวในนา บ้านโฮ้ง-ทะล้า
4631 พค 2558บ้านหม้อปงยางคกห้างฉัตรลำปางพบนกพิลาบตายเป็นจำนวนมากในนาข้าว และวัดบ้านหม้อ
4641 พค 2558บ้านจำปงยางคกห้างฉัตรลำปางพบการเผาฟางข้าวในนาริมถนน บ้านจำ
4651 พค 2558บ้านหม้อปงยางคกห้างฉัตรลำปางพบ ดช.คณิศร เปียงอุดร อายุ 2 ปี 3 เดือน 29 ม.12 ต.ปงยางคก ป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก เรียนอยู่ศูนย์เด็กเล็กบ้านหม้อ
4661 พค 2558ปงเหนือปงยางคกห้างฉัตรลำปางพบไฟใหม้ป่า บ้านปงเหนือ ลามไปยังพื้นที่นาของชาวบ้าน
4671 พค 2558บ้านข่วง-แม่ตาลปงยางคกห้างฉัตรลำปางพบ ดญ.ณัฐรดา บุญเขียว อายุ 2 ปี 2 เดือน 110 ม.10 ต.ปงยางคก ป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก
4684 พค 2558เวียงทองเมืองยาวห้างฉัตรลำปางได้รับแจ้งว่าเกิดไฟไหม้ป่าละเทาะข้างป่าช้าของหมู่บ้านมีควันมาก
4694 พค 2558บ้านเวียงใต้เมืองยาวห้างฉัตรลำปางได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่ามีไฟไหม้ป่าละเมาะหลังโรงเรียนเมืองยาววิทยาใกล้สวนของนายวีระ ปวงทุเลา
4706 พค 2558ห้างฉัตรลำปาง
4716 พค 2558หมูู่ 9 ปงยางคกปงยางคกห้างฉัตรลำปางพบผู้ป่วยเด็กชายอายุ 2 ขวบตาแดงมาสองวันไม่มีผู้ป่วยร่วมบ้าน
4726 พค 2558บ้านป่าไคร้ใต้หนองหล่มห้างฉัตรลำปางผู้ป่วยชื่อ ด.ช.กมลทรรศน์ ตาเร็ว อายุ 4 ปี ที่อยู่ 206 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เริ่มป่วย 26 ส.ค.57 พบผู้ป่วย 27 ส.ค.57
4736 พค 2558บ้านหลิ่งก้านหนองหล่มห้างฉัตรลำปางผู้ป่วยชื่อ ด.ช.วรวุฒิ คูขุมดิน อายุ 4 ปี ที่อยู่ 65/2 ม.3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เริ่มป่วย 3.ก.ย.57 พบผุ้ป่วย 3.ก.ย.57
4746 พค 2558บ้านหลิ่งก้านหนองหล่มห้างฉัตรลำปางผู้ป่วยชื่อ ด.ช.พัชฏะ ปานกรด ที่อยู่ 119/6 ม.3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เริมป่วย 24 ต.ค.57 พบผู้ป่วย 26.ต.ค.57
4756 พค 2558บ้านป่าไคร้ใต้หนองหล่มห้างฉัตรลำปางผู้ป่วยฃื่อ ด.ช.กัณภ์นภัทร ตื้อยศ อายุ 1 ปี ที่อยู่ 175 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เริ่มป่วย 27.พ.ย.57 พบผู้ป่วย 27.พ.ย.57
4766 พค 2558บ้านหลิ่งก้านหนองหล่มห้างฉัตรลำปางผู้ป่วยชื่อ ด.ช.ธัญเทพ ยานะปุก อายุ 5 ปี ที่อยู่ 222 ม.3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เริ่มป่วย 3ก.พ.58 พบผู้ป่วย 3 ก.พ.58
4776 พค 2558บ้านล้องหนองหล่มห้างฉัตรลำปางผู้ป่วยชื่อ ด.ญ.กนกรัตน์ วงศ์สิงห์แก้ว อายุ 8 ปี ที่อยู่ 102 ม.2 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร เริ่มป่วย 1 มี.ค.58 พบผู้ป่วย 2 มี.ค.58
4787 พค 2558แม่เชียงรายบนพระบาทวังตวงแม่พริกลำปางพบผู้ป่วยอาการคล้ายโรคมือเท้าปากในพื้นที่ จำนวน 1 ราย
47910 พค 2558ม.4วอแก้วห้างฉัตรลำปางรับแจ้งจากนางเกี๋ยงคำ คำจริยา อสม.บ้านหล่ายทุ่ง พบไก่ตาย3ตัวที่บ้านนายเกรียงไกร เตชะลือ เลขที่ 135 ม.4 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
48010 พค 2558ทุ่งหกวอแก้วห้างฉัตรลำปางรับแจ้งข่าวจากอสม.บ้านทุ่งหก ม.5 พบผู้มีอาการตาแดง2ข้าง น้ำตาไหล ปวดตาได้4วัน
48110 พค 2558ทุ่งหกวอแก้วห้างฉัตรลำปางรับแจ้งข่าวจากอสม.บ้านทุ่งหก ม.5 มีคนถูกสุขนัขที่บริเวณต้นแขนขวา วันนี้
48210 พค 2558วอแก้ววอแก้วห้างฉัตรลำปางรับแจ้งข่าวจากอสม.บ้านวอแก้วพบผู้ป่วยชื่อ นางน้อย ภูดง อายุ 43ปี 75/1 ม.3 ต.วอแก้ว มีอาการตาแดง2ข้างเป็นวันนี้
48310 พค 2558ทุ่งผาวอแก้วห้างฉัตรลำปางรับแจ้งข่าวจากอสม.บ้านทุ่งผาพบผู้ป่วยชื่อนายอุเทน ถาวันอายุ 37 ปี 126 ม.1 ต.วอแก้ว มีอาการตาแดงข้างขวา และข้างซ้ายเล็กน้อย ได้1วัน
48410 พค 2558ทุ่งตุ่น-แม่ติววอแก้วห้างฉัตรลำปางรับแจ้งข่าวจากรพ.ห้างฉัตรพบผู้ป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก ชื่อ ดญ.วันวิสา สมฟองอายุ 1ปีครึ่ง 41 ม.2 ต.วอแก้ว เริ่มป่วย 25 พ.ย.57 พบผู้ป่วย 26 พ.ย. 57
48512 พค 2558พระบาทวังตวงแม่พริกลำปางไฟไหม้บ่อขยะบ้านเกาะหัวช้างของบ่อเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง
48612 พค 2558ต้นธงแม่ปุแม่พริกลำปางพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก บ้านต้นธงจำนวน 2 คน
48713 พค 2558น้ำลัดพระบาทวังตวงแม่พริกลำปางแจ้งจากญาติผู้ป่วย ว่าญาติป่วยเป็นวัณโรคไปรักษารพ.ลำปาง แพทย์วินิจฉัยเป็นวัณโรคส่งตัวมารักษา รพ.แม่พริก
4889 มิย 25584วังพร้าวเกาะคาลำปางเมื่อเวลา09.05น.ของวันที่20/05/58 มีเหตุคนจะกะโดดสะพานลอย บริเวณบ้านม่อนหินแก้ว หน้ากาสะลอง ตรวจสอบเบื้อต้น พบเป็นหญิง 1 ราย แต่ยังไม่ได้ทันกะโดด ทางร้องเวรเกาะคา 20 ร่วมสมาคมกู้ภัยเกาะคา ได้ทำการเกลี่ยกล่อมเป็นผลสำเร็จและได้นำตัวลงมาจากสะพานลอย และได้นำตัวส่ง รพ เกาะคาที่เรียบร้อย ทราบซื่อต่อมาซื่อ นส.รุจิรัตน์ หลวงหัตยา อายุ 32 ปีอยู่บ้านเลขที่ 9 ม.2 ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
4899 มิย 2558แม่หลงวังพร้าวเกาะคาลำปางเมื่อเวลา07.35 น.ของวันที่ 22/05/58 รับแจ้งจาก อสม.บ้านแม่หลง ว่ามีคนถูกยิงด้วยอาวุธปืน บริเวณ บ้านแม่หลง ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ .ลำปาง เบื้องต้นถึงที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 รายจมอยู่ในน้ำพร้อมรถจยยโดนอาวุธปืนยิงเข้าน่าท้องจำนวนหลายจุด เจ้าหน้าที่ สมาคมกู้ภัยเกาะคาร่วมร้อยเวณเกาะคา30 และแพทย์เวณ รพ เกาะคาร่วมกัน ชันสูตรพลิกศพ และเจ้าที่สมาคมกู้ภัย้กาะคา ได้นำส่งนิติเวช รพ เกาะคาเป็นที่เรีบยร้อย ครับ ทราบซื่อต่อมาซื่อ นาย พรเทพ ผาพา อายุ 46 ปีอยู่บ้านเลขที่ 103/1 ม. 2 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
4909 มิย 2558วังพร้าววังพร้าวเกาะคาลำปางวันที่ 9 มิย 58 เวลา 09.00น.รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านวังพร้าว หมุ่ 2 ว่าเมื่อเวลาประมาณ 02.00 น.มีลูกบ้านเพสหญิง อายุ 56 ปีอยุบ้านคนเดียวมีผู้บุกรุกบ้านเกิดดารต่อสู้กันจนถูกทำร้ายผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บบริเวรศรีษะ เพื่อนบ้านนำส่งรพ.เกาะคาเย็บแผล 3 เข็ม
49110 มิย 2558ม.4 ป๊อกแม่คิงนาแกงาวลำปางได้รับการแจ้ง จาก นคม.10.2 พบ PT มาลาเลีย ในม.4 ตำบลนาแก มีประวัติเดินทางไปเชียงรายก่อนป่วย
49215 มิย 2558ต้นธงแม่ปุแม่พริกลำปางรับแจ้งในอสม.บ้านต้นธง พบผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได้ขาดคนดูแล
49315 มิย 2558บ้านป่าขาม ม.1 ตำบลพระบาทแม่พริกลำปางเด็กเล็กที่เลี้ยงในศูนย์เด็กเล็กบ้านบุญเกิด ม.2 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปางเริ่มป่วยมีอาการคล้าย โรคมือ เท้า ปาก โดยมีตุ่มแดง ในปาก มือ และนิ้วเท้า โดยเป็นมา ประมาณ 2วัน
49422 มิย 2558บ้านศาลาหลวงศาลาเกาะคาลำปางได้รับแจ้งข่าวจากหัวหน้างาน SRRT สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา พบผู้ป่วย HFM จำนวน 1 ราย เริ่มป่วยวันที่ 21 มิ.ย 58 เข้ารักษาตัวที่ รพ.เกาะคาเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 58 แพทย์วินิจฉัย HFM ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่ตำบลลำปางหลวง แต่มาเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศาลา จึงต้องเข้าควบคุมโรคในศูนย์เด็กดังกล่าวและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมต่อไป
4959 กค 2558บุญเกิด หมู่2 ต.พระบาท อ.เมืองลำปางพระบาทเมืองลำปางลำปางพบเด็กป่วยรายแรกวันที่ 2กค2558 มีอาการเป็นตุ่มแดง ในช่องปาก ตามนิ้วมือและเท้า มีอาการไข้ร่วมด้วย แนะนำให้หยุดอยู่บ้านเป็นเวลา3วัน จำนวน 1 ราย และพบเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย ในวันที่ 6และ7กค2558 ตามลำดับ
4969 กค 2558หนองห้า ม.7ต.พระบาท อ.เมืองลำปางพระบาทเมืองลำปางลำปางเด็กเล็กในศูนย์ฯมีอาการไข้ และมีตุ่มแดงบริเวณนิ้วมือ และในช่องปาก จำนวน 2 ราย
49728 กค 2558บ้านเวียงทองเวียงมอกเถินลำปางรับแจ้งเหตุการณ์ความผิดปกติในหมู่บ้าน เหม็นกลิ่นขี้หมู บริเวณฟาร์มท้ายหมู่บ้านม.12 ทำให้เกิดความรำคาญและส่งผลต่อสุขภาพจิต
49828 กค 2558หมู่ที่12 บ้านเวียงทองเวียงมอกเถินลำปางรับแจ้งจากชาวบ้านม.12 นายวัน ปงปินตา ป่วยเป็นโรควิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน สอบถามสาเหตุ มาจากกลิ่นขี้หมูจากฟาร์มท้ายหมู่บ้าน ในหน้าฝนส่งกลิ่นรุนแรง จนเกิดอาการทั้งคนในบ้าน และในหมู่บ้านเกิดความรำคาญ
49929 กค 2558หนองหัวหงอกชมพูเมืองลำปางลำปางเช้านี้มีเด็กในศูนย์เด็กในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 คน มาตรวจด้วยอาการมีไข้ต่ำๆ มีตุ่มน้ำใสที่ฝ่ามือ 1 จุด ฝ่าเท้า 3 จุด ในกระพุ้งแก้ม 2 จุด
50029 กค 2558บ้านศรีหมวดเกล้าชมพูเมืองลำปางลำปางเช้าวันนี้ มีเด็กศูนย์เด็กบ้านศรีหมวดเกล้า มาตรวจด้วย มีตุ่มน้ำใส ตามฝ่าเท้า 2 จุด มีจุดแดงๆในกระพุ้งแก้ม และฝ่ามือ 2 ข้าง
5013 พย 2558ม.12 บ้านเวียงทองเวียงมอกเถินลำปางรับแจ้งจากผู้ป่วย case COPD (นางจันทร์ ขอนขะจาว) รับการรักษาที่รพ.สต. มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยหอบ จากกลิ่นเหม็นขี้หมู จากฟาร์มท้ายหมู่บ้าน เป็นมาประมาณ 1 สัปดาห์ กลิ่นเหม็นประมาณเวลา 17.00-18.00น. ของทุกวัน
5026 พย 2558บ้านกล้วยกลางกล้วยแพะเมืองลำปางลำปางได้รับแจ้งจากชาวบ้านชุชนกล้วยกลางว่ามีการลักลอบเผาตะกั่วในพื้ที่ให้เช่าในเขตบ้านกล้วยกลาง โดยมีการขนแท่งตะกั่วติดสายไฟใส่กระสอบมาจากอุตสหกรรมลำพูน มาเผาหลอมทำเป็นแท่ง โดยจะเผาตอน 23.00 น-04.00 น
50312 พย 2558บ้านศาลาเม็งท่าผาเกาะคาลำปาง่เนื่องด้วยมีผู้ร้องเรียนบ้านหลังหนึ่งที่ประกอบกิจการทำเส้นขนมจีนและปิ้งปลาย่างขาย มีควันไฟและกลิ่นปลาย่าวเข้ามาในบ้าน ช่วง 8.00-12.00 น. กลิ่นควันไฟ และช่วง 13.00-15.00 น.กลิ่นปิ้งปลาย่าง จนไม่สามารถเปิดประตูหน้าต่างที่บ้านได้เลย
50418 มค 2559สวนดอกคำวิเชตนครแจ้ห่มลำปางผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก พบนร.มีอาการ มีตุ่มที่มือ และปาก ส่งตรวจที่รพ.แพทย์วินิจฉัย 1 เป็นมือเท้าปาก 1 ราย แจ้งจนท.ควบคุมโรครพ.แจ้ห่มเข้าสอบสวนโรคและร่วมตรวจคัดกรองโรคในศูนย์เด็ก มีเด็กนร. 14 คน พบเด็กมีอาการสงสัยอีีก 3 ราย แนะนำส่งตรวจที่รพ.แจ้ห่ม ประสานแจ้งอบต.ปิดศูนย์เด้ก 1 สัปดาห์
50527 มค 2559แม่ยามเหนือเมืองยาวห้างฉัตรลำปางรับแจ้ง จาก อสม.บ้านแม่ยามเหนือว่าพบผู้ป่วยโรคตาแดง 1 ราย เป็นผู้สูงอายุ อายุ70ปี มีอาการตาแดง มีขี้ตา บวม
50611 เมย 2559ศูนย์เด็กเล็กมหาวิทยาลัยราชภํฏลำปางชมพูเมืองลำปางลำปางเมื่อ 1 เมย.59 ได้รับแจ้งจากศูนย์เด็กเล็ก ใน ม.ราชภัฎลำปาง มีเด็กป่วย HFM 1 ราย Admit รพ.เขลางค์นครราม
50726 พค 2559นาแส่งเกาะคาลำปางเกิดพายุฝนตกหนักในเขตตำบลนาแส่งเมื่อวันที่ 18 เมย 59 ได้พัดเอาหลังคาบ้านเรือนต้นไม้ล้มเสียหายทั้งวหมด 215 หลังคาเรือน
5085 กค 2559บ้านแม่ตาปงดอนแจ้ห่มลำปางได้รับแจ้งจากผู้ปากครองว่ามีเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก
5095 กค 2559บ้านแม่ตาปงดอนแจ้ห่มลำปางได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของเด็กหญิงนิชานันท์ คนสุขว่าพบเด็กป่วยเป็นโรค มือ เท้า ปาก
5105 กค 2559บ้านไฮปงดอนแจ้ห่มลำปางได้รับแจ้งจากนางสายสิน มีมาก ว่ามีคนผู้คอตายในหมู่บ้าน ที่บ้านไฮ หมู่ที่ 3 เวลาประมาณ 11.00 น.
51115 กค 2559กาดเมฆชมพูเมืองลำปางลำปางได้รับแจ้งจากสสอ.เมือง จ.ลำปาง ว่าพบผู้ป่วย HFM 1 ราย ดช.เศรษฐวงค์ นามมูล อายุ 1 ปี 1 เดิอน 105 ม.5 ต.ชมพู ป่วย 5 กค.59 พบ 69 กค.59 ผู้ป่วยนอก รพ.ลำปาง พ่อแม่เลี้ยงเองที่บ้าน
5122 ธค 2559บ้านแม่เฟือง ทุ่งกล้วยบ้านเอื้อมเมืองลำปางลำปางมีผู้ป่วย มีอาการคลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย ลักษณะอาการคล้าย ๆ กัน ในหมู่บ้าน แม่เฟือง และ หมู่บ้านทุ่งกล้วย และมีเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเอื้อม มีอาการดังกล่าว ซึ่งเป็นลักษณะอาการคล้ายกัน จำนวน 7 ราย อาการไม่รุนแรง ไม่มีถ่ายเหลว ส่วนใหญ่แล้วมีเฉพาะอาการคลื่นไส้อาเจียน
51323 มค 2560แม่ตาปงดอนแจ้ห่มลำปางมีผู้ปกครองมาแจ้งว่ามีเด็กที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กป่วย มีผื่นขึ้นที่มือและเท้า + มีแผลในปาก
51426 มค 2560หมู่1แจ้ห่มแจ้ห่มลำปางพบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก เรียนศูนย์เด็กพีระยานาวิน อำเภอแจ้ห่ม 1 ราย เพศชายอายุ 2ปี เริ่มป่วยวันที่ 24 ม.ค.2560 รักษารพ.แจ้ห่ม วันที่ 25 ม.ค.2560 ค้นหาผู้ป่วยในห้องเรียน ทั้งหมด 34 คน พบผู้ป่วยมีอาการสงสัย 2 ราย
51527 เมย 2560บ้านห้วยวาด ม.1ทุ่งผึ้งแจ้ห่มลำปางพบผู้ป่วย มาลาเรีย (plasmodium vivax malariaX 1ราย เพศชาย อายุ13 ปี ที่อยู่ขณะป่วย 261 บ้านห้วยวาด หมู่ 1 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีอาการไข้ ไอ อ่อนเพลีย มา10 วัน ไปรักษาที่คลินิกก่อน อาการไม่ทุเลา เข้ารับการรักษาที่ รพ.แจ้ห่ม แผนกผู้ป่วยในวันที่ 24 เม.ย.2560
51616 พค 2560แม่ตาปงดอนแจ้ห่มลำปางได้รับแจ้งจากรพช.แจ้ห่มว่ามี พระป่วยเป็นโรคอีสุกอีใส