กลุ่มอาการหรือโรคที่สงสัย
เหตุการณ์ผิดปกติที่อาจมีผลต่อสุขภาพ เช่น
จำนวนผู้ป่วยที่พบเริ่มแรก
จำนวนผู้ป่วยที่ค้นพบเพิ่ม
วัน/เดือน/ปี ที่พบผู้ป่วยรายแรก
รายละเอียดเหตุการณ์
การดำเนินการ
จังหวัดผู้ป่วย
อำเภอผู้ป่วย
ตำบลผู้ป่วย
หมู่บ้านผู้ป่วย
ชื่อผู้แจ้ง
เบอร์โทรศัพท์ผู้แจ้ง
 

© 2010 Bureau of Epidemiology