การเฝ้าระวังโรคเอดส์จากการรายงาน (EIIS)



422,165
รายงานผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ทั้งหมด

313,110
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ยังมารับการรักษาใน 12 เดือน

36,079
ผู้ติดเชื้ออวินิจฉัยใหม่

42,362
ผู้เสียชีวิตจากเอชไอวี/เอดส์








โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs)

*[1] 8 โรคหลักประกอบด้วย 1. โรคซิฟิลิส (Syphilis) 2.โรคหนองใน (Gonorrhea) 3.โรคหนองในเทียม (Non gonococcal urethritis: NGU/NSU) 4.โรคแผลริมอ่อน (Chancroid) 5. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง (Lymphogranuloma Venereum หรือ Granuloma Inguinale) 6. เริมของอวัยวะเพศและทวารหนัก (Anogenital Herpes) 7. หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (Condyloma Acuminata หรือ Venereal Warts) 8.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ

การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด (Condom)


  ในปัจุบันถุงยางอนามัย รวมถึงถุงอนามัยสตรี เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนว่ามีประสิทธิผลที่สุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการป้องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ จึงได้กำหนดให้การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยแบบบูรณาการเพื่อนําไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในการบรรลุเป้าหมายในการลดผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เป็นศูนย์ และการป้องกันและลดการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

last condom use with any partner 2561-Student

last condom use with any partner 2561-NVB SW / 90.2%

last condom use with any partner 2561-BBS SW / 88.16%

last condom use with any partner 2561-BBS MSM,TG,MSW

ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี (PLHIV)

Prevalence of HIV BBS SW

Prevalence of HIV 2561-BBS MSM,TG,MSW



คาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี

คาดประมาณประชากรหลัก

                                    สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มหญิงที่ฝากครรภ์

มัธยฐานความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย

*ใช้ค่ามัธยฐาน


*ใช้ค่ามัธยฐาน


*ใช้ค่ามัธยฐาน




เขต จังหวัด ตรวจ (ราย) ผลบวก (ร้อยละ)




ทั้งหมด คน
      สัญชาติไทย คน  คิดเป็น
      ไม่ใช่สัญชาติไทย คน  คิดเป็น

กราฟแสดงจำนวนผู้ที่รับบริการ
   ความชุกการติดเชื้อเอชไอวี   
   ความชุกการติดเชื้อเอชไอวี สัญชาติไทย   
   ความชุกการติดเชื้อเอชไอวีอายุ 15-24 ปี   

แสดงความชุกจำแนกตามกลุ่มอายุ
   ครรภ์ที่มีความชุกการติดเชื้อเอชไอวีสูงสุด   
  


แสดงความชุกจำแนกตามลำดับครรภ์สัญชาติไทย


                              สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มโลหิตบริจาค
 โลหิตบริจากทั้งหมด คน
      รายใหม่ คน  คิดเป็น
      รายเก่า คน  คิดเป็น

กราฟแสดงจำนวนผู้ที่รับบริการ
   ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด   
   ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่   
   ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวี รายเก่า   

ร้อยละของการติดเชื้อเอชไอวีจำแนกตามกลุ่มอายุ


เขต จังหวัด ตรวจ (ราย) ผลบวก (ร้อยละ)


สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายที่มาตรวจกามโรค

Waiting for update System...

สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด

Waiting for update System...

สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มพนังงานบริการหญิง

Waiting for update System...


ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

*หมายเหตุ
ปี 2555-2559 Prevention Program = ทราบสถานที่ตรวจเลือดและได้แจกถุงยางอนามัย
ปี 2561 Prevention Program=ได้แจกถุงยางอนามัยและเจล/ได้รับความรู้และให้คำปรึกษา/ได้รับการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยต้องได้รับ 2 ใน 3 ข้อ
                                 ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มพนักงานบริการหญิง


ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มทหารกองประจำการ

Waiting for update System...

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มพนักงานชายในสถานประกอบการ

Waiting for update System...

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มพนักงานหญิงในสถานประกอบการ

Waiting for update System...

*** ระบบกำลังอัพเดทรายจังหวัด

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียน


                       การเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เลือกจังหวัด

                       การเฝ้าระวังโรคซิฟิลิส
เลือกจังหวัด

                       การเฝ้าระวังโรคหนองใน
เลือกจังหวัด
*อัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน
*อัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน

                       การเฝ้าระวังโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
เลือกจังหวัด

Hepatitis Waiting for update System...