home contact site map
Facebook
 
 
สมัครสมาชิกใหม่
 
Home ข้อมูลองค์กร
 


" หน่วยงานของประเทศที่ไว้วางใจได้ในความสามารถทางด้านการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา
(National Trustworthy and Competent Authority in Epidemiological Surveillance and Investigation)"


" องค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ ด้วยความเป็นเลิศทางด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ภายในปี 2563"


" กำกับติดตามการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในและนอกประเทศตามมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากร ให้สามารถรองรับผลสัมฤทธิ์ภารกิจ ควบคู่การพัฒนาภาคีและเครือข่ายให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นกลไกสำคัญต่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และทันเวลา รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีขีดความสามารถพร้อมแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ "

 1. พัฒนานโยบายและแผนงานด้านระบาดวิทยา
 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สังเคราะห์ และพัฒนาทางวิชาการ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาด้าน ระบาดวิทยา
 3. พัฒนาและกำหนดมาตรฐาน ติดตาม กำกับ ดูแล และประเมินผลการดำเนินงานด้านระบาดวิทยาของประเทศ
 4. พัฒนากฎหมาย ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
 5. จัดระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคของประเทศและพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่าย
 6. ดำเนินการร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังโรค ติดตามสถานการณ์โรคทั้งภายในและภายนอกประเทศ เผยแพร่ข้อมูลและเตือนภัยการระบาดของโรคและการสอบสวนโรค ในกรณีรุนแรงหรือสำคัญ
 7. ดำเนินการร่วมกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง โรคและสอบสวนโรค
 8. พัฒนานักระบาดวิทยาเป็นเครือข่าย
 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายหรือตามที่กรม กระทรวง คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 1. พัฒนาระบบการติดตามการเฝ้าระวังและระบบข่าวกรองการเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ ภายใน และต่างประเทศ ทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน ตามมาตรฐานสากล
 2. เป็นองค์กรหลักในการผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวทางมาตรฐานงานระบาด
 3. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบาดวิทยา เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
 4. เป็นองค์กรหลักในการให้บริการคำปรึกษา วิจัย และสอบสวนทางระบาดวิทยาที่เป็นปัญหาสำคัญ
 5. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับภารกิจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นานาประเทศ
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศขยายภาพใหญ่
 
 
หน้าแรก l ข้อมูลองค์กร l ดาวน์โหลด l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง l ติดต่อเรา l Site map
เรื่องเด่น l 506 Surveillance weekly summarized l ระบบเฝ้าระวังโรค รายงาน 506 l การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ l การเฝ้าระวังโรคติดต่อ l การเฝ้าระวังโรคเอดส์
KM & PMQA l SRRT Network l International Program l ข่าวประชาสัมพันธ์ l ประกาศ l เว็บบอร์ด
ชมรมระบาดวิทยา l ข่าวเตือนภัยสำหรับประชาชน l ข่าวการระบาดจากหนังสือพิมพ์ l Fact Sheet l Publications l ปฏิทินกิจกรรม
 
 

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 4 และ 6 ชั้น 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 02-5901776. แฟกซ์.02-5901784
Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control Ministry of Public Health
Minister Secretariat Building No.4,6, 6th floor, Tivanond Road, Muang, Nonthaburi 11000, THAILAND. Tel. 02-5901776. Fax. 02-5901784

© Copyright http://www.boe.moph.go.th. All rights reserved.
.