• วิสัยทัศน์กรมควบคุมโรค

    " เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการภายในปี 2563 "

  • วิสัยทัศน์สำนักระบาดวิทยา

    " เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ ด้วยความเป็นเลิศทางระบาดวิทยาภาคสนามภายในปี 2563 "