ปี 2555 มีผู้แจ้งเหตุการณ์ จากจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 867 เหตุการณ์ ดังนี้
ลำดับที่วันที่แจ้งหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดข้อมูลที่แจ้ง
126 มค 2555หมู่ 6 บ.นาม่วงดอนตาลดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยใน รพช.ดอนตาล วันที่ 8 มกราคม 55 เวลา : 9.00 น. ผู้ป่วยชื่อ นางเปย อุณวงค์ อายุ 71 ปี ….. เดือน ที่อยู่ก่อนป่วย : 46 ม. 6 บ.นาม่วง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 46 ม. 6 บ.นาม่วง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 6 มกราคม 55 วันรักษา : วันที่ 8 มกราคม 55 อาการสำคัญ : ไข้ ไอ หอบ มา 3 วัน แรกรับวินิจฉัย : R/O Pneumonia ปัจจุบันวินิจฉัย : ILI with Pneumonia ให้ยา : Oseltamivir 75 mg bid 8 ม.ค. 55
226 มค 2555หมู่ 8 บ.นาตาลดอนตาลดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยนอก รพช.ดอนตาล วันที่ 10 มกราคม 55 เวลา : 9.00 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ญ.สุพิชญา จันทะจวง อายุ 11 ปี ....... เดือน นักเรียนชั้น ป. 4/1 รร.ชุมชนดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ก่อนป่วย : 14 ม. 8 บ.นาตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 14 ม. 8 บ.นาตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 9 มกราคม 55 วันรักษา : วันที่ 9 มกราคม 55 อาการสำคัญ : ไข้ ตุ่มนูนแดง เจ็บในปาก มา 1 วัน แรกรับวินิจฉัย : HFM ปัจจุบันวินิจฉัย : H
326 มค 2555หมู่ 2 บ.ป่าไร่ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยนอก รพช.ดอนตาล วันที่ 12 มกราคม 55 เวลา : 14.00 น. ผู้ป่วยชื่อ นางขวัญใจ พันธะปิว อายุ 28 ปี ....... เดือน นักเรียนชั้น ............................................... ที่อยู่ก่อนป่วย : 9 ม. 2 บ.ป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 9 ม. 2 บ.ป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 12 มกราคม 55 วันรักษา : วันที่ 13 มกราคม 55 อาการสำคัญ : ไข้ต่ำๆ ตุ่มใส ผื่นตามตัว มา 1 วัน แรกรับวินิจฉัย : Chickenpox ปัจจ
426 มค 2555หมู่ 3 บ.ดอนตาลดอนตาลดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยใน รพช.ดอนตาล วันที่ 18 มกราคม 55 เวลา : 16.00 น. ผู้ป่วยชื่อ นางทองม้วน จันทพันธ์ อายุ 55 ปี ….. เดือน ที่อยู่ก่อนป่วย : 256 ม. 7 บ.ตาลรุ่ง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 18 ม. 3 บ.ดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 11 มกราคม 55 วันรักษา : วันที่ 15 มกราคม 55 อาการสำคัญ : ไข้ ไอ มีเสมหะ มา 1 week แรกรับวินิจฉัย : R/O Pneumonia ปัจจุบันวินิจฉัย : ILI ให้ยา : Oseltamivir 75 mg bid 18 ม.ค. 55
526 มค 2555หมู่ 5 บ.โคกพัฒนานาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยนอก รพช.ดอนตาล วันที่ 23 มกราคม 55 เวลา : 9.45 น. ผู้ป่วยชื่อ นางสุดารัตน์ คนไว อายุ 25 ปี ....... เดือน นักเรียนชั้น ............................................... ที่อยู่ก่อนป่วย : 100 ม. 5 บ.โคกพัฒนา ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 100 ม. 5 บ.โคกพัฒนา ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 21 มกราคม 55 วันรักษา : วันที่ 23 มกราคม 55 อาการสำคัญ : ไข้ต่ำๆ ตุ่มใส ผื่นแดงตามตัว ใบหน้า มา 2 วัน แรกรับวินิจฉัย
67 กพ 2555หมู่ที่ 2 ป่าไร่ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยใน รพช.ดอนตาล วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 55 เวลา : 09.30 น. ผู้ป่วยชื่อ นายจิรพล อุณวงษ์ อายุ 29 ปี ….. เดือน ที่อยู่ก่อนป่วย : 59 ม. 2 บ.ป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 59 ม. 2 บ.ป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 28 มกราคม 55 วันรักษา : วันที่ 29 มกราคม 55 อาการสำคัญ : ไข้ ปวดศีรษะ ปวดหลัง มา 1 วัน แรกรับวินิจฉัย : UTI ปัจจุบันวินิจฉัย : ILI ให้ยา : Oseltamivir 75 mg bid 05 ก.พ. 55
715 กพ 2555หมู่ 9 บ.โป่งขามป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยนอก รพช.ดอนตาล วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 55 เวลา : 15.00 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ญ.สายฝน ศรีจันทร์ อายุ 5 ปี ....... เดือน นักเรียนชั้น อนุบาล รร.บ้านนาป่ง ที่อยู่ก่อนป่วย : 92 ม. 9 บ.ป่งขาม ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 92 ม. 9 บ.ป่งขาม ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 55 วันรักษา : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 55 อาการสำคัญ : ไข้ต่ำๆ ตุ่มใส ผื่นแดงตามตัว ใบหน้า มา 3 วัน แรกรับวินิจฉัย : Chickenpox ปัจจุบันวิ
816 กพ 2555หมู่ 2 บ.เหล่าหมีเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยนอก รพช.ดอนตาล วันที่ 15 มกราคม 55 เวลา : 11.00 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.ภานุวิชญ์ ซาเสน อายุ 4 ปี 8 เดือน นักเรียนชั้น ............................................... ที่อยู่ก่อนป่วย : 123 ม. 2 บ.เหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 123 ม. 2 บ.เหล่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 55 วันเริ่มป่วย : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 55 อาการสำคัญ : ไข้ ตุ่มนูนแดง เจ็บในปาก มา 3 วัน แรกรับวินิจฉัย :
924 กพ 2555นาซิงศรีสมบูรณ์เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารมีตุ่มใส ไข้ มารักษาที่รพ.สต.
1024 กพ 2555หมู่ 4 ตำบลเหล่าหมีเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจาก อสม. ว่าพบผู้ป่วย มีอาการถ่ายอุจจาระเหลว เป็นน้ำ ไม่มีมูกปนมากกว่า 10 ครั้ง ร่วมกับมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
1127 กพ 2555ม.ที่ 1คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารพบผู้ป่วยถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 4 ครั้ง / วันไม่มีมูก เลือด ปน
1227 กพ 2555ม.16คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารอาเจียน ถ่ายเป็นน้ำ
1327 กพ 2555ม.16คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
1427 กพ 2555ม.12คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
1529 กพ 2555บ้านผาขาม หมู่ 3ภูวงหนองสูงมุกดาหารมีสุนัขกัดเด็กชายอายุ 13 ปี, อีก 7 วันต่อมาสุนัขตัวนั้นตาย เด็กมารับวัคซีนแล้วบอกว่า มีสุนัขตายที่หมู่บ้านอีกประมาณ 5 ตัว จึงแจ้ง SRRT & ปศุสัตว์มาตรวจสอบ
161 มีค 2555ม.3คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
171 มีค 2555ม.3คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารผู้ป่วยถ่ายเป็นน้ำประมาณ 10 ครั้ง ปวดท้องบิดร่วม ไม่มีไข้ ไม่อาเจียน
181 มีค 2555ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารวันที่ 29 ก.พ.55 เวลา 15.30 น. ว่าพบผู้ป่วยชื่อ เด็กหญิงจันทร์จิรา คนยืน อายุ 7 ปี ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 10 บ้านนาซิงศรีสมบูรณ์ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เรียนอยู่ชั้น อนุบาล 2 โรงเรียน สยามกลการ 4 วันเริ่มป่วย 29 ก.พ. 2555 วันที่รักษา 29 ก.พ. 2555 อาการสำคัญ : ผื่นแดง ตุ่มใสตามร่างกาย เป็นมา 1 วัน แรกรับวินิจฉัย : Chickenpox
192 มีค 2555ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารวันที่ 2 มี.ค.55 เวลา 15.40 น. ว่าพบผู้ป่วยชื่อ เด็กชายตะวัน สอยสุด อายุ 6 ปี ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 10 บ้านนาซิงศรีสมบูรณ์ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เรียนอยู่ชั้น อนุบาล 1 โรงเรียน สยามกลการ 4 วันเริ่มป่วย 2 มี.ค.55 วันที่รักษา 2 มี.ค.55 อาการสำคัญ : ผื่นแดง ตุ่มใสตามร่างกาย เป็นมา 1 วัน แรกรับวินิจฉัย : R/O Chickenpox
208 มีค 2555บ้านนาแกน้อยป่งขามหว้านใหญ่มุกดาหารวัวตายเนื่องจากถูกสุนัขกัด ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าจากหัววัว
218 มีค 2555บ้านบางทรายใต้บางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารผู้ป่วยไข้เลือดออก รายแรกของอำเภอหว้านใหญ่ อาศํยอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบางทรายน้อย ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ๕ ราย มีอาการไข้ ไอ ทั้ง ๕ ราย ขณะออกสอบสวนโรค ผู้สัมผัสหายดีแล้ว
229 มีค 2555ม.1 บ.ดอนตาลดอนตาลดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยนอก รพช.ดอนตาล วันที่ 9 มีนาคม 55 เวลา : 14.00 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.บัญชา สกุลไทย อายุ / ปี ....... เดือน นักเรียนชั้น ป. 5 รร.นิคม-ชานุมานสงเคราะห์ ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ที่อยู่ขณะป่วย : 19 ม.11 บ.นิคม(แปลงที่ 4 ) ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ที่อยู่ภูมิลำเนา : 60 ม. 1 บ.ดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 6 มีนาคม 55 วันรักษา : วันที่ 9 มีนาคม 55 อาการสำคัญ : ไข้ต่ำๆ ตุ่มใส ผื่นตามตัว มา 3 วัน แรก
2311 มีค 25553ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารผู้ป่วยรับประทานหอยแคลงที่ซื้อมาจากตลาดพรเพชร อ.เมือง
2411 มีค 25555ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารปวดท้อง ถ่ายเหลว
2511 มีค 255511ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว 3 ครั้ง
2612 มีค 25558ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารมีเด็กมีไข้ มีตุ่มใสที่ใบหน้า ลำตัว เป็นมา 1 วัน
2712 มีค 25559ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารมีไก่ตาย 10 ตัว
2815 มีค 2555แก่งกะเบาป่งขามหว้านใหญ่มุกดาหาร
2919 มีค 2555บ้านดงยางกุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหารหลังฉีดวัคซีนDTP+HB เข็มที่1 มีไข้ต่ำๆมีบวมบริเวณที่ฉีดวัคซีนที่หน้าขาด้านขวา
3019 มีค 2555บ้านดงยางกุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหารวัคซีน DTP+HB เข็ม 2 มีไข้ต่ำๆมีบวมแดงที่หน้าขาด้านซ้ายหลังจากที่ฉีดวัคซีน
3121 มีค 2555พังคองบ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารมีตุ่มใส
3223 มีค 2555หมู่ 7 บ.โนนสะอาดดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยใน รพช.ดอนตาล วันที่ 21 มีนาคม 55 เวลา : 11.30 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ญ.จีรพันธ์ จันทากูด อายุ 3 ปี 4 เดือน ที่อยู่ก่อนป่วย : 57 ม.7 บ.โนนสะอาด ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 57 ม.7 บ.โนนสะอาด ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 19 มีนาคม 55 วันรักษา : วันที่ 21 มีนาคม 55 อาการสำคัญ : ไข้ ไอ น้ำมูกใส หายใจหอบ มา 2 วัน แรกรับวินิจฉัย : Acute Bronchitis ปัจจุบันวินิจฉัย : ILI ให้ยา : Oseltamivir 30 mg bid
3324 มีค 2555หมู่ 4 บ้านเลื่อนเจริญดงหลวงดงหลวงมุกดาหารวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 โรงพยาบาลดงหลวง รับผู้ป่วยที่มีการแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานธารณสุขอำเภอนาแกว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือกออก 1 ราย ซึ่งส่งมารักษาเป็นผู้ป่วยใน ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเลื่อนที่เร็ว SRRT จึงได้ออกสอบสวนโรคในระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2555
3424 มีค 2555หมู่ 15กกตูมดงหลวงมุกดาหารอาหารเป็นพิษ
3524 มีค 2555ม.11ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารสุนัขป่วยตาย ม.11 จำนวน 3 ตัว ในเวลาไล่เลี่ยกัน
3625 มีค 255508โพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหารมาด้วยอาการปวดท้อง ถ่ายเป็นน้ำ
3725 มีค 255510โพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเป็นน้ำ
3825 มีค 255515โพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหารสุกใส
3925 มีค 2555บ้านกุดโง้งใหญ่ ม.5มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว 3 ครั้ง ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน ปวดบิดท้อง เป็นมาเช้านี้
4025 มีค 2555บ้านกุดโง้งน้อย ม.4มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า 3ครั้ง เป็นมา 3 วันไม่มีคลื่นไส้อาเจียน
4125 มีค 2555บ้านกุดโง้งใหญ่ ม.5มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารปวดบิดถ่ายเหลวเป็นน้ำมากกว่า 10 ครั้ง
4225 มีค 2555บ้านศูนย์ไหม ม.3มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้ง ไมมีมูกเลือดเป็นมา 1 วัน
4325 มีค 2555บ้านคำตุนาง ม.1มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารปวดบิดท้อง ถ่ายเหลวมากกว่า 10 ครั้ง ไม่มีมูกเลือดปนเป็นมาเช้านี้
4425 มีค 2555บ้านกุดโง้งน้อย ม.4มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารปวดบิดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้ง ไม่มีมูกเลือดปน เป็นมาคืนนี้
4525 มีค 2555บ้านดานคำ ม.6มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารปวดบิดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำมากกว่า 10 ครั้ง มีคลื่นไส้อาเจียน 1 ครั้ง เป็นมาวันนี้
4625 มีค 2555บ้านดานคำ ม.6มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง ไม่มีคลื่นใส้ อาเจียน เป็นมา 1 วัน
4725 มีค 2555บ้านกุดโง้งน้อย ม.4มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารปวดบิดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้ง ไม่มีมูกเลือดปน เหนื้อย อ่อนเพลีย
4825 มีค 2555บ้านดานคำ ม.6มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้ต่ำๆ มา 3 วัน มีตุ่มใสขึ้น ทั้งตัว ใบหน้า ศีรษะ แขนขา T= 37.4
4925 มีค 2555บ้านกุดโง้งน้อย ม.4มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว 4 ครั้ง อาเจียน 4 ครั้ง เป็นมา 1 วัน สงสัยกินนึ่งเห็ดเมื่อคืนนี้
5025 มีค 2555บ้านกุดโง้งน้อย ม.4มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 6 ครั้ง มีมูกเลือดบางครั้ง ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน เป็นมาวันนี้
5125 มีค 2555บ้านกุดโง้งน้อย ม.4มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว 3 ครั้ง ไม่มีมูกเลือด ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ เป็นมา 1 วัน
5225 มีค 2555บ้านกุดโง้งน้อย ม.4มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง อาเจียน 1 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
5325 มีค 2555บ้านกุดโง้งน้อย ม.4มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้ T= 37.0 มีตุ่มพองใส ตามตัว ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก เป็นมา 2 วัน
5425 มีค 2555บ้านคำตุนาง ม.1มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้ T=36 มีตุ่มใส ทั้งตัว เป็นมา 2 วัน
5525 มีค 2555บ้านนาคำน้อย ม.2มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 5 ครั้ง ไม่มีมูกปน มีกลิ่นเหม็น ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน กินได้ เป็นมา 1 วัน
5625 มีค 2555บ้านดานคำ ม.6มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า 4-5 ครั้ง มีคลื่นไส้อาเจียน 2 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
5725 มีค 2555บ้านนาคำน้อย ม.2มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน เป็นมา 1 วัน
5825 มีค 2555บ้านกุดโง้งใหญ่ ม.5มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารมีตุ่มใสขึ้นทั้งตัว คัน ปวดศีรษะ ไอมีเสมหะ เป็นมา 1 วัน T= 36.0
5925 มีค 2555บ้านนาคำน้อย ม.2มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้ง ไม่มีมูกเลือกปน ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน T= 36.0 เป็นมา 1 วัน
6025 มีค 2555บ้านกุดโง้งใหญ่ ม.5มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า 10 ครั้ง ไม่มีมูกเลือด มีคลื่นใส้แต่ไม่อาเจียน เป็นมา 1 วัน
6125 มีค 2555บ้านคำตุนาง ม.1มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้ T=36.2 มีตุ่มใสตามตัว คัน เจ็บคอ เป็นมา 1 วัน
6225 มีค 2555บ้านนาคำน้อย ม.2มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารมีตุ่มใสขึ้นตามตัว ไอแห้ง เป็นมา 2 วัน T= 34.5
6325 มีค 2555บ้านดานคำ ม.6มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารปวดบิดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้ง ไม่มีมูกปน อาเจียน 3 ครั้ง เป็นมาเช้านี้ T=37.0
6426 มีค 2555หมู่ที่7โคกป่าหวายน้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหารเด็กในชุมชนมีไข้ ไม่มีอาการอื่น
6526 มีค 255515โพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหารท้องเสีย
6626 มีค 2555บ้านอุ่นคำเจริญนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารสงสัยไข้เลือดออก
6726 มีค 2555หนองแวง หมู่ที่1หนองแวงนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบคนไข้มีตุ่มผื่นขึ้นบริเวณใบหน้า
6826 มีค 2555ทุ่งนางหนายหนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหารรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าที่บ้านทุ่งนางหนาย
6926 มีค 2555นาโสกน้อยโพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายอุจจาระเหลว 3 ครั้ง เป็นมา 1 ชั่วโมง
7026 มีค 2555หมู่ 1 หนองแคนหนองแคนดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมีมูกปน ไม่มีเลือด 5-6 ครั้ง ออกทีละน้อย เป็นมา 1 วัน
7126 มีค 2555หมู่ 1 หนองแคนหนองแคนดงหลวงมุกดาหารผู้ป่วยมารับการรักษาที่ รพ.สต.หนองแคน ด้วยอาการไข้สูง เจ็บคอ ปวดศีรษะ มีน้ำมูกไหลเป็นมา 3 วันก่อน ทางรพ.สต.ประเมินแล้วเห็นว่าอาการน่าจะรุนแรงเลยส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลดงหลวงต่อไป
7226 มีค 2555หมู่ 4 หนองแคนหนองแคนดงหลวงมุกดาหารปวดจุกแน่นท้อง แสบร้อนท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 7 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
7326 มีค 2555หมู่ 4 หนองแคนหนองแคนดงหลวงมุกดาหารปวดจุกแน่นท้อง ถ่ายหลว มีผู้ป่วยในบ้านเดี่ยวกันป่วยด้วยอาการคล้ายกันเป็นก่อนมา 1 ราย
7427 มีค 2555ม.1คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเป็นน้ำ 2-3 ครั้ง
7527 มีค 2555ม.10คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเป็นน้ำประมาณ 4 ครั้ง
7627 มีค 2555ม.16คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเป็นน้ำมากว่า 5 ครั้ง
7727 มีค 2555ม.6 บ.หนองกระยังนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยใน รพช.ดอนตาล วันที่ 26 มีนาคม 55 เวลา : 08.30 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ญ.สยมพร ถิ่นโซโปน อายุ 1 ปี 5 เดือน ที่อยู่ก่อนป่วย : 84 ม.6 บ.หนองกระยัง ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 84 ม.6 บ.หนองกระยัง ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 19 มีนาคม 55 วันรักษา : วันที่ 20 มีนาคม 55 อาการสำคัญ : ไข้ ไอ น้ำมูกใส มา 1 วัน( ชัก เกร็งทั้งตัว ปัสสาวะราด ไม่รู้สึกตัว ก่อนมา รพ. 3 ชม.) แรกรับวินิจฉัย : Febrile Convulsion ปัจจ
7827 มีค 2555บ้านบากคำบกคำชะอีมุกดาหารได้รับแจ้งจากนายวัชร ห้วยทรายว่า พบผู้ที่มีไข้ ตุ่มใส ตามลำตัวและแขนขา
7927 มีค 2555เหล่าป่าเป้ดไหม่นาโสกเมืองมุกดาหารมุกดาหารพบเด็กชาย อายุ 7 ปี มีตุ่มพุพอง ตามตัว
8027 มีค 2555นาโสกนาโสกเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเป็นน้ำ กลิ่นไข่เน่า
8127 มีค 2555เหล่าป่าเป้ดนาโสกเมืองมุกดาหารมุกดาหารตุ่มพองใส เริ่มเป็นที่แขนซ้ายก่อน
8227 มีค 2555บ้านโนนคำ ม.13คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารมีไข้ต่ำๆหลังรับวัคซีนประมาณ 2 ชั่วโมง เสียชีวิตเวลาประมาณ 04.00 น.
8328 มีค 2555ส้มป่อยนาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารผู้ป่วยถ่ายเหลวบ่อยครั้ง
8428 มีค 2555บ้้านสามขา หมู่ 2คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารผู้ป่วยถ่ายเหลวบ่อยครั้ง
8528 มีค 2555บ้านป่ากล้วย หมู่ 4บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารอุจจาระเป็นนำ้ อาเจียน มีไข้ ให้ประวัติรับประทานหอยแครง
8628 มีค 2555บ้านโคก หมู่ 2บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารอุจจาระเป็นน้ำ อาเจียน
8728 มีค 2555บ้านป่าไร่ หมู่ 1บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารอุจจาระเป็นน้ำ ปวดท้อง
8828 มีค 2555บ้านป่าไร่ หมู่ 1บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารผื่นตามขา หลังให้วัคซีน
8928 มีค 2555บ้านโคก หมู่ 2บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้สูง หลังได้รับวัคซีน
9028 มีค 2555บ้านโคก หมู่ 2บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารผื่นตามขา หลังให้วัคซีน
9128 มีค 2555พังคองบ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารท้องเสีย ถ่ายเหลว มีกลิ่นเหม็นคาว
9228 มีค 2555บ้านพังคองม.10บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว กลิ่นเหม็นคาว
9328 มีค 2555เมืองมุกดาหารมุกดาหาร
9428 มีค 2555บ้านหนองแวงม.9บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารปวดท้อง ถ่ายเหลว
9528 มีค 2555นาทองดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหารท้องร่วง ถ่ายเป็นน้ำ 4 ครั้ง
9628 มีค 2555บ้านแก้ง ม.5คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว 3 ครั้ง
9729 มีค 2555บ้านห้วยทรายคำชะอีคำชะอีมุกดาหารถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ 4 ครั้ง
9829 มีค 2555บ้านหนองโจดบ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารท้องเสีย ถ่ายเหลว มีกลิ่นเหม็น
9930 มีค 2555ป่าชาดป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทีรพ.สต และสอบสวนพบผู้ป่วยอาการคล้ายกันที่บ้านคือ อาการไข้สูง ไอ น้ำมูก เป็นมา4วัน ทั้ง2ราย
1002 เมย 2555หมูู่6บ้านน้ำเที่ยงน้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหารอสมแจ้งว่า ชาวบ้านหมู่6บ้านน้ำเที่ยง กินแกงเห็ดดินแล้วมีอาการอาเจียน5-6ครั้งไม่มีถ่ายเหลว
1012 เมย 2555พังคองบ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้สุกใส
1022 เมย 2555หมู่ที่ 5 บ้านโพนสว่างดอนตาลดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยนอก รพช.ดอนตาล วันที่ 2 เมษายน 55 เวลา : 14.30 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.พลเชษฐ์ ปริปุรณะ อายุ 11 ปี ....... เดือน นักเรียนชั้น ป. 4 รร.บ้านโพนสว่าง ต.ดอรค่ล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 39 ม.5 บ.โพนสว่าง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ตามภูมิลำเนา : 39 ม.5 บ.โพนสว่าง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 30 มีนาคม 55 วันรักษา : วันที่ 2 เมษายน 55 อาการสำคัญ : ไข้ต่ำๆ ตุ่มใส ผื่นตามตัว มา 3 วัน แรกรับวินิจฉัย : Chic
1033 เมย 25553บ้านซ่งคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง ถ่ายเหลว หลังจากทานหอยแครง
1043 เมย 2555หมู่1 บ้านบากคำบกคำชะอีมุกดาหารอาการปวดท้อง ท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 3ครัง เป็นมา 1วัน
1054 เมย 2555บ้านน้ำเที่ยง ม.5นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารชาวบ้านน้ำเที่ยง ม.5ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร จำนวน9คนไปรับจ้างเกี่ยวข้าวแล้วกินอาหารร่วมกันแล้วเกิดมีอาการอาหารเป็นพิษ ป่วยadmitรพ.นิคม7คนอาหารที่เป็นสาเหตุคือปูนานึ่งที่ญาติจาก จ.ร้อยเอ็ดนำมาฝาก
1065 เมย 25558น้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหารผู้ปกครองพาเด็กไปหาปลาที่สระหนองด้วย เด็กพลัดตกน้ำ โชคดีที่พบเด็กก่อน และช่วยไว้ทัน
1075 เมย 2555โคกหินตั้งบ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารท้องเสีย ถ่ายเหลว
1085 เมย 2555พังคอง ม.10บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารท้องเสีย ถ่ายเหลว ประมาณ 7 ครั้ง
10910 เมย 2555โนนบุปผา หมู่13นาโสกเมืองมุกดาหารมุกดาหารรพ.คำชะอีได้ตรวจผู้ป่วยมีอาการ ถ่ายอุจจาระเหลว จากการกินอาหารทะเล ในบ้านเดียวกัน ป่วย 4 ราย
11010 เมย 255558หมู่ 11นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารได้รับแจ้งจาก อสม.บ้านหนองบัวบานว่ามีเด็กในคุ้มรับผิดชอบวื่อ ด.ช.อโณทัย กาศักดิ์ มีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ
11110 เมย 255565/1ม.1นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารได้รับแจ้งจาก อสม.อุดม ศรีระพันธ์ ว่ามีเด็กในคุ้มรับผิดชอบมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ มีไข้ ปวดศรีษะ
11210 เมย 255518/1 ม.10นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จาก อสม.สนิท เจริญวัย ว่ามีผู้ป่วยโรคคางทูมในหมู่บ้านชื่อนายสุริยา คำนนท์
11311 เมย 2555บ้านคำตุนาง ม.1มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 6ครั้ง ไม่มีมูกเลือด ไม่มีคลื่นไส้อาเจียนเป็นมาเช้านี้
11411 เมย 2555บ้านกุดโง้งใหญ่ ม.5มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว 7 ครั้ง ไม่มีคลื่นไส้อาเจียนเป็นมาวันนี้ T=36.0
11511 เมย 2555บ้านคำตุนาง ม.1มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว 10 ครั้ง เป็นมา 1 วัน T=36.0
11611 เมย 2555บ้านกุดโง้งใหญ่ ม.5มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารปวดบิดท้อง ถ่ายเหลวมากกว่า 10 ครั้ง ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน เป็นมา 3 วัน
11711 เมย 2555น้ำเที่ยงน้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหารรถกระบะคนขับหลับในขับพลิกคว่ำข้างถนนที่ ถนน มุกดาหาร กุฉินารายณ์ บ้านน้ำเที่ยง บาดเจ็บเล็กน้อย 3 ราย เป็นประชาชนเดินทางมาจากภาคกลาง เพื่อไป มุกดาหาร
11811 เมย 2555นาโสก,โนนบุปผานาโสกเมืองมุกดาหารมุกดาหารปวดท้องถ่ายเป็นน้ำ
11912 เมย 2555บ้านบางทรายใต้หว้านใหญ่มุกดาหารเด็กอายุ ๔ เดือน มีอาการผิดปกติภายหลังได้รับวัคซีน จำนวน ๑ ราย มีอาการไข้ 38.3 ถ่ายเหลว
12012 เมย 2555บ้านหว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหารเกิดพายุฤดูร้อนที่ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ มีพายุลูกเห็บ ทำให้บ้านเรือน เสียหาย ต้นไม้หักโค่น บ้านพัก สสอ.หว้านใหญ่ ฝ้าเพดานพัง
12112 เมย 2555สงเปือยบ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารปวดท้อง ถ่ายเหลว
12212 เมย 2555บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ที่ 4มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ มากกว่า 6 ครั้ง ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน ปวดบิดท้อง เป็นมาวันนี้
12314 เมย 2555โนนสว่างคำชะอีคำชะอีมุกดาหารเด็กอายุ 12 ปี ทานน้ำแข็งใส มีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว คลื่นใส้ หลังทาน 3 ชั่วโมง
12417 เมย 255509ดงหลวงดงหลวงมุกดาหารโรคสุกใส
12517 เมย 255509ดงหลวงมุกดาหารโรคสุกใส
12617 เมย 2555บ้านป่งขามป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารทีมSRRTในชุมชนแจ้งพบผู้ป่วยสุกใสในพื้นที่จำนวน1 ราย และเมื่อลงสอบสวนโรคในพื้นที่พบผู้ป่วยจำนวน2 รายเป็นก่อนหน้าแล้วและพบผู้ป่วยรายใหม่อีก 1 ราย
12718 เมย 2555นานองบกหว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหารโรงพบาบาลหว้านใหญ่ พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจำนวน ๕ ราย
12818 เมย 2555บ้านแก่งนาง ม.13กกตูมดงหลวงมุกดาหารชายอายุ38ปี กินยาหญ้าฆ่าตัวตาย เสียชีวิตวันที่ 14เมย.55 เวลา 16.05น.ที่ รพ.กาฬสินธุ์
12918 เมย 2555นากอกนากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารวันนี้เขต รพ.สต.บ้านนากอกพบผู้ป่วยอุจจาระร่วงหลังคาเรือนเดียวกัน 2 ราย
13018 เมย 255512 หมู่6 ตำบลคำบกคำบกคำชะอีมุกดาหารท้องเสีย ถ่านเป็นมูกมากกว่า 3ครั้ง เป็นมา 1 วัน
13119 เมย 255543 หมู่3 บ้านคำบก ต.คำบกคำบกคำชะอีมุกดาหารท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำมากว่า3 ครั้งเป็นมา1วัน
13220 เมย 2555คำบกคำบกคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วย2รายมาตรวจด้วยถ่ายเหลวเป็นน้ำ พบว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน รับประทานส้มผัก
13320 เมย 2555ม. 6 บ้านท่าไค้นาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้งมีกลิ่นคาวเหม็น
13423 เมย 2555โคกสว่างเหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหารตึกผู้ป่วยในแจ้งว่ามีผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกมานอนรพ.
13523 เมย 2555บ้านกุดโง้งใหญ่ หมู่ที่ 5มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารมีตุ่มทั้งสุกและใสตามลำตัวใบหน้า แขนขา ปวดแสบปวดร้อน คัน ตุ่มมาก เป็นมา 1 สัปดาห์ ไปรักษาที่คลินิค ยาหมดมารับยาต่อ
13623 เมย 2555บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 2มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวประมาณ 10 ครั้ง มีคลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ T=36.0 เป็นมา 1 วัน
13725 เมย 2555ชะโนดน้อยชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลว4คั้ง
13826 เมย 2555หนองแวงบ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว
13927 เมย 2555บ้านโพธิ์เจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลชะโนดชะโนดหว้านใหญ่มุกดาหารอสม.แจ้ง รพ.สต.บ้านชะโนด พบไก่ตายผิดปกติ จำนวน ๗ ตัว หมู่ที่ ๑ บ้านโพธิ์เจริญ
14027 เมย 2555ทรายไหลแล้งนาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมากกว่า 5 ครั้ง มีอาเจียนร่วม อ่อนเพลีย
14128 เมย 2555นาขาม , ทรายทองนาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้ง อาเจียน 1 ครั้ง มีไข้เล็กน้อย
14229 เมย 2555บ้านตาเปอะบ้านค้อคำชะอีมุกดาหารปวดท้องบิด ถ่ายเหลว 3 ครั้ง เป็นมา 2 วัน
14329 เมย 2555บ้านตาเปอะบ้านค้อคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว 6 ครั้ง อาเจียน ปวดท้อง เป็นมา 2 วัน
14430 เมย 2555หมู่ 2คำบกคำชะอีมุกดาหารปวดบิดในท้อง ท้องเสียถ่ายเป็นนำมากกว่า 3 ครั้ง และมีอาการอ่อนเพลีย จากประวัติการกิน กินหมูที่ตายแล้ว
14530 เมย 2555โคกสว่างเหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหารไข้ ไอ
14630 เมย 2555โพนงาม ม.6โพนงามคำชะอีมุกดาหารมีคนไข้ 3วันก่อนมาตรวจที่รพ.สต.มีผื่นขึ้นตามไรผม และลำตัว
14730 เมย 2555บ้านนาดอกไม้ หมู่ 8โพนงามคำชะอีมุกดาหารไข้มีผื่นขึ้น
14830 เมย 2555บ้านดงยาง หมู่ที่ 7บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารมีผู้ป่วยปวดท้องถ่ายเหลว 6 ครั้ง มีอาเจียนร่วมด้วย
14930 เมย 2555บ้านดอนป่าแคน หมู่ 4โพนงามคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว ปวดท้องบิด
15030 เมย 2555บ้านเหล่าบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารไข้ ไอ เจ็บคอ
15130 เมย 2555หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้องบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารชาวบ้านหนองหญ้าปล้อง รับประทานปิ้งปลา กับแจ่วปลาร้า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ตอนเวลา 18.00 เริ่มมีผู้ป่วยถ่ายเหลว 5 ครั้ง ปวดบิด ไปรับการรักษาที่ รพ คำชะอี 1 ราย และ รพสต หนองหญ้าปล้อง จำนวน 2 ราย
15230 เมย 2555หมู่ 11 บ้านม่วงบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารมีผู้ป่วยอุจจาระร่วง ไข้ ถ่ายเหลว 3 ครั้ง มารับบริการรักษาที่ รพสต บ้านหนองหญ้าปล้อง แนะนำถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้ไป รพ คำชะอี
1531 พค 2555บ้านหนองไฮเหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลวก่อนมา 12 ครั้ง อาเจียน 3 ครั้ง
1542 พค 2555นาสะโน หมู่ที่ 3 ต.นาสะเม็งนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารผู้ป่วยเด็กไทย อายุ 2 ปี ไข้ตัวร้อน ไอร่วมด้วย 4-5 วัน รับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน รพช.ดอนตาล แพทย์วินิจฉัย ILI
1552 พค 255592หมู่1 บ้านบากคำบกคำชะอีมุกดาหารปวดบิดท้อง ถ่ายเป็นน้ำมากกว่า3 ครั้ง เป็นมา1 วัน เนื่องจากกินเนื้อหมูที่นำมาประกอบอาหาร โดยการแกง
1562 พค 2555บ้านหนองไฮเหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลวมาหลายครั้ง ปวดบิดบริเวณหน้าท้อง
1573 พค 2555ดงยางบ้านค้อคำชะอีมุกดาหาร
1583 พค 2555บ้านศรีชมภูนากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วยอุจจาระร่วงในหลังคาเรือนเดียวกันจำนวน 2 ราย
1594 พค 2555งิ้ว ม.9โนนยางหนองสูงมุกดาหารพบเด็กหญิง อายุ 11 ปี หมู่ที่ 9 บ้านงิ้ว ต.โนนยาง มีตุ่มผื่นตามตัว คล้ายสุกใส มา รพ.สต.วันนี้
1605 พค 2555โนนสวรรค์นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วยอาเจียน อุจจาระร่วงหลังจากรับประทานหอยแมลงภู่จากรถเร่ขาย
1615 พค 2555คำเชียงสานากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วยมีไข้มา 1 อาทิตย์รับการรักษาที่ รพ.เอกชน
1625 พค 2555คลองสะอาดนากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารมีไข้ มีตุ่มน้ำใสตามตัว
1638 พค 2555โคกสว่างเหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหารไข้สูง ปวดศีรษะ
16411 พค 2555กกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 2ครั้งคลื่นไส้ไม่อาเจียน
16511 พค 2555ทรายไหลแล้งนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4ครั้ง อาเจียน 1 ครั้ง ปวดบิดในท้อง เป็น 1 วัน
16611 พค 2555153 หมู่ 3 ตำบลคำบกคำบกคำชะอีมุกดาหารปวดบิดท้อง ถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้ง
16711 พค 2555หมู่ 3 ตำบลคำบกคำบกคำชะอีมุกดาหารท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 3ครั้ง
16811 พค 2555บ้านคำพอก หมู่ 5,10โนนยางหนองสูงมุกดาหารพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ จากกินก๊วยเตี๋ยวจากโรงอาหารโรงเรียน
16911 พค 2555บ้านดอนชาดชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีู้ป่วยถ่ายเหลว ๅราย
17011 พค 2555ดอนชาต หมู่ 4ชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารปวดท้องถ่ายเหลว 4 ครั้ง ก่อนมา รพ.สต.ชะโนดน้อย
17111 พค 2555โนนสะอาดนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารSRRT. อ.ดอนตาล แจ้งว่า พบ ผู้ป่วยเป็นเด็กชายไทย อายุ 1 ปี ป่วยด้วยโรคที่ต้องดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเร่งด่วนและดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งสอบถามประชาชนเพิ่มเติมในลักษณะอาการที่ป่วยคล้ายกัน คือ โรค มือ เท้า ปาก พบผู้ป่วย จำนวน 1 คน เป็นคนไข้ OPD รพช.ดอนตาล
17211 พค 2555นาสะเม็งนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยถ่าย เป็นน้ำ 2 ครั้ง สลับถ่ายเหลว ไม่มีไข้ ไม่มีอาเจียน เป็นเพศหญิง คนไทย ป่วยหลังรับประทานอาหารที่ซื้อจากรถเร่
17312 พค 2555บ้านกกตูมกกตูมดงหลวงมุกดาหารอสม.แจ้งมีผู้ป่วยมีไข้สูงไปรักษาที่ รพ.รักษ์สกล สงสัยเป็นไข้เลือดออก
17413 พค 2555ก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4หนองแคนดงหลวงมุกดาหารเหยียบถูกหางสุนัข แล้วโดนกัด
17513 พค 2555ก้านเหลือดง หมู่ที่ 1หนองแคนดงหลวงมุกดาหารฉีดยาฆ่าแมลง แล้วมีอาการวิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย
17614 พค 255547 หมู่ 5โพนงามคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว 3 ครั้ง ปวดท้อง
17715 พค 2555หนองหลี่โชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วยเด็กเพศหญิงอายุ 10 เดือนมีตุ่มใสขึ้นตามตัวรวมกับมีไข้ น้ำมูกใส เป็นมา4 วัน
17815 พค 2555หนองแวงน้อยโชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วยเด็กชายอายุ 1.7 ปี อาการถ่ายอุุจจาระเหลวเป็นน้ำ 3-4 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
17916 พค 2555บ้านโนนสว่างคำชะอีคำชะอีมุกดาหาร14/05/2555ผู้ป่วยท้องเสีย ถ่ายเหลว 6 ครั้ง เป็นผู้ป่วยสูงอายุ และพบเพิ่ม 15/05/2555 พบผู้ป่วยวัยกลางคนมีอาการเดียวกัน
18016 พค 2555ท่าไค้นาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมีมูกปนบ่อยครั้งทีละน้อย
18117 พค 255587 หมู่ 6 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหารคำบกคำชะอีมุกดาหารปวดบิดท้องถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้ง
18217 พค 2555บ้านค้อบ้านค้อคำชะอีมุกดาหารมีไข้มีน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศรีษะ เป็นมา3-4 วัน
18317 พค 2555บ้านหนองโจดบ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารท้องร่วง ถ่ายเหลว
18417 พค 2555บ้านหนองไฮเหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหารอาเจียนถ่ายเหลว 10 ครั้ง ก่อนมา
18518 พค 2555คำชะอีคำชะอีคำชะอีมุกดาหารได้รับแจ้งว่ามีเด็กเป้นไข้ และมือ เท้า ปากเปื่อย
18618 พค 255503ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารรับประทานแกงเห็ดแล้วอาเจียน ท้องร่วง 6 ครั้ง
18721 พค 2555หมู่ 2 บ้านนาสันทัดบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารผู้ป่วยอุจจาระร่วงติดเชื้อ ที่บ้านนาสันทัดจำนวนสองราย บ้านอยู่ใกล้กัน ซักประวัติแล้วไม่ได้รับประทานอาหารด้วยกัน
18822 พค 2555หมู่ 5โพนงามคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว 3 ครั้ง
18922 พค 2555นาตะแบงภูวงหนองสูงมุกดาหารพบผู้ป่วยมีไข้ หนาวสั่น มีประวัติเข้าป่า หาอาหารป่า
19022 พค 2555นาตะแบง หมู่ 7ภูวงหนองสูงมุกดาหารมีหญิงตั้งครรภ์นอกเขตมารับบริการ ที่ รพ.สต.มีอาการไข้ ต่ม ใส
19122 พค 25556โพนงามคำชะอีมุกดาหารกินแกงเห็ดแล้วท้องเสีย
19222 พค 2555วงศ์พระจันทร์นาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารผู้ป่วยมีอาการชาที่ลิ้น วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ไม่มีอาเจียน มีอาการหลังรับประทานเห็ดที่เก็บมาจากสวน
19322 พค 2555บ้านโนนสังข์ศรีบ้านซ่งคำชะอีมุกดาหารมีเด็กหญิงอายุ15 ปีช็อคหมดสติ
19422 พค 2555หมู่3 บ้านโนนสังข์ศรีบ้านซ่งคำชะอีมุกดาหารมีผู้ป่วยถ่ายเหลวหลายครั้ง
19522 พค 2555หมู่ที่ 12 บ.ศรีถาวรพนากกตูมดงหลวงมุกดาหารไก่บ้านตาย จำนวน 12 ตัว มีอาการซึม แขนขาอ่อนแรง อุจจาระสีขาว
19622 พค 2555บ้านโนนสมบูรณ์ ม.9บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 5 ครั้ง
19722 พค 2555บ้านด่านช้าง ม.10บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง
19822 พค 2555บ้านนาขามป้อมป่งขามหว้านใหญ่มุกดาหารได้รับแจ้งจาก เครือข่าย SRRT ระดับตำบลว่ามีผู้ป่วยโรคมือ เท้าปากเปื่อย จำนวน ๒ ราย ได้รับการรักษาที่คลินิคแห่งหนึ่งที่ จังหวัดมุกดาหาร
19923 พค 2555บ้านกุดโง้งใหญ่ ม.5มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว 5 ครั้ง ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน เป็นมา 1 วัน
20023 พค 2555เหล่าสามัคคีนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วยชายอายุ 42ปีมาด้วยอาการไข้สูง หนาวสั่นเป็นบางครั้งอ่อนเพลียไม่อาเจียนวัดไข้พบว่ามีไข้ 39.5ตาไม่แดง ซักประวัติเคยเดินลุยโคลนโดยไม่ได้ใส่รองเท้าบูท 3 วันก่อนมีอาการ สอบถามไม่มีผู้ป่วยอาการคล้ายกันในหมู่บ้าน
20123 พค 2555บ้านนาคำน้อย ม.2มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง มีคลื่นใส้อาเจียน 3 ครั้ง อ่อนเพลีย เป็นคืนนี้
20223 พค 2555บ้านนาคำน้อย ม.2มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว 3 ครั้ง อาเจียน 3 ครั้ง เหนื่อย อ่อนเพลีย เป็นมา 1 วัน
20323 พค 2555บ้านกุดโง้งน้อย ม.4มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว เป็นน้ำ 4 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
20423 พค 2555บ้านภูแผงม้านิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วย ดช.1.6 ปี มาด้วยอาการถ่ายเหลวเป็น้ำ 3 ครั้ง ไม่มีอาเจียน เป็นมา 1 วัน
20523 พค 2555ภูแผงม้านิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 2.3 ปีมาค้วยอาการผื่นแดงที่ผิวหนัง มีอาการคันเล็กน้อย มีไข้ปานกลาง 38 เป็นมา 2 วัน สอบถามพบว่ามีผู้ป่วยอาการคล้ายกันอีก 1 ราย อยู่ในละแวกเดียวกัน
20623 พค 2555บ้านกุดโง้งน้อย ม.4มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว 3 ครั้ง มีกลิ่นเหม็น เป็นมา 3 วัน
20723 พค 2555หมู่1 บ้านบากคำบกคำชะอีมุกดาหารตุ่มใส่ๆๆบริเวรร่างกาย
20823 พค 2555โคกพัฒนานาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วย DHF จำนวน 1 ราย เป็นเด็กชายไทย อายุ 13 ปี เริ่มป่วย 16 พ.ค. 55 รับการรักษาที่ รพ.มุกดาหาร 22 พ.ค. 55
20924 พค 25558-3-7คำชะอีคำชะอีมุกดาหารเด็กมีไข้ มีตุ่มใสขึ้นที่มือ เท้า ปาก
21024 พค 2555หนองแวงใต้บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารท้องเสีย ท้องร่วง
21125 พค 255519ม.1 ต.โนนยางโนนยางหนองสูงมุกดาหารพบผู้ป่วยโรคฉี่หนูหลังจากรักษาตัวที่รพ.หนองสูง กลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านและนำการปฏิบัติตัว และติดตามดูแลตลอด
21225 พค 2555หมู่9 ต.โนนยางโนนยางหนองสูงมุกดาหารมีตุ่มผื่นคันตามผิวหนังคล้ายสุกใส
21325 พค 2555ม.9 ต.โนนยางโนนยางหนองสูงมุกดาหารถูกงูกัดเวลา 18.30 น มีอาการอ่อนแรงหมดสติส่ง รพ.มุกดาหาร คนที่ถูกงูกัดเป็นคนที่ตั้งครรภ์ได้ 4เดือนกว่าเมื่อวันที่ 6 พค. ส่งรพ.สรรพสิทธิ์อุบล
21425 พค 2555บ้านหนองไฮหมู่ที่ 4เหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหารท้องเสียถ่ายเหลวมาหลายครั้ง
21526 พค 2555ภูแผงม้านิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วยหญิงอายุ 25 ปีมีอาการผื่นแดงขึ้นตามตัวมีอาการคันและมีไข้ปานกลาง ซักประวัติเดินทางมาจากจังหวัดระยองทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองสอบสวนโรคพบมีผู้ป่วยอาการคล้ายกันอีก 1 รายโดยมีประวัติเดินทางมาจากสถานที่เดียวกัน
21626 พค 2555ภูแผงม้านิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 4 ปีมาด้วยอาการตุ่มมีนำเหลืองใสตามใบหน้าและเท้าทั้ง 2 ข้างซักประวัตไปเข้าเรียนที่โรงเรียน ยศสวดีนิคมคำสร้อย สอบถามพบว่ามีเด็กในชั้นเรียนเป็นประมาณ 2.3 คน
21728 พค 2555คันแท ม.4หนองสูงหนองสูงมุกดาหารพบผู้ป่วยไข้เลือดออกที่บ้านคันแท ม.4
21828 พค 2555คันแท ม.4หนองสูงหนองสูงมุกดาหารพบผู้ป่วยสุกใส 1 ราย ที่บ้านคันแท ม.4
21928 พค 2555หนองแต้ ม.1หนองสูงหนองสูงมุกดาหารพบวัวตายผิดปกติ 2 ตัว แล้วชาวบ้านนำมาชำแหละรับประทาน
22028 พค 2555หนองแต้ ม.1หนองสูงหนองสูงมุกดาหารพบเด็กมีไข้ มีตุ่มใสขึ้นบริเวณปากและมือ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ ม.1 สงสัยเด็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก
22128 พค 255544 หมู่ 5โพนงามคำชะอีมุกดาหารคางข้างซ้ายบวม
22228 พค 2555128 หมู่ 5โพนงามคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว 3-4 ครั้ง
22328 พค 2555128 หมู่ 3โพนงามคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว 3-4 ครั้ง
22428 พค 2555คำนางโอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารอุบัติเหตุหมู่มีผู้เสียชีวิตทันทีและบาดเจ็บจำนวนมาก
22528 พค 25552กกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหารปวดท้องถ่ายเหลว คลื่นใส้เป็นมา 1วัน
22628 พค 2555บ้านโคกกลาง หมู่ 2หนองสูงใต้หนองสูงมุกดาหารพบผู้ป่วยอุจจาระร่วงในชุมชนจำนวน 2 ราย ทราบข่าวจาก อสม.
22728 พค 2555บ้านม่วงไข่นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารถ่ายเหลว 5 ครั้งเหม็นคาว มีไข้ร่วมด้วย
22829 พค 2555หมู่9 หนองเอี่ยนดงน้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วยรับประทานเห็ดแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ถ่ายเหลวเป็นน้ำ
22929 พค 2555ม.4 บ้านงิ้วโนนยางหนองสูงมุกดาหารกินหอยขมแล้วมีอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นใส้อาเจียน มา 5 คัร้งก่อนมาที่ โรพยาบาล
23029 พค 2555โคกพัฒนาดอนตาลดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยสูงวัย มาด้วยอาการปวดท้องเฉียบพลันร่วมกับถ่ายเหลว 4-5 ครั้ง ปนกลิ่นหัวกุ้งเน่า โดยผู้ป่วยรับประทานอาหารจากบ้านที่จัดงานบุญ ฯ ผ่านไป 1 วัน และ จนท.รพ.สต.ออกติดตามในบ้านที่จัดงานบุญ ฯ ไม่พบผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง ร่วมกับถ่ายเหลว
23129 พค 25557กกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหารปวดท้องถ่ายเป็นน้ำ3ครั้ง คลื่นใส้ท้องอืดแน่นเป็นมา1วัน
23229 พค 2555ภูแผงม้านิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารผู้ป่วยหญิงอายุ 10 ปีมาด้วยอาการไข้ปานกลางปวดตามข้อกล้ามเนื้อและมีผื่นคันตามตัวสอบสวนโรคไม่มีประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด
23329 พค 2555บ้านแพงบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารไข้หวัด ไอ เจ็บคอ
23429 พค 2555บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ที่ 4มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว มากกว่า 5 ครั้ง อาเจียน 1 ครั้ง เหนื่อยอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ เป็นมาวันนี้
23529 พค 2555บ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 2มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเป็นน้ำ 5 ครั้ง มีกลิ่นเหม็นคาว ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน เป็นมาวันนี้
23630 พค 2555ม.2 ต.โนนยางโนนยางหนองสูงมุกดาหารพบผู้ป่วยโรคเลปโตสไรซิสเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555
23730 พค 2555บ้านป่าแสดบ้านเป้าหนองสูงมุกดาหารพบผู้ป่วยมีผื่นแดงใสๆตามตัว
23830 พค 2555บ้านเป้าบ้านเป้าหนองสูงมุกดาหารถ่ายเหลว 5 ครั้ง ไม่มีมูกเลือดปน ไม่ไข้
23930 พค 2555บ้านคำพี้บ้านเป้าหนองสูงมุกดาหารพบผู้ป่วยในครอบครัวเดียวกัน จำนวน2 คน มารับรักษษที่รพ.สต.
24031 พค 2555บ้านโคก หมู่ที่ 1บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารผู้ป่วยมีไข้ออกผื่นปวดศรีษะอ่อนเพลีย
24131 พค 2555บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ที่ 4มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
24231 พค 2555บ้านดานคำ หมู่ที่ 6มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
2431 มิย 255506ภูวงหนองสูงมุกดาหารกินแกงเห็ดพิษ มีอาการถ่ายเหลว วิงเวียนและอาเจียนหลายครั้ง
2441 มิย 2555บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ที่ 4มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน
2455 มิย 2555โนนสวรรค์นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบเด็กในศูนย์ก่อนวัยเรียนมุตุ่มหนอง ตุ่มพุพอง และแผลคล้ายโดนความร้อน
2465 มิย 2555บ้านนันทวันกุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหารได้รับแจ้งจากอสม.ผู้ป่วยมีอาการมีไข้สูงตัวร้อนไข้สูง
2476 มิย 2555ม 2หนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหารได้รับแจ้งจากนายไพรัตน์ รัตน์วงค์ ว่ามีผู้ป่วยถ่ายเป็นน้ำ มากกว่า 3 ครั้ง
2486 มิย 255543 หมู่ 4โพนงามคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว ปวดศีรษะ
2496 มิย 2555ม.10 หนองเอี่ยนหนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหารปวดท้อง อาเจียน ถ่ายเหลว
2506 มิย 2555คำชะอีมุกดาหาร
2516 มิย 2555ดาวเรืองบางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารผู้ป่วยอุจาระร่วง หมู่ที่ ๙ ตำบบลบางทรายน้อย
2526 มิย 2555หมู่ที่ ๒ บ้านบางทรายน้อยบางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารผู้ป่วยอายุ ๔๑ ปี เพศหญิงมีอาการตาแดง เริ่มป่วยวันที่ ๕ มิ.ย. ๕ค
2536 มิย 2555บ้านดาวเรืองบางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหาร
2547 มิย 255582หมู่ที่ 2 บ.โนนยาง ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหารโนนยางหนองสูงมุกดาหารผู้ป่วยเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.55 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวันที่ 2 เอายามาทานอยู่ที่บ้าน และไปดูอาการอีกวันที่ 5 ตรวจพบว่าเป็นไข้เลือดออกในวันที่ 5 มิ.ย. 55 ที่โรงพยาบาลหนองสูง
2557 มิย 2555ม.4ภูวงหนองสูงมุกดาหารกินข้าวต้มใบตำลึง ท้องเสีย
2568 มิย 255510กกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหารปวดท้องถ่ายเป็นน้ำ3ครั้งไม่อาเจียนอ่อนเพลีย
2578 มิย 255513กกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหารปวดท้องถ่ายเป็นน้ำไม่อาเจียน
2588 มิย 2555ตำบลชะโนดชะโนดหว้านใหญ่มุกดาหารรถบรรทุกทำทรายหล่นตามท้องถนน อาจก่อให้เกิดโรคของระบบทางเดินหายใจ และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
2598 มิย 2555หมู่ที่ ๑๐ ต.บางทรายน้อยบางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 11.00 น. งานระบาดวิทยา รพ.สต.บ้านดอนได้รับแจ้งจากรพ.หว้านใหญ่ว่า พบผู้ป่วย DF 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 12 ปี 9 เดือน อยู่บ้านเลขที่ 64/3 หมู่ที่ 10 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เริ่มป่วย 1 มิถุนายน 55 พบผู้ป่วย 8 มิถุนายน 2555 เป็นผู้ป่วยนอก
2608 มิย 2555หนองหญ้าไซย์โพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
2618 มิย 2555คำฮีโพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
2629 มิย 2555บ้านป่าหวาย หมู่ ๗บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้สูง ผื่น
26310 มิย 2555บ้านดงยางกุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหารเวลา18.45น.ได้รับแจ้งจากอสม.ชื่อ.นางนวลตา ชาลีได้แจ้งว่าได้มีผู้ป่วยได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนวชื่อนายพลวัฒน์ กุลสุทธิ์ บ้านเลขที่ 41 หมู่ 4 บ้านดงยาง ตำบลกุดแข้
26411 มิย 2555เกษตรสมบูรณ์ หมู่ 10นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากนายสนิท เจริญวัย อสม.บ้านเกษตรสมบูรณ์ว่ามีชาวบ้านในคุ้มรับผิดชอบมีอาการปวดท้องถ่ายบิดเป็นมูกมีกลิ่นคาว มาขอรับผงเกลือแร่จาด อสม. จึงแจ้งให้มารับการตรวจและรักษาที่ รพ.สต.บ้านนากอก
26511 มิย 255512กกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหารปวดท้องถ่ายเหลวไม่คลื่นใส้อาเจียน อ่อนเพลียเป็นหลังรับประทานก้อยหอย
26612 มิย 255592 หมู่ที่ 3บ้านพาลุกาชะโนดหว้านใหญ่มุกดาหารชายอายุ 48 ปี ถูกผึ้งต่อยเวลาประมาณ 06.00 น.บริเวณใบหน้าประมาณ 3-4 ตัว มือและแขนปประมาณ 4 ตัว และเสียชีวิตในเวลาประมาณ 09.00 น ประวัติโรคหัวใจ
26712 มิย 2555125 หมู่ที่ 4ชะโนดหว้านใหญ่มุกดาหารชาย 36 ปี ถ่ายเป็นน้ำ 6 ครั้ง หลังรับประทานลาบดิบ แกล้มเล้า
26812 มิย 2555หนองนกเขียนหว้านใหญ่มุกดาหาร
26912 มิย 2555บ้านหนองบัวบาน หมู่ 11นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารวันนี้เครือข่ายSRRTรพ.สต.นากอก แจ้งว่ามีผู้ป่วยมีอาการอุจจาระร่วง 1 รายจากการรับประทานลูกชิ้นค้างคืนแล้วไม่ได้นำมาอุ่นด้วยความร้อนก่อนรับประทาน มีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำประมาณ 5 ครั้ง
27012 มิย 2555บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ที่ 4มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้ง มีกลิ่นเหม็น ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน
27112 มิย 2555บ้านดานคำ หมู่ที่ 6มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำจำนวน 5 ครั้ง มีมูกเลือดปนเล็กน้อย
27212 มิย 2555ท่าไค้นาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารผู้ป่วยนายจิรวัตร พิกุลศรี อายุ 16 ปี ที่อยู่ 28 ม. 6 บ.ท่าไค้ อาการมีไข้ เฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เหนื่อยอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
27312 มิย 2555บ้านเหล่าบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารไข้หวัด ไอ เจ็บคอ
27413 มิย 2555เหล่าหลวงหนองแวงนิคมคำสร้อยมุกดาหารไก่ตาย 7ตัว คอบวม ขี้เหลวสีขาวขุ่น
27513 มิย 2555บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 7กกตูมดงหลวงมุกดาหารอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถไถเดินตาม ที่ทางเข้าบ.แก่งนาง เวลา 23.54 น. ผู้บาดเจ็บ เมาสุรา จำนวน 2 ราย คนที่ื 1 แขนหัก คนที่ื 2 กระดูกขาแตกละเอียดจนถึงข้อเข่า
27613 มิย 2555บ้านนันทวันกุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหารมีไข้ตัวร้อนปวดศีรษะมารับบริการที่รพสต.ในวันที่11มิถุนายน และได้ไปรับบริการที่โรงพยาบาลมุกดาหารในวันที่12มิถุนายน55
27713 มิย 255536/1นาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารมีตุ่มน้ำใสตามร่างกาย เป็นการมา รับการรักษา1วัน
27813 มิย 2555บุ่งภูวงหนองสูงมุกดาหารผึ้งต่อยหลัง
27913 มิย 2555บ้านเป้าบ้านเป้าหนองสูงมุกดาหารพบผู้ป่วยถ่ายเหลว 4 ครั้ง ไม่มีไข้ ไม่มีอาเจียน
28013 มิย 2555บ้านเป้าบ้านเป้าหนองสูงมุกดาหารพบผู้บ่วยถ่ายเหลว 4 ครั้ง ไม่มีไข้ ไม่อาเจียน
28113 มิย 2555บ้านป่งแดงและเหล่าต้นยมหนองแวงนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วยเป็นเด็กในศูนย์เด็ก มีอาการไข้ และมีแผลในกระพุ้งแกม มือ และเท้า สงสัยเป็นโรค มือเท้าปาก
28213 มิย 2555นามนบางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารด.ช.ธัญญวัช พาลุกา อายุ 11 ปี Dx. Pneumonia
28313 มิย 2555นามนบางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหาร
28413 มิย 2555บ้านหนองหล่มโพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหารผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดท้องบิด ถ่ายเป็นมูก 2 ครั้ง ไม่มีไข้ ไม่มีอาเจียน
28513 มิย 2555บ้านโคกโพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหารผู้ป่วยมาด้วยอาการถ่ายเหลว 6 ครั้ง เหนื่ออ่อนเพลีย ไม่มีไข้ ไม่มีอาเจียน
28613 มิย 2555บ้านหนองหล่มโพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหารผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดท้องและถ่ายเป็นมูก 1 ครั้ง ไม่มีไข้ และไม่มีอาเจียน
28713 มิย 2555บ้านหนองหล่มโพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหารผู้ป่วยมาด้วยอาการถ่ายเหลว 3 ครั้ง ไม่มีไข้ และไม่มีอาเจียน
28813 มิย 2555บ้านหนองหล่มโพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหารผู้ป่วยมาด้วยอาการ มีแผลในปากและลิ้น มีตุ่มพองที่ฝ่ามือ และฝ่าเท้า กินอาหารลำบาก ไม่มีไข้
28914 มิย 2555หนองแวงหนองแวงนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบเด็ก เป็นไข้ มีอการเจ็บปาก น้ำลายไหล
29014 มิย 2555บ้านเหล่าสร้างถ่อเหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลวมาหลายครั้งอ่อนเพลีย
29114 มิย 2555คำชะอีมุกดาหาร
29214 มิย 2555เกษตรสมบูรณ์ หมู่ 10นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารรพ.สต.นากอกได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากเครือข่ายsrrtตำบลนากอก(บ้านเกษตรสมบูรณ์)ว่ามีผู้มีอาการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นมูกเริ่มมีอาการมา2วันยังไม่รับการรักษา
29314 มิย 2555ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นายวีระพล ยืนยง (อสม.)ว่ามีผู้ป่วยมีอาการ มีตุ่มขึ้นตามตัว และใบหน้า - ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล (ต.นาซิง)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่บ้าน ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ นส.สุวณี แก้วดี อายุ 21 ปี ....... เดือน - ที่อยู่ขณะป่วย : 113 ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ก่อนป่วย : 113 ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - วันเริ่มป่วย : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 55 - วันรักษา : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 55 - อากา
29414 มิย 2555ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นายวีระพล ยืนยง (อสม.)ว่ามีผู้ป่วยมีอาการ มีตุ่มขึ้นตามตัว และใบหน้า - ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล (ต.นาซิง)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่บ้าน ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ ดช.วีระพันธ์ แก้วดี อายุ 6 ปี ....... เดือน - ที่อยู่ขณะป่วย : 113 ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ก่อนป่วย : 113 ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - วันเริ่มป่วย : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 55 - วันรักษา : วันที่ 17กุมภาพันธ์ 55 - อา
29514 มิย 2555ศรีชมภูนากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วยเป็นไข้ไม่ทราบสาเหตุในแต่ละหลังคาเรือนจำนวน 2- 3 ราย
29614 มิย 2555ขอนแก่นนาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารได้รับแจ้งข่าวจาก อสม. บ้านข่อนแก่นหมู่2 ว่ามีสุนัขตายผิดปกติ จำนวน3ตัว และกำลังป่วยอยู่ 2ตัว มีอาการ อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายเหลวเป็นสีเขียวมีกลิ่นเหม็นคาว ซึมตลอดเวลา เป็นแบบนี้อยู่2-3วันก็เสียชีวิต
29714 มิย 2555สมสะอาดนาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วยอุจระร่วงที่ บ้านสมสะอาดหมู่6
29814 มิย 2555นาอุดม หมู่ 1นาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารผู้ป่าว2รายมารับการรักษาที่ รพ.สต.หลังโดนต่อต่อย ขณะเดินทางไปทำการเกษตร โดนต่อยก่อนมา 30 นาที
29915 มิย 2555บ้านดงยาง หมู่ที่ 4บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารปวดท้องถ่ายเหลวมา 2วัน อาเจียนร่วมด้วย
30015 มิย 2555ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นายวีระพล ยืนยง (อสม.)ว่ามีผู้ป่วยมีอาการ มีตุ่มขึ้นตามตัว และใบหน้า - ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล (ต.นาซิง)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่บ้าน ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ ดช.วีระพันธ์ แก้วดี อายุ 6 ปี ....... เดือน - ที่อยู่ขณะป่วย : 113 ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ก่อนป่วย : 113 ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - วันเริ่มป่วย : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 55 - วันรักษา : วันที่ 17กุมภาพันธ์ 55 - อา
30115 มิย 2555ม.4 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นายวีระพล ยืนยง (อสม.)ว่ามีผู้ป่วย มีอาการถ่ายเหลว มากกว่า 3 ครั้ง บ่นปวดท้อง - ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล (ต.นาซิง)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่บ้าน ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ นส.สุกานดา สุพันพัง อายุ 22 ปี ....... เดือน - ที่อยู่ขณะป่วย : 31 ม.4 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ก่อนป่วย : 31 ม.4 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - วันเริ่มป่วย : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 55 - วันรักษา : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 55
30215 มิย 2555ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นายวีระพล ยืนยง (อสม.)ว่ามีผู้ป่วยมีอาการ มีตุ่มขึ้นตามตัว และใบหน้า - ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล (ต.นาซิง)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่บ้าน ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ ด.ญ.จันทร์จิรา คนยืน อายุ 8 ปี ....... เดือน - นักเรียนชั้น ป.2 รร.บ้านนาซิง - ที่อยู่ขณะป่วย : 97 ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ก่อนป่วย : 97 ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - วันเริ่มป่วย : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 55 - วันรักษา :
30315 มิย 2555ม.4 บ.โคกหนองหล่มโพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นายทวี โพธิ์ไทร (อสม.) ว่ามีสุนัขเสียชีวิต ไม่ทราบสาหตุ 2 ตัว - ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล (ต.นาซิง)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่บ้านสุนัขเสียชีวิต ) ,พบว่า - เจ้าของบ้านชื่อ นายวิมาน แข็งแรง - ที่อยู่ : 174 ม.4 บ.โคก ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - อาการของสุนัข : อาเจียนเป็นเลือด ซึมลง เบื่ออาหาร - วันที่สุนัขเริ่มมีอาการ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 55 - วันที่สุนัขตาย : วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 56 - จำนวนสุนัขที่เสียชีวิต : จำนวน 2 ตัว
30415 มิย 2555ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นายวีระพล ยืนยง (อสม.)ว่ามีผู้ป่วยมีอาการ มีตุ่มขึ้นตามตัว และใบหน้า - ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล (ต.นาซิง)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่บ้าน ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ ดช.ตะวัน สอนสุต อายุ 7 ปี ....... เดือน - นักเรียนชั้น ป.2 รร.บ้านนาซิง - ที่อยู่ขณะป่วย : 134 ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ก่อนป่วย : 134 ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - วันเริ่มป่วย : วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 55 - วันรักษา : ว
30515 มิย 2555ม.1 บ.ดอนตาลดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยนอก รพช.ดอนตาล วันที่ 9 มีนาคม 55 เวลา : 14.00 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.บัญชา สกุลไทย อายุ 12 ปี ....... เดือน นักเรียนชั้น ป. 5 รร.นิคม-ชานุมานสงเคราะห์ ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ที่อยู่ขณะป่วย : 19 ม.11 บ.นิคม(แปลงที่ 4 ) ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ที่อยู่ภูมิลำเนา : 60 ม. 1 บ.ดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 6 มีนาคม 55 วันรักษา : วันที่ 9 มีนาคม 55 อาการสำคัญ : ไข้ต่ำๆ ตุ่มใส ผื่นตามตัว มา 3 วัน แรก
30615 มิย 2555ม.1 บ.ดอนตาลดอนตาลดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นางบุญช่วย ทานะเวท (อสม.)ว่ามีผู้ป่วยมีอาการ มีตุ่มใสตามตัว และใบหน้า - ทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล (ต.ดอนตาล) ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่บ้าน ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.บัญชา สกุลไทย อายุ 12 ปี ....... เดือน - นักเรียนชั้น ป.6 รร.บ้านนาซิง - ที่อยู่ขณะป่วย : 60 ม.1 บ.ดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ก่อนป่วย : 60 ม.1 บ.ดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - วันเริ่มป่วย : วันที่ 10 มีนาคม 55 - วันรักษา : วันที่ 12 มีนาคม 5
30715 มิย 2555ม.7 บ.โนนสะอาดนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยใน รพช.ดอนตาล วันที่ 21 มีนาคม 55 เวลา : 11.30 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ญ.จีรพันธ์ จันทากูด อายุ 3 ปี 4 เดือน ที่อยู่ก่อนป่วย : 57 ม.7 บ.โนนสะอาด ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 57 ม.7 บ.โนนสะอาด ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 19 มีนาคม 55 วันรักษา : วันที่ 21 มีนาคม 55 อาการสำคัญ : ไข้ ไอ น้ำมูกใส หายใจหอบ มา 2 วัน แรกรับวินิจฉัย : Acute Bronchitis ปัจจุบันวินิจฉัย : ILI ให้ยา : Oseltamivir 30 mg bid
30815 มิย 2555ม.6 บ.หนองกระยังนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยใน รพช.ดอนตาล วันที่ 26 มีนาคม 55 เวลา : 08.30 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ญ.สยมพร ถิ่นโซโปน อายุ 1 ปี 5 เดือน ที่อยู่ก่อนป่วย : 84 ม.6 บ.หนองกระยัง ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 84 ม.6 บ.หนองกระยัง ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 19 มีนาคม 55 วันรักษา : วันที่ 20 มีนาคม 55 อาการสำคัญ : ไข้ ไอ น้ำมูกใส มา 1 วัน( ชัก เกร็งทั้งตัว ปัสสาวะราด ไม่รู้สึกตัว ก่อนมา รพ. 3 ชม.) แรกรับวินิจฉัย : Febrile Convulsion ปัจจ
30915 มิย 255527 หมู่ 5โพนงามคำชะอีมุกดาหารอุบัติเหตุจากรถไถนา มีแผลที่เท้า
31015 มิย 2555ม.5 บ.โพนสว่างดอนตาลดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยนอก รพช.ดอนตาล วันที่ 2 เมษายน 55 เวลา : 14.30 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.พลเชษฐ์ ปริปุรณะ อายุ 11 ปี ....... เดือน นักเรียนชั้น ป. 4 รร.บ้านโพนสว่าง ต.ดอรค่ล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 39 ม.5 บ.โพนสว่าง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ตามภูมิลำเนา : 39 ม.5 บ.โพนสว่าง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 30 มีนาคม 55 วันรักษา : วันที่ 2 เมษายน 55 อาการสำคัญ : ไข้ต่ำๆ ตุ่มใส ผื่นตามตัว มา 3 วัน แรกรับวินิจฉัย : Chic
31115 มิย 2555ม.5 บ.โคกพัฒนานาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยนอก รพช.ดอนตาล วันที่ 10เมษายน 55 เวลา : 15.00 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.อังคาร ลินทอง อายุ 1 ปี 4 เดือน นักเรียนชั้น ………………………………………… ที่อยู่ขณะป่วย : 107 ม.5 บ. โคกพัฒนา ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ตามภูมิลำเนา : 107 ม.5 บ. โคกพัฒนา ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 08 เมษายน 55 วันรักษา : วันที่ 10 เมษายน 55 อาการสำคัญ : ไข้ต่ำๆ ปวดบวมที่บริเวณใต้กกหูซ้าย มา 3 วัน แรกรับวินิจฉัย : Mump ปัจจุบันวินิจฉัย
31215 มิย 2555ม.6 บ.นาม่วงดอนตาลดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นางอรรัตน์ ดอนตประทุม (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) ว่ามีผู้ป่วย วินิจฉัย : R/O DHF [ admitted ] - ทีม SRRT เครือข่ายระดับอำเภอ (อ.ดอนตาล)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่แผนก IPD ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ ด.ญ.สุภัสสรา วงค์ตาพรม อายุ 4 ปี ....... เดือน - ที่อยู่ขณะป่วย : ..... ม.6 บ.นาม่วง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ก่อนป่วย : ..... ม.6 บ.นาม่วง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - วันเริ่มป่วย : วันที่ 5 มุถุนายน 55 - วันรักษาครั้งที่ 1 : วันที่ 9 มิถ
31315 มิย 2555ม.9 บ.นาหว้านาสะเม็งดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นางอรรัตน์ ดอนตประทุม (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) ว่ามีผู้ป่วย วินิจฉัย : Food Poisoning [ admitted ] - ทีม SRRT เครือข่ายระดับอำเภอ (อ.ดอนตาล)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่แผนก IPD ,พบว่า - รายที่ 1 ผู้ป่วยชื่อ นส.นิศาชล คนไว อายุ 18 ปี ....... เดือน - นักเรียนชั้น ป.6 รร.ดอนตาลวิทยา - ที่อยู่ขณะป่วย : 253 ม.9 บ.นาหว้า ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ก่อนป่วย : 253 ม.9 บ.นาหว้า ต.นาสะเม็ง อ.ดนดตาล จ.มุกดาหาร - วันเริ่มป่วย : วันที่ 10 มิถุนายน
31415 มิย 2555ม2หนองสูงใต้หนองสูงมุกดาหารแ้งว่ามีเด็กถ่ายเหลว 3-4 ครั้ง
31516 มิย 2555ม.2 บ้านหว้านใหญ่หว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหารผู้ป่่วย ถ่ายอุจาระ เป็นน้ำเหลว 5-6 ครั้ง อ่อนเพลีย วินิจเป็น โรคอุจจาระ ร่วง 1 ราย รับการรักษาที่ รพสต.หว้านใหญ่
31617 มิย 2555แวง หมู่ 3หนองสูงใต้หนองสูงมุกดาหารพบ Pt.อุจจาระร่วง มารพ.สต.ในหมู่บ้านเดียวกัน 3 ราย ในวันเดียวกัน
31718 มิย 2555ม1หนองสูงใต้หนองสูงมุกดาหารได้รับแจ้งจากครูพี่เลี่ยงศูนย์เด็กบ้านหลุบปึ้งว่าพบเด็กมีอาการคล้ายโรคมือเท้าปากและไปรับการรกษาที่ รพมุกอินเตอร์
31818 มิย 2555หมู่ 4คำบกคำชะอีมุกดาหารปวดบิดท้องท้องเสีย อาเจียนมากกว่า 3 ครั้งและถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง
31918 มิย 2555คอนสายนาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารผู้ป่วยท้องร่วง ถ่ายเหลว 3 ครั้ง อาเจียน 3 ครั้ง เหนื่อยอ่อนเพลียมาก เป็นมา 1 วัน
32018 มิย 2555อุ่นคำเจริญนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารมีปลาตายจำนวนมากสระน้ำข้างวัดสุภากรธรรมารามมีกลิ่นเหม็น
32118 มิย 2555หมู่ที่ 2โนนยางหนองสูงมุกดาหารพบผู่ป่วยในบ้านโนนยางซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงจึงดำเนนินการป้องกันควบคุมโรคไว้ก่อน
32219 มิย 2555หมู่ ๖ บ้านหนองสูงใหม่หนองสูงเหนือหนองสูงมุกดาหารไข้ มี ผื่น
32319 มิย 2555พาลุกาชะโนดหว้านใหญ่มุกดาหารดญ.พิมลสิริ พาลึก 59 ม.4 อายุ 2 ปี ตุ่มที่ มือ เท้า ลิ้น
32419 มิย 2555พาลุกาชะโนดหว้านใหญ่มุกดาหารnew TB 3+ refer รพท.มุกดาหาร 18/6/55 ด้วย fever
32519 มิย 2555หมู่ ๘ หนองสูงหนองสูงเหนือหนองสูงมุกดาหารคอบวม เจ็บคอ
32619 มิย 2555หมู่ ๗ นาตะแบงภูวงหนองสูงมุกดาหารไข้หนาวสั่น
32719 มิย 2555หมู่ ๔ คันแทหนองสูงหนองสูงมุกดาหารไข้ปวด หัว
32819 มิย 25557กกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหารปวดท้องถ่ายเป็นน้ำ5 ครั้งคลื่นใส้ไม่อาเจียน
32920 มิย 2555ม.1 บ.โพธิ์ไทรโพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นางธนิษฐา ยศปัญญา (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) ว่ามีผู้ป่วย วินิจฉัย : Diarrhea [ admitted ] - ทีม SRRT เครือข่ายระดับอำเภอ (อ.ดอนตาล)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่แผนก IPD ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ ดช.อาคม วะลัย อายุ 9 ปี ....... เดือน - ที่อยู่ขณะป่วย : 3 ม.1 บ.โพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ก่อนป่วย : 3 ม.1 บ.โพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - วันเริ่มป่วย : วันที่ 9 มุถุนายน 55 - วันรักษา : วันที่ 9 มิถุนายน 55 - อาการสำคัญ
33020 มิย 2555หมู่ที่ 3 บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็งนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารเด็กเล็ก 2 รายป่วยวันเดียวกันด้วยอาการอย่างเดียวกัน เข้ารับการรักษาที่ รพ.ดอนตาล แพทย์วินิจฉัยป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก
33120 มิย 2555พาลุกาชะโนดหว้านใหญ่มุกดาหารด.ช.ทศพล ทองโสม อายุ 14 ปี เลขที่ 3ม.4 เริ่มป่วย 15 มิถุนายน 55
33220 มิย 2555ม.9 บ.โนนสีทองดอนตาลดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจาก นางสำราญ ศรีลาศักดิ์ อสม.ม.9 บ.โนนสีทอง ว่าพบผู้ป่วยมีอาการ มีผื่นตามตัว วันที่ 16 มิถุนายน 55 เวลา : 10.00 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ญ.ธนาภา ศรีลาศักดิ์ อายุ 1 ปี 5 เดือน นักเรียนชั้น ศูนย์เด็กฯ รร.อนุบาลนดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ก่อนป่วย : 8 ม. 9 บ.โนนสีทอง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 8 ม. 9 บ.โนนสีทอง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 15 มิถุนายม 55 วันรักษา : วันที่ 16 มิถุนายน 55 อาการสำคัญ : ไข้ ตุ่มนูนแดง ตาม
33320 มิย 2555ม.6 บ.นาโพธ์โพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจาก นายกรกัน พรหมเสนา อสม.ม.6 บ.นาโพธิ์ ว่าพบผู้ป่วยมีอาการ มีผื่นตามตัว วันที่ 17 มิถุนายน 55 เวลา : 9.00 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.ยศภัทร สุทธิสาร อายุ 2 ปี ....... เดือน นักเรียนชั้น ศูนย์เด็กฯ รร.อนุบาลนดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ก่อนป่วย : 17 ม. 6 บ.นาโพธิ์ ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 17 ม. 6 บ.นาโพธิ์ ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 16 มิถุนายม 55 วันรักษา : วันที่ 17 มิถุนายน 55 อาการสำคัญ : ไข้ ตุ่มนูนแดง
33420 มิย 2555ม่วงหักโพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
33520 มิย 2555ด่านยาวนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วยมีแผลที่เท้าซ้ายเล็บหลุดทุกนิ้วและเท้าขวาหลุด 2 นิ้ว และมีแผลที่ฝ่าเท้า
33621 มิย 25552ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งก่อนมา
33721 มิย 2555บ้านสามขา หมู่ ๒คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารความผิดปกติทางเดินอาหาร
33821 มิย 2555บ้านสามขา หมู่ ๒คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารมีผู้ป่วยถ่ายเหลว
33921 มิย 2555บ้านสามขา หมู่ ๑๔คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารพบผู้ป่วยถ่ายเหลวเป็นนำ้
34021 มิย 2555บ้านสามขา หมู่ ๑๕คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารพบผู้ป่วยปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นนำ้
34121 มิย 2555บ้านสามขา หมู่ ๒คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเป็นนำ้
34221 มิย 2555บ้านสามขา หมู่ ๑๗คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นนำ้
34321 มิย 2555บ้านสามขา หมู่ ๙คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารพบผู้ป่วยถ่ายเหลวเป็นนำ้
34421 มิย 2555บ้านสามขา หมู่ ๒คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารพบผู้ป่วยถายเหลวเป็นนำ้
34521 มิย 2555บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วยมีอาการไข้สูงหนาวสั่นมีประวัติเข้าและนอนในป่า
34621 มิย 25554ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่าสามครั้งก่อนมา
34721 มิย 25552ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่าสามครั้งก่อนมา
34821 มิย 25552ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่าสามครั้งก่อนมา
34921 มิย 25554ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่าสามครั้งก่อนมา
35021 มิย 25554ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่าสามครั้งก่อนมา
35121 มิย 25551,10,16คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 4 ครั้ง ไม่มีมูเลือดปน
35221 มิย 255512คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 4 ครั้ง
35321 มิย 25557คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเป็นน้ำ
35421 มิย 25551คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารตาแดงเป็นมา 1 วัน
35521 มิย 255512คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเป็นน้ำ ไม่มีมูกเลือด
35621 มิย 25551คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารได้รับแจ้งจากชุมชนว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก แต่ยังไม่มีรายงานจากทาง รพ.มุก และ สสอ.
35721 มิย 255510ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งก่อนมา
35821 มิย 25552ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งก่อนมา
35921 มิย 25552ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งก่อนมา
36021 มิย 25553ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งก่อนมา
36121 มิย 25552ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งก่อนมา
36221 มิย 25552ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งก่อนมา
36321 มิย 25552ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งก่อนมา
36421 มิย 25558ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งก่อนมา
36521 มิย 25551ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งก่อนมา
36621 มิย 25556ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งก่อนมา
36721 มิย 25552ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งก่อนมา
36821 มิย 25553ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งก่อนมา
36921 มิย 25556ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งก่อนมา
37021 มิย 25553ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งก่อนมา
37121 มิย 2555บ้านส้มป่อยนาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารปวดท้อง ถ่ายเหลว 4 ครั้ง ไม่อาเจียน เป็นมา 1 วัน
37221 มิย 2555บ้านส้มป่อยนาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำมากกว่า 5 ครั้ง ไม่อาเจียน
37321 มิย 2555ส้มป่อยเหนือนาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารผู้ป่วยวัณโรคมีอาการอ่อนเพลีย ตัวเหลือง ตาเหลือง กินยาไม่ถูกต้อง
37421 มิย 2555เขามโนรมย์คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้ นอนรับการรักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหารแพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออก
37521 มิย 2555ส้มป่อยนาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้สูง รับการรักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหารแพทย์วินิจฉัยไข้เลือดออก
37621 มิย 2555เมืองมุกดาหารมุกดาหาร
37721 มิย 255507ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารเด็กไข้ เป็นมา 2 วัน มีเลือดกำเดาออก และมีอาการอ่อนเพลีย
37821 มิย 2555เมืองมุกดาหารมุกดาหาร
37921 มิย 255503ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นมา 4 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
38021 มิย 25555ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว 3 ครั้ง ไข้เป็นมา 1 วัน
38121 มิย 255507ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว เป็นมา 3 ครั้ง
38221 มิย 25553ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว 3 ครั้ง
38321 มิย 25554ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารท้องร่วงเป็นมา 3 วัน
38421 มิย 25554ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว หลังจากรับประทานเห็ด 20 นาที
38521 มิย 255511ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว 2 ครั้ง
38621 มิย 2555เมืองมุกดาหารมุกดาหาร
38721 มิย 255507ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้ออกผื่น
38822 มิย 2555ทรายไหลแล้งนาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารเด็กโดนแมลง คาดว่าเป็นชนิดเดียวกับ ต่อ หรือผึ้ง แต่มองไม่ทัน ต่อยบริเวณศีรษะ ต่อมาเกิดลมพิษทั่วตัว(แพ้รุนแรง)
38924 มิย 2555ภูแผงม้านิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารผู้ป่วยหญิงอายุ 38 ปี มาด้วยอาการมีผื่นแดงตามลำตัวและแขนขามีไข้ต่ำๆร่วมด้วยและมีอาการเจ็บคอ ตรวจร่างกาย ไข้ 37.8 คอแดงเล็กน้อย สอบสวนโรคพบว่าไม่มีผู้ป่วยรายอื่นในหมู่บ้านเดียวกัน
39024 มิย 2555บ้านสงเปือย ตำบลบ้านโคกกุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหารมีไข้ตัวร้อนมีปวดศีรษะ
39124 มิย 2555บ้านนันทวันกุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหารได้รับแจ้งวันที่22มิถุนายน55มีไข้ปวดศีรษะตัวร้อน ชื่อศิริขวัญ พิมพ์วัลย์บ้านเลขที่15หมู่6บ้านนันทวัน ตำบลกุดแข้
39224 มิย 2555หมู่ 4 ทรายไหลแล้งนาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารตุ่มคันมีจุดหนองตามร่างกาย มีไข้ร่วมด้วย เป็นมา 2 วันนี้
39324 มิย 2555หมู่ 8 นาขามนาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารไข้ มีผื่นคันตามร่างกาย เป็นมา วันนี้
39424 มิย 2555บ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ 3มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำไม่มีมูกเลือด ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน เป็นมา เช้านี้
39524 มิย 2555หมู่ 8 นาขามนาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารถ่ายเหลว บ่อยครั้ง มีอาเจียนร่วมด้วย ท้องอืด เป็นมา 2 วัน
39625 มิย 2555นาอุดมนาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารมีไข้ มีตุ่มน้ำใสตามร่างกาย
39726 มิย 2555ดอนบางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารได้รับแจ้งจากผู้ปกครองเด็กชายอายุ ๑๓ ปี บ้านเลขที่ 69 หมูที่ ๓ ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ผู้ใน รพ.มุกดาหาร
39826 มิย 2555นิคมทหารผ่านศึกดงหมูดงหมูหว้านใหญ่มุกดาหารนายช้วน ดอนราชลี อายุ…68 ปี 18…หมู่…3
39926 มิย 2555คำชะอีคำชะอีคำชะอีมุกดาหารเด็กต่างอำเภอมาเยี่ยมญาติ อายุ 6 เดือน ชื่อ ด.ญ.ธัญญารัตน์ สุวรรณไตรย์
40026 มิย 2555โคกป่งเปือย หมู่ 7นาโสกเมืองมุกดาหารมุกดาหารมีเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่วยด้วยอาการไข้นำ มีต่มน้ำใสพุพองตามร่างกาย บางรายไม่มีไข้ บางรายตุ่มกลัดหนอง
40126 มิย 2555บ้านหนองแวงหมู่ที่ 8บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารได้ติดตามนายอุดมศักดิ์ ตาลพันธ์ ไม่รับการรักษาต่อผู้ป่วยแขนหัก
40226 มิย 2555บ้านพังคองบ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารผู้ป่วยคือ นส.สุวิมล สุกใส และนาย อัมรินทร์ โสดา
40326 มิย 2555บ้านหนองแวงหมู่ที่ 8บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารเด็กรับวัคซีนตามนัดหลังฉีดมีไข้
40426 มิย 2555บ้านพังคองบ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารมีไข้สูง
40526 มิย 255529 หมู่ที่ 4 บ้านคำบกคำบกคำชะอีมุกดาหารท้องเสียถ่านเป็นน้ำมากกว่า 3ครั้งและมีอาเจียนมากกว่า 10 ครั้งและมีอาการวิงเวียนร่วมด้วย
40626 มิย 2555ม.7บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารมีผู้ป่วยด้วยโรคสครัปไทฟัส นอนโรงพยาบาลมุกดาหาร
40726 มิย 2555ม.7บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 2 ราย ไปทำการรักาษา รพ.มุกดาหาร
40826 มิย 2555ม.7บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
40926 มิย 2555ม.7บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารอาการสงสัยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
41026 มิย 2555ม.7บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารมีผู้ป่วยอาการสงสัยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย
41126 มิย 2555ดงยางน้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหารพบเด็กอายุ10ปีมีอาการไข้ ไปรับการรักษาที่รพช.แพทย์สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก ให้ยามากินต่อที่บ้าน
41227 มิย 2555หมู่ 3 บ้านป่งโพนดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหารดญรุ่งทิวา สีหาพัฒน์ อายุ 2ปี 4เดือน เริ่มป่วย 13กพ 55
41327 มิย 2555หมู่ 9 บ้านคำบงดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหารนายอภิเชษฐ พุทธขัน อายุ 23ปี เริ่มป่วย 15กพ55 อาการ ถ่ายเป็นน้ำ
41427 มิย 2555หมู่ 9 บ้านคำบงดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหารดชอนุชา สุวรรณศรี อายุ 8เดือน เริ่มป่วย 12มีค55 อาการ ถ่ายเป็นน้ำ
41527 มิย 2555หมู่ 11 บ้านโนนสวรรค์ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหารนายสิงห์ สีสมยา อายุ74ปี เริ่มป่วย19มีค55 อาการ ถ่ายเป็นน้ำ อ่อนเพลีย
41627 มิย 2555หมู่ 3 บ้านป่งโพนดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหารนางสาวกนกเอม งามลม อายุ 19ปี เริ่มป่วย 11เม.ย.55 อาการ ตาแดง
41727 มิย 2555หมู่ 3 บ้านป่งโพนดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหารนางศรีรินทร์ บุตทศ อายุ 31ปี เริ่มป่วย 17เมย55 อาการ ถ่ายเป็นน้ำ
41827 มิย 2555หมู่8 บ้านนาจานดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหารนายสถิตย์ ไชยายงค์ อายุ 32ปี เริ่มป่วย 21พค55 อาการ ถ่ายเป็นน้ำอ่อนเพลีย
41927 มิย 2555หมู่ 11 บ้านโนนสวรรค์ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหารนางหนูปอง จงใจ อายุ55ปี เริ่มป่วย 29พค55 อาการถ่ายเป็นน้ำ
42027 มิย 2555หมู่ 11 บ้านโนนสวรรค์ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหารนางสำรอง ศรีโพธ์ อายุ 64 ปี เริ่มป่วย30พค55 อาการ ถ่ายเป็นน้ำ อ่อนเพลีย
42127 มิย 255536 หมู่ 2 บ้านกลางคำบกคำชะอีมุกดาหารปวดบิดท้อง ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
42227 มิย 25552บ้านบากดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยไข้หวัด ทอนชิล อักเสบ จำนวนมาก
42327 มิย 2555พาลุกา หมู่ที่ 4ชะโนดหว้านใหญ่มุกดาหารผู้ป่วยชายอายุ 14 ปี มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ
42427 มิย 2555บ้านหนองยางชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารรพ.ดงหลวง พบผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 8 ตำบลชะโนดน้อย
42527 มิย 2555ก้านเหลืองดง หมู่ที่ 4หนองแคนดงหลวงมุกดาหารอสม.ออกติดตามและสอบถามอาการจากผู้ป่วยทั้งหมดแล้ว เกิดจากขึ้นต้นไม้แล้วมีผื่นคัน
42627 มิย 2555หนองแคน หมู่ที่ 2หนองแคนดงหลวงมุกดาหารผู้ป่วยเมาสุรามีแผลตามร่างกาย ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งทีมกู้ชีพตำบลหนองแคน และนำส่งต่อ รพ.สต.หนองแคน
42727 มิย 2555บ้านภูล้อม ม.7บ้านบากดอนตาลมุกดาหารรพ.สต.ภูล้อมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตาลและ งานระบาดวิทยาโรงพยาบาลดอนตาล ว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคมาลาเรีย 1รายดำเนินการสอบสวนโรคในวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรค ค้นหาแหล่งรังโรคและควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพบผู้ป่วยเพิ่มอีก2รายเนื่องจากเดินทางไปหาของป่า ล่าสัตว์บนภูเขาทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านผลการตรวจ000 ผลการตรวจพบเชื้อ มาลาเรียชนิด Plasmodium vivax 2รายและPlasmodium falciparum อีก 1รายมีอาการคืออาการไข้ หนาวสั่น และปวดศรีษะ
42827 มิย 2555บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7หนองแคนดงหลวงมุกดาหารผู้ป่วยถูกสุนัขกัดแล้วโดนกัด
42927 มิย 2555บ้านภูล้อม ม.7บ้านบากดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยมาลาเรียอีก1 ราย หญิงไทยอายุ33ปีเนื่องจากไปหาของป่าบนภูเขามีอาการไข้ หนาวสั่น ปวดศรีษะ ปัสสาวะเหลืองเข้ม รักษาเป็นผู้ป่วยนอก รพ.ดอนตาล
43027 มิย 2555หมู่ ๑ บ.เหล่าหมีเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยมารับบริการที่ รพ.สต.ด้วยอาการเหนื่อย อ่อนเพลียเนื่องจากถ่ายเป็นน้ำมาตั้งแต่เที่ยงคืน รวมแล้วประมาณ ๑๐ ครั้ง ชีพจรเร็ว ความดันต่ำ
43127 มิย 2555หมู่ ๑ บ.เหล่าหมีเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยเด็กอายุ ๒ ขวบมีไข้ต่ำๆ และมีตุ่มใสเกิดตามหว่างนิ้ว และต้นขา เรียนที่ ศพด. จึงสงสัยว่าผู้ป่วยจะเป็นโรค HFM ซึ่งประกอบกับการรายงานจากทาง srrt อำเภอว่าพบผู้ป่วยมือ เท้า ปาก มารับบริการที่ รพ.
43227 มิย 2555หมู่ ๖ บ.เหล่าหมีเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยมารับบริการด้วยอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ เป็นมา ๓ วัน ตาแดง
43327 มิย 2555หมู่ ๙ บ้านนายอเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยอายุ ๑๗ ปี มาด้วยอาการหนาว สั่น ไข้สูง(๓๘.๒)ครั่นเนื้อตัว เป็นมา ๒ วันตาแดง
43427 มิย 2555หมู่ ๒ บ.เหล่าหมีเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารSRRTอำเภอดอนตาล รายงานจาก รพ.ดอนตาลว่าพบผู้ป่วยเหล่าหมี หมู่ ๒ เพศชายมารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หมอวินิจฉัยแรกรับR/O DF จึงแจ้งพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไป
43527 มิย 2555หมู่ ๑ บ.เหล่าหมีเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยมารับบริการด้วยอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อมาก และตาแดง มาแล้ว ๑ วัน
43627 มิย 2555หมู่2โนนทันชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารพบผู้ป่วยอ่อนเพลียแน่นท้อง ราย
43727 มิย 255527 หมู่ 4โพนงามคำชะอีมุกดาหารตุ่มแดงที่มือและเท้า
43827 มิย 2555หมู่9 ชะโนดชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารผู้ป่วยเป็นแผลกดทับ 1 ราย
43927 มิย 2555หมู่9 ชะโนดดงหลวงมุกดาหารผู้ป่วยเป็นแผลกดทับ 1 ราย
44027 มิย 2555ม.3ชะโนดน้อยชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารคนไข้เวียนหัว
44127 มิย 2555หมู่ 3ชะโนดน้อยชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีนักเรียนป่วยเป็นตุ่มหลายคน
44227 มิย 2555หมู 2 โนนทันชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีผู้ป่วยถ่ายเหลว 1 ราย
44327 มิย 2555หมู 2โนนทันชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีผู้ป่วยถ่ายเหลว1 ราย
44427 มิย 2555หมู่ 2โนนทันชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีอสม.ป่วยหนักไปโรงพยาบาลแล้ว
44527 มิย 2555หมู่ 1ชะโนดชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีผู้ป่วยถ่ายเหลว
44627 มิย 2555หมู1 ชะโนดชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีผู้ป่วยปวดศรีษะมาก1ราย
44727 มิย 2555หมู่1 ชะโนดชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีคนไข้สูง1 ราย
44827 มิย 2555หมู่1 ชะโนดชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีเด็กหายใจหอบ
44927 มิย 2555หมู่ 1ชะโนดชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีเด็กเป็นไข้ 1 ราย
45027 มิย 2555หมู 4ดอนชาดชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีผู้ป่วยอ่อนเพลีมาก
45127 มิย 2555หมู 4 ดอนชาดชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีผู้ป่วยมีอาการวิงเวียนศีรษะ
45227 มิย 2555หมู 4 ดอนชาดชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีผู้ป่วยมีอาการผิดปกติด้านจิตใจ
45327 มิย 2555หมู่4 ดอนชาดชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารพบผู้ป่วยปวดศรีษะ ร้องโวยวาย
45428 มิย 255503ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยมีไข้สูงเป็นเวลา เป็นมา 3 วัน
45528 มิย 2555หมู่ที่ ๘ บ้านนาทามป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายคณิตศักดิ์ รายณะสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานระบาดวิทยา โรงพยาบาลดอนตาล ได้รับแจ้งจากนางกัลยา จันทพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลดอนตาล ว่ามีผู้ป่วย โดยแพทย์วินิจฉัย เป็นโรคเลปโตสไปโรซีส [ Leptospirosis ] เป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ ๖๔ ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๘ บ้านนาทาม ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เริ่มป่วยเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ มาด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม มา ๒
45628 มิย 255504ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยถ่ายเป็นน้ำ 5 ครั้ง เป็นมา 3 ชั่วโมง
45728 มิย 255503ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยถ่ายเป็นน้ำ 2 ครั้ง อาเจียน 3 ครั้ง เป็นมา 5 ชั่วโมง
45828 มิย 255503ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วย อาเจียน 5 ครั้ง ถ่ายเป็นน้ำ 3 ครั้ง บิด
45928 มิย 255503ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารพบมีผู้ป่วย ไข้ ไอ เจ็บคอ ทอลซิลบวมแดง เป็นกลุ่มหมู่บ้านเดียวกัน
46028 มิย 255503ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารพบมีผู้ป่วย ไข้ ไอ เจ็บคอ ทอลซิลบวมแดง เป็นกลุ่มหมู่บ้านเดียวกัน
46128 มิย 2555ดอนตาลมุกดาหาร
46228 มิย 255510คำชะอีคำชะอีมุกดาหารเด็กมีไข้ เป้นมา 3 วัน
46328 มิย 25553 หมู่ 5โพนงามคำชะอีมุกดาหารกินกุ้งดิบ อาเจียน 4-5 ครั้ง
46428 มิย 2555นาสันทัดบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารมีผู้ป่วยหญิง อายุ 15 ปี ถ่ายเหลว 4 ครั้ง มีไข้ เนื่องจากกินก๋วยเตี๋ยว
46528 มิย 25555 บ้านแมดบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารมีผู้ป่วยชาย 2 ราย อายุ 11 ปี และ 13 ปี อยู่บ้านใกล้กัน มีอาการถ่ายเหลว 5 ครั้ง มีไข้ เหมือนกัน และเวลาใกล้เคียงกัน
46629 มิย 2555นาสะเม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสะเม็งนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารวันนี้ 29/06/2555 OPD รพ.สต.นาสะเม็ง ตรวจพบคนไข้เป็นเด็กหญิงอายุ 7 เดือน จำนวน 1 ราย เป็นเด็กในชุมชนนาสะเม็ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสะเม็ง มาด้วยอาการมีตุ่มผื่นแดงบริเวณรอบ ๆ ปาก กระพุ้งแก้ม ริมฝีปากด้านใน บน ล่าง และบริเวณลิ้น เด็กมีอาการไข้ร่วมด้วย กินข้าวได้น้อย มีอาการก่อนมา รพ.สต.นาสะเม็ง 3 วัน
46729 มิย 25552โพนงามคำชะอีมุกดาหารนายเขื่อน สีดา อายุ 79 ปี มีไข้ผื่นตามตัว
46829 มิย 2555บ้านโนนสังข์ศรีบ้านซ่งคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วยอุจาระร่วง เนื่องจากรับประทานส้มกุ้ง
46929 มิย 2555นาตะแบงภูวงหนองสูงมุกดาหารพบเด็กไข้ต่อมน้ำลายหน้าหูบวม ส่งรับการรักษาท่ี่ีีี รพ.หนองสูง
47029 มิย 2555นาตะแบงภูวงหนองสูงมุกดาหารพบเด็กไข้ต่อมน้ำลายหน้าหูบวม ส่งรับการรักษาท่ี่ีีี รพ.หนองสูง
47130 มิย 2555บ้านโนนสังข์ศรีบ้านซ่งคำชะอีมุกดาหารรถจักยานยนต์ชนประสานงากันบริเวณทางโค้งบ้านโนนก่อบนถนนลาดยาง
47230 มิย 2555บ้านม่วงไข่นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารเด็กเป็นไข้สูงลอยซึมมีผื่นขึ้นเล็กน้อยสงสัยไข้เลือดออก
47330 มิย 2555บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8ชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีผู้เสียชีวิตมาจาก รพ.มุกดาหาร
47430 มิย 2555หมู2 โนนทันดงหลวงมุกดาหารพบผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออก 1 ราย
47530 มิย 2555หมู2 โนนทันดงหลวงมุกดาหารพบผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออก 1 ราย
47630 มิย 2555บ้านภูล้อม ม.6บ้านบากดอนตาลมุกดาหารมีเด็กช่วงอายุ0-5ปีป่วยเป็นไข้หวัดจำนวนมากระหว่าง6-10ม.ค.55oนี้ที่บ้านภูล้อม ม.6
4771 กค 2555หมู่5ชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารไข้ออกผื่น ลักษระคล้ายอาการของโรคสุกใสเป็นมา 2 วันก่อนมา รพ.สต.
4781 กค 2555บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8ชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีผู้ป่วยอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก ที่หมู่ 8 ตำบลชะโนดน้อย
4791 กค 2555หมู่ 2โนนทันชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารหมูชาวบ้านตาย 1 ตัวแล้วประชาชนนำไปบริโภค
4802 กค 2555หม่ที่ 6 บ้านนาโพธิ์โพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหาร๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.ได้รับแจ้งจากนายคณิตศักดิ์ รายณะสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานระบาดวิทยา โรงพยาบาลดอนตาล ว่ามีผู้ป่วย โดยแพทย์วินิจฉัย เป็นโรคเลปโตสไปโรซีส [ Leptospirosis ] เป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ ๔๘ ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๙ หมู่ที่ ๖ บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เริ่มป่วยเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ มาด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดตามตัว ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม มา ๕ วัน งานระบาดวิทยา โรงพยาบาลดอนตาล ได้ออกสอบสวนโรคเบื้องต้น ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน
4812 กค 2555บ้านภูล้อม ม.6บ้านบากดอนตาลมุกดาหารมีผู้ป่วยเจ็บตา ตาแดงหลายรายในกลุ่มผู้รับจ้างตัดอ้อยโดไปรับจ้างให้นายจ้างคนเดียวกัน
4822 กค 2555บ้านภูล้อม ม.7บ้านบากดอนตาลมุกดาหารมีเด็กและผู้ใหญ่เพศหญิงปวดท้อง ถ่ายเหลวในกลุ่มที่รับประทานขนมจีนที่ซื้อกับรถเร่ในหม่บ้าน
4832 กค 2555โรงเรียนบ้านภูล้อมบ้านบากดอนตาลมุกดาหารพบเด็กอนุบาลมีผดผื่นคันที่แขนจำนวน3คน
4842 กค 2555หมู่1บ้านป่าชาดป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยอุจารระร่วงเป็นน้ำจำนวน3ราย ในพื้นที่หมู่1ตำบลป่าไร่ อ.ดอนตาล มุกดาหาร โดยพบรายแรก 31มกราคม 2555
4852 กค 2555ดอนตาลมุกดาหาร
4862 กค 2555ปากช่องกกตูมดงหลวงมุกดาหารผู้ป่วยจิตเวชเกิดอาการคุ้มคลั่งเนื่องจากดื่มสุรา
4872 กค 2555ม.8 บ้านหนองยาง ตำบลชะโนดน้อยชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีอาการปวดศีรษะมาก วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด
4882 กค 2555นาหินกองกกตูมดงหลวงมุกดาหารนายชื่น กุลบุญมา ถูกสุนัขกัดที่ขาขวา
4892 กค 2555ปากช่องกกตูมดงหลวงมุกดาหารเด็กนักเรียนขับมอเตอร์หกล้มเกิดแผล
4902 กค 2555นาโคกกุงกกตูมดงหลวงมุกดาหารพบชายไม่ทราบชื่อขับมอเตอร์หกล้ม หัวแตกมีแผลถลอก
4912 กค 2555บ้านสานแว้กกตูมดงหลวงมุกดาหารชายไม่ทราบชื่อถูกงูไม่ทราบชนิดกัดบริเวณขาขาว
4922 กค 2555บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6ชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารนางแก่น คำมุงคุณ บ้านเลขที่ 25 ม.6 ตำบลชะโนดน้อย อาศัยที่สวน
4932 กค 2555บ้านย้อมพัฒนาชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหาร
4942 กค 2555นาโคกกุงกกตูมดงหลวงมุกดาหารรถหกล้อพลิกคล่ำ มีคนขาหัก 2 คน และบาดเจ็บ 3 คน
4952 กค 2555สุขสวัสดิ์กกตูมดงหลวงมุกดาหารเกิดเป็ดป่วยและตายผิดปกติ ประมาณ 15 ตัว
4962 กค 2555บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5ชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารพบผู้ป่วยมีไข้ ตุ่มใสตามตัว และใบหน้า เป็นมา3วัน
4972 กค 2555บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8ชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารนางวันสี เติบโต 149 /8 ตำบลชะโนดน้อย
4982 กค 2555บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8ชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารนางนิจ คำมุงคุณ อายุครรภ์ 38 สป.
4992 กค 2555บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6ชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีผู้เสียชีวิตจากอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก
5002 กค 2555บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6ชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีเด็กเสียชีวิต ที่ รพ.มุกดาหาร
5012 กค 2555บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8ชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารผู้ป่วย เสียชีวิตที่ รพ.มุกดาหาร จากภาวะหัวใจล้มเหลว
5022 กค 2555บ้านหนองยาง หมู่ที่ 8ชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหารมีผู้ป่วย อาการคล้ายไข้เลือดออก ที่บ้านเลขที่ 120 ม.8
5032 กค 2555สองคอนป่งขามหว้านใหญ่มุกดาหารนางสอดส่อง รูปงาม อายุ 65 ปี เลขที่ 67 หมู่ 3 PNEUMONIA
5042 กค 2555หัวขัวหนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหารผู้ป่วยจิตเวชเกิดอาการคุ้มคลั่งเนื่องจากเสพยาเสพติด
5052 กค 25554เหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วย ไข้เป็นตุ่มคล้ายบุรี่จี้ที่แขนและขา
5062 กค 2555บ้านนาอุดม หมู่ 1นาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหาร3วันก่อนมา ผู้ป่วยเด็กชาย เริ่มมีตุ่มเเดงขึ้นที่ฝ่าเท้า ปากรับประทานอาหารไม่ได้
5073 กค 2555บ่านโนนสว่างคำชะอีคำชะอีมุกดาหารนายตู้ วังคะฮาต มาด้วยอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว 8 ครั้ง อ่อนเพลีย หลังทานส้มตำที่บ้านมา 2 ชั่วโมวง
5083 กค 2555นากอกนากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารวันนี้เครือข่าย srrt รพ.สต.บ้านนากอก ได้แจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง 1 รายในคุ้มรับผิดชอบของนางสมร คำนนท์ โดยเริ่มมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำตั้งแต่คืนวันที่ 2 ก.ค.55 และวันนี้ถ่ายอุจจาระเป็นนำ้ 3 ครั้ง อสม.จึงได้นำส่งรักษาตัวที่ รพ.สต.บ้านนากอก
5093 กค 2555บ้านพังแดงพังแดงดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลว คลื่นใส้ อาเจียน
5103 กค 2555บ้านหนองคองพังแดงดงหลวงมุกดาหารรับประทานเห็ดแล้วมีอาการวิงเีวียน คลื่นใส้อาเจียน 2 ครั้ง
5113 กค 2555หมู่2บ้านป่าไร่ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารผู้ป่วยจากพื้นที่หมู่ที่2 บ้านป่าชาด ตำบลป่าไร่ เข้ารับการรักษาที่รพ.สต.ป่าชาด จำนวน 1 รายและพบว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน2 รายจากชุมชนเดียวกันและพบเข้ารักษาที่รพ.ดอนตาล อีก1ราย
5123 กค 2555ป่าไม้พัฒนากกตูมดงหลวงมุกดาหารไข้ ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย
5133 กค 2555เกษตรสมบูรณ์ ม.14กกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 7 ครั้ง
5143 กค 2555เกษตรสมบูรณ์ ม.14กกตูมดงหลวงมุกดาหารไข้ ถ่ายเหลวเป้นน้ำ 5 ครั้ง
5153 กค 2555เกษตรสมบูรณ์ ม.14กกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง
5164 กค 2555แข้ หมู่ที่ 5บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารปวดท้องถ่ายเหลวเป็นมา 2 วันอาเจียนร่วมด้วย
5174 กค 2555หว้านใหญ่หว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหารด.ญ.นัชชา ทัศมี อายุ 3 ปี HFM
5184 กค 2555บ้านเหล่าหมี หมู่๑เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารได้รับรายงานจากทีม SRRT อำเภอดอนตาลว่า ตรวจพบผู้ป่วยโรคฉี่หนู (Leptospirosis) ๑ รายมี criteria คือไข้สูงเฉียบพลัน ปวดกล้ามเนื้อ ศรีษะอย่างรุนแรง ตาแดง โดยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลดอนตาล วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
5195 กค 25554หว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหาร4/7/2555 พบผู้ป่วย มือเท้าปาก 1 ราย
5205 กค 2555นาตะแบงภูวงหนองสูงมุกดาหารสัมผัสต้นไม้พิษ แล้วเกิดผื่นคันที่แขน ขา ลำตัว ตาบวม หายใจไม่สะดวก
5215 กค 25551บ้านซ่งคำชะอีมุกดาหารผู้ป่วยเด็กมีไข้สูง
5225 กค 2555บ้านนายางบ้านบากดอนตาลมุกดาหารให้การรักษาที่ รพ.สต. และให้สุขศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะป่วยและการป้องกันตัวไม่ไห้ป่วย
5235 กค 2555บ้านหนองบอนบ้านบากดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยเป็นไข้หวัด จำนวนมากในหมู่บ้านเดียวกัน
5245 กค 2555บ้านนายางบ้านบากดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยไข้ออกผื่นจำนวนมากในหมู่บ้านเดียวกัน
5255 กค 2555บ้านนายางบ้านบากดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยไข้หวัดในหมู่บ้านเดียวกันหลยคน
5265 กค 2555บ้านหนองบอนบ้านบากดอนตาลมุกดาหารมีพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงในหมู่บ้านต้นไม้ใหญ่โค่นล้มทับหลังคาเรือน 1 หลัง
5275 กค 2555บ้านหนองบอนบ้านบากดอนตาลมุกดาหารพบมีไก่ตายผิดปกติจำนวนมากในหมู่บ้านเดียวกัน
5285 กค 2555บ้านนายางบ้านบากดอนตาลมุกดาหารพบเด็ก 0-5 ปีที่นัดมารับวัคซีนมีอาการไข้ ไอ น้ำมูกไหลจำนวนมาก
5295 กค 2555บังอี่หนองแวงนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบไก่ตายผิดปกติ 3 ตัว
5305 กค 2555นิคมเกษตรกรรม หมู่ 3ดงหมูหว้านใหญ่มุกดาหารผู้ป่วยชายอายุ 59 ปี อาชีพช่างไม้ ถูกกบไสไม้ไฟฟ้าซ็อตเสียชีวิต ซึ่งอุปกรณ์อยู่ในสภาพชำรุดและป้องกันตัวเองไม่ดี ญาติพยายามนำส่ง รพ.แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้
5315 กค 2555หมู่ 5 บ้านนาป่งป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารผู้ป่วยจำนวน3รายในพื้นที่บ้านนาป่ง หมู่ที่ 5 มีอาการคลื่นไส้อาเจียนและถ่ายเหลว และรับการรักษาที่รพ.เลิงนกทา ยโสธร
5325 กค 2555หนองหญ้าไซย์โพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้สูงเฉียบพลัน เกิน 38.5 ปวดกล้ามเนื้อร่วมด้วย
5335 กค 2555นากอกนากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารวันนี้มีผู้ป่วยมารับบริการที่ รพ.สต.บ้านนากอก เวลา 17.00 น.ให้ประวัติว่ารับประทานหอยเชอร์รี่ต้มตอนกลางวัน หลังจากนั้น 1 ชั่วโมงมีอาการปวดมวนท้อง อาเจียน 2 ครั้ง ปวดศรีษะ ไม่มีท้องเดินและไม่มีไข้ ส่วนบุคคลอื่นๆในครอบครัวที่ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันยังไม่มีอาการแสดง
5345 กค 2555คำฮีโพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้ มีเสมหะขุ่น ปวดกล้ามเนื้อ
5355 กค 2555คำฮีโพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลว 3 ครั้งก่อนมา
5366 กค 2555หมู่ที่ 1 บ้านนาสะเม็งนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารวันนี้ที่แผนกผู้ป่วยนอก รพ.สต.นาสะเม็ง ตรวจพบผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 15 ปี อาชีพนักเรียน มาด้วยอาการ 2 วันก่อน ผู้ป่วยมีอาการไข้ ร่วมกับเบื่ออาหาร ไม่มีอาการไอ หรือมีน้ำมูก และวานนี้ มีตุ่ม/ผื่นตามแขน (ไม่มีอาการคัน) ยังมีอาการไข้/ตัวร้อน สอบถามในช่วง 14 วันก่อนป่วยผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอ ไปตัวอ.ดอนตาล (ตลาด) สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง และไม่มีคนในครอบครัวมีอาการป่วยในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งคนในคุ้ม/ละแวกบ้านของผู้ป่วยไม่มีคนป่วยเช่นกัน
5376 กค 25554ชะโนดหว้านใหญ่มุกดาหารหญิงอายุ 48 ปี ถ่ายเป็นน้ำ 4 ครั้ง ปวดท้อง ไม่มีไข้ ไม่อาเจียน
5386 กค 2555โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือยบางทรายใหญ่เมืองมุกดาหารมุกดาหารมารดาพาบุตรมารับการรักษาที่ รพ.สต.บ้านโโคกสูง แล้วแจ้ง จนท.ว่า เด็กนักเรียนร่วมห้อง ป่วยเป็นไข้หวัดประมาณ4คน
5396 กค 2555บ้านคำผักหนอกบางทรายใหญ่เมืองมุกดาหารมุกดาหารอสม.แจ้งเด็กถ่ายเป็นน้ำมีไข้
5406 กค 2555บ้านเหล่าบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว 3ครั้ง ปวดบิดท้อง
5416 กค 2555คำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารอาเจียนมา 6-7 ครั้ง ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ เหนื่อยอ่อนเพลีย ซีด วิงเวียนศรีษะ
5428 กค 2555บ้านดงบ้านแก้งดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 2 ปี มาตรวจรักษาที่ รพ.สต.บ้านแก้ง ด้วยอาการไข้มา 3 วัน เช้าวันที่ 13 พบผื่นตามแขน ตามตัว ที่บ้านไม่มีใครป่วยด้วยอาการดังกล่าว
5438 กค 2555บ้านแก้งบ้านแก้งดอนตาลมุกดาหารเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแก้ง 2 จำนวน 2 คน ได้ขี่รถจักรยานเกี่ยวกันล้ม บาดเจ็บเล้กน้อย มีแผลถลอกที่เข่า และข้อศอก
5448 กค 2555บ้านคำดู่บ้านแก้งดอนตาลมุกดาหารผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 45 ปี มารับการรักษาด้วยอาการผื่นคัน ทั่วตัว เหนื่อย อ่อนเพลีย หายใจลำบาก หลังจากถูกตัวมิ้มต่อยที่แขนประมาณ 4ชั่วโมงก่อนมา
5458 กค 2555บ้านคำดู่บ้านแก้งดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากประธานอสม. บ้านคำดู่ว่ามีผู้ป่วยชายไทย อายุ 15 ปี มีอาการไข้ ปวดศรีษะ ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหารแพทย์แจ้งว่าเป็นไข้เลือดออก
5468 กค 2555บ้านดงบ้านแก้งดอนตาลมุกดาหารครูโรงเรียนบ้านดง ได้นำส่งนักเรียนหญิงชั้นอนุบาล ตกจากเครื่องเล่นมีแผลเปิดที่บริเวณอวัยวเพศ
5478 กค 2555บ้านภูวงดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยเด็กชาย อายุ ปีครึ่ง มาด้วยอาการ ไข้ต่ำๆ มีผื่นตามร่างกาย ไม่มีน้ำมูก เป็นมา 4 วัน
54810 กค 2555หมู่ที่ 1 บ้านนาสะเม็งนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารที่แผนผู้ป่วยนอก รพ.สต.นาสะเม็ง ได้รับการรักษาฯผู้ป่วยที่ใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช/ยาฆ่าหญ้า โดยผู้ป่วยใช้สารเคมีมาแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนมาประมาณ 2-3 วัน ผู้ป่วยมีอาการคุันตามร่างกาย มีผื่นนูนแดงบริเวณ แขน ขา ลำตัว อาการหายใจปกติ
54910 กค 2555หนองหล่มโพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหารผู้ป่วยกำลังไถนาด้วยรถไถนาโดยที่ไม่ได้ใส่รองเท้าอะไร จึงทำให้เหยียบเปลือกหอยที่อยู่ในทุ่งนาทำให้มีบาดแผลที่เท้า
55010 กค 2555บ้านโคกโพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหารมีผู้ป่วยเป็นไข้หวัดหลายคนในหมู่บ้านเดียวกัน
55110 กค 2555บ้านโคกโพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหารมีผู้ป่วยเป็นไข้หวัดหลายคนในหมู่บ้านเดียวกัน
55210 กค 2555นิคมเกษตร หมู่ 4ดงหมูหว้านใหญ่มุกดาหารผู้ป่วยหญิง อายุ 42 ปี รับประทานยำปลาหมึกดิบ ซึ่งซื้อปลาหมึกมาจากตลาดนัดบ้านสองคอนนำมาปรุงที่บ้าน มีอาการถ่ายเหลว 7 - 8 ครั้ง ไม่มีมูกเลือด
55310 กค 2555หมู่ 2 บ.ป่าไร่ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจาก นางธนิษฐา ยศปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนก ER ว่าพบผู้ป่วยมีอาการ มีแผลที่ปาก มีตุ่มแดงนูนที่มือ เท้า วันที่ 9 กรกฎาคม 55 เวลา : 18.30 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ช. ยศกร คูณทอง อายุ 1 ปี 5 เดือน ที่อยู่ก่อนป่วย : 55 ม. 2 บ.ป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 55 ม. 2 บ.ป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 8 กรกฎาคม 55 วันรักษา : วันที่ 9 กรกฎาคม 55 อาการสำคัญ : มีแผลที่ปาก มีตุ่มนูนแดง ที่ฝ่ามือ เท้า มา 1 วัน แรกรับว
55410 กค 255536 หมู่ 4โพนงามคำชะอีมุกดาหารไข้ มีผื่นขึ้นตามตัว
55510 กค 2555นาซิงศรีสมบูรณ์ ม.10เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากศูนย์ระบาดระดับตำบล รพ.สต.นาซิง วันที่ 8 เมษายน 2555 เวลา : 09.30 น. ผู้ป่วย อายุ 5 ปี ที่อยู่ ม.10 บ.นาซิงศรีสมบูรณ์ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 7 เมษายน 2555 วันรักษา : วันที่ 8 เมษายน 2555 อาการสำคัญ : ไข้ ตุ่มใส ผื่นแดงตามตัว มา 1 วัน แรกรับวินิจฉัย : R/O Chickenpox
55610 กค 2555นาซิงศรีสมบูรณ์ ม.10เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วย มาด้วยอาการ ผื่นคันตามร่างกาย โดยไม่ทราบสาเหตุ ผื่นมีลักษณะแดงราบ ไม่มีตุ่มใส ส่วนใหญ่ไม่มีไข้
55710 กค 2555นาซิง ม.4เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู็ป่วย ชาย อายุ 32 ปี มีอาการถ่ายเหลว มากกว่า 10 ครั้ง ไม่มีมูกเลือด ร่วมกับปวดศ๊รษะ ไม่มีไข้ ภายหลังจากรับประทานอาหารทะเล
55810 กค 2555เหล่าแขมทอง ม.8เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วย ชาย อายุ 4 ปี มีตุ่มพุพอง ที่ขาและเท้าจำนวนมาก มีอาการคันและปวดแสบ และพบผู้ป่วยอีก 3 คน มีอาการคล้ายกัน สาเหตุน่าจะมาจากการสัมผัสสารเคมี (ยาฆ่าหญ้า)
55910 กค 2555นาซิง ม.4เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยรายแรก เพศชาย อายุ 12 ปี มีอาการ ไข้ ไอ ร่วมกับทอนซิลอักเสบ ไม่มีปวดกล้ามเนื้อ และพบผู้ป่วยทีทมีอาการคล้ายกันอีก 6 ราย
56010 กค 2555นาซิงศรีสมบูรณ์ ม.10เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วย เพศชาย อายุ 6 ปี มีอาการถ่ายเหลว มากว่า 5 ครั้งก่อนมา ร่วมกับอาเจียน ก่อนมา 12 ชม. ประวัติ รับประทาน แตงโม
56111 กค 2555หมู่ 3โชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหารผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
56211 กค 255562 หมู่ 8โพนงามคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว 4 ครั้ง
56311 กค 2555บ้านหนองหญ้าปล้องบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารผู้ป่วยหญิงอาย 30 ปี ถ่ายเหลว 5 ครั้ง มีไข้ อาเจียน ก่อนมา รพสต 6 ชม. ให้ยาแล้วให้กลับบ้าน
56411 กค 2555หมู่2คำบกคำชะอีมุกดาหารอ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ ร่วมกับปวดบิดในท้องอาเจียนมากกว่า 3 ครั้งเป็นมา 1 วัน
56511 กค 2555บ้านเหล่าหมี หมู่๑เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยมารับบริการด้วยอาการไข้ต่ำๆ ปวดท้อง อาเจียน ถ่ายเหลวมา ๖ ครั้ง
56612 กค 255510นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารผู้ป่วย อายุ1.3 ปี อาศัยอยู่กับยาย ตอนหัวค่ำวันที่ 11 มีอาการตัวร้อน พอตกดึกมีอาการชักเกร็ง
56712 กค 25557กกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหารถ่ายเหลว4ครั้งปวดท้องคลื่นใส้ไม่อาเจียน
56812 กค 2555หนองสูงหนองสูงเหนือหนองสูงมุกดาหารวันนี้ เวลา 13.30 น.ได้รับแจ้งจากครูชั้นอนุบาล2โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงว่ามีเด็กป่วยอาการคล้ายโรคมือเท้าปาก ป่วยตั้งแต่วันที่ 7 กค 55 และยังมาเรียนตามปกติ ทำให้มีเพื่อนนักเรียนป่วยอาการคล้ายกันในสัปดาห์นี้อีก 3 คน
56912 กค 2555ชุมชนตาดแคนศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหารมุกดาหารมีผู้ป่วยไข้สูง เหนื่อย เพลีย
57012 กค 2555โงเรียน TOAศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหารมุกดาหารจนท.เทศบาลโทรมาบอกว่า อาจารย์ รร.TOA สงสัยมีผู้ป่วย โรคมือเท้าปาก นร.ชั้น ป3
57112 กค 2555คำป่าหลายคำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารนายธวัชชัย ใจสุข 23 ปี 299 ม. 16 ต.คำป่าหลาย
57212 กค 2555พาลุกาชะโนดหว้านใหญ่มุกดาหารด.ญ.อันธิกา ปิตชาติ 4 ปี 101 ม.3 ต.ชะโนด
57312 กค 2555พาลุกาชะโนดหว้านใหญ่มุกดาหารด.ช.ปริวิทธิ์ สวัสดิวงศ์ไชย 8 ปี 121 ม.3 ต.ชะโนด
57412 กค 2555หว้านใหญ่หว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหารนางบุญทอม เมืองโคตร 81 ปี 18 ม.4
57513 กค 2555บ้านโพธิ์ศรี หมู่4บ้านซ่งคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วยมีไข้สูง อ่อนเพลีย
57613 กค 2555บ้านโนนสังข์ศรี หมู่ 7บ้านซ่งคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วยอุจจาระร่วง
57713 กค 2555คันแท ม.4หนองสูงหนองสูงมุกดาหารเด็กมีไข้สูง ออกผื่น ปวดข้อ ปวดตามตัว มาจากมุกดาหาร
57813 กค 2555บ้านคำพี้บ้านเป้าหนองสูงมุกดาหารพบผู้ป่วยไข้ หนาวสั่น ปัสสาวะแสบขัด
57913 กค 255510นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารผู้ป่วยชายอายุ 59 ปี มีอาการไข้หนาวสั่น ปวดศรีษะ ซักประวัติพบว่าผู้ป่วยขึ้นเขาเพื่อหาของป่า กลับลงมามีอาการไข้ ปวดศรีษะ
58013 กค 2555บ้านภูบ้านเป้าหนองสูงมุกดาหารพบผู้ป่วยไข้ มีตุ่มใสๆ ที่มือ กระพุ้งแก้ม และมีไข้ร่วมด้วย
58113 กค 2555บ้านเหล่าครามหมู่ 9คำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารพบผู้ป่วยเป็นเด็กชายมีตุ่มหนองอักเสบที่เท้าทั้งสองข้างรักษาที่รพ.มุกดาหาร
58213 กค 2555บ้านสามขา หมู่ ๒คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารอาการคล้ายจะเป็นลมหมดสติโดยไม่มีสาเหตุ
58313 กค 2555บ้านสามขา หมู่ ๑๔คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้ง
58413 กค 2555บ้านสามขา หมู่ ๑๔คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารอุจจาระเป็นน้ำ 3 ครั้ง
58513 กค 2555บ้านสามขา หมู่ ๑๗คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารถ่ายเป็น้ำ 4 ครั้ง
58613 กค 25554ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหารเด็กที่บ้านสามขัว มีอาการปาก เท้า เปื่อย
58713 กค 2555หมู่8 บ้านนาจานดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหารผู้ป่วยเพศหญิงไข้มาลาเรียขึ้นสมอง เสียชีวิต 1 ราย
58813 กค 2555บ้านอุ่นคำเจริญนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารปวดจุกท้อง อาเจียน ถ่ายเป็นนำ้เหม็นคาว 5 ตรั้ง
58914 กค 2555หมู่ที่ 1 บ้านบางทรายน้อยบางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหาร
59014 กค 2555ดาวเรืองบางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารได้รับแจ้งเหตุจากผู้ดูแลเด็ก บ้านดาวเรื่อง มีผู้มีอาการคล้ายโรคมือ เท้าปากเปื่อย ๑ ราย มีอาการไข้ และมีตุ่มที่มือ และเท้า
59114 กค 2555หมู่ที่้ 6 บ้านทรายทองบางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารผุ้ป่วยมาด้วยอาการท้องร่วง ถ่ายเหลว มากกว่า 10 ครั้ง
59214 กค 2555หว้านใหญ่มุกดาหาร
59314 กค 25551บ้านบากดอนตาลมุกดาหารไข้มาลาเรีย
59415 กค 2555นาสองเหมืองนากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วยสงสัยด้วยไข้เลือดออก
59516 กค 2555ทรายไหลแล้งนาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารถูกกัดบริเวณข้างบ้าน เวลากลางคืน
59616 กค 255571หมู่1บ้านนากอกนากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารวันนี้ อสม.พันธ์ เครือข่าย อสม.แจ้งข่าวบ้านนากอกโทรแจ้งว่าวันที่15ก.ค.55 เวลา15.00 น.สามีและหลานกินไข่เค็มฟองเดียวกันแล้วเริ่มมีอาการอาเจียนถ่ายเป็น้ำกลิ่นเหม็นคาวมีไข้เวลา 16.00 น.ทั้งคู่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยใน รพ.นิคมฯเวลา 17.00น.ตอนนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่(16ก.ค.55)
59716 กค 2555ม.7 บ.ตาลรุ่งดอนตาลดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจาก นางกัลยา จันทะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกผู้ป่วยใน ว่าพบผู้ป่วยแพทย์วินิจฉัย โรคมาลาเรีย วันที่ 15 กรกฎาคม 55 เวลา : 13.30 น. ผู้ป่วยชื่อ นายเต่า ไม่มีนามสกุล อายุ 26 ปี ที่อยู่ก่อนป่วย : บ้านนาปอด เมืองอัตพร แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว ที่อยู่ขณะป่วย : 127 ม. 7 บ.ตาลรุ่ง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 12 กรกฎาคม 55 วันรักษา : วันที่ 15 กรกฎาคม 55 อาการสำคัญ : ไข้ หนาวสั่น ปวดตามตัว ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม มา 3 วัน ผลการตรวจ :
59816 กค 2555ม.7 บ.โนนสะอาดนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจาก นางไพรวัลย์ พิกุลศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกผู้ป่วยใน ว่าพบผู้ป่วยแพทย์วินิจฉัย Leptospirosis วันที่ 15 กรกฎาคม 55 เวลา : 14.30 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.ธีระพล คนยง อายุ 14 ปี ที่อยู่ก่อนป่วย : 66 ม. 7 บ.โนนสะอาด ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 66 ม. 7 บ.โนนสะอาด ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 10 กรกฎาคม 55 วันรักษาครั้งแรก : วันที่ 13กรกฎาคม 55 วันรักษาครั้งที่สอง : วันที่ 15 กรกฎาคม 56 อาการสำคัญ : ไข้
59916 กค 2555ดอนตาลมุกดาหาร
60016 กค 2555คำเม็กคำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารพบผู้ป่วยไข้เลือดออก
60116 กค 2555คำเม็กคำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารพบผู้ป่วยไข้เลือดออก
60216 กค 2555คำอาฮวนคำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารพบผู้ป่วยไข้เลือดออก
60316 กค 2555หมู่2 หนองเอี่ยนดงน้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหารมีนักเรียนป่วยไข้ปวดศีรษะ รับการรักษาที่โรงพยาบาลคำชะอี
60416 กค 2555บ้านโคก หมู่ที่ 1บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารไข้ออกผื่นปวดศรีษะเป็นมา 4 วัน ไข้ไม่ลดปวดกล้ามเนื้ออาเจียนร่วมด้วย
60517 กค 2555วังไฮภูวงหนองสูงมุกดาหารถ่ายเหลว 4 ครั้ง
60617 กค 2555หมู่ 8 หนองสูงใหม่หนองสูงเหนือหนองสูงมุกดาหารได้รับแจ้งจากพยาบาลหน้าห้องตรวจว่ามีผู้ป่วยสุกใสมารับการรักษาที่ รพ
60717 กค 2555หนองสูงมุกดาหาร
60817 กค 2555หมู่ 8 หนองสูงใหม่หนองสูงเหนือหนองสูงมุกดาหารsrrt รพ.ได้รับแจ้งจากงานผู้ป่วยในว่า มีผู้ป่วยไข้เลือดออกนอนรักษาตัวอยู่
60917 กค 2555หมู่ 8 หนองสูงใหม่หนองสูงเหนือหนองสูงมุกดาหารได้รับแจ้งจากงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.หนองสูงว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก มารับการรักษา 1 ราย เบื้องต้น ผู้ป่วยปฏิเสธ Admit
61017 กค 2555หมู่ 6 หนองสูงใหม่หนองสูงเหนือหนองสูงมุกดาหารได้รับแจ้งจากงานผู้ป่วยในว่ามีคนไข้ Viral infection ที่จะส่งต่อ รพ.มุกดาหาร 1 ราย
61117 กค 2555พาลุกาชะโนดหว้านใหญ่มุกดาหารด.ช.ศักย์ศรณ์ กาสา 2ปี8ด. 45ม.4
61217 กค 255582หมู่ที่ 2 บ.โนนยาง ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหารโนนยางหนองสูงมุกดาหารตรวจพบผู้ป่วยเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่รพ.หนองสูง
61317 กค 2555หมู่ 8 ต.โนนยางโนนยางหนองสูงมุกดาหารสอบสวนโรคเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2555
61417 กค 2555ม.2 ต.โนนยางโนนยางหนองสูงมุกดาหารรับแจ้งจากรพ.หนองสูง ว่าพบผู้ป่วยที่หมู่ 2 ผู้ป่วยเริ่มป่วย 30/06/2555
61517 กค 2555ม.1 ต.โนนยางโนนยางหนองสูงมุกดาหารได้รับแจ้งจาก Pcu รพ.หนองสูง ในวันนี้
61617 กค 2555ม.2-7-10 ต.ดอนตาลดอนตาลดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจาก ศูนย์พัฒนเด็กเล็ก ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล ว่าพบผู้ป่วยมีอาการ มีแผลที่ปาก มีตุ่มแดงนูนที่มือ เท้า วันที่ 17 กรกฎาคม 55 เวลา : 10.00 น. ว่ามีเด็กในศูนย์ฯ จำนวน 3 ราย ที่เกิดเหตุ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.ดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร รายแรก: เด็กชายสุทิวัช บุญมาศ อายุ 4 ปี ที่อยู่ 172 ม.7 บ.ตาลรุ่ง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เริ่มป่าย : 4 ก.ค.55 รักษาที่คลินิกแพทย์ธงชัย 6 ก.ค.55 ปัจจุบันเป็นปกติ ไปเรียนได้แล้ว รายที่ 2 : เด็กชายพีระพงค์ ผงแสง อายุ 4 ปี ที่อยู่ 36
61717 กค 2555นาขามนาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วย มีตุ่มพุพองที่ฝ่ามือ เข่า ฝ่าเท้า และก้น เป็นมา 2 วัน
61817 กค 25554ชะโนดหว้านใหญ่มุกดาหารเวลา 16.30 น.รับแจ้งมีเด็กอายุ 2 ปี 8 เดือน มีไข้สูง มีตุ่มน้ำใส บริเวณฝ่ามือ ปาก ผู้ปกครองนำส่งโรงพยาบาลหว้านใหญ่
61918 กค 2555เขตเทศบาลศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหารมุกดาหารเด็กนักเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป่วย แต่ไม่ได้มาโรงเรียน ผู้ปกครองแจ้ง
62019 กค 25554ภูวงหนองสูงมุกดาหารต่อต่อยที่หน้า แขน
62119 กค 2555บ้านพังคอง ม.5บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้สูง อ่อนเพลีย
62219 กค 2555บ้านสงเปือย ม.6บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารมีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ
62320 กค 2555บ้านป่าหวาย หมู่ 7บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารเ็ด็กอายุ 2 ปี มีตุ่มที่ขา
62423 กค 2555หนองบงหนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหารเด็กอายุ 1 ปี มีตุ่มที่หน้ามือ และหลังมือ
62523 กค 2555บ้านโนนสวาท หมู่ 6,11ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารSRRTบ้านดนนสวาทหมู่ที่ 11 แจ้งพบผู้ป่วยจำนวน 5 รายมีอากรถ่านเป็นน้ำบางรายมีอาการอาเจียน เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันควบคุมโรครพ.สต.ป่าชาดได้ออกดำเนนการสอบสวนโรค และควบคุมโรค
62624 กค 2555ม.1+4 บ.เหล่ามี ,บ.นาซิงเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจาก นางไพรวัลย์ พิกุลศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกผู้ป่วยใน ว่าพบผู้ป่วยแพทย์วินิจฉัย R/O DF วันที่ 23 กรกฎาคม 55 เวลา : 15.00 น. ว่ามีผู้ป่วย จำนวน 2 ราย สงสัยไข้เลือดออก ที่เกิดเหตุ : ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร รายแรก: เด็กหญิงเกศกนก ซาสเสน อายุ 8 ปี ที่อยู่ 118 ม.1 บ.เห่าหมี ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เริ่มป่าย : 20 ก.ค.55 รักษาที่คลินิกแพทย์ พัชราวดี 20 ก.ค.55 อาการไม่ดีขึ้น เข้ารับการรักษาที่ รพ.ดอนตาล 22 ก.ค.55 รายที่ 2 : เด็กหญิงศิรินัทฐา ทองเภา อายุ
62724 กค 2555นาแลนาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารผู้ป่วยท้องร่วงถ่ายเหลวหลายครั้ง เป็นมา 1 วัน เหนื่อยอ่อนเพลีย
62826 กค 255546 หมู่ 4โพนงามคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว 3 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
62927 กค 2555หมู่ 9 บ้านดาวเรืองบางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารพบผู้ป่วยมีอาการคลื่นใส้อาเจียนอ่อนเพลียถ่ายเหลวมากกว่า10ครั้งในหนึ่งวัน
63030 กค 2555นาโสกนาโสกเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้สูง ปวดศรีษะ
63130 กค 2555นาบอนนาโสกเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้ มีตุ่มแดงที่ปาก
63231 กค 2555บ้านด่านช้าง หมู่ที่10บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารมีอาการไข้ตัวร้อน มีน้ำมูกใส ไอมี เสมหะ เป็นมา 4 วัน
63331 กค 2555คำชะอีมุกดาหาร
63431 กค 25551คำชะอีคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ ปวดท้อง
63531 กค 25551คำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ ปวดท้อง
63631 กค 25551คำชะอีคำชะอีมุกดาหารมีคนไข้ ตัวร้อน ปวดศีรษะ เป็นมา 2 วัน
6371 2555ป่งขามหว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหารHFM OPD case ด.ญ.ฐิติมา บุญวาส ๒ ปี 12 ม.8 ป่งขาม ป่วย 28 ก.ค.55 พบ 1 ส.ค. 55
6382 2555บ้านโนนเกษม ม.8 นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารมีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 3 ราย
6396 2555หมู่3 บ้านห้วยลำโมงคำบกคำชะอีมุกดาหารท้องเสียถ่ายเป็นน้ำมากกว่า3 ครั้ง
6406 255576 หมู่ 3โพนงามคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว 3-4 ครั้ง
6416 2555นาแพงหว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหารดญ.ปวีณา ใจช่วง 10ด. 42 ม.11 ป่วย 1 ส.ค.55
6427 2555หมู่9 หนองเอี่ยนดงน้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหารมีผู้ป่วยไข้แล้วมีตุ่มพองใสตามตัวไปพบแพทย์ว่าเป็นโรคสุขใส
6437 2555เลขที่ 3 ม.7 บ้านนาตะแบงภูวงหนองสูงมุกดาหารได้รับแจ้งพบผู้ป่วยไข้ มีตุ่มน้ำใสที่มือ ปาก และหลังเท้า
6448 2555121 ม.2 ต.หนองเอี่ยนหนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหารมีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน1ราย
64510 2555นาตะแบงภูวงหนองสูงมุกดาหารพบผูีีีีีีี้้้ป่วยมือ เท้า ปาก เพื่ม
64614 2555คำป่าหลายคำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหารด.ช.พิสุทธิ์ สมบัติวงศ์ 3ปี 2ด. 263 ม.16 ต.คำป่าหลาย ผู้ป่วยนอก
64714 2555บ้านเหล่าสร้างถ่อ ม.๑เหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหารทานนึ่งเห็ดแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียน วิงเวียน
64814 2555หนองปลาซิวบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว 4 ครั้ง มีอาเจียนร่วมด้วย
64915 2555บ้านป่าหวาย หมู 7บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหารไข้ ไอ ไป รพ.มุกดาหาร แพทย์สงสัยไข้เลือดออก
65015 2555หมู่ 4 และหมู่ 1คำบกคำชะอีมุกดาหารปวดบิดในท้อง ถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้ง
65115 2555บ้านด่านช้าง หมู่ที่10บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารมีอาการไข้สูง ปวดตามร่างกาย ไอ มีน้ำมูก เป็นมา 1 วัน
65216 2555ดอนตาลดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจากงานผู้ป่ว่ยนอก รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - พบผู้ป่วยชื่อ ด.ช.ธีระดล เหง้าสุวรรณ อายุ 3 ปี 11 เดือน - ที่อยู่ 55 ม.4 บ.หินสิ่ว ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ - เริ่มป่วย 15 ส.ค. 55 เข้ารักษา 16 ส.ค. 55 เป็นผู้ป่วยนอก - อาการสำคัญ : ไข้ 1 วัน มีต่มแดงที่มือ และในช่องปาก - แพทย์วินิจฉัย : R/O HFM
65316 2555บ้านค้อบ้านค้อคำชะอีมุกดาหารมีไข้ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 4 ครั้ง มีอาเจียนร่วมด้วย
65416 2555บ้านเหล่าหมี หมู่๒เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยมารับบริการด้วยอาการไข้สูง ซึม อาเจียน เหนื่อยเพลีย เป็นมา ประมาณ ๑ สัปดาห์
65517 25551 หมู่ 5โพนงามคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ อาเจียน
65617 2555ม.3หนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ และอาเจียน
65717 2555หนองกะปาดคำชะอีคำชะอีมุกดาหารเด็กมีไข้ ปวดศรีษะ ซึม
65820 2555ท่าไค้นาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารผู้ป่วยท้องร่วงมีอาการปวดบิดท้อง และอาเจียนบ่อยครั้ง
65920 2555หมู่ที่ ๓ บ้านดอนบางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารผู้ป่วยไข้เลือดออก เพศหญิง อายุ ๑๒ ปี นักเรียนโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูร เข้ารับการักษาที่ รพ.หว้านใหญ่ แพทย์วินิจฉัย DHF
66020 255549 ม.7หนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหารได้รับแจ้งจากงานผู้ป่วยนอก รพ.คำชะอี อ.คำชะอี ว่าพบPT 19 ส.ค 255
66121 2555ม.11 สุขสำราญนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารไข้สูง มีนำ้มูก คอแดง
66221 25553คำชะอีคำชะอีมุกดาหารสุกใส
66321 25554บ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารผู้ป่วยอุจจาระร่วง จำนวน 1 ราย เนื่องจากรับประทานส้มตำ ที่บ้านนหนองหญ้าปล้อง มีอาการไข้ อุจจาระร่วง 5 ครั้ง
66421 255513 ม.2 โพนงามโพนงามคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว 4 ครั้ง
66522 2555บ้านเหล่าสร้างถ่อเหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหารผู้ป่วยได้ทานกล้วยต้มและแหนมห่อเล็กที่ซื้อจากตลาด เกิดอาการถ่ายเหลวหลายครั้ง อาเจียนหลายครั้ง
66622 2555บ้านดงยางบ้านค้อคำชะอีมุกดาหารปวดท้องถ่ายเหลว 4 ครั้ง อาเจียนร่วมด้วย
66722 2555โคกสวาทป่งขามหว้านใหญ่มุกดาหารมี HFM 1 ราย เป็นเด็กชาย อายุ 1 ปี 2 ด. ที่อยู่ 80/1 ม.9 บ.โคกสวาท ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ เริ่มป่วย 14 ส.ค. 55 ด้วยอาการไข้ ไอ น้ำมูกเขียว วันที่ 21 ส.ค.55 มีตุ่มที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า พบผู้ป่วยวันนี้ เป็นผู้ป่วยนอก
66822 2555โคกสวาทป่งขามหว้านใหญ่มุกดาหารเด็กชาย อายุ ๑ ปี ๒ เดือน ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก เปื่อย ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๘๐/๑ หมู่ ๙ ต.ป่งขาม
66922 2555นาสะเม็งนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหาร- ผู้ป่วยอุบัติเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์ชนกันบริเวณสี่แยกในหมู่บ้านที่ไม่มีเครื่องหมายจราจรเืตือน จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย รักษาพยาบาลที่ รพ.สต.นาสะเม็ง
67023 2555บ้านเดชจำนงค์ ม.6นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารมีไข้ 2วันมีต่มใสที่มือและเท้า ปากเป็นแผล
67124 2555นาตะแบงภูวงหนองสูงมุกดาหารถ่ายเหลว 6 ครั้ง มีกลิ่นคาว
67224 2555ป่าเตยนาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารได้รับแจ้งจากทาง รพ.นิคมคำสร้อยว่ามีผู้ป่วย มีอาการ ไข้ ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ T0urniques Test ให้ผลบวก วันที่ 15 ส.ค. 55 แพทย์วินิจฉัยDSS และส่งต่อผ้ป่วย ไป ร.พ.มุกดาหาร
67324 2555บ้านเหล่าบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารไข้หวัด ไอ เจ็บคอ
67425 2555หมู่ 2 บ้านบางทรายน้อยบางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ เป็นมา2วัน ถ่าย6-7ครั้ง/วัน มีอาการอาเจียน 1 ครั้ง
67527 2555หนองแวงเหนือโชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหารผู้ป่วยถ่ายเหลว อาเจียน
67629 255511คำชะอีคำชะอีมุกดาหารมือ เท้า ปาก
67731 2555โนนสวรรค์นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารรับประทานผลไม้ดองเปรี้ยวมีอาการปวดท้อง อาเจียน เวียนศรีษะ
67831 2555บ้านศรีชมภูนากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารรับประทานแกงเห็ดป่าประมาณ 1ชั่วโมงแล้วถ่ายเหลวเป็นน้ำ และอาเจียน
67931 2555ด่าานยาวนากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารรับแจ้งจาก รพ.นิคมฯพบผู้ป่วยคล้ายไข้เลือดออก
6803 2555๑,๙เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยมารับบริการด้วยอาการถ่ายเหลว ๒ ราย แต่อยู่คนละหมู่บ้าน
6816 25557 ม.7หนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วยมารับบริการถ่ายเหลว4-5 ครั้ง 1 คน
6826 2555หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารโดนตะขาบกัดที่นิ้วเท้า เวลา 19.45 น.มา รพ.สต.
6836 2555หมู่ ๙ บ้านนายอเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยมารับบริการด้วยอาการคลื่นไส้ อาเจียน ๔ ครั้งตั้งแต่เช้ามือ ไม่มีไข้ สอบถามพบว่าได้ทานกุ้งสดลวกเป็นอาหารเย็น คาดว่าเกิดจากอาหารมื้อเย็นนี้
6846 2555หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารโดนแมงป่องต่อยที่นิ้วเท้า
6856 2555หมู่ที่ 15 บ้านบางทรายทองกกตูมดงหลวงมุกดาหารโดนแมงป่องต่อยที่นิ้วเท้า
6866 2555หมู่ที่ 11 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารโดนตะขาบกัดที่นิ้วเท้า
6876 2555หมู่ที่ 15 บ้านบางทรายทองกกตูมดงหลวงมุกดาหารโดนแมงป่องต่อยที่นิ้วเท้า
6886 2555หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารโดนแมงป่องต่อยที่นิ้วเท้า
6896 2555หมู่ที่ 11 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารโดนแมงป่องต่อยที่นิ้วเท้า
6906 2555หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารโดนแมงป่องต่อยที่นิ้วเท้า
6917 2555หมู่1ดอนสวรรค์น้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหารมีเด็กนักเรียนมารักษาด้วยโรคสุกใสที่โรงพยาบาลคำชะอี1รายสอบสวนต่อที่โรงเรียนพบป่วย4-5ราย
69210 2555บ้านโคก หมู่ที่ 1บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารผู้ป่วยไปเก็บเห็ดด้วยกันทั้งหมดที่ภูเขาเขต บ้านโคก ตำบลบ้านค้อ มีอาการไข้หนาวสันเป็นเวลา อาเจียนร่วมด้วย ไป รพช.คำชะอี แพทย์วินิจฉัย pf ทั้งหมด
69310 255536 หมู่ 04โพนงามคำชะอีมุกดาหารคางทูม
69410 2555บ้านโคก หมู่ที่ 1บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารผู้ป่วยไปเก็บเห็ดที่บ้านโคก ที่ภูเขา ไปกัน 4 คน พบเชื้อ 3 คน แพทย์วินิจฉัย PF
69511 2555บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่9บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารคนไข้มีอาการไข้ตัวร้อน ไอมีเสมหะมีน้ำมูกเขียว และมีหอบร่วมด้วย เป็นมา 4วัน
69612 255510 ม.4 หนองเอี่ยนหนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วยมารับบริการถ่ายเหลว 3-4 ครั้ง 1 คน
69714 2555ม.1บางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารได้รับแจ้งจากอสม.ว่ามีผู้ถูกดักจี้ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
69814 2555ม.1 บ.ป่าชาดป่าไร่ดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นางอรรัตน์ ดอนตประทุม (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) ว่ามีผู้ป่วย วินิจฉัย : DF [ admitted ] - ทีม SRRT เครือข่ายระดับอำเภอ (อ.ดอนตาล)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่แผนก IPD ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ นางมณี ธรรมรัตน์ อายุ 44 ปี,อาชีพ : ทำสวนยาง,กรีดยาง - ที่อยู่ขณะป่วย : 115 ม.1 บ.ป่าชาด ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - วันเริ่มป่วย : วันที่ 9 กันยายน 55 วันที่รักษา : 12 กันยายน 55 - อาการสำคัญ : ไข้ ปวดศีรษะ มา 3 วัน - ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการ/ การตรวจร่างกาย : WBC :2,400 ,Hct : 41 % , TT + ve ,T= 38.องศาเซนเซียส
69914 2555ม.1 บ..โพธิ์ไทรโพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นางกัลยา จันทพันธ์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) ว่ามีผู้ป่วย วินิจฉัย : R/O DF - ทีม SRRT เครือข่ายระดับอำเภอ (อ.ดอนตาล)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่แผนก IPD ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.ศรราม พรหมคนซื่อ อายุ 10 ปี เป็นนักเรียน ชั้น ป.4 รร.ชุมชนโพธิ์ไทร - ที่อยู่ขณะป่วย : 165 ม.1 บ.โพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - วันเริ่มป่วย : วันที่ 12 กันยายน 55 วันที่รักษา : 13 กันยายน 55 - อาการสำคัญ : ไข้ ปวดศีรษะ มา 1 วัน - ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการ/ การตรวจร่างกาย : WBC : 3,400 ,Hct : 40 % , TT + ve ,T= 39.5 องศาเซนเซียส
70015 2555โนนสว่างคำชะอีคำชะอีมุกดาหารนางทองพูล อินไชยา มาด้วยอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว
70117 2555หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารชายอายุ 25 ปี กินยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้ ฆ่าตัวตาย อาเจียน
70218 2555บ้านนามน หมู่ที่ ๗บางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารผู้ป่วยเพศชาย อายุ ๑๒ ปี หมู่ที่ ๗ บ้านนามน ตำบลบางทรายน้อย
70318 2555บ้านห้วยลำโมง หมู่ที่3คำบกคำชะอีมุกดาหารท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำมากกว่า3 ครั้ง เป็นมา1 วัน
70419 2555หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ มา 3 ครั้ง อาเจียน
70519 2555หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ มา 3 ครั้ง อาเจียน
70619 2555หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ มา 3 ครั้ง อาเจียน
70719 2555หมู่ที่ 15 บ้านบางทรายทองกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ มา 4 ครั้ง อาเจียน
70819 2555หมู่ที่ 15 บ้านบางทรายทองกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ มา 3 ครั้ง อาเจียน
70920 2555นาสะเม็งนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารผู้ป่วยรับการรักษาพยาบาลที่ รพ.ดอนตาล ครั้งแรกวันที่ 17 ก.ย. 55 อาการคล้ายไข้หวัด ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ก.ย. 55 ไปรับการรักษาอีกครั้ง เนื่องจากอาการไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยมีอาการปวดกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย แพทย์วินิจฉัยป่วยด้วยโรคฉี่หนู รับยามารักษาที่บ้านและ วันนี้ผู้ป่วยมาขอรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพของผู้ร่วมบ้านที่สัมผัสใกล้ชิดกัน
71021 2555บ้านเหล่าสร้างถ่อ ม.๑เหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำได้ ๕ ครั้ง ปวดบิดบริเวณท้องน้อย
71121 2555บ้านโพธิ์ศรีบ้านซ่งคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วยมีไข้สูง ปวดศีรษะ คั่นเนื้อคั่นตัว เจ็บคอ
71224 2555หมู่ที่ 12 บ้านศรีถาวรพนากกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ มา 4 ครั้ง เหนื่อย อ่อนเพลีย
71324 2555หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3 ครั้ง อาเจียน 1 ครั้ง
71424 2555หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3 วัน
71524 2555หมู่ที่ 12 บ้านศรีถาวรพนากกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3 ครั้ง
71624 2555หมู่ที่ 11 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3 ครั้ง
71724 2555หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3 ครั้ง
71824 2555หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 5 ครั้ง อาเจียน
71924 2555หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3 ครั้ง
72024 2555บ้านม่วงไข่นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารpt มีไข้สูงเจ็บคอ ไอ เหนื่อย อ่อนเพลีย
72124 2555บ้านม่วงไข่นิคมคำสร้อยมุกดาหารpt มีไข้สูงเจ็บคอ ไอ เหนื่อย อ่อนเพลีย
72224 2555ม.2 บ้านม่วงไข่ ต.นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหารพภ.เสียชีวิตทันที โดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากบิณฑบาตไม่มีอาการใดๆผิดปกติ
72324 2555ท่าไค้นาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารผู้ป่วยท้องเสีย อาเจียนและถ่ายเหลว 4 ครั้ง
72426 2555หมู่ที่ 15 บ้านบางทรายทองกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3ครั้ง เหนื่อยอ่อนเพลีย
72526 2555บางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารรับรายงานจากควบคุมโรค สสอ.วญ. ว่าพบผู้ป่วย ไข้เด็งกี่ (Dengue Fever) [66] ด.ญ.อัจชณาพร ทองผา 6 ปี 3 เดือน 10 วัน 26 หมู่ 6 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหา
72630 2555บ้านเหล่าบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารไข้หวัด ไอ เจ็บคอ
7271 ตค 2555หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3 ครั้ง
7282 ตค 2555บ้านโคก ม. 1 บ้านดงยาง ม.7บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารผู้ป่วยมีไข้หนาวสั่นปวดศรีษะไข้เป็นเวลาผู้ป่วยได้ขึ้นภูเขาเสี่ยงต่อการเป็นโรคมาลาเรีย
7293 ตค 255514 หมู่ 3โพนงามคำชะอีมุกดาหารท้องเสีย
7303 ตค 2555หมู่ ๓ บ้านป่าพยอมเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยไข้ 39 อาศา ปวดตามตัว ไอ เจ็บคอ เหนื่อยเพลีย น้ำมูกใส มารับบริการที่ รพ สต ๒ ราย ซึ่งเป็นพี่น้องกัน และอยู่บ้านเดียวกัน
7314 ตค 2555บ้านนามน หมู่ที่ ๗บางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารผู้ป่วย เด็กหญิงอายุ ๑๑ ปี เริ่มป่วย ๓๐ ก.ย. ๕๕ พบผู้ป่วย ๓ ต.ค. ๕๕
7324 ตค 255519 ม.1หว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหารรับแจ้งจาก รพ.หว้านใหญ่ พบ ผู้ป่วย นายอภิชาติ เมืองโคตร 32 ปี ที่อยู่ 19 ม.1 ต.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ป่วย 30 กย 55 พบผู้ป่วย 03 ตค 55 tt +
7334 ตค 2555๑๐๔ หมู่ ๑หว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหารผู้ป่วยเพศหญิง นางยุพาพร นาโสก อายุ ๒๒ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ ๑ ต.หว้านใหญ่ เริ่มป่วย ๒ ต.ค.๕๕ พบผู้ป่วย ๔ ต.ค.๕๕
7345 ตค 2555หมู่ที่ 5 บ้านโคกพัฒนานาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยโรค ILI รักษาที่รพช.ดอนตาล ประเภทผู้ป่วยในทั้ง 2 ราย รายแรกอายุ 1 ปี รายที่ 2 อายุ 4 เดือน เป็นผู้ป่วยในหมู่บ้านเดียวกัน ป่วยห่างกัน 2 วัน
7355 ตค 2555หมู่ที่ 5 บ้านโคกพัฒนานาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารจนท.รพ.สต.นาสะเม็ง เยี่ยมบ้านในหมู่บ้านโคกพัฒนา ตำบลนาสะเม็ง และพบผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ตัวร้อน เบื่ออาหาร ปวดกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย ไม่มีอาการเจ็บคอ ไอ หรือน้ำมูก เป็นมาประมาณ 3 วัน
7365 ตค 2555หมูที่ 2 บ้านนาสะเม็งนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยที่ OPD รพ.สต.นาสะเม็ง ตรวจพบผู้ป่วย ไข้สูง ร่วมกับปวดกล้ามเนื้ออย่างแรง ไอเจ็บหน้าอก เป็นมา 2-3 วัน สอบถามเพิ่มเติม พบ เมื่อประมาณ 10 วัน คนในบ้านเดียวกับป่วยด้วยโรคฉี่หนู จำนวน 2 คน
7378 ตค 255514 ม.7 บ้านหัวขัวหนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วยมาใช้บริการ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว 3-4 ครั้ง
7388 ตค 2555บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่9บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารคนไข้มีอาการไข้สูง ไอ มีน้ำ้มูกเขียว ฟังเสียงปอดได้ยินเสียง กร็อบแกร็บ และมีหอบ ร่วมด้วย เป็นมา 3วัน
7398 ตค 255546 หมู่ 4โพนงามคำชะอีมุกดาหารปวดท้องถ่ายเหลว 3-4 ครั้ง หลังทานส้มตำ
7409 ตค 2555หมู่ที่ 12 บ้านศรีถาวรพนากกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3 ครั้ง เหนื่อยอ่อนเพลีย
7419 ตค 2555หมู่ที่ 11 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3 ครั้ง เหนื่อยอ่อนเพลีย
7429 ตค 2555หมู่ที่ 12 บ้านศรีถาวรพนากกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3 ครั้ง
7439 ตค 2555หมู่ที่ 12 บ้านศรีถาวรพนากกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3 ครั้ง
7449 ตค 2555หมู่ที่ 12 บ้านศรีถาวรพนากกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3 ครั้ง เหนื่อยอ่อนเพลีย
7459 ตค 2555บ้านศรีชมภู บ้านนาสองเหมืองนากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วยมีผื่นเป็นตุ่มน้ำใสบริเวณลำตัว ปวดแสบ ปวดร้อน
7469 ตค 25551นิคมคำสร้อยมุกดาหารเด็กมีไข้ ปวดศรีษะ ไข้ไม่ลด
7479 ตค 2555หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารเด็กชายได้รับบาดเจ็บที่มือ จากการเล่นปะทัด แผลถลอก และรร.บ.แก้งนางจัดงานกีฬาสีประจำปี 2555
74810 ตค 2555หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา3 ครั้ง
74911 ตค 2555บ้านตาเปอะบ้านค้อคำชะอีมุกดาหารหญิงตั้งครรภ์เขต รพ.สต.บ.ตาเปอะ คลอดเด็กปกติ บนรถปิ๊กอัพบริเวณ สะพาน แก่งบอน เวลา ๐๕.๓๐ น.แต่รกค้าง
75011 ตค 2555หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารปวดบิด ถ่ายเหลว 3 ครั้งมา 1 วัน (15.25 น.)
75111 ตค 2555หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารเด็กหญิงได้รับบาดเจ็บที่มือ จากการเล่นปะทัด มือบวมแดงข้างขวา มาวันนี้
75215 ตค 2555ม.5บางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารรถยนต์ชนป้ายจราจรเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่ทำให้รถตกหลุมเสียหลัก
75315 ตค 2555ท่าไค้นาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารผู้ป่วยท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำหลายครั้ง มีอาการเหนื่อยอ่นเพลีย
75415 ตค 2555บ้านเหล่าบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารไข้ หวัด เจ็บคอ
75515 ตค 2555หมู่3 บ้านห้วยลำโมงคำบกคำชะอีมุกดาหารท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำมากกว่า3ครั้ง
75615 ตค 2555หมู่4 บ้านคำบกคำบกคำชะอีมุกดาหารถ่ายเป็นน้ำมากว่าสามครั้งดนื่องจากกินหมู
75717 ตค 2555หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง มา 1 วัน
75817 ตค 2555หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำ 6 ครั้ง มา 1 วัน
75917 ตค 2555เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารผู้ป่วยมารับบริการด้วยอาการไข้สูง หนาวสั่นเป็นมา ๒ วัน
76017 ตค 2555ขอนแก่นนาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารพบผู้ป่วย เด็กชาย อายุ10ปี บ้านขอนแก่น ป่วยเป็นไข้สูงรักษาที่ รพ.เลิงนกทา แพทย์ Dx DF
76121 ตค 2555หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารผู้ปกครองกี่ยวข้าว เด็กหญิงตกน้ำที่บ่อปลา จำนวน 2 ราย ประมาณ 11.00 น.รายที่ 1 เสียชีวิต รายที่ 2 จมน้ำ สำลักน้ำ ปวดศรีษะ เหนื่อยอ่อนเพลีย ญาตินำส่ง รพ.สต.บ.แก่งนาง ส่งต่อ รพ.เขาวง
76222 ตค 2555หมู่ที่ 15 บ้านบางทรายทองกกตูมดงหลวงมุกดาหารสามีทะเลาะวิวาทภรรยา โดนมีดฟันที่ศีรษะ เย็บ 3 เข็ม
76322 ตค 2555หมู่ที่ 15 บ้านบางทรายทองกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมากกว่า 5 ครั้ง n/v 3 ครั้ง มา 2 วัน
76422 ตค 2555หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารปวดท้อง ถ่ายเหลวมา 4 ครั้ง ปวดศีรษะ อาเจียน 1 ครั้ง
76522 ตค 2555หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3 ครั้ง อาเจียน มา 2 วัน
76622 ตค 2555หมู่ที่ 10 บ้านด่านช้างบ้านค้อคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว 4 ครั้ง คลื่นไส้อาเจียน มา 1 วัน
76722 ตค 2555หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวมา 4 ครั้ง มา 1 วัน ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน
76822 ตค 2555หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 4 ครั้ง คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย
76924 ตค 25552บ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารมีผู้ป่วยหญิง อายุ 50 ปี ที่อยู่ 25 หมู่ 2 ตำบลบ้านเหล่า มีอาหารไข้ ถ่ายเหลว 5 ครั้ง สอบสวนโรคพบว่า รับประทานอาหารค้างคืนที่ซื้อมาจากตลาดสดอำเภอคำชะอี จึงเริ่มมีอาหารไข้และถ่ายเหลวมารับการรักษาที่ รพสต อาการจึงทุเลา แล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้าน
77025 ตค 25552หนองสูงหนองสูงมุกดาหารพบผู้ป่วยมือ เท้าปากในพื้นที่
77125 ตค 2555บ้านโนนสังข์ศรีบ้านซ่งคำชะอีมุกดาหารไดรับรายงานมีผู้ป่วยปวดท้องรุนแรงเป็นหญิง จำนวน ๑ ราย
77225 ตค 2555คำชะอีมุกดาหาร
77325 ตค 2555โนนสว่างคำชะอีคำชะอีมุกดาหารด.ช.สิทธิพงษ์ สิทธิเสนา มาด้วยอาการปวดท้องถ่ายเหลวอ่อนเพลีย มา 1 วัน
77426 ตค 2555ม.3 บ้านหนองหล่มโพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยสงสัย โรคคอตีบ [ R/O Diphtheria]จำนวน 1 ราย ชื่อนาย สุดใจ ฤทธิ์ศักดิ์ อายุ 41 ปี อาชีพ ทหารพราน ที่อยู่ขณะป่วย : ค่ายกองทหารพรานที่ 21 (วันนุจรินทร์ หมู่ที่ 3 บ.หนองหล่ม ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ภูมิลำเนาก่อนป่วย : 1 หมู่ 5 บ.กกแหน ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120(มาประจำการที่ ม.3 บ.หนองหล่ม ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ตั้งแต่ ก.ค.55 - ปัจจุบัน) เริ่มป่วย ; 19 ต.ค. 55 / รักษาที่คลินิก ด้วยอาการ ไข้ เจ็บคอ อาการไม่ดีขึ้น มารักษาที่ รพ.ดอนตาล วันที่ 26 ต.ค. 55 เวลา 9.00น./ OPD Case ส่งต่อไปรักษาที่ รพ.มุกดาหาร วันที่ 26 ต.ค. 55 เวลา 11.00 น.
77527 ตค 2555บ้านนาขามนาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหารเด็ก ๆ หลายคน จุดประทัด(ขนาดอย่างแรง) จำนวน 7 ดอก ในขวด ๆ เดียว แล้วพากันมุงดู ปรากฏว่าขวดระเบิด สะเก็ดขวด ฝังตามร่างกายหลายแห่ง เหตุเกิดที่บ้านนาขาม หมู่ที่ 8 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
77629 ตค 2555หนองแวงหนองแวงนิคมคำสร้อยมุกดาหารเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจมีผลต่อสุขภาพ เช่น จุดประทัดในขวด ทำให้ขวดระเบิด
77729 ตค 2555บ้านหนองปลาซิวบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว 5 ครั้ง มีอาการปวดบิดท้องร่วมด้วย หลังรับประทานส้มตำเมื่อเย็นวานนี้
77829 ตค 2555ม.5 บ.นายอเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นางกัลยา จันทพันธ์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) ว่ามีผู้ป่วย วินิจฉัย : Food Poisoning [ admitted ] - ดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่แผนก IPD ,พบว่า - รายที่ 1 ผู้ป่วยชื่อ นายทองมา คนยืน อายุ 78 ปี - ที่อยู่ขณะป่วย : 34 ม.5 บ.นายอ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ก่อนป่วย : 34 ม.5 บ.นายอ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - วันเริ่มป่วย : วันที่ 28 ตุลาคม 55 - วันรักษา : วันที่ 29 ตุลาคม 55 - อาการสำคัญ : ถ่ายเหลว เป็นน้ำ 7 ครั้ง / 4้hrs.PTA : หลังรับประทานข้าวมันไก่ ประมาณ 1 ชม. ถ่ายเหลว เป็นำน้ำ ประมาณ 7 ครัง ก่อนมา 1 ชม. คลื่นไสั อาเจียน 2 ครั้ง - วินิจฉัย : Food Poisoning - รายที่ 2 ผู้ป่วยชื่อ นางพร คนยืน อายุ 80 ปี - ที่อยู่ขณะป่วย : 34 ม.5 บ.นายอ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ก่อนป่วย : 34 ม.5 บ.นายอ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - วันเริ่มป่วย : วันที่ 28 ตุลาคม 55 - วันรักษา : วันที่ 29 ตุลาคม 55 - อาการสำคัญ : ถ่ายเหลว เป็นน้ำ 3 ครั้ง / 5 hrs.PTA : หลังรับประทานข้าวมันไก่ ประมาณ 5 ชม. ปวดท้อง ปวดบิด ถ่ายเหลว ประมาณ 4 ครัง ไม่มีมูกเลือด - วินิจฉัย : Acute diarrhea
77931 ตค 2555นาหนองแคนหนองสูงหนองสูงมุกดาหารพบมือเท้าปาก 3 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหนองแคน
78031 ตค 2555หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารเด็กหญิงถ่ายเหลวเป็นน้ำมา 3 ครั้ง คลื่นไส้อาเจียน 2 ครั้ง มา 2 วัน
78131 ตค 2555หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารผู้ป่วยหญิงถ่ายเหลวเ็ป็นน้ำมา 10 ครั้ง คลื่นไส้อาเจียน มา 1 วัน
78231 ตค 2555หมู่ที่ 11 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารหญิง กินยาฆ่าหญ้า ฆ่าตัวตาย เครียด ดื่มสุรา เวลาประมาณ 11.00 น.
78331 ตค 2555หมู่ที่ 7 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารอุบัติเหตุ มอเตอร์ไซด์ล้ม 2 ราย ประชาชนขับรถปิ๊กอัพ มาส่งที่ รพ.สต. รายที่ 1 หญิงมีแผลบริเวณหน้า air hunger รายที่ 2 รู้สึกตัวดี
7841 พย 2555บ้านผาขามและบ้านวังไฮภูวงหนองสูงมุกดาหารได้รับแจ้งผู้ป่วย ด้วยอาการไข้ มีผื่นที่กระพุ้งแก้ม มือ และเท้า จำนวน 1 ราย อยู่บ้านเลขที่ 83/1 หมู่ 3 และค้นหาเพิ่มเติมอีก 2 ราย อยู่บ้านเลขที่ 81/1 หมู่ 3 และ 49 หมู่ 1 ทั้ง 3 ราย เป็นนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไฮ
7852 พย 2555หนองสูงมุกดาหาร
7862 พย 255552 ม.7 บ้านหนองเอี่ยนหนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วยมีอาการถ่ายเหลว 3-4 ครั้ง และมีอาการคลื่นไส้
7875 พย 2555หมู่ที่ 13 บ้านแก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารคลื่นไส้อาเจียน 4 ครั้ง ถ่ายเหลว 6 ครั้ง มีมูกปนมา 2 วัน
7885 พย 255506ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหารผู้ป่วยมาด้วยอาการเหนื่อยอ่อนเพลีย น้ำหนักลด ผู้ป่วยเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคเมื่อปี 2550
7897 พย 2555หมู่ ๕ นายอเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยรับแจ้งจาก รพ.แม่ข่ายป่วยด้วยอาหารเป็นพิษ เป็นผู้สูงอายุสามีภรรยา ไปรับข้าวกล่อง(ข้าวมันไก่)ในงานสวดศพที่วัดในเขตอำเภอดอนตาล
7907 พย 25559 หมู่ 5โพนงามคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว 5 ครั้ง เป็นมา 1 วัน
7917 พย 2555ม.6 บ.นาโพธิ์โพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นางกัลยา จันทพันธ์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) ว่ามีผู้ป่วย วินิจฉัย : R/O DF - ทีม SRRT เครือข่ายระดับอำเภอ (อ.ดอนตาล)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่แผนก IPD ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ นายวิสุทธิ์ พุทธสีเสน อายุ 23 ปี เนักศึกษามหาวิทยาลัยสารคาม (สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช / มาฝึกงานทนี่ บริษัทอดัมส์ 213 ม.6 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ขณะป่วย : 22 ม.7 บ.นาโพธิ์ ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ภูมิลำเนา : 10 ม.14 บ.โคกล่าม ต.โคกล่าม อ.จตุรพัตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด - อาการสำคัญ : ไข้ ปวดศีรษะ มา 5 วัน - วันเริ่มป่วย : วันที่ 2 พฤศจิกายน 55 วันที่รักษา : 6 พฤศจิกายน 55 - ประวิตการเจ็บป่วย : เริ่มป่วย 2 พ.ย.55 / ไข้ ปวศีรษะ (ซื้อยากินเอง) - : รักษาครั้งแรก 6 พ.ย.55 / รพ.มุกดาหารอินเตอร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร เวลา : 9.00 น. แพทย์วินิจฉัย : DHF / ผู้ป่วยขอมารักษาที่ รพ.ดอนตาล - : รักษาครั้งที่สอง 6 พ.ย.55 / รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เวลา : 17.50 น. แพทย์วินิจฉัย : R/O DF ปัจจุบันยังนอนรักษาอยู่ - ประวิตการเดินทาง : เดินทางกลับบ้าน 3 พ.ย.55 (10ม.14 บ.โคกล่าม ต.โคกล่าม อ.จตุรพัตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด) เดินทางกลับมา 4 พ.ย. 56
7927 พย 255510บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารคนไข้มีอาการไข้สูงหนาวสั่น ปวดศรีษะเป็นมา 2 วัน
7938 พย 255560 ม.4 บ.ทุ่งนางหนายหนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหารพบเด็กนักเรียนมารับการรักษา ด้วยโรคสุกใสใน รพ.สต.หนองเอี่ยน จำนวน 2 ราย
79411 พย 2555บ้านเหล่าสร้างถ่อเหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหารทานขนมจีนงานบุญกฐินประจำปีของหมู่บ้าน
79520 พย 2555บ้านโนนสังข์ศรี หมู่ ๗บ้านซ่งคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วยมีไข้สูง ปวดศีรษะ
79620 พย 2555หมู่ 3ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารผู้ป่วยมาด้วยอาการ ถ่ายเป็นน้ำ 5 ครั้ง อาเจียน 2 ครั้ง เป็นมา 4 ชั่วโมง
79721 พย 25556โพนงามคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วย HFMD ชื่อ ด.ช.ภานุพงศ์ ปัญญาบุตร 97 ม. 1 โพนงาม เริ่มป่วย 17 พ.ย. 55 เข้ารับการรักษาที่ รพ.คำชะอี แพทย์วินิจฉัย HFMD ได้ออกสอบสวนโรคแล้ว วันนี้มีผู้ป่วยมาตรวจที่รพ.สต. โพนงาม พบผู้ป่วยเพิ่มเติม 1ราย ชื่อ ด.ญ. จิราพร ทับทิม อายุ 3ปี เรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนงาม บ้านตูมหวาน ได้ให้คำแนะนำ และให้หยุดเรียน 7 วัน และได้ออกสอบสวนโรคเพิ่มเติมที่ศูนย์เด็กฯ พบเพิ่มอีก 1ราย และได้แจ้งทีม SRRT อำเภอแล้ว
79821 พย 2555หนองปลาซิวบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารไข้หวัด เจ็บคอ
79922 พย 2555๒ บ.เหล่าหมีเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารผู้ป่วยสองรายมารับบริการในสถานบริการพร้อมกัน อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน(ยายกับหลาน) มาด้วยอาการเหนื่อยเพลีย เนื่องจากถ่ายเหลวมาแล้วไม่ตำกว่า6 ครั้งตั้งแต่เที่ยงคืน
80023 พย 2555หมู่ 3 บ.หนองเม็กป่าไร่ดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจาก นางไพรวัลย์ พิกุลศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกผู้ป่วยใน ว่าพบผู้ป่วยแพทย์วินิจฉัย Leptospirosis วันที่ 16 พฤศจิกายน 55 เวลา : 14.30 น. ผู้ป่วยชื่อ นายคำพา ผิวเหลือง อายุ 52 ปี ที่อยู่ก่อนป่วย : 72 ม. 3 บ.หนองเม็ก ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 72 ม. 3 บ.หนองเม็ก ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 14 พฤศจิกายน 55 วันรักษาครั้งแรก : วันที่ 15 พฤศจิกายน 55 ( Adnited รพ.ดอนตาล ) อาการสำคัญ : ไข้ ปวดตามตัว ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม มา 5วัน ผลการตรวจ Lab : Lepto titer = Positive [ 16/11/55 ] แรกรับวินิจฉัย : Fever course ปัจจุบันวินิจฉัย : Leptospirosis
80123 พย 2555หมู่ 1 บ.ดอนตาลดอนตาลดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นางกัลยา จันทพันธ์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) ว่ามีผู้ป่วย วินิจฉัย : R/O DF - ทีม SRRT เครือข่ายระดับอำเภอ (อ.ดอนตาล)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่แผนก IPD ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.จตุพร สีบุญโสม อายุ 11 ปี - ที่อยู่ขณะป่วย : 173 ม.1 บ.ดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ภูมิลำเนา : 8 ม.1 บ.ดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - อาการสำคัญ : ไข้ ปวดศีรษะ มา 3 วัน - วันเริ่มป่วย : วันที่ 17 พฤศจิกายน 55 วันที่รักษา : 19 พฤศจิกายน 55 (Admited รพ.ดอนตาล) - ประวิตการเจ็บป่วย : เริ่มป่วย 17 พ.ย.55 / ไข้ ไอ (ซื้อยากินเอง) - แรกรับวินิจฉัย : URI - ปัจจุบันวินิจฉัย : R/O DF
80223 พย 2555หมู่ 2 บ.นาสะเม็งนาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจาก นางอนงนารถ พันธ์ออน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกผู้ป่วยใน ว่าพบผู้ป่วยแพทย์วินิจฉัย Leptospirosis วันที่ 21 พฤศจิกายน 55 เวลา : 14.30 น. ผู้ป่วยชื่อ นายเสวย คนไว อายุ 56 ปี ที่อยู่ก่อนป่วย : 146 ม. 2 บ.นาสะเม็ง ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 146 ม. 2 บ.นาสะเม็ง ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 15 พฤศจิกายน 55 วันรักษาครั้งแรก : วันที่ 19 พฤศจิกายน 55 ( รพ.มุกดาหารอินเตอร์ ) วันรักษาครั้งที่ 2 : วันที่ 20 พฤศจิกายน 55 ( Adnited รพ.ดอนตาล/เวลา 09.30 น. ) อาการสำคัญ : ไข้ ปวดตามตัว ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม มา 5 วัน / ก่อนมา 2 วัน มีอาการตาเหลือง + ตัวเหลือง ผลการตรวจ Lab : Lepto titer = Positive [ 21/11/55 ] แรกรับวินิจฉัย : R/O CHCA , Hepatoma ปัจจุบันวินิจฉัย : Leptospirosis
80323 พย 2555หมู่ 8 บ.นาตาลดอนตาลดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นางกัลยา จันทพันธ์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) ว่ามีผู้ป่วย วินิจฉัย : DF - ทีม SRRT เครือข่ายระดับอำเภอ (อ.ดอนตาล)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่แผนก IPD ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ เด็กหญิง ณัชชาวดี ปัญญาสาย อายุ 8 ปี - ที่อยู่ขณะป่วย : 8 ม.8 บ.นาตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ภูมิลำเนา : 8 ม.8 บ.นาตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - อาการสำคัญ : ไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ มา 3 วัน - วันเริ่มป่วย : วันที่ 18 พฤศจิกายน 55 รักษาครั้งแก : 21 พฤศจิกายน 55 (OPD Case / นัดพบแพทย์ 22 /11 55 / Admited : 22/11/55 เวลา 11.00 น.) - ประวิตการเจ็บป่วย : เริ่มป่วย 18 พ.ย.55 / ไข้ ไอ (ซื้อยากินเอง) - แรกรับวินิจฉัย : DF
80425 พย 2555บ้านโพนบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว 3 ครั้ง มีอาการปวดบิดท้องร่วมด้วย หลังรับประทานแกงหน่อไม้ ส้มตำ
80526 พย 2555หมู่ 8 บ.เหล่าแขมทองเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยนอก รพช.ดอนตาล วันที่ 26 พฤศจิกายน 55 เวลา : 10.30 น. ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.เสกสรร โคษขึง อายุ 7 ปี นักเรียนชั้น ป. 1 รร.บ้านเหล่าแขมทอง ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 124 ม.8 บ.เหล่าแขมทอง ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ตามภูมิลำเนา : 124 ม.8 บ.เหล่าแขมทอง ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 23 พฤศจิกายน 55 วันรักษา : วันที่ 26 พฤศจิกายน 55 อาการสำคัญ : ไข้ต่ำๆ ตุ่มใส ผื่นตามตัว ที่ก้น มา 3 วัน แรกรับวินิจฉัย : Chickenpox ปัจจุบันวินิจฉัย : Chickenpox
80626 พย 2555หนองแวงหนองแวงนิคมคำสร้อยมุกดาหารเด็กเล่นดอกไม้ไฟ แล้วดอกไม้ไฟประทุลวกมือเด็ก
80727 พย 2555บ้านหนองไฮ ม.5เหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหารท้้องเสียจากการกินสัมตำถ่ายเหลวมาแล้ว 3 ครั้ง
80828 พย 2555เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารออกอนามัยโรงเรียนวันที่ 20 พ.ย.56 พบเด็กนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 เลือดออกบริเวณหลังใบหู ไหลไม่หยุดเป็นมา หนึ่งสัปดาห์
80928 พย 2555หมู่ที่ 8 บ.เหล่าแขมทองเหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นางกัลยา จันทพันธ์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) ว่ามีผู้ป่วย วินิจฉัย : R/O DF - ทีม SRRT เครือข่ายระดับอำเภอ (อ.ดอนตาล)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่แผนก IPD ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ นายปิยะนัด เสนาะวาที อายุ 15 ปี เป๋นนักเรียน ชั้น ม.3 รร.สยามกลการ 4 ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล - ที่อยู่ขณะป่วย : 101 ม.8 บ.เหล่าแขมทอง ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ภูมิลำเนา : 101 ม.8 บ.เหล่าแขมทอง ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - อาการสำคัญ : ไข้ ไอ มีเสรมหะ เจ็บคอ มา 4 วัน - วันเริ่มป่วย : วันที่ 22 พฤศจิกายน 55 วันที่รักษา : 26 พฤศจิกายน 55 - ประวิตการเจ็บป่วย : เริ่มป่วย 22 พ.ย.55 / ไข้ ไอ มีเสมหะ เจ็บคอ (ซื้อยากินเอง) - : รักษาครั้งแรก 25 พ.ย.55 / รพ.มุกดาหารอินเตอร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร เวลา : 9.00 น. แพทย์วินิจฉัย : DHF / ผู้ป่วยขอมารักษาที่ รพ.ดอนตาล - : รักษาครั้งที่สอง 26 พ.ย.55 / รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เวลา : 11.00 น. แพทย์วินิจฉัย : Acute Pharyhngitis [OPD CASE] F/U Tomorrow มาพบแพทย์ตามนัด แพทย์รับไว้รักษาที่แผนกผู้ป่วยใน วันที่ 27 พ.ย.55 เวลา 11.00 น. แรกรับวินิจฉัย R/O DF
81028 พย 2555ม.6 บ.ภูล้อมบ้านบากดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นางกัลยา จันทพันธ์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) ว่ามีผู้ป่วย วินิจฉัย : R/O DF - ทีม SRRT เครือข่ายระดับอำเภอ (อ.ดอนตาล)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่แผนก IPD ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ ด.ช.ยุทธภูมิ น้อยนาดี อายุ 13 ปี เป๋นนักเรียน ชั้น ม.1 รร.บ้านบาก ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล - ที่อยู่ขณะป่วย : 69 ม.6 บ.ภูล้อม ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ภูมิลำเนา : 69 ม.6 บ.ภูล้อม ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - อาการสำคัญ : ไข้ ปวดศีรษะ มา 4 วัน - วันเริ่มป่วย : วันที่ 23 พฤศจิกายน 55 วันที่รักษา : 27 พฤศจิกายน 55 - ประวิตการเจ็บป่วย : เริ่มป่วย 23 พ.ย.55 / ไข้ ปวดศีรษะ - : รักษาครั้งแรก 24 พ.ย.55 / รพ.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ( รับยามารับประทานอาการไม่ดีขึ้น ) - : รักษาครั้งที่สอง 27 พ.ย.55 / รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เวลา : 11.00 น. แพทย์วินิจฉัย : R/O DF
81128 พย 2555หมู่ที่ ๔ป่งขามหว้านใหญ่มุกดาหารผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก อายุ ๑ ปี ๑๑ เดือน เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหว้านใหญ่ ที่อยู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่งขาม
81228 พย 2555บ้านทรายทองบางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารผู้ป่วย DHF อายุ ๑๖ ปี เพศหญิง รับการรักษาที่โรงพยาบาลหว้านใหญ่ ที่อยู่ บ้านทรายทอง ตำบลบางทรายน้อย
8133 ธค 2555บ้านเหล่าสร้างถ่อเหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลวมาหลายครั้ง ปวดบิดในช่องท้อง เป็นได้ 1 วัน
8143 ธค 2555บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่9บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารpt มีอาการ ไข้ ไอ หอบ ฟังเสียงปอดได้ยินเสียง crepitation เป็นมา 1 สัปดาห์
8156 ธค 2555บ้านด่านช้าง หมู่ที่10บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารpt มีอาการตุ่มอักสบที่มือและปาก เนื่องจากการสัมผัสสารคัดหลั่งร่วมกับผู้ติดเชื่อที่มาจาก บ้านงิ้ว อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยการดูดนมจากขวดเดียวกัน เป็นมา 4วัน ู
8166 ธค 255513คำชะอีคำชะอีมุกดาหารคนไข้ท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำ
81711 ธค 25554บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารมีผู้ป่วยมีไข้ ปวดศรีษะ มีผื่นตามตัว อ่อนเพลีย มี อาเจียนร่วมด้วย เป็นมา 2 วัน ให้ยาตามอาการ
81812 ธค 2555หมู่ที่ 1 บ.ดอนตาลดอนตาลดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก นางกัลยา จันทพันธ์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) ว่ามีผู้ป่วย วินิจฉัย : R/O DF - ทีม SRRT เครือข่ายระดับอำเภอ (อ.ดอนตาล)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่แผนก IPD ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ ด.ญ วริศรา น้อยมา อายุ 7 ปี เป๋นนักเรียน ชั้น ป.1 รร.ชุมชนดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล - ที่อยู่ขณะป่วย : 66 ม.1 บ.ดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ภูมิลำเนา : 66 ม.1 บ.ดอนตาล ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - อาการสำคัญ : ไข้ ไอ น้ำมูกใส ปวดศีรษะ มา 2 วัน ก่อนมา 3 ชม.อาเจียน 7 ครั้ง - วันเริ่มป่วย : วันที่ 8 ธันวาคม 55 วันที่รักษา : 10 ธันวาคม 55 - ประวิตการเจ็บป่วย : เริ่มป่วย 8 ธันวาคม 55 / - : รักษาครั้งแรก 10 ธ.ค.55 / รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร แรกรับวินิจฉัย : URI - : ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ : Wbc :2,200 cell/m, Hct : 38 % plt : 175,000 cell/mm3 ,TT = positive ปัจจุบันวินิจฉัย : R/O DF
81912 ธค 2555หมู่ที่ ๗ บ้านนามนบางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารผู้ป่วยอายุเพศชายอายุ ๑ ปี ๑ เดือน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาบหว้านใหญ่ เริ่มป่วย ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ พบผุ้ป่วย ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ Platele 64000 temp 39 hct 37 wbc 3600 dx dhf
82012 ธค 2555บ้านหนองแคนหนองแคนดงหลวงมุกดาหารก่อนมาประมาณ 30นาที ผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานไปตามถนนรุกรั้ง เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ หน้ามืด รถเสียหลักล้มไปชนกับรถจักรยานยนต์
82112 ธค 2555บ้านโพนไฮหนองแคนดงหลวงมุกดาหารก่อนมา 2 วัน ผู้ป่วยมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 5 ครั้ง เหนื่อยอ่อนเพลีย หลังรับประทานเนื้อหมู
82212 ธค 2555หนองหญ้าปล้องบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารมีผู้ป่วยหญิง อาย10 ปี และ 18 ปี อยู่บ้านหลังเดียวกันมีอาการถ่ายเหลว 3 ครั้ง ปวดบิดท้อง ไม่อาเจียน มารับการรักษาที่ รพสต อาการดีขึ้นจึงกลับไปพักผ่อนที่บ้าน
82312 ธค 2555บ้านโพนไฮหนองแคนดงหลวงมุกดาหารผู้ป่วยมีอาการวิงเวียนศีรษะเหมือนบ้านหมุน คลื่นใส้อาเจียนร่วม ก่อนมาคืนนี้
82412 ธค 2555บ้านหนองแคนหนองแคนดงหลวงมุกดาหารก่อนมา 1 วัน ผู้ป่วยเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับมามีอาการ ไข้ ปวดศรีษะ เจ็บคอ ปวดตามร่างกาย
82512 ธค 2555บ้านก้านเหลืองดงหนองแคนดงหลวงมุกดาหารเมื่อเวลา 05.00 น.เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้อาคารไม้โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
82612 ธค 2555บ้านโคกยาวหนองแคนดงหลวงมุกดาหารก่อนมา 1 วัน ผู้ป่วยท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 3 ครั้ง อาเจียนร่วม 5 ครั้ง ปวดบิดท้อง เหนื่อยอ่อนเพลีย หลังรับประทานก้อยหอย เชอรี่
82712 ธค 2555บ้านหนองแคนหนองแคนดงหลวงมุกดาหารเมื่อเวลา 03.00 น. หญิงตั้งครรภ์มีอาการเจ็บครรภ์ ท้องแข็ง ปวดท้องทุกๆ 15 นาที มีน้ำคร่ำใสๆ ไหลออกมา มีมูกออกทางช่องคลอด
82812 ธค 2555บ้านโพนไฮหนองแคนดงหลวงมุกดาหารก่อนมา 30 นาที ผู้ป่วยถูกงูกัดที่เท้าข้างซ้าย มีเลือดซึมเล็กน้อย
82912 ธค 2555บ้านหนองแคนหนองแคนดงหลวงมุกดาหารก่อนมา 2 วัน ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ตัวร้อน ตอนกลางคืน น้ำมูกใส ไม่ไอ เจ็บคอ
83012 ธค 2555บ้านบางทรายพัฒนาหนองแคนดงหลวงมุกดาหารก่อนมาประมาณ 8 ชม. ผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง บริเวณท้องน้อยด้านขวา กดเจ็บ ไม่มีไข้ ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน
83112 ธค 2555บ้านก้านเหลืองดงหนองแคนดงหลวงมุกดาหารก่อนมา 30 นาที ผู้บาดเจ็บ 3 ราย ประสบอุบัติเหตุขับรถจัรยานยนต์ชนสุนัข มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
83212 ธค 2555บ้านก้านเหลืองดงหนองแคนดงหลวงมุกดาหารก่อนมา 5นาที รถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย แผลถลอกตามร่างกาย
83312 ธค 2555บ้านหนองแคนหนองแคนดงหลวงมุกดาหารก่อนมา 1 ชม.ผู้บาดเจ็บ 2 ราย เมาสุราขับรถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูง เสียหลักชนขอบสะพาน เสียชีวิตทั้ง 2 ราย
83412 ธค 2555บ้านก้านเหลืองดงหนองแคนดงหลวงมุกดาหารก่อนมา 3 วัน มีอาการไข้ ผื่นแดง ตุ่มใส ตุ่มหนอง กระจายตามหน้า ลำตัว และแผ่นหลัง
83512 ธค 2555บ้านหนองแคนหนองแคนดงหลวงมุกดาหารก่อนมา 30 นาที ผู้ป่วยถูกสุนัขกัดที่ขาข้างขวา แผลถลอก มีเลืือดซึมเล็กน้อย
83612 ธค 2555บ้านบางทรายพัฒนาหนองแคนดงหลวงมุกดาหารก่อนมา 3 ชม. ผู้ป่วย 3 ราย ท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 5 ครั้ง อาเจียนร่วม ปวดท้อง หลังดื่มนมโรงเรียน
83712 ธค 2555บ้านก้านเหลืองดงหนองแคนดงหลวงมุกดาหารก่อนมา 3 วัน ผู้ป่วยถูกดินกระเด็นเข้าตาข้างซ้าย เคืองตา ตุ่มผื่นแดงบริเวณรอบตา ปวดบวม มีน้ำตาไหล เจ็บตา
83812 ธค 2555บ้านหนองแคนหนองแคนดงหลวงมุกดาหารเวลา 15.00 น. เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถจักรยานยนต์มีผูขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส ไม่ตอบสนอง ศรีษะบวม มีเลือดออกทางปาก เปลือกตาแดงซ้ำ บริเวณขาข้างขวาหัก
83913 ธค 255532/1 ม.2 บ. หนองเอี่ยนหนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วยเป็นเด็ก 1 รายมารับบริการมนสถานบริการมาด้วยอาการ อ่อนเพลีย เนื่องจากถ่ายเหลวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ครั่ง
84013 ธค 2555ท่าไค้นาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหารผู้ป่วยถ่ายเหลว 3 ครั้ง มีท้องอืดด้วย เหนื่อยอ่อนเพลีย
84114 ธค 255535 หมู่ 8โพนงามคำชะอีมุกดาหารเจ็บท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ 5-6 ครั้ง เป็นมาเมื่อคืน
84214 ธค 2555หมู่่ที่ 4 บ.นาหว้านาสะเม็งดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจาก นางกัลยา จันทะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกผู้ป่วยใน ว่าพบผู้ป่วยแพทย์วินิจฉัย Leptospirosis จำนวน 1 ราย วันที่ 14 ธันวาคม 55 เวลา : 8.30 น. ผู้ป่วยชื่อ นายสมพร แสนศรีลา อายุ 33 ปี ที่อยู่ก่อนป่วย : 189 ม. 4 บ.นาหว้า ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ที่อยู่ขณะป่วย : 189 ม. 4 บ.นาหว้า ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ( ซื้อยากินเอง ) วันรักษาครั้งแรก : วันที่ 13 ธันวาคม 2555 ( ที่ รพ.สต.หนองกระยัง ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร อาการไม่ดีขึ้น มารักษาที่ รพ.ดอนตาล รับไว้ารักษาแผนกผู้ป่วยใน 13 ธันวาคม 2555 เวลา :17.00 น. อาการสำคัญ : ไข้ ปวดศีรษะ มาประมาณ 2 สัปดาห์ ผลการตรวจ Lab : Lepto titer = Positive [ 13 ธันวาคม 2555 ] แรกรับวินิจฉัย : AFI [Acute Febrile Inness ] ปัจจุบันวินิจฉัย : Leptospirosis
84315 ธค 2555นาขามป้อมป่งขามหว้านใหญ่มุกดาหารพบผ้ป่วย DHF หมู่ที่ ๕ ตำบลป่งขาม อายุ๒๗ ปี เพศชาย เริ่มป่วย ๑๑ ธ.ค.๕๕ พบผู้ป่วย ๑๓ ธ.ค. ๕๕
84415 ธค 2555บ้านนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกหมู่ที่ ๓ดงหมูหว้านใหญ่มุกดาหารพบผู้ป่วยเพศชาย อาศัยที่หมู่ ๓ ตำบลดงหมู แพทย์วินิจฉัย DF จากการสอบสวนโรค ผู้่ป่วย ไม่มีไข้ เจ็บคอ เกล็ดเลือด 11600
84515 ธค 2555บางทรายน้อยบางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหารคน ร้ายนำจักรยานยนต์ที่ขโมยมาจากบ้านชะโนดเมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๕๕มาทิ้งไว้ที่ ซอยนาแค หมู่ที่บ้านบางทรายน้อย ในรอบ ๑ เดือน พบว่า มีการขโมย รถประเภทนี้ แล้ว ๓ ครั้ง โดยมักจะขโมยรถที่ไวรุ่นชอบดัดแปลงเป็นรถเก่า และจะถอดเอาเฉพาะตัวเครื่องส่วนตัวรถได้นำมาทิังไว้ดังกล้าว
84616 ธค 25555 หมู่ รพ.สต.บ.แก่งนางกกตูมดงหลวงมุกดาหารไฟฟ้าดับเขต รพ.สต.บ้านสานแว้ และรพ.สต.บ้านแก่งนาง จำนวน 2 วัน งดจ่ายกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 18.00 น.
84716 ธค 2555บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 13กกตูมดงหลวงมุกดาหารเดินทางไปวัดบ้านนาหินกอง โดยรถมอเตอร์ไซด์ 2 ราย ไม่สวมหมวกกันน๊อก ขากลับ เนื่องจากผู้ขับขี่ pt ลมชัก อาการกำเริบ ที่สามแยกทางเข้าน้ำตกแก่งโพธิ์บ้านสุขสวัสดิ์ เกิด MCA ผู้ขับ เป็นแผลถลอก ผู้ซ้อนศีรษะแตก ญาตินำส่ง รพ.สต.บ.แก่งนาง
84816 ธค 2555บ้านแก่งนาง หมู่ที่ 7กกตูมดงหลวงมุกดาหารตำรวจ สภ.กกตูม ออกปฏิบัติราชการ ที่ป้อมตำรวจบ้านแก่งนาง หมู่ที่ 7 โดนทำร้ายที่ศีรษะสันนิษฐานว่าเป็นก้อนหิน แผลปูดบวม เลือดโชกไหลไม่หยุด เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ขับรถนำส่ง รพ.สต.บ.แก่งนาง เวลา 19.25 น.
84918 ธค 2555บ้านแก่งนาง หมู่ที่ ๗กกตูมดงหลวงมุกดาหารอุบัติเหตุ รถมอเตอร์ไซด์ ชนท้าย รถไถบรรทุกอ้อย ไปสถานีรับซื้ออ้อยบ้านแก่งนาง ที่ บริเวณเข้าบ้านแก่่งนาง มีผู้บาดเจ็บ เมาสุรา ไม่สวมหมวกกันน๊อค แผลบริเวณใบหน้า ขาหัก นำส่ง รพ.สต.บ.แก่งนาง แล้วส่งต่อ รพ.เขาวง ผู้บาดเจ็บ ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิต
85018 ธค 25551เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหารพบผู้ป่วยมารับบริการที่สถานบริการด้วยอาการเหนื่อย เพลีย เนื่องจากถ่ายเหลวมาตั้งแต่เมื่อคืน สอบถามพบว่ามีหลานชายก็ป่วยด้วยอาการเดียวกันแต่ไม่มารับบริการเพราัะอาการปกติไม่เหนื่อย และไปโรงเรียนตามปกติ
85118 ธค 2555บ้านเหล่าบ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหารถ่ายเหลว 4 ครั้ง หลังจากรับประทานลาบปลาที่ซื้อมาจากตลาด
85219 ธค 2555ม.10บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารคนไข้มีอาการถ่ายเป็นน้ำ 4 ครั้ง มีอาการปวดบิดท้องเป็นมา 3 วัน
85319 ธค 2555ม.10บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารคนไข้มีอาการปวดท้อง ถ่ายเหลว 7ครั้ง เป็นมา 1 วัน ร่วมกับมีอาการคลื่นใส้อาเจียนร่วมด้วย เป็นมา 3 วัน
85420 ธค 2555บ้านโนนสังข์ศรี หมู่ ๗บ้านซ่งคำชะอีมุกดาหารพบผู้ป่วยมีไข้สูง ไม่เจ็บคอ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก
85520 ธค 2555หมู่ที่ 6 บ.ภูล้อมบ้านบากดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลดอสตาล ว่ามีผู้ป่วย แพทย์วินิจฉัย : DF - ทีม SRRT (อ.ดอนตาล)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่แผนก IPD ,พบว่า - ผู้ป่วยชือ นาย เอกชัย ศรีโยหะ อายุ 26 ปี (เป็นผู้่วยรายที่ 2 ของพื้นที่ ม.6 บ.ภุล้อม ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล - ที่อยู่ขณะป่วย : 27 ม.6 บ.ภูล้อม ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ภูมิลำเนา : 27 ม.6 บ.ภูล้อม ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - อาการสำคัญ : ไข้ ปวดศีรษะ มา 1 สัปห์ - วันเริ่มป่วย : วันที่ 13 ธันวาคม 55 วันที่รักษา : 18 ธันวาคม 55 [ OPD CASE / นัดพบแพทย์ 19 ธ.ค.55 ] - ประวิตการเจ็บป่วย : เริ่มป่วย 13 ธันวาคม 55 / ตรวจรักษาที่คลินิก อาการไม่ดีขึ้น - : รักษาครั้งแรก 18 ธ.ค.55 / รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร แรกรับวินิจฉัย : R/O DF - : รักษาครั้งที่ 2 มาพบแทย์ตามนัด 19 ธ.ค. .55 / รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร แพทย์วินิจฉัย : DF
85620 ธค 2555หมู่ที่ 2 บ.บากบ้านบากดอนตาลมุกดาหาร- ได้รับแจ้งจาก แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลดอนตาล ว่ามีผู้ป่วย วินิจฉัย : DHF - ทีม SRRT อ.ดอนตาล)ได้ออกดำเนินการสอบสวนเบื้องต้นที่แผนก IPD ,พบว่า - ผู้ป่วยชื่อ นายชาลายุทธ ผิวเหลือง อายุ 30 ปี ( เป็นรายแกรของพื้นที่ ม.2 บ.บาก ต.บ้านบาก ) - ที่อยู่ขณะป่วย : 92 ม.2 บ.บาก ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - ที่อยู่ภูมิลำเนา : 92 ม.2 บ.บาก ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร - อาการสำคัญ : ไข้ ปวดศีรษะ มา 1 สัปดาห์ - วันเริ่มป่วย : วันที่ 13 ธันวาคม 55 วันที่รักษา : 18 ธันวาคม 55 - ประวิตการเจ็บป่วย : เริ่มป่วย 13 ธันวาคม 55 - : รักษาครั้งแรก 14 ธ.ค.55 / รพ.มุกดาหารอินเตอร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร /แพทย์สงสัยเป็นไข้เลือดออก - : รักษาครั้งที่ 2 18 ธ.ค.55 / รพ.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร / แรกรับวินิจฉัย : AFI , R/O DF - : เปลี่ยวินิจฉัย 19 ธ.ค.55 / วินิจฉัย : DHF
85720 ธค 2555โนนสว่างคำชะอีคำชะอีมุกดาหารผู้ป่วยนางประยัติ พั่วเหล็ก กับกลุ่ม ทานส้มตำ มีอาการ ปวดท้อง ถ่ายเหลว 3 ครั้ง อ่อนเพลีย สอบถ่มเพิ่มเติม ในกลุ่มยังไม่มีคนป่วยด้วยอาการดังกล่าว
85824 ธค 2555บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7เหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหารปวดท้องถ่ายเหลวมาแล้ว 2 ครั้ง
85925 ธค 2555181ม.10ต.นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารได้รับแจ้งจากSRRT คปสอ.นิคมคำสร้อย(คุณศราวุธ คำภีระ)ว่าพบผู้ป่วยสงสัยเป็นไข้เลือดออกเดงกี่ในพื้นที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.10 ต.นากอก เป็นผู้ป่วยหญิง อายุ 17 ปี กำลังนอนรักษาตัวที่ รพ.นิคมคำสร้อย
86025 ธค 2555ม.10 บ้านเกษตรสมบูรณ์นิคมคำสร้อยมุกดาหารได้รับแจ้งจากsrrt คปสอ.นิคมคำสร้อย คุณศราวุธ คำภีระ ว่าพบผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกเดงกี่ เป็นคนในพื้นที่ตำบลกกแดง 150 ม.1 บ้านสันติสุข2 ต.กกแดง แต่มาอาศัยชั่วคราวกับผู้ปกครองที่มารับจ้างทำงานในพื้นที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.10ต.นากอก ปัจจุบันนอนรักษาตัวที่ รพ.นิคมคำสร้อย
86125 ธค 25554คำชะอีคำชะอีมุกดาหารเด็กทานส้มตำมา แล้วถ่ายเป็นน้ำ ถ่ายวันละ1-2 ครั้งและปวดท้องร่วมด้วย
86225 ธค 2555หมู่2คำบกคำชะอีมุกดาหารปวดบิดท้อง ถ่ายเป็นน้ำมากกว่า 3ครั้งเป็นมา1วัน
86326 ธค 2555หมู่ที่ 8 บ.นาตาลดอนตาลดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผู้ป่วยใน รพช.ดอนตาล วันที่ 24 มกราคม 55 เวลา : 9.00 น. ผู้ป่วยชื่อ สตท.สุทธิพงษ์ บุทธิจักร อายุ 27 ปี ที่อยู่ก่อนป่วย : กองร้อย ตชด.ที่ 214 ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ขณะป่วย : 9 หมู่ที่ 8 บ้านนาตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร วันเริ่มป่วย : วันที่ 18 ธันวาคม 2555 วันรักษา : วันที่ 23 ธันวาคม 2555 เวลา : 19.45 น. จำหน่าย : 25 ธันวาคม 2555 เวลา : 16.00 น. ส่งต่อ โรงพยาบาลมุกดาหาร อาการสำคัญ : ไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น มา 5 วัน แรกรับวินิจฉัย : Malaria ปัจจุบันวินิจฉัย : Malaria ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ : TF = Malaria PV positive
86426 ธค 25556โพนงามคำชะอีมุกดาหารกินส้มตำแล้วถ่ายเหลว ไม่พบคนป่วยเพิ่มเติม
86527 ธค 25553บ้านค้อคำชะอีมุกดาหารไข้สูงปวดกระบอกตาปวดข้อกระดูก มีผื่นตามตัว
86628 ธค 2555หมู่ 6 บ.ภูล้อมบ้านบากดอนตาลมุกดาหารได้รับแจ้งจากแผนกผุ้ป่วยใน โรงพยาบาลดอนตาล เวลา : 15.30 น.ว่าพบผู้ป่วย แทพย์สงสัยไข้เลือดออก ผู้ป่วยชื่อเด็กหญิงพรชิตา บุทธิจักร อายุ 11 ปี ที่อยู่ 71 ม.6 บ.ภูล้อม ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร เริ่มป่วย 23 ธันวาคม 2555 รักษาวันที่ 26 ธันวาคม 2555 แพทย์วินิจฉัย : R/O DF ผลการตรวจร่างกาย Tourniquet test ให้ผลบวก (มากกว่า 20 จุด) ผลตรวจห้องปฏิบัติการ: WBC = 2,640 cell/mm3 , Hct: 35 %,plt= 2,470,000 cell/mm3 จากการค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เดียวกัน พบว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่ ม.6 บ.ภูล้อม จำนวน 3 ราย - รายแรก เร่ิมป่วย 22 พฤศจิกายน 2555 - รายที่ 2 เริมป่วย 13 ธันวาคม 2555 - ผู้ป่วยรายนี้เป็นรายที่ 3 ของพื้นที่ / ช่วงการป่วยในเหตุการณ์ดียวกัน [ Gen 2 ]
86728 ธค 255510ม.5 บ.น้ำเที่ยงนากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหารวันนี้เวลา11.00น.ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่TB.Clinic รพ.นิคมคำสร้อยว่ามีผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะ2+รายใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.นากอก คือบ้านน้ำเที่ยง หมู่ 5 ต.นากอก เข้านอนรักษาตัวที่ รพ.นิคมฯตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.55 ให้ รพ.สต.นากอกเตรียมพี่เลี้ยงกำกับการกินยาและออกติดตามเยี่ยมตามแผนการรักษาเมื่อผู้ป่วยจำหน่ายออกจาก รพ.